!!
 
EAB- blank  

שיעורי השבוע בבית המדרש הוירטואלי

שיעורים בפרשת השבוע

 

שיחות ראשי הישיבה על הפרשה

שיעור בפרשת השבוע (הרב שמעון קליין)

שאלות לעיון וללימוד עצמי של פרשת השבוע (ר' משה מושקוביץ)

שיעורים בגמרא


שיעור בעיון בגמרא (קידושין) (רבני הישיבה)

עבודת יום הכיפורים בהלכה ובאגדה) (הרב יונתן פיינטוך והרב ספי מרקוס)

בשבתך בביתך - שיעור עיון קליל (אביעד ברטוב ואוהד פיקסלר)

שיעורים בהלכה


שיעור בהלכות שבת (הרב ברוך גיגי)

הלכות ברכות (הרב חיים נבון)

הלכות מועדים (אלי טרגין ומשה כהן)

שיעורים בתנ"ך / במחשבה


סיפורי חסידים על הפרשה (הרב נחמיה רענן)

ירושלים והמקדש במקרא (הרב יצחק לוי)

מגילת אסתר (דר יעל ציגלר)

פרקי נביאים בספר מלכים (הרב אלחנן סמט)

הגות רבנית בעת החדשה (הרב יצחק בלאו)

דברי-תורה


שיחה לפרשת השבוע (הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין): פרשת מסעי - החשיבות שבדרך

רעיון על פרשת השבוע (הרב יואל בן-נון): מלחמת מדיין ושללה

מדרש על פרשת השבוע (ר' עודד מיטלמן): פרשת מטות - "לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו"

נושאים באורח-חיים (ר' שמואל שמעוני): מדוע תפילת תשלומין צמודה תמיד לתפילה אחרת?

נושאים ביורה-דעה (ר' מתן גלידאי): שבעה נקיים

נושאים בחושן-משפט (ר' שמואל שמעוני): מה היה דינו של הגזלן אלמלא ציוותה התורה להשיב את הגזלה?

נושאים בזרעים, בקדשים ובטהרות (ר' מתן גלידאי): תרומה גדולה ומעשר ראשון

עיון ב"מנחת חינוך" (ר' עודד מיטלמן): פרשת מטות - עד הרואה נעשה דיין

נושאים הלכתיים בפרשת השבוע (ר' יצחק בן-דוד): פרשת מטות - כוונה ומעשה

הלכות שבת מעשיות (ר' אביעד ברטוב): פלטה שכבתה ונדלקה שוב

עולם הברכות - הלכות ברכות מעשיות (ר' אביעד ברטוב): מתי עונים "אמן"?

המטבח היהודי - הלכות כשרות מעשיות (ר' אביעד ברטוב): האם מותר לאכול פטרוזיליה?

עיון באגדה מאגדות חז"ל (הרב יצחק בלוי): אי זהו מורא ואי זהו כבוד?

נושאים בהגותו של הראי"ה קוק (ר' אודי סט): הציפייה לישועה

עיון בתפילה (ר' אוהד זימרן): "מי יעלה בהר ה'"

עיון ב"כוזרי" (ר' איתיאל גולד): הצורך בתיאורי ה'

ה"בעל שם טוב" על התורה (ר' דניאל סרי-לוי): פרשת מטות - טבילת אש

עיון ב"שפת אמת" (ר' עדיאל זימרן): פרשיות מטות-מסעי - להכיר שהכל מאת ה'

עיון מחשבתי בתנ"ך (ר' עדיאל זימרן): השולחן ולחם הפנים

עיון בספרי יהושע, שופטים ושמואל (ר' עמיחי שֹהם): בין יריחו למקדש

עיון בספרי שמואל ב' ומלכים (ר' ספי מרקוס): ייאושו של אליהו (מל"א י"ט)

מהר"ל נתיבות עולם (ר' משה כהן): במה מתאפיין עם הארץ?

עבודת ה' (ר' אלעד גוטמן): שיעור שלושים ושמונה – שבת (2) - הכנות לשבת