!!
 

    -    -    -        -

   :    
   ":  
   :  
   :

:
    ": 
    :kaluach

:
   
   
   
   
   
   

 

שיחות ראשי הישיבה למועדים

שיחות מועדים

# ���������������
1 שבת שובה  שובה ישראל ����� Word הרב יהודה עמיטל  רבי אלעזר בן דורדיא השתמש בכל כוחותיו על מנת לחטוא במזיד, ועל כן, כאשר חזר בתשובה נאמר לו להשתמש באותם הכוחות הטמונים בו על מנת לחזור בתשובה. על כן, דווקא גדולה תשובה, שזדונות נעשות לו כשגגות. 
2 חודש אב  אף על פי שמיצר לי ומימר לי ����� Word הרב יהודה עמיטל  מהו היחס בין תשעה באב לשואה? מה פוגע בתודעת השואה הדתית? אילו עוד תופעות מתפרשות כהתעלמות מהשואה? על מה יכולה היתה להתבסס עבודת ה' לפני השואה, ועל מה היא יכולה להתבסס היום - לאחר השואה?  
3 שבת חזון  הגאולה ����� Word הרב יהודה עמיטל   
4 שבת שובה  שובה ישראל ����� Word הרב יהודה עמיטל  כיצד פשעים שנעשו בזדון הופכים לשגגות? מה בדיוק קורה בסיפור של ר' אליעזר בן דורדיא? מה פירוש הביטוי "האומר 'אחטא ואשוב' 'אחטא ואשוב' - אין מספיקין בידו לעשות תשובה"? 
5 פרשת פרה  לא בשמים היא ����� Word ����� html הרב יהודה עמיטל  אפילו במצוות השמעיות, כמצוַת פרה אדומה, ההכרעה נתונה לבני האדם באמצעות שכלם. 
6 פרשת פרה  פרשת פרה אדומה ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם למצוות יש טעם? מה אנו יכולים להשיב לאנשים שאינם מאמינים? 
7 פרשת פרה  פרטי המצוות וטעמיהן ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  חשוב לתת טעמים למצוות, אבל צריך להיזהר שלא להגזים בכך, כדי שיהיה ברור שאנו מקיימים את המצוות בגלל ציוויו של ה'. 
8 פרשת פרה  "לא בשמיים היא" ����� Word ����� html הרב יהודה עמיטל  התורה ניתנה לבני אדם, שילמדו אותה ויפסקו בה הלכה באמצעות שכלם האנושי, אפילו אם מדובר במצוות שטעמן אינו ידוע, כמו פרה אדומה. גם במצוות כאלו יש למצוא תועלת המובנת לנו כבני אדם. 
9 פסח  בין פסח לשבועות ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע לא נכתב תאריך בתורה לחג השבועות? נראה, שאין תאריך למתן התורה כי האדם צריך להרגיש את קבלת התורה בכל יום. 
10 פסח  כנגד ארבעה בנים דיברה תורה ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהו ההבדל בין שאלותיהם של ארבעת הבנים ובין התשובות שהם מקבלים? החכם שואל מתוך מסגרת ההלכה, הרשע יוצא מחוץ למסגרת זו, וקיים גם הבדל בין היחס לארץ ישראל בשאלות הבנים. המסר העולה מפרשייה זו הוא הצורך בהפרדה בין תשובות לבנים שונים ובתקופות שונות (אין תשובה אחת המתאימה לכולם), והידיעה שיש להכין מראש תשובות לבעיות הדור.  
11 פסח  בנה ביתך ����� Word הרב יעקב מדן  מדוע כוללת המזוזה רק את המחצית האחרונה של התפילין, פרשיות התכלית? מדוע אין בה הזכרת יציאת מצרים? מה טיבה של שמירת הדלתות של המזוזה? המשלימה של מצוות המזוזה לדורות, היא מצוות המזוזה של מצרים - דם הפסח. היא עוסקת ביציאת מצרים, בדיוק כמו שהחצי הראשון של פרשיות התפילין, עוסקות ביציאת מצרים. כמו שדם הפסח שמר על ישראל מכניסת מלאך המוות להכות בהם במכת בכורות, כך המזוזה שומרת על בתי ישראל כיום מכניסת טומאות שסותרות את הטהרה השוכנת בהם. מקבילתו של דם הפסח היא ברית המילה - שתיהן מדמדות כאות המונע יציאה החוצה כאשר לא צריך. במה באה לידי ביטוי החירות של האדם? איך כל זה קשור לאברהם אבינו?  
12 פסח  כנגד ארבעה בנים דיברה תורה ����� Word הרב אהרן ליכטנשטיין   
13 פסח  בזכות נשים צדקניות ����� Word הרב יעקב מדן   
14 יום העצמאות  מקלט מדיני והגשמת חזון ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  מאז ימי אברהם, דרך הרצל ועד היום, היחס לארץ ישראל צריך להיות כפול: כאל נחלת ה' בחזון הנבואי, וכאל מקלט שניתן לברוח אליו.  
15 יום העצמאות  שלטון הצדק והאמת ����� Word ����� html הרב יהודה עמיטל  הרמב"ם כותב שהכהן הגדול היה מתפלל ביום הכיפורים על התמדת המלוכה בישראל, ועל שלטון האמת והצדק. למדינה היהודית יש שתי משמעויות: ישועת ישראל והבטחת בטחונו, ושלטון של אמת וצדק. בחמישים השנים הראשונות של המדינה יישמנו את העצמאות המדינית, וכעת עלינו לדאוג לכך ששלטוננו יהיה שלטון של אמת וצדק - בפרט בתחומים החברתיים. ה"משך חכמה" כתב שציבור נשפט בראש ובראשונה על המצוות החברתיות-מוסריות, ולא על המצוות שבין אדם למקום. 
16 יום העצמאות  שלטון הצדק והאמת ����� Word ����� html הרב יהודה עמיטל  ייחודו של השלטון היהודי צריך להתבטא בשלטון של צדק ואמת. האם זהו השלטון שלנו? 
17 יום העצמאות  שובנו א-להי ישענו - שיחה ליום העצמאות ����� Word ����� html הרב יהודה עמיטל  מאז הקמת המדינה אנו עדים למציאות מורכבת: מצד אחד ישנה התקדמות עצומה, אך מצד שני - הרבה שכול וכאב. על משמעותה של מדינת ישראל, ועל האנטישמיות בעולם הגורמת לחיזוק הזהות היהודית. 
18 יום העצמאות  שיחה ליום העצמאות ����� Word ����� html ??  מזמור פ"ד בתהילים מדבר על הכיסופים לבית המקדש ולהשראת שכינה. מזמור פ"ה מדבר על תקומת עם ישראל וארצו ללא השראת השכינה וחצרות ה'. בסופו הוא מבקש מה' "הפר כעסך עמנו". פרק פ"ה מדבר על ה' באייר תש"ח וימינו. תקומת העם ללא השראת שכינה הכוללת הרבה נופלים וכאב. צריך לדעת להודות ולרקוד יחד עם השכול והספוד. אחת ממטרות מדינת ישראל היא השמירה על הזהות היהודית כשזו אינה נשמרת על ידי מצוות והבדלות מן הגויים בגולה. 
19 יום העצמאות  "ילדים וילדות משחקים ברחובותיה" ����� Word ����� html הרב יהודה עמיטל  עוצמתה של נבואת זכריה, אודות זקנים וילדים הממלאים את רחובות ירושלים, נראית רק לעינו של מי שמסתכל על המציאות מתוך תודעה הסטורית מפותחת, וכך עלינו להסתכל על המציאות גם כיום. 
20 יום העצמאות  "שובנו א-להי ישענו" ����� Word הרב יהודה עמיטל  שני פרקי התהילים הרצופים- פ"ד ופ"ה מציגים שילוב של "עת ספוד ועת רקוד". תכונה מיוחדת שקיימת בעמ"י המאפשרת לנו לבצע את השניים ביחד, בגלל האמונה שלנו במהות קיומה של מדינת ישראל- קידוש השם בעולם. 
21 יום ירושלים  פסח, שבועות ויום ירושלים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע אין תאריך למעמד הר סיני, ואין גם אף מצווה המזכירה את מעמד הר סיני? 
22 יום ירושלים  ירושלים ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  על ההיבטים המיוחדים באופייה של ירושלים. 
23 יום ירושלים  יפה נוף משוש כל הארץ ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  ירושלים היא מצד אחד תשתית לעולם - הקיום הבסיסי של העולם נוצר ממנה, ומצד שני נובעים ממנה כל היופי וההדר של העולם. 
24 יום ירושלים  יפה נוף משוש כל הארץ - שיחה ליום ירושלים ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  הקשר בין ירושלים לבין ארץ ישראל הוא דו-סיטרי: קדושתה של ירושלים נובעת מקדושתה של הארץ, ובד בבד גם משפיעה על קדושתה. זיקה כפולה זו משקפת תודעה כפולה באשר ליחס שבין ירושלים לבין ארץ ישראל. 
25 יום ירושלים  יום חפציבה ����� Word ����� html הרב יהודה עמיטל  יום ירושלים היה צריך להיקרא יום חפציבה, שכן שחרור ירושלים מבטא את חפץ הקב"ה בישראל. ניסי מלחמת ששת-הימים הדגישו את התכנון הא-לקי ואת ההשגחה (הגלויה והנסתרת) על עם ישראל. עוד יש לציין, שלא שוחררה ירושלים אלא בזכות אחדות האומה. 
26 יום ירושלים  דרישת ציון וירושלים ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  הנביא ירמיהו מנבא על גאולת ירושלים, אך מציין ש"דורש אין לה". דרישת ירושלים בימינו מורכבת משלושה פנים: חיפוש וחיזור פיסיים, שמירת זיקה נפשית ותביעה בלתי פוסקת לבניינה. עלינו לדרוש את בניין ירושלים מאומות העולם, אך גם מהקב"ה. 
27 יום ירושלים  קדושת ירושלים ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  קדושת ירושלים מייחדת אותה משאר ערי הארץ, אולם היא נובעת דווקא מקדושתה של הארץ. בימים שבהם עלולה ירושלים להיכלל במו"מ המדיני, עלינו לחזק את מעמדה של ירושלים בפרט ואת תופעת הקדושה בכלל. 
28 שבועות  זכירת מעמד הר סיני ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  מדוע דווקא הענווה היא תנאי לקבלת התורה? 
29 שבועות  מתן תורה וחג הקציר ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  מתן תורה מקביל לחג הקציר: עם ישראל קיבל 'יבול' רציני ביותר, אך יש לו עוד הרבה עבודה לעשות עם יבול זה. 
30 שבועות  נמשלה התורה לאש ולמים - שיחה לחג השבועות ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  התורה נמשלה לאש ונמשלה למים. המים מסמלים את הקמאיות של התורה, ואילו האש מסמלת את הפן היצירתי שבה. יחד עם זאת, כשם שהאש והמים הם בעלי פוטנציאל חיובי ושלילי כאחד, והשימוש בהם קובע את אופיים, כך גם התורה היא סם חיים ויכולה להפוך לסם המוות. 
31 שבועות  שבועות באספקלריה של חטא העגל ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  מדוע לא מציינת התורה את העובדה ששבועות הוא חג מתן התורה? לחטא העגל היו השלכות רבות על קבלת התורה: שבירת הלוחות, ליווי המלאך במקום הקב"ה והצורך בקבלה מחודשת של התורה. לאחר שמתן התורה הוביל לחטא העגל, חג השבועות הוא יום של תשובה על חטא זה.  
32 שבועות  כפה עליהם הר כגיגית ����� Word הרב יהודה עמיטל   
33 שבועות  משמעות כפולה בספירת העומר ����� Word הרב יעקב מדן   
34 י"ז בתמוז  תמידים כסדרם ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  המשנה בתענית מונה חמישה דברים שאירעו לישראל בי"ז בתמוז, וביטול התמיד נראה כקל שביניהם. למעשה, היהדות מדגישה את החובות המוטלות על האדם באופן קבוע, ולא רק את המוספים החריגים: "התמידים קודמים למוספים". קרבן התמיד הוא חובה יומית, אך גם חלק מהמערך הקבוע ומסגרת העבודה של המקדש. מושג התמיד מתבטא בחיי הישיבה בשלושה תחומים: באהבת התורה, בתפילות ובשבת בישיבה. 
35 בין המצרים  "והאכלתיך נחלת יעקב אביך" ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  י"ז בתמוז, יום פריצת חומות ירושלים, עולה לתודעתנו במיוחד כאשר מנהלים משא ומתן מדיני לויתור על חלקים מארץ ישראל, ואפילו על ירושלים. ויתור כזה מעורר טרגדיה כפולה - לאומית ואישית, ודורש מאיתנו לשמור על האידיאל של שלמות הארץ גם אם נאלץ לוותר על חלקים ממנה. דווקא ביום של תענית, שומה עלינו להתחזק בתפילה לקב"ה. 
36 חודש אלול  סדר הסליחות ����� Word ����� html הרב יהודה עמיטל  מחברי הסליחות סידרו את הסליחות כשם שסידרו אותם כדי לגרום לאדם להרגיש את הנוכחות האלוקית, וכדי להדגיש את חשיבות ההידמות לקב"ה. 
37 חודש אלול  לנו בושת הפנים ����� Word הרב יהודה עמיטל  בניגוד למקובל, הרמ"א מקל יותר מהמחבר בשאלת אמירת הסליחות. למה? האם זה קשור לגודל המעמד של חודש אלול, שהיום כבר קשה להתחבר אליו? מהי בושת פנים אותה אנו מזכירים בתחילת הסליחות? האם זה משום שכל השנה אנו מטייחים את הביקורת העצמית ומפנים ביקורת רק כלפי חוץ? האם זה יכול להיות בגלל שאנו מגיעים להכרה שמה שכבר כן קיימנו היה ללא 'טעם', ללא לחלוחית?  
38 ראש השנה  קול השופר ושעבוד הלב ����� Word ����� html הרב יהודה עמיטל  מהו המסר העמוק הגלום באיסור לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת? המסר קשור לכך שהאדם צריך לשעבד את לבו לשמיים בזמן התקיעה, ולא לחשוב שהשופר הוא אמצעי מאגי כלשהו. 
39 ראש השנה  כי טובים דודיך מיין - שיחה לראש השנה ����� Word ����� html הרב יהודה עמיטל  מהיכן שאבו חז"ל את הכח לאסור על תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת? האם הפיכת מידת הדין למידת רחמים אינה צורך חשוב דיו? כיצד פועלות תקנות חז"ל בעולם? 
40 ראש השנה  אם כבנים אם כעבדים ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  על ההבדל המהותי שבין עמידה בדין כבנים לבין עמידה בדין כעבדים. 
41 ראש השנה  בין יצחק לישמעאל ����� Word ����� html הרב יהודה עמיטל  לדעת הרמב"ם, מטרתו של ניסיון העקידה הייתה לפרסם בקרב האומות שאמונת ה' היא אמונה אמיתית, ואברהם מוכן להקריב את בנו למענה כשם שהגויים עובדי האלילים היו מוכנים להקריב את בניהם למען אלוהיהם. גם כיום, רק הדת היהודית נותרה מזוקקת לחלוטין מגילויי גשמיות שונים. הנצרות קיבלה את אמונת השילוש, והמוסלמים מעודדים רצח בני אדם בשם התאווה לגן העדן הגשמי. הבנה זו מדגישה את ההבדל שבין מקדשי השם בכל הדורות לבין השאהידים המוסלמים של ימינו. 
42 ראש השנה  היום הרת עולם ����� Word הרב אהרן ליכטנשטיין  העבד, אינו יכול לעשות דבר כנגד רצון אדונו ועל כן, ימי התשובה אינם משמעותיים עבורו. לעומתו, הבו יכול לנסות ולתחנן לפני אביו, ועל כן ימי התשובה הם ימים שעליו לשוב בתשובה ולהתחנן. 
43 ראש השנה  ראש השנה שחל בשבת ����� Word הרב יהודה עמיטל  חכמים אסרו על תקיעת שופר בשבת על אף שהדבר אינו נלמד מהתורה. ומדוע? הקב"ה נתן לאדם את היכולת קבוע את אופן עבודתו, ובכך יש דגש על האהבה הגדולה של כנסת ישראל להקב"ה. שאנו בוחרים את דרך עבודתינו, ומוכנים אנו לוותר על תקיעות השופר על מנת שלא יהיה חשש שבקלים לעבירה. 
44 ראש השנה  התיקון שבתשובה ����� Word הרב יעקב מדן  התורה מבדילה בהתיחסותה לאונס של אישה פנויה ואישה נשואה. ניתן ללמוד מכך על ההבדל שבין עבירות שבין אדם לחבירו לבין עבירות שבין אדם למקום. עבירות שבין אדם למקום אינן ניתנות לשינוי אלא רק לתשובה. לעומתן, עבירות שבין אדם לחבירו ניתן לתקן על ידי קבלת אחריות על המעשה ועשיית פעולת תיקון. 
45 ראש השנה  קול השופר ושעבוד הלב ����� Word הרב יהודה עמיטל  מדוע לא תוקעים בראש השנה שחל בשבת- הרי זאת בקשה מפורשת של הקב"ה שכך יעלו זכרונות? בתוך המשניות העוסקות בהלכות תקיעות שופר ישנה המשנה של "וכי ידיו של משה". מדוע היא שם? לומר לך- שכך גם השופר. מטרת השופר היא לסייע לכוונה ולא להיות עיקר הכוונה בראש השנה. שעבוד הלב אינו תלוי בשופר אלא בכוונת הלב המלאה.  
46 ראש השנה  היום הרת עולם ����� Word הרב אהרן ליכטנשטיין  הבן העומד בפני אביו הוא ניצב ברמה של מתייצב- עליו לפעול למען יסלח לו אביו בניגדו לעבד שניצב- כלומר נוכח. נמצא ועליו רק לעמוד וחכות לגזר דינו.    ��� ������ ������� 
47 ראש השנה  שומע תפילה ����� Word הרב אהרן ליכטנשטיין  אנו מבקשים בתפילות שהן ישמע אותנו. על מנת שימע אותנו, קודם עלינו להכין עצמינו לבקשה, להיות ראויים לכך שהקב"ה ישמע אותנו. בניגוד לכך, ישנה "האזנה" בה הקב"ה ממתין ומחכה לשמוע את תפילותינו בכל מקרה.    ��� ������ ������� 
48 עשרת ימי תשובה  שובה ישראל עד ה' א-לוהיך ����� Word ����� html הרב יהודה עמיטל  מהו מעמדו של החוטא האומר 'אחטא ואשוב'? על הקשיים בחזרה בתשובה, על רקע הברייתא המספרת את ספורו של ר' אלעזר בן דורדיא. 
49 עשרת ימי תשובה  תשובה ����� Word הרב יעקב מדן  ישנה גישה הרואה בחזרה בתשובה התנערות מחטא כך שהוא אינו קיים יותר ואינו חלק מהאדם. ישנה גישה אחרת שאינה מקבלת את העלמות ומחיקת החטא. התשובה היא התעלות מעל. היא התקדמות ביחס למקום שהיה קיים באדם. ולכן בעת הווודיוי צריך לחשוב על מה אנו מתוודים מעבר לרשימה הכתובה בסידור. כשסופו של דבר מטרת עשרת ימי תשובה אינה רק ההתרחקות מהחטא- אלא ההתקרבות להקב"ה.    ��� ������ ������� 
50 יום הכיפורים  כפרת שעיר המשתלח ויום הכיפורים ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  ייחודיותו של יום הכיפורים נובעת ממידת הרחמים, שבה מנהיג הקב"ה את עולמו ביום הקדוש. 
51 יום הכיפורים  שתי עצות ליום הכיפורים ����� Word ����� html הרב יהודה עמיטל  על חשיבות הוויתור, ועל ההקפדה על חילול השם. 
52 יום הכיפורים  שתי עצות ליום הכיפורים ����� Word הרב יהודה עמיטל  תפילתו של רבי עקיבא מתקבלת לפני תפילתו של רבי אליעזר ומסבירה בת הקול כי ההבדל טמון ביכולתו של רבי עקיבא שלא לדקדק באחרים. כאשר האדם אינו מדקדק באחרים, הקב"ה אינו מדקדק בו, אך כאשר אנו בוחרים לשפוט אחרים, יבחר גם הקב"ה לשפוט אותנו. כמו כן, גדול מאוד חטאו של אדם שהנמצא ברמה רוחנית גבוהה, אך אינו נוהג בצורה נכונה שכן רואים אותו הבריות ומכך מזלזלים בכבוד הקב"ה. 
53 ראש השנה  וטהר לבנו לעבדך באמת ����� Word הרב יהודה עמיטל  מי תיקן את ההלכה שלא תוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת? מדוע שופר, המשמש להפוך את מידת הדין למידת הרחמים, אינו צורך חשוב דיו בשביל לוותר בשבילו על גזירת הטלטול?! מה משיגים החכמים על אף ביטול התקיעות בשבת? מה פירוש המילה "באמת"? 
54 סוכות  הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת ����� Word ����� html הרב יהודה עמיטל  מדוע נבחרה דווקא הסוכה להיות משל לבית דוד ולעם ישראל? בניגוד לבית, גם אם היא הסוכה נופלת - ניתן להקימה מחדש. 
55 שמחת תורה  מורשה קהילת יעקב - שיחה לשמחת תורה ����� Word ����� html הרב יהודה עמיטל  המשמעות העמוקה של שמחת תורה היא ששמחה זו מיועדת לכל קהילת יעקב - לכל יהודי ויהודי. 
56 חנוכה  משמעות נס פך השמן ����� Word ����� html הרב יוסף צבי רימון  נס פך השמן הוא ההוכחה לכך שהשכינה שורה בעם ישראל. לכן, הוא מהווה הוכחה לצדקת המכבים במאבקם עם המתייוונים. 
57 חנוכה  חנוכת אהרן ����� Word ����� html הרב יהודה עמיטל  ההקפדה על הפרטים היא המקדמת את היצירתיות, ולא להיפך. 
58 חנוכה  לימוד התורה ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  כיצד יש ללמוד תורה? מה הבעיה בחוסר דבקות בתורה? 
59 חנוכה  פגיעתן של היוונים ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  אחד מעקרונות התרבות היוונית הוא הצורך להצדיק את הכל באמצעות שכל. לימוד התורה שלנו אינו צריך להיות מושפע מרוח זו. 
60 חנוכה  יהדות ויוונות ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  ישנם מספר הבדלים בין היהדות ליוונות, אך נראה שההבדל המרכזי טמון במרכז: התרבות היוונית מעמידה את האדם במרכז, ואילו ביהדות - לאדם שמור תפקיד חשוב, אך במרכז נמצא האלוקים. 
61 חנוכה  מנורה וקטורת ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  עבודת המנורה נעשתה בד בבד עם עבודת הקטורת. ללמדך ששני העקרונות - ההבנה ההגיונית וההסתכלות הפנימית-המיסטית - צריכות לשכון בתודעתנו בצוותא. 
62 חנוכה  שמרנות וחידוש בנס חנוכה ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  נס חנוכה לא רק החזיר את עם ישראל למצבו שלפני השעבוד, אלא גם קידם אותו לפיתוחה של התורה שבעל פה ולשלטון מוחלט בארצו. 
63 חנוכה  הטבת הנרות ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  חנוכה הוא הזמן שבו היטיבו לראשונה את נרות מנורת המקדש. ההטבה מתאפיינת בשתיים: מטרתה היא שיפור איכות ההדלקה והידורה, והיא פעולה מאומצת וחסרת זוהר. גם בעבודת ה' ובלימוד התורה, עלינו להשקיע ולעמול במישורים האיכותי והכמותי.  
64 חנוכה  מנורה וקטורת ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  התורה משלבת בין הדלקת המנורה לבין הקטרת הקטורת. שילוב האור הבהיר והברור עם המסתורין המעורפל של הקטורת; המאמץ האינטלקטואלי והשכלתני עם המודעות לפן המיסטי והמסתורי - זהו המאפיין של התורה.  
65 חנוכה  "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  ישנן תקופות שבהן אין כמעט סכנה של "להעבירם מחוקי רצונך", אולם ישנה סכנה גדולה של "להשכיחם תורתך". על סכנת השגרה, האפרוריות, ואובדן הקשר החי עם התורה ולימודה, במיוחד בעידן המודרני.  
66 חנוכה  המנורה והמלחמה ����� Word הרב אהרן ליכטנשטיין  בחנוכה אנו מציינים שני עניינים: נס הנרות במקדש ונס הניצחון במלחמה. הדלקת הנרות מתמקדת בעבודת ה' בתוך הקודש פנימה, ואילו נס המלחמה מסמל את עבודת ה' בעולם החיצוני והכללי. החשמונאים ידעו לשלב בין עולמות אלו - בין הפנים והחוץ. עלינו ללמוד מדרכם וגם כיום לשלב בין העולמות. 
67 חנוכה  על החידוש שבחנוכה ����� Word הרב אהרן ליכטנשטיין  האם תוכנו של חג החנוכה הוא השיבה למקורות וכמועד בעל צביון שמרני, או שמא זהו חג של רעננות וחדשנות כפי שמעיד עליו שמו? מה קורה בפורים - המקבילה של חנוכה? באילו תחומים נוספים באה לידי ביטוי בתנופה גדולה? 
68 חנוכה  שמרנות וחידוש בחנוכה ����� Word הרב אהרן ליכטנשטיין  תהליך הטהרה הוא לקיחת דבר טמא וטיהורו. לעומת זאת המונח חנוכה מציין דבר חדש. עמ"י לאחר נס החנוכה עובר את אותו התהליך הן מבחינה תורנית והן מבחינה לאומית.    ��� ������ ������� 
69 עשרה בטבת  מטרות הצום ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהן מטרות הצום בכלל, וצום עשרה בטבת בפרט? 
70 עשרה בטבת  צום עשרה בטבת ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  המסר של עשרה בטבת הוא שצריך לשים לב לניצני הפורענות, ולהיזהר מהם עוד לפני שהם יוצאים לפועל. 
71 פרשת זכור  מחיית עמלק ����� Word ����� html הרב יהודה עמיטל  המלחמה בעמלק אינה מלחמה לאומית, אלא מלחמה תרבותית: מלחמה בתפיסה הגורסת שאין שום ערך מוחלט ומחייב, ולעולם יש לעשות את מה שנראה מתאים לאותה השעה. 
72 פורים  דמותו של מרדכי ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  על דמותו רבת הפנים של מרדכי, ועל החלטתו 'לסגור את הספר' ולהגן על עם ישראל בתור המשנה למלך. 
73 פורים  אסתר כמודל לחיינו ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  משימת חייו של האדם היא להרחיב את אופקיו ולבנות את אישיותו בצורה מלאה, כדי לעבוד את ה' ולהיות אדם ירא שמיים. 
74 פורים  "מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה?" ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  הגמרא מביאה מחלוקת, האם אנשי שושן נתחייבו כליה כיוון ש"נהנו מסעודתו של אותו רשע" או כיוון ש"השתחוו לצלם". מהו החטא הגדול בהנאה מסעודתו של אחשוורוש? האם בזלזול בדיני הכשרות, או בהיטמעות באוכלוסייה המקומית ובשכחת הייחוד היהודי? התרבות של שושן היא תרבות של צריכה, הדוגלת בזלילה ומתנגדת לעזרה לזולת ולעבודה פרודוקטיבית. תיקון חטאם של אנשי שושן נעשה בצום - תענית אסתר - ובקידוש החול, בסעודת הפורים. 
75 פורים  אסתר - אז והיום ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  אסתר מצטיירת במגילה כנערה פסיבית, ההופכת באחת לאקטיבית ולפעילה לנוכח צרת עמה. כל אחד מאיתנו עומד לנוכח שאלתו של מרדכי: מה אני יכול לעשות למען עם ישראל. 
76 פורים  מחלוקת מרדכי והסנהדרין ����� Word ����� html הרב אהרן ליכטנשטיין  כמה מחכמי הסנהדרין פרשו ממרדכי, הואיל ובחר להיות משנה למלך במקום לעסוק בתורה. מחלוקת זו יכולה להתבאר באופנים שונים, שיש בהם כדי לשרטט את הקווים האמורים להנחות כל אדם העומד בפני בחירת מקצוע. 
77 פורים  רעיונות לפורים ����� Word הרב יהודה עמיטל   
78 פורים  אסתר- אז והיום ����� Word הרב אהרן ליכטנשטיין  אסתר של תחילת המגילה היא פסיבית. רק כאשר מטיח בה מרדכי דברים קשים, היא מבינה את גודל השליחות שלה והופכת להיות מנהיגה ומובילה. אנו צריכים לשאול את עצמינו איך אנחנו יכולים לעשות יותר, כיצד אנו יכולים להועיל לעם ישראל.    ��� ������ ������� 
79 פורים  מגילת אסתר והדילמה החינוכית ����� Word הרב משה ליכטנשטיין  היהודים הגולים בממלכתו של אחשוורוש משתלבים בתוך העם הפרסי. הם אומנם שומרים על דתם, אך הם אינם רואים בעיה בהשתתפות במשתה של אחשוורוש שהיוותה סמל לשחיתות ולבעיות מוסריות. מורדכי מייצג את היהודי השומר על דתו, ואילו אסתר מייצגת את היהודי שמתאים את עצמו לחברה והיא אכן נושאת חן בעיניה רואיה. מרדכי מזכיר לאסתר שבית אביה ימשך בעם ישראל רק אם היא תאבק על קיומו. מעשיה של אסתר, ויוזמתה להציל את העם היהודי הם אלו שזיכו אותה בכך שהמגילה תקרא על שמה. המאבק שבין הסתגרות בתוך הדת לבין פריצה מוחלטת קיימים בכל דור. השילוב בין השניים, וההתמודדות עם אתגרי השעה היא דרכה של הישיבה.    ��� ������ ������� 

קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים) ����� ���

# �������������������� �����������
80 שיעור מיוחד  תענית אסתר - תפקיד הנקמה הרב אהרון ליכטנשטיין  השיעור פותח באפשרויות שונות להבנת דברי מגילת אסתר 'נזכרים ונעשים' (האם יש כאן תיאור של שני שלבים שאינם קשורים ביניהם, או שיש ביניהם סדר כרונולוגי), ומפתח את הכיוון שישנה חשיבות לזכירה לפני העשייה בשני מישורים: 1. ניצחון היהודים במגילת אסתר מעורר את התחושה שישנו ערך בנקמה, כפי שאכן מופיע בגמרא בברכות 'גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות'. אלא שכפי שהגמרא שם מבהירה הנקמה גדולה רק כאשר היא בין שמות ה' - רק כאשר היא 'לשם שמיים'. על מנת שלא יווצר מצב שבו הנקמה תיעשה באופן טבעי, יש צורך בזכירה הקודמת לה, זכירה המהווה תשתית לעשייה. 2. פורים כולו, כחג של שכרות ושמחה, מחייב זכירה והתבוננות לפניו - לשם מה אנו שמחים? כיצד אנו חוגגים 'לשם שמיים'?     ��� ������ ������� 
81 שיעור מיוחד  פסח (הלל בליל פסח) הרב עזרא ביק  השיעור עוסק בשונותו של ההלל בליל פסח משאר קריאות ההלל [קטוע, ללא ברכה, בלילה]– קריאה מול שירה. המשמעות של אמירת שירה, בשונה מלימוד תורה [חזקיהו המלך], והקשרה של השירה בתוך ליל הסדר, כחוויה אישית ועכשווית של יציאת מצרים, והשיר החדש של הגאולה העתידית.    ��� ������ ������� 
82 עיון תנ"ך - כיצד שאול פגש את דוד (שמואל א' פרקים יג - יז)  רבבה - כיצד שאול פגש את דוד - גישות שונות ללימוד סתירות בנביא דיון בין הרב יעקב מדן, הרב אמנון בזק, הרב ישראל רוזן  הדיון עסק בשתי שאלות במקביל: הסברים שונים לסתירה הקיימת בין תיאור המפגש בין שאול לדוד לאחר הריגת גוליית (בן מי הנער?) לבין תיאור פגישתם פרק קודם לכן (רָאִיתִי בֵּן לְיִשַׁי בֵּית הַלַּחְמִי יֹדֵעַ נַגֵּן וְגִבּוֹר חַיִל וְאִישׁ מִלְחָמָה וּנְבוֹן דָּבָר וְאִישׁ תֹּאַר וַה' עמו). הרב מדן תירץ סתירה זו על ידי סקירת הנביאים השונים שכתבו את ספר שמואל, הרב בזק התייחס לסתירה זו כחלק מסתירות נוספות העוסקות בנושא המלוכה ויישבם על ידי שיטת הבחינות והרב רוזן תירץ את הסתירה על ידי אפיון מדרשי נרחב של המאבק בין דוד לגוליית. במישור אחר, הדיון בשיעור עוסק בשאלת היחס בין הפשט לדרש (האם מטרת המדרש היא לפרש או להעניק משמעות רעיונית, האם יש משמעות לפשט כשלעצמו), ובין פרשנות לריאליה (האם חשוב לדעת מה קרה באמת בסיפור ההיסטורי? האם הדבר אפשרי בכלל?).     ��� ������ ������� 
83 ימי עיון חנוכה תשע"ב   דעת תורה יאיר הלוי  ההרצאה עסקה בהבהרת שלבים שונים בהתפתחות המושג 'דעת תורה' - החל מהשלב הראשון, החז"לי, המתייחס אל דעת תורה כאל עמדה הלכתית בעלת נימוקים משמעותיים, דרך הבעל שם טוב והגר"א שהרחיבו את משמעות הביטוי 'ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא' ומצאו רמזים מסוגים שונים (באותיות ובפסוקים) להתנהלות היחיד ולקירבת ה' שלו, החפץ חיים שהשתמש בפסוקי התורה כאמצעי לפיתרון בעיות מציאותיות, הרב אלחנן וסרמן שטען שיש דעת תורה רק אצל גדולי הדור וייחס אותה ל'לא תסור', גדולי ישראל בדור שלאחר השואה הרחיבו את קביעתו בהסבריהם כיצד רבני מזרח אירופה לא הורו לעלות לארץ, הרב ש"ך שיצר הנהגה המבוססת על 'איש אחד' וייסד את 'יתד נאמן', והרב אלישיב אצלו דעת תורה הפכה להיות מושג יותר דמוקרטי.     ��� ������ ������� 
84 ימי עיון חנוכה תשע"ב   הנהגה תורנית ציבורית ידון בין הרב דוד בלוך הרב יצחק לוי ופרופסור יהודה בן מאיר  הדיון עוסק בהצגת שתי עמדות יסוד בנוגע לתפקיד הרבנים ולסמכותם - הרב בלוך תיאר את העמדה החרדית המתונה הגורסת שראוי להתייעץ עם גדולי תורה בגלל שהם נקיים מנגיעות אישיות, שיש חשיבות להנהגה ועל כן חשוב שגדולי התורה יהיו מעורבים בבחירת ההנהגה הפוליטית ושבאופן עקרוני על גדולי התורה להכריע בכל שאלה ערכית גם אם אינה הלכתית. יהודה בן מאיר תיאר את העמדה הליברלית יחסית הטוענת שישנם תחומים בהם איש הציבור בקי בהבנת המציאות ועל כן יכולת ההכרעה היא דווקא בידיו, ושלעתים עולם התורה מביע עמדות בנושאים שאינם הלכתיים שלא בצדק. הרב יצחק לוי התייחס לשאלה מנקודת מבט רחבה - הדיון הזה עצמו נוצר בגלל הגלות הארוכה. הפיתרון הכללי מצוי בשאלה המערכתית - כיצד המדינה מתייעצת עם התורה (למשל - דרך הרבנות הראשית). למעשה, צריכה להיות חוכמה לרב מה לענות ולאיש הציבור מה לא לשאול.     ��� ������ ������� 
85 ימי עיון חנוכה תשע"ב   רבנות קהילה - תפקיד ומטרות רב שיח עם הרב דב אורון הרב מאיר נהוראי והרב אפרים זיק  רב השיח עסק במספר סוגיות יסוד בחייו של רב קהילה, בארץ ובחול - דרכי התנהלות אל מול הציבור (האם יש קשר חברי ואנושי, האם עדיף להיות זמין או דווקא מרוחק) בשאלת התרומה של הישיבה לחייהם 'המקצועיים' של הדוברים, לשאלת היחס בין הוראה הלכתית לבין הנהגה קהילתית (האם חייבים לומר שאסור להיות בברכה מעורבת, האם יש היגיון להציב טלוויזיה בבית הכנסת על מנת למשוך את האנשים), ושאלת היחס בין החיים המקצועיים לאישיים בתפקיד הרבני.    ��� ������ ������� 
86 ימי עיון חנוכה תשע"ב   הנהגת הצדיק - בין שמיא לארעא הרב האדמור שרגא זלמנוב  תפקידו של הצדיק כפול - מחד הוא נברא כצינור לגילוי הקב"ה בתוך העולם, ומאידך הוא אחראי לקשר בין הרחוקים לבין אביהם שבשמיים (הקשר כולל משמעות גשמית ומשמעות רוחנית כאחת, בדומה ליוסף הצדיק אשר ברמה העמוקה הקשר שלו לאחים הוא כשמש וכוכבים, וברמה הפשוטה, הגשמית - כאלומות). החסיד, המכיר בעובדה זו, שואף להדבק בצדיק ככל יכולתו. אותם שאינם מודעים לקשר זה, מקבלים מן הצדיק חרף חוסר ידיעתם, אך אינם 'מסייעים' לו במובן הפשוט. צדיק יודע שהוא צדיק כאשר אנשים נדבקים בו, את כוחו הוא שואב גם מהציבור ולא רק מעצמו.     ��� ������ ������� 
87 קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)  יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל הרב יעקב מדן  השיעור עוסק במצוות שיש עליהם דיון אם הם אחת או שתיים. הקדמה קצרה על הרב עמיטל, שראה את משמעות המצווה. הדיון לגבי כמות המצוות בציצית – תכלת ולבן, כנגד לוחות הברית. תפילין – האם תפילין של יד וראש הם קבלות שונות של מלכות שמיים או שהן דבר אחד. קריאת שמע – קבלת עול מלכות שמיים תמיד, או חלוקה בין קבלה כללית, למצוות ספציפיות.     ��� ������ ������� 
88 קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)  יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל הרב ברוך גיגי  השיעור עוסק בדין "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום". הקדמה קצרה על הרב עמיטל, שכל הנפגש אתו חש בדרכי הנועם שלו. הדין של דרכי התורה כדרכי נועם, במקומות שונים בש"ס ובפירושים על התורה, כטעם ערכי ומרכזי למצוות שונות. העלאת הדילמות: האם נשתמש בדין זה כעומד בפני עצמו, או ככלל פסיקה בדין [כבדין של בר מצרא], ועד כמה נותן דין זה סמכות יתרה לחכמים.    ��� ������ ������� 
89 קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)  יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל מושקו והרב שלמה ברין  מושקו – הספד לרב עמיטל. מידותיו הטובות – עין טובה, חבר טוב, שכן טוב, הרואה את הנולד, ובעל לב טוב. תיאור התבטאותה של כל מידה ברב עמיטל ובמעשיו.הרב שלמה ברין – דברי פתיחה – קיום הישיבה בזכותם של ראשיה. הזמנת הרב ליכטנשטיין לדבר.    ��� ������ ������� 
90 קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)  יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל הרב אהרון ליכטנשטיין  הספד לרב עמיטל. תיאור של אווירת יום הכיפורים שיצר הרב עמיטל באדר, אחרי מלחמת יום הכיפורים. הרב עמיטל כאדם המחבר בין ארץ לשמיים, ובין מים ואש. שילוב של עזות ועדינות. מחפש אלוקים, תפילותיו מעומק לבו. אדם שהאמין בכך שהארץ נתנה לבני אדם, כל עוד הם מברכים, מחפשים את אלוקים בעולם.    ��� ������ ������� 
91 קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)  יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל הרב משה ליכטנשטיין  השיעור עוסק בתנורו של עכנאי. האמירה "לא בשמיים היא", נמצאת במדרשים המראים איך משה רבנו כביכול לימד את ה' וגרם לו לשנות חלק מהמצוות. המקום שלנו, כמבינים את האמת הארצית, שהיא הנכונה בעולמנו, ולכן רבה בר נחמני הוא המכריע בספק בין ה' למלאכים לגבי צרעת. מקומו של ר' אליעזר, כשואף לאמת האלוקית, ומחלוקתם המתבטאת דרך התנור דווקא – תנור לא אידיאלי, ולא שלם. מהותו של הלא שלם.    ��� ������ ������� 
92 קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)  יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל רדיו קול חי – ידידיה מאיר  קטע מתוך הספר "והארץ נתן לבני אדם" – על מקומו של הריגוש ביחס ליראה בעבודת ה'. תיאור הספר "באמונתו". תיאור הספר "לעבדך באמת", וקטעים נבחרים מתוכו, המבטאים את דמותו של הרב עמיטל כאדם מתפלל, אכפתי, שנוגע בכל אחד. מקומו של האינטלקט והרצינות בעבודת ה'. השיר "לולי תורתך".    ��� ������ ������� 
93 קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)  יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל לימוד משניות לזכר הרב עמיטל  הרב ירמי סטויצקי: תמורה - קרבנות היחיד וקרבנות הציבור, ההפרדה בין איש ציבור להיותו יחיד. "חביב אדם שנברא בצלם" –אהבת אדם.אורי עפרן: הדלקת המשואות להודאה על ראש חודש, וקבלת העדים – מנהיגות שמקבלת כל אחד מהעם, ומשתפת את כולם.יקותיאל פוגלמן: "המדיר את חברו שיאכל אצלו", משמעותה של דרך ארץ, הרב עמיטל כאדם חם ואוהב אדם.    ��� ������ ������� 
94 קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)  יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל פרופסור בנימין איש שלום  השיעור עוסק במדינת ישראל והציונות כיום. הוא פורס את הבעייתיות בימינו: ביהדות התפוצות, יש תופעה של גלובליזציה, וערכיות אומות העולם מטשטשת את ייחודו של עם ישראל. בארץ, החברה הישראלית מפולגת לקבוצות שהחזון שלהם סותר אחת את השנייה. הדרך היחידה להגיע לתיקון היא מעבר משיח ותרני-הסתדרותי, לשיח מהותני, הכולל בתוכו תרגום של הערכים לשפה תרבותית, גם אם חילונית.    ��� ������ ������� 
95 שיעור מיוחד  מבקשי פניך הרב אהרון ליכטנשטיין  הרב פתח בהוקרת תודה ובתיאור השותפות המיוחדת שלו ושל הרב חיים סבתו בכתיבת הספר, ולאחר מכן נגע בשני נושאים הקשורים לספר, הראשון - היחס אל האמונה במציאות המודרנית שלנו, בה ההוכחות שהיו בעבר כבר אינן מספקות, והשני - היחס לתרבות הכללית, אשר כל מי שמכיר אותה מבפנים אינו יכול לומר עליה שמדובר בשטויות (הרב דרש את הפסוק טוב טעם ודעת למדני, כי במצוותיך האמנתי - איננו מבססים את האמונה על השכל, אך אנו מתפללים לטעום ולהרגיש אותה בשכלנו ובחיינו). בסיום, הרב העיד על עצמו שיש בחייו גרעין ראשוני ביותר של רצון לקרבת ה' ולבקשת פני ה'.     ��� ������ ������� 
96 שיעור מיוחד  חינוך ומשפחה בעולם המודרני חלק 1 שיחה עם הרב אהרון וד"ר טובה ליכטנשטיין בהנחיית הרב בני לאו  הרב בני לאו הציב בפני הרב והרבנית שלוש שאלות מרכזיות: היחס בין המשפחה לבין עבודת ה' (האם המשפחה מהווה ערך עליון או שעבודת ה' גוברת עליה) היחס לשאלת תכנון המשפחה והיחס לתרומת זרע כפיתרון אפשרי לרווקה מבוגרת המעוניינת בילדים. המשפחה, על פי הרא"ל וד"ר טובה, אינה עומדת במרכז. עבודת ה' של היחיד היא שעומדת במרכז. נושא תכנון משפחה תורגם ע"י הרב בני לשאלה כיצד יש להורות לכתחילה לזוג לנהוג. הרא"ל חילק בין 'בעיות ומצוקות' הכוללת הרבה מאוד מערכות (כולל לימודי האיש או האישה) לבין מצב לכתחילאי בו בני הזוג רואים בילד הפרעה לחייהם המשותפים. ד"ר טובה הדגישה את היותה נצר לדור שבו אנשים לו היו שקועים בעצמם, והתייחסה לשאלה מציר זה. הרב בני העמיד אופוזיציה תוך השענות על דעת הטור אודות 'לא טוב היות האדם לבדו' ונענה בביקורת מפי הרא"ל וד"ר טובה. בשאלה השלישית ד"ר טובה התייחסה לשאלת האחריות, מהזווית הסוציאלית, לגידול הילד, ואילו הרא"ל התייחס לשאלת היחס בין פיתרון אישי לבעיה ציבורית, והבהירה שיש להתלבט האם אין בפיתרון אישי לעתים חוסר רגישות למה שנוצר במישור הציבורי. מאידך, ברור שאין פסול מהותי בפיתרון זה, אין 'לזרוק אותו מכל המדרגות'.     ��� ������ ������� 
97 שיעור מיוחד  חינוך ומשפחה בעולם המודרני חלק 2 שיחה עם הרב אהרון וד"ר טובה ליכטנשטיין בהנחיית הרב בני לאו  הרב בני לאו הציב בפני הרב והרבנית שלוש שאלות מרכזיות: היחס בין המשפחה לבין עבודת ה' (האם המשפחה מהווה ערך עליון או שעבודת ה' גוברת עליה) היחס לשאלת תכנון המשפחה והיחס לתרומת זרע כפיתרון אפשרי לרווקה מבוגרת המעוניינת בילדים. המשפחה, על פי הרא"ל וד"ר טובה, אינה עומדת במרכז. עבודת ה' של היחיד היא שעומדת במרכז. נושא תכנון משפחה תורגם ע"י הרב בני לשאלה כיצד יש להורות לכתחילה לזוג לנהוג. הרא"ל חילק בין 'בעיות ומצוקות' הכוללת הרבה מאוד מערכות (כולל לימודי האיש או האישה) לבין מצב לכתחילאי בו בני הזוג רואים בילד הפרעה לחייהם המשותפים. ד"ר טובה הדגישה את היותה נצר לדור שבו אנשים לו היו שקועים בעצמם, והתייחסה לשאלה מציר זה. הרב בני העמיד אופוזיציה תוך השענות על דעת הטור אודות 'לא טוב היות האדם לבדו' ונענה בביקורת מפי הרא"ל וד"ר טובה. בשאלה השלישית ד"ר טובה התייחסה לשאלת האחריות, מהזווית הסוציאלית, לגידול הילד, ואילו הרא"ל התייחס לשאלת היחס בין פיתרון אישי לבעיה ציבורית, והבהירה שיש להתלבט האם אין בפיתרון אישי לעתים חוסר רגישות למה שנוצר במישור הציבורי. מאידך, ברור שאין פסול מהותי בפיתרון זה, אין 'לזרוק אותו מכל המדרגות'.     ��� ������ ������� 
98 שיעור מיוחד  חינוך ומשפחה בעולם המודרני חלק 3 שיחה עם הרב אהרון וד"ר טובה ליכטנשטיין בהנחיית הרב בני לאו  הרב בני לאו הציב בפני הרב והרבנית שלוש שאלות מרכזיות: היחס בין המשפחה לבין עבודת ה' (האם המשפחה מהווה ערך עליון או שעבודת ה' גוברת עליה) היחס לשאלת תכנון המשפחה והיחס לתרומת זרע כפיתרון אפשרי לרווקה מבוגרת המעוניינת בילדים. המשפחה, על פי הרא"ל וד"ר טובה, אינה עומדת במרכז. עבודת ה' של היחיד היא שעומדת במרכז. נושא תכנון משפחה תורגם ע"י הרב בני לשאלה כיצד יש להורות לכתחילה לזוג לנהוג. הרא"ל חילק בין 'בעיות ומצוקות' הכוללת הרבה מאוד מערכות (כולל לימודי האיש או האישה) לבין מצב לכתחילאי בו בני הזוג רואים בילד הפרעה לחייהם המשותפים. ד"ר טובה הדגישה את היותה נצר לדור שבו אנשים לו היו שקועים בעצמם, והתייחסה לשאלה מציר זה. הרב בני העמיד אופוזיציה תוך השענות על דעת הטור אודות 'לא טוב היות האדם לבדו' ונענה בביקורת מפי הרא"ל וד"ר טובה. בשאלה השלישית ד"ר טובה התייחסה לשאלת האחריות, מהזווית הסוציאלית, לגידול הילד, ואילו הרא"ל התייחס לשאלת היחס בין פיתרון אישי לבעיה ציבורית, והבהירה שיש להתלבט האם אין בפיתרון אישי לעתים חוסר רגישות למה שנוצר במישור הציבורי. מאידך, ברור שאין פסול מהותי בפיתרון זה, אין 'לזרוק אותו מכל המדרגות'.     ��� ������ ������� 
99 שיעור מיוחד - ימי עיון רבבה  אתגרי מנהיגות הרב משה ליכטנשטיין  כאשר עוסקים בנושאי מנהיגות יש לשים לב לא רק להשפעת המנהיג על מונהגיו (לטוב או לרע) אלא גם לעצם האישיות של המנהיג כ'איש אשר רוח בו', כמיצוי גבוה יותר של הפוטנציאל האנושי. זווית מבט נוספת היא לשים לב ליחס בין המימוש העצמי באישיותו של המנהיג לבין העובדה ש'ליבו הוא לב כל ישראל'.     ��� ������ ������� 
100 שיעורים מיוחדים   אזכרה לרב עמיטל - מחויבות או התחברות הרב הלל רחמני  הרב עמיטל הרבה לעסוק בשאלת היחס בין מחויבות להתחברות. בתחילה שלל את התופעה של ההתחברות משום שראה בי בעיה דתית עמוקה, ולבסוף קיבל אותה בהבנה יחסית משום שראה את המציאות באופן אחר (ההתחברות מבוססת על המחויבות) . יחס כפול זה הוגדר כפער בין 'אין עוד מלבדו' ל'לית מחשבא תפיסא ביה כלל' , וכן בנימוקי המצדדים במתן טעמים למצוות לאלו השוללים זאת. עוצמתו החינוכית של הרב עמיטל הייתה בחיפוש האיזון.     ��� ������ ������� 
101 שיעורים מיוחדים   שלושים שנה להעלמותו של זכריה באומל הרב משה ליכטנשטיין, אל"מ בנצי גרובר  הרב משה תיאר את החוויות של חבריו של זכריה באומל ואת זכרונותיהם ממנו (התייחס לדברי הרמב"ן על איוב - שבניו נעדרו, ולפרשיית יעקב ויוסף). בנצי גרובר, תיאר את הקרב בסולטן יעקב, בו לחם כמפקד, את אישיותו של זכריה, את הצורך לקבל מחדש בכל פעם את ההתחייבויות והנדרים שנגרמו עקב העלמו - לפעול למענו ולהמשיך את דרכו.     ��� ������ ������� 
102 שיעורים מיוחדים   שלושים שנה להעלמותו של זכריה באומל הרב אהרן ליכטנשטיין , גברת באומל  הרב אהרון ליכטנשטיין תיאר את הדיכוטומיה בין העם אשר עמד למרגלות הר סיני, לבין משה אשר נכנס לתוך הערפל. גברת באומל סיפרה את סיפורה, סיפור המאבק על חיפוש המידע בשגרירות ארה"ב, מול ממשלת ישראל, מול העיתונות וממשלות אחרות ברחבי העולם (תוך אזכור של הרב סולובייצ'יק משיקגו). בציר הסיפור היא הזכירה את האבחנה בין אמירת תהילים על ידי דוד הנלחם, לבין בין ספר קהלת - שמחפש את המשמעות במאורעות האבסורדיים למרות תקופת השלום שהייתה בזמנו ומגיב נכון לנתבע ממנו בכל עת (זמן ועת לכל חפץ).     ��� ������ ������� 
103 שיעורים מיוחדים   אזכרה לרב עמיטל - מחויבות או התחברות הרב הלל רחמני  הרב עמיטל הרבה לעסוק בשאלת היחס בין מחויבות להתחברות. בתחילה שלל את התופעה של ההתחברות משום שראה בי בעיה דתית עמוקה, ולבסוף קיבל אותה בהבנה יחסית משום שראה את המציאות באופן אחר (ההתחברות מבוססת על המחויבות) . יחס כפול זה הוגדר כפער בין 'אין עוד מלבדו' ל'ל    ��� ������ ������� 
104 שיעורים מיוחדים   מגילת אסתר פרק י הרב יונתן גרוסמן  השיעור נערך לכבוד הוצאת הספר אסתר מגילת סתרים, עסק בפרק האחרון של המגילה. בשיעור הובלטה הקריאה האירונית של המגילה שנוסחה בפי חז"ל אכתי עבדי אחשווראש אנן. סיום המגילה בסיפורו המס יכול להראות על ההקשר הפרסי של המגילה מבחינה היסטורית, אך סביר שמראה על זילות סיפור היהודית בהקשר הרחב. ההקבלה בין גידול המלך את המן לגדולת מרדכי, על רקע פרשית יוסף ופרעה ועל רקע תהילים פרק קכב העוסק בשלטון בית דוד בירושלים מעצימים את האירוניה - המגילה נסתיימה, אך הסיפור אינו פתור. איש אינו יודע מה יהיה בפרק הבא.     ��� ������ ������� 
105 שיעורים מיוחדים   במקום שאין? הרהורים על עשיית משפט בימינו, חזון ומציאות הרב אהרון ליכטנשטיין  השיעור עוסק בזקנה בימינו. השינויים שעברו במעמד הזקנים בימינו, ותהליכים המתרחשים בעת מעבר לגור בבית הילדים. ההבדלים בין אדם צעיר למבוגר ביחס לעבודת ה'. בנוסף השיעור דן גישות שונות לדרך החיים והיחס לעולם הזה. אקטיביות ופסיביות בעבודת ה'.    ��� ������ ������� 
106 שיעורים מיוחדים   חושן משפט" למערכת המשפט שיעור הרב משה ליכטנשטין  משמעות הלימוד על שילוב מערכות משפט שונות. דברים לזכרה של ריבה קושיצקי    ��� ������ ������� 
107 שיעורים מיוחדים   חושן משפט" למערכת המשפט שיעור השופט נועם סולברג  הצגת המחלוקת לגבי מיקום המשפט העברי בתוך המשפט המדיני – חילון הקודש או קידוש החול. דרך חלופית של שימוש במשפט העברי מנקודת מבט תועלתנית, ודוגמאות לשימוש זה.    ��� ������ ������� 
108 שיעורים מיוחדים   דינא דמלכותא דינא הרב פרופסור רון קליינמן  השיעור עוסק בהכלת דיני המדינה, כאשר הם הסכמיים, ובדיני ממונות בלבד, לתוך מערכת הפסיקה ההלכתית, על סמך הפסקים "דינא דמלכותא דינא", ו"מנהג המדינה". השיעור פורס דוגמאות שונות בהם השתמשו ולא השתמשו במשפט המדינה בדין התורה, הטעמים לשימוש, והשאלות העולות מכך.    ��� ������ ������� 
109 שיעורים מיוחדים   צדק וסדר בדין התורה ומשפט המדינה הרב עידו רכניץ  השיעור עוסק בהבדלים המהותיים שבין דין התורה למשפט המדינה, דין התורה שואף לצדק, ומשפט המדינה לסדר. המקומות בהם דין התורה ילך על פי דיני המדינה או לא, והטעמים לזה, בהתאמה להשקפת הצדק.     ��� ������ ������� 
110 שיעורים מיוחדים   ושפטו את העם משפט צדק היחס בין משפט וצדק - הרב יעקב אריאל  השיעור עוסק בשינויים במשפט העברי ביחס למשפט הגוים. יש מקום לשינוי המשפט שלנו בעקבות שינויים במשפט הגויים, כאשר התקנות החדשות הם בהתאם לרוח התורה והמוסר, לפנים משורת הדין. דוגמאות למקרים כאלה.    ��� ������ ������� 
111 שיעורים מיוחדים   השיבה שופטינו, חידוש הסמיכה הרב משה ליכטנשטין  השיעור עוסק בחידוש הסמיכה. שיטת הרמב"ם לגבי חידוש הסמיכה, והמחלוקות בראשונים ובאחרונים בהבנת שיטה זו. ניסיון חידוש הסמיכה על ידי חכמי צפת, והסיבות על פי שיטת הרמב"ם למחלוקת ביניהם לבין חכמי ירושלים.    ��� ������ ������� 
112 שיעורים מיוחדים   "דין תורה" האמנם? האם וכיצד מיושם "חושן משפט" בבתי הדין  הרב דוד בס, הרב שלמה לוי, הרב ברוך גיגי  מקומו ומעמדו של חושן משפט בימינו, והבשורה שלו למשפט האזרחי. השינויים שעל דין התורה לעשות על מנת להתאים לימינו [דינא דמלכותא דינא, תקנות]. מקרים בהם ראוי לפנות לבית המשפט האזרחי.    ��� ������ ������� 
113 שיעורים מיוחדים   האם יש שופטים בירושלים דיון בין הרב יעקב מדן ד"ר אביעד הכהן והרב ??  הרב מדן: הבעיה המרכזית בבית המשפט העליון היא שאין בו יראת פסק. עניין זה הוא שורש הבעיה. הרב הדגים זאת דרך מספר שופטים דתיים שנהגו באופן הפוך (פיתרון שהיה מבצע: נגד המהפכה החוקתית, בית משפט לחוקה, שיטה חדשה למינוי שופטים). ד"ר אביעד הכהן: הבעיה המרכזית שלנו היא הניכור שקיים בין חלקים בציבור הדתי והחרדי לבין מערכת המשפט (הביא דוגמאות מהעיתונות החרדית) ניכור זה קשור לאי קבלת הממסד המשפטי הישראלי, זאת בלא קשר לאישיותם של השופטים הדתיים הרב אבי גיסר: הבעיה המרכזית שלנו הוא בעצם המערכת הכפולה בה יש מערכת משפט שאינה דתית במקביל לזו הדתית. עלינו לקבל את המשפטנים היהודים כחלק מסמכותה של המדינה (פיתרון שהיה מבצע: הנגשת המשפט וקיצור זמן ההכרעה, ייתכן על ידי עמותות; שימוש בדיינים כיועצי תוכן במערכת המשפט)    ��� ������ �������