!!
 
EAB- blank  

שיעורי השבוע בבית המדרש הוירטואלי

שיעורים בפרשת השבוע

 

שיחות ראשי הישיבה על הפרשה

שיעור בפרשת השבוע (הרב שמעון קליין)

שאלות לעיון וללימוד עצמי של פרשת השבוע (ר' משה מושקוביץ)

שיעורים בגמרא


שיעור בעיון בגמרא (קידושין) (רבני הישיבה)

עבודת יום הכיפורים בהלכה ובאגדה) (הרב יונתן פיינטוך והרב ספי מרקוס)

בשבתך בביתך - שיעור עיון קליל (אביעד ברטוב ואוהד פיקסלר)

שיעורים בהלכה


שיעור בהלכות שבת (הרב ברוך גיגי)

הלכות ברכות (הרב חיים נבון)

הלכות מועדים (אלי טרגין ומשה כהן)

שיעורים בתנ"ך / במחשבה


סיפורי חסידים על הפרשה (הרב נחמיה רענן)

ירושלים והמקדש במקרא (הרב יצחק לוי)

מגילת אסתר (דר יעל ציגלר)

פרקי נביאים בספר מלכים (הרב אלחנן סמט)

הגות רבנית בעת החדשה (הרב יצחק בלאו)

דברי-תורה


שיחה לפרשת השבוע (הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין): עשרת ימי תשובה - הנשיאה בעול והאחריות

רעיון על פרשת השבוע (הרב יואל בן-נון): מדוע נצרכה פרשת האזינו לאחר פרשיות התוכחה?

מדרש על פרשת השבוע (ר' עודד מיטלמן): יום הכיפורים - אשריכם ישראל

נושאים באורח-חיים (ר' שמואל שמעוני): כיצד הבעל מקדש לאשתו?

נושאים ביורה-דעה (ר' מתן גלידאי): מעיין ומקווה

נושאים בחושן-משפט (ר' שמואל שמעוני): כעסו של היהודי מבריסק

נושאים בזרעים, בקדשים ובטהרות (ר' מתן גלידאי): תוספת אחד ממאתיים בכלאיים

עיון ב"מנחת חינוך" (ר' עודד מיטלמן): פרשת כי תצא - "מוצא שפתיך תשמור"

נושאים הלכתיים בפרשת השבוע (ר' יצחק בן-דוד): פרשת האזינו - מצוַת כתיבת ספר תורה

הלכות שבת מעשיות (ר' אביעד ברטוב): מוקצה מחמת חסרון כיס

עולם הברכות - הלכות ברכות מעשיות (ר' אביעד ברטוב): "שבע ביום היללתיך" – על הקדיש

המטבח היהודי - הלכות כשרות מעשיות (ר' אביעד ברטוב): חלב כשר למהדרין

עיון באגדה מאגדות חז"ל (הרב יצחק בלוי): יום הכיפורים - איל אחד או שני אילים?

נושאים בהגותו של הראי"ה קוק (ר' אודי סט): התגלות האלוקים בעולם

עיון בתפילה (ר' אוהד זימרן): תפילתו של יעקב אבינו

עיון ב"כוזרי" (ר' איתיאל גולד): כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינו רצוי

ה"בעל שם טוב" על התורה (ר' דניאל סרי-לוי): יום הכיפורים - לבקש משם, בהיותו קרוב

עיון ב"שפת אמת" (ר' עדיאל זימרן): פרשת האזינו - מה פשר הסתרת פניו של הקב"ה?

עיון מחשבתי בתנ"ך (ר' עדיאל זימרן): "מי מדד בשעלו מים" - ישעיהו מ'

עיון בספרי יהושע, שופטים ושמואל (ר' עמיחי שֹהם): סימנים של חולשה

עיון בספרי שמואל ב' ומלכים (ר' ספי מרקוס): שמואל ב' פרק א' - בשורת מות שאול מפי העמלקי

מהר"ל נתיבות עולם (ר' משה כהן): חשיבות הדיבור שבתפילה

עבודת ה' (ר' אלעד גוטמן): שיעור ארבעים ושמונה - על שחיקה והתחדשות (5)