!!
 
EAB- blank  

שיעורי השבוע בבית המדרש הוירטואלי

שיעורים בפרשת השבוע

 

שיחות ראשי הישיבה על הפרשה

שיעור בפרשת השבוע (הרב שמעון קליין)

שאלות לעיון וללימוד עצמי של פרשת השבוע (ר' משה מושקוביץ)

שיעורים בגמרא


שיעור בעיון בגמרא (קידושין) (רבני הישיבה)

עבודת יום הכיפורים בהלכה ובאגדה) (הרב יונתן פיינטוך והרב ספי מרקוס)

בשבתך בביתך - שיעור עיון קליל (אביעד ברטוב ואוהד פיקסלר)

שיעורים בהלכה


שיעור בהלכות שבת (הרב ברוך גיגי)

הלכות ברכות (הרב חיים נבון)

הלכות מועדים (אלי טרגין ומשה כהן)

שיעורים בתנ"ך / במחשבה


סיפורי חסידים על הפרשה (הרב נחמיה רענן)

ירושלים והמקדש במקרא (הרב יצחק לוי)

מגילת אסתר (דר יעל ציגלר)

פרקי נביאים בספר מלכים (הרב אלחנן סמט)

הגות רבנית בעת החדשה (הרב יצחק בלאו)

דברי-תורה


שיחה לפרשת השבוע (הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין): עבודת הלוויים

רעיון על פרשת השבוע (הרב יואל בן-נון): מדוע קדמה פרשת במדבר לפרשת נשא?

מדרש על פרשת השבוע (ר' עודד מיטלמן): פרשת נשא - הסגרו של המצורע

נושאים באורח-חיים (ר' שמואל שמעוני): היתר אוכל-נפש ביו"ט לשיטת הרמב"ן

נושאים ביורה-דעה (ר' מתן גלידאי): "לפני עִוֵּר לא תתן מכשול"

נושאים בחושן-משפט (ר' שמואל שמעוני): שומר שכר על קרקעות

נושאים בזרעים, בקדשים ובטהרות (ר' מתן גלידאי): שילוח טמאים

עיון ב"מנחת חינוך" (ר' עודד מיטלמן): חג השבועות - זמן מתן התורה

נושאים הלכתיים בפרשת השבוע (ר' יצחק בן-דוד): המשכן והחיים

הלכות שבת מעשיות (ר' אביעד ברטוב): חימום מאכלים בשבת

עולם הברכות - הלכות ברכות מעשיות (ר' אביעד ברטוב): ברכת המזון

המטבח היהודי - הלכות כשרות מעשיות (ר' אביעד ברטוב): כיצד טובלים כלים?

עיון באגדה מאגדות חז"ל (הרב יצחק בלוי): מיהו המקושש?

נושאים בהגותו של הראי"ה קוק (ר' אודי סט): חידושי תורה

עיון בתפילה (ר' אוהד זימרן): "מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה"

עיון ב"כוזרי" (ר' איתיאל גולד): האחדות

ה"בעל שם טוב" על התורה (ר' דניאל סרי-לוי): פרשת נשא - "כה תברכו את בני ישראל"

עיון ב"שפת אמת" (ר' עדיאל זימרן): פרשת נשא - "אשר אני שוכן בתוכם"

עיון מחשבתי בתנ"ך (ר' עדיאל זימרן): מלכות בית דוד (שמואל ב' כ"ג)

עיון בספרי יהושע, שופטים ושמואל (ר' עמיחי שֹהם): דוד והעמלקים - שמואל א' פרק ל'

עיון בספרי שמואל ב' ומלכים (ר' ספי מרקוס): תחילתה של הנפילה

מהר"ל נתיבות עולם (ר' משה כהן): כוחו ועוצמתו של תלמיד חכם

עבודת ה' (ר' אלעד גוטמן): שעור שלושים ואחד - שמחה ועצבות בעבודת ד' (2)