!!
 
EAB- blank  

שיעורי השבוע בבית המדרש הוירטואלי

שיעורים בפרשת השבוע

 

שיחות ראשי הישיבה על הפרשה

שיעור בפרשת השבוע (הרב שמעון קליין)

שאלות לעיון וללימוד עצמי של פרשת השבוע (ר' משה מושקוביץ)

שיעורים בגמרא


שיעור בעיון בגמרא (קידושין) (רבני הישיבה)

עבודת יום הכיפורים בהלכה ובאגדה) (הרב יונתן פיינטוך והרב ספי מרקוס)

בשבתך בביתך - שיעור עיון קליל (אביעד ברטוב ואוהד פיקסלר)

שיעורים בהלכה


שיעור בהלכות שבת (הרב ברוך גיגי)

הלכות ברכות (הרב חיים נבון)

הלכות מועדים (אלי טרגין ומשה כהן)

שיעורים בתנ"ך / במחשבה


סיפורי חסידים על הפרשה (הרב נחמיה רענן)

ירושלים והמקדש במקרא (הרב יצחק לוי)

מגילת אסתר (דר יעל ציגלר)

פרקי נביאים בספר מלכים (הרב אלחנן סמט)

הגות רבנית בעת החדשה (הרב יצחק בלאו)

דברי-תורה


שיחה לפרשת השבוע (הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין): פרשת יתרו - מה עניין יתרו להר סיני?

רעיון על פרשת השבוע (הרב יואל בן-נון): עשרת הדיברות

מדרש על פרשת השבוע (ר' עודד מיטלמן): פרשת יתרו - "שמעו ותחי נפשכם"

נושאים באורח-חיים (ר' שמואל שמעוני): הברכה על הפרשת תרומות ומעשרות

נושאים ביורה-דעה (ר' מתן גלידאי): ברייה

נושאים בחושן-משפט (ר' שמואל שמעוני): עדים שספק נפסלו

נושאים בזרעים, בקדשים ובטהרות (ר' מתן גלידאי): אשם תלוי

עיון ב"מנחת חינוך" (ר' עודד מיטלמן): פרשת יתרו - "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני"

נושאים הלכתיים בפרשת השבוע (ר' יצחק בן-דוד): פרשת יתרו - "לא תחמוד"

הלכות שבת מעשיות (ר' אביעד ברטוב): שערה בכוס תה

עולם הברכות - הלכות ברכות מעשיות (ר' אביעד ברטוב): עננים כיסו את הלבנה

המטבח היהודי - הלכות כשרות מעשיות (ר' אביעד ברטוב): החור שבנפה

עיון באגדה מאגדות חז"ל (הרב יצחק בלוי): תלמידי חכמים שבבבל

נושאים בהגותו של הראי"ה קוק (ר' אודי סט): ההסתכלות הפנימית

עיון בתפילה (ר' אוהד זימרן): למשמעותה של התפילה

עיון ב"כוזרי" (ר' איתיאל גולד): מצוות שבין האדם לחברו ומצוות שבין האדם למקום

ה"בעל שם טוב" על התורה (ר' דניאל סרי-לוי): פרשת יתרו - המניעות בעבודת ה'

עיון ב"שפת אמת" (ר' עדיאל זימרן): "אנוכי ה' א-לוהיך"

עיון מחשבתי בתנ"ך (ר' עדיאל זימרן): חג לאילנות? (תהילים כ"ט)

עיון בספרי יהושע, שופטים ושמואל (ר' עמיחי שֹהם): בקשת המלך

עיון בספרי שמואל ב' ומלכים (ר' ספי מרקוס): פרשת דוד ובת שבע

מהר"ל נתיבות עולם (ר' משה כהן): יחס הת"ח לחברה

עבודת ה' (ר' אלעד גוטמן): שיעור חמש עשרה - כוונה (2) – כוונה בזמן עשיית המצווה