!!
 

    -    -    -        -

   :    
   ":  
   :  
   :kaluach

:
   
   
   
   
   
   

 

שיעורים על ספר שמות

פרשה שמות

# ���������������
1 ספר שמות  מבוא לספר שמות ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מהו הציר המרכזי של ספר שמות? המאמר עוסק בשאלה זו, וטוען כי הנושא המרכזי של הספר הוא קיום ההבטחה שניתנה לאבות. 
2 פרשת שמות  משה... כי מן המים משיתיהו ����� Word ����� html הרב דוד טי  מדוע נקרא משה בשם זה? האם משמעות השם רחבה יותר מציון המאורע ההיסטורי של משיית משה מן המים? 
3 פרשת שמות  וידעתם / וידעו מצרים כי אני ה' ����� Word ����� html הרב ברוך גיגי  ניתן לפצל את שליחותו של משה לשתי שליחויות שונות: הצלת ישראל וחינוכו של פרעה. כך, ניתן להבין חלק מהתמיהות על התנהגותו של משה. 
4 פרשת שמות  רשימת היורדים למצרים כמבוא לספר שמות ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בתחילת ספר שמות מובאת שוב רשימת היורדים למצרים, אך ישנו הבדל מהותי בין רשימה זו לבין הרשימה שבפרשת ויגש. הבדל זה מלמד אותנו על שינוי התפישה שבספר שמות: מעם למשפחה. 
5 פרשת שמות  סיפור השעבוד וגזירת המתת הבנים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  עיון מדוקדק בתחילת ספר שמות, בפרשת שעבודו של עם ישראל, תוך כדי חלוקת הסיפור לשניים והקבלה בין שתי סוגי הגזירות. 
6 פרשת שמות  דרישת משה מפרעה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  לפי פשט הכתוב, וכך גם טוענים חלק מהמפרשים, משה לא מדבר אף פעם על יציאה מוחלטת של עם ישראל, אלא רק על שהות של שלושה ימים במדבר. מדוע? האם הקב"ה לא יכול להוציא את עם ישראל בלי ה'רמאות' הזו? 
7 פרשת שמות  לידתו הכפולה של משה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק בסיפורו המופלא של משה בילדותו, בבחינת רמז למצבו של עם ישראל באותה שעה. כיצד התמודדו בני ישראל עם גזירותיו של פרעה? מדוע דווקא בת-פרעה היא זו שהצילה את משה? מדוע גדל משה דווקא בבית המלוכה? האם יש בכך 'לידה מחודשת' של משה? 
8 פרשת שמות  מנהיגותו של משה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע סירב משה להנהיג את ישראל? האם לסירוב זה היו תוצאות משמעותיות? נראה, שסירובו של משה הביא לפיצול הסמכויות בינו ובין אהרן, וכך גם לדורות. רמז לפיצול זה ניתן למצוא בשלושת האותות שעשה משה לעיני בני ישראל. 
9 פרשת שמות  מעט על ראשית מעשיו של משה ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  המאמר מכיל שלושה חלקים. א. במה כה גדלה זכותן של המיילדות, עד שקבעו חז"ל ש"בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים"? מהיכן שאבו חז"ל את ההשראה למדרש על הויכוח בין מרים לבין עמרם? במה היה משה בנה של יוכבד? ב. מה המשותף ומהם ההבדלים בין משה לבין שאול? מה מקורו של המדרש על משה הרודף אחרי הגדי? ג. מה פשר האותות - הנחש והצרעת - שנתן ה' למשה? כיצד הם מוכיחים את נבואתו של משה? 
10 פרשת שמות  "פרו וישרצו וירבו ויעצמו" ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  כמה זמן ארכה גלות מצרים, 420 שנים או רק 210? כמה דורות עברו מהירידה למצרים עד לגאולה? כיצד ייתכן שבני ישראל ירדו למצרים בשבעים נפש, ויצאו משם שישים ריבוא? 
11 פרשת שמות  משה: מבית פרעה לארץ מדין ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  מקובל לראות את ספר בראשית כמתאר היסטוריה של יחידים, ואילו את ספר שמות כסיפורו של עם. עם זאת, ברור שבמוקד סיפור יציאת מצרים עומדת דמותו של משה, שהתפתחותו האישית מתוארת בפרשתנו. בפרק ב' מתוארים ארבעה אירועים שונים (מלבד לידתו): האיש המצרי המכה את האיש העברי; שני העברים הניצים; ניסיונו של פרעה להרוג את משה; והצלת בנותיו של כהן מדיין. מה משמעויותיהם של אירועים אלו? 
12 פרשת שמות  יאור וגואל ����� Word הרב חנוך וקסמן  הצלתו של משה בידי בת פרעה מהווה היפוך גמור של גזירת פרעה: במקום לשמש ככלי להריגה, היאור משמש להצלה; במקום להשליך אליו את הבנים, משה דווקא נמשה ממנו. דרך נקודת מבט זו נוכל להבין מדוע היה צריך מושיעם של ישראל לגדול דווקא בבית פרעה. 
13 פרשת שמות  השעבוד ותחילת הגאולה - פרקים א' וְ ב' של ספר שמות ����� Word הרב תמיר גרנות  בפרקים א' וב' של ספר שמות מתואר השעבוד. אולם, נקודת המבט של שני הפרקים שונה: פרק א' מציג נקודת מבט כללית, ופרק ב' מציג נקודת מבט אישית. משום כך גם תחילת הגאולה - סיפורו של משה רבינו - מתוארת רק בפרק ב'.  
14 פרשת שמות  ציפורה ����� Word הרבנית שרון רימון  מה היתה חשיבותן של הנשים בתהליך גאולתם של ישראל ממצרים? מדוע בוחר משה לשאת דווקא אישה מדיינית? למה מתנתק משה מעם ישראל לתקופה כל כך ארוכה? מה חיפש משה במדין? מה היה אופי הקשר בינו לבין יתרו? למה לא באה ציפורה עם משה למצרים? 
15 פרשת שמות  סיכום ספר בראשית ופתיחה לספר שמות ����� Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה נבחן את השאלה האם המאפיינים של חומשי התורה מראים שישנו סיפור אחד מתמשך לאורך פרקי הספרים, או שמא הם אינם אלא סדרה של סיפורים בודדים. אנו נראה ששאלה זו תלויה בבחינות השונות של התורה, נסקור את הסיפור המתמשך של ספר בראשית, ונבדוק את הקשר לספר שמות. 
16 פרשת שמות  זֶה מֹשֶׁה הָאִישׁ- סיפור נעוריו של משה (ב', יא-כב) כהמשך לסיפור לידתו וכהכנה לשליחותו בעתיד ����� Word הרב אלחנן סמט   
17 פרשת שמות  נטייתו הדתית של משה לפני התגלות ה' אליו ����� Word הרב אמנון בזק  התורה מתארת באריכות את קורותיו של משה בטרם התגלה אליו ה'. בפרק ב' ניתן לעמוד על דמותו המוסרית. האם רק בגלל מעלותיו המוסריות נבחר משה למנהיגם של ישראל, או שמא היו לו גם מעלות רוחניות-דתיות? ואם כן, מניין קיבלן? 
18 פרשת שמות  "ויאמן העם וישמעו" - הוויכוח בין ה' למשה על חינוך לאמונה ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
19 פרשת וארא  "וידעתם/וידעו מצרים כי אני ה'" ����� Word ����� html הרב ברוך גיגי  השליחות של משה לישראל ולפרעה הייתה בעלת משמעות כפולה. האחת, אלוקי העברים שמוציא את ישראל ממצרים בזכות הבטחתו לאבות. השניה היא "אני הוי-ה", ה' יוציא את עם ישראל ממצרים ויביאם לארץ בגלל היותם עם ה'. המאמר מוכיח את שני המשמעויות בתוך הפסוקים ומראה כיצד המכות מביאות את פרעה להכרה בה' לא רק כאלוקי העברים.  
20 פרשת וארא  בין "שמעתי" ו"אזכור" ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  גאולת עם ישראל ממצרים מתחייבת מצד הצדק והמוסר האנושיים, אך גם מצד הברית שכרת הקב"ה עם עם ישראל. כיצד שני הפנים האלו באים לידי ביטוי בפרשת שמות? 
21 פרשת וארא  מתחיל בגנות ומסיים בשבח - ח"א ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מדוע נצרך משה לשקר לפרעה? מדוע ביקש ממנו לשחרר את ישראל רק לשלושה ימים, כאשר התכוון לברוח לתמיד? בחלקו הראשון של המאמר, מוסברים שני הפנים של גאולת ישראל: זכות אבות וחילול השם. 
22 פרשת וארא  מתחיל בגנות ומסיים בשבח - ח"ב ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  בחלקו השני, מביא המאמר תשובה לשאלת השקר של משה לפרעה. המאמר מעמיק לעיין בגאולה מהטעם של חילול השם, ומבהיר ששלושת הימים מהווים סמל לכוחו ולאלוקיותו הבלעדיים של הקב"ה. 
23 פרשת וארא  הקדשה שניה לגאולה שניה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  לשם מה היה צריך משה להקדשה שנייה? בהקדשה זו נוסף מרכיב חשוב - הברית שבין הקב"ה לאבות. הברית נזכרה דווקא פה בגלל השינוי בהתייחסות משה לגאולת עם ישראל: מהתייחסות מוסרית בלבד להתייחסות לאומית-היסטורית. 
24 פרשת וארא  נאום ה' בראש הפרשה - מבנהו ומשמעותו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בתחילת פרשתנו ישנו פסק זמן בתהליך היציאה ממצרים, ובו מופיע נאום ה'. עיון מדוקדק בנאום זה, תוך חלוקתו לשני חצאים ועיון בהקבלה ביניהם ובהקבלה הכיאסטית, מלמד שפסק הזמן הזה נועד לרומם את השליחות של משה משליחות מוסרית-פרטית לשליחות היסטורית-לאומית. 
25 פרשת וארא  גאולת ישראל ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  פשטי הכתובים מורים, לכאורה, שגאולת ישראל ממצרים לא הייתה תלויה במעשיהם של ישראל. האם כך הוא הדבר? מעיון מדוקדק בפרשה, עולה שהמצב הוא שונה לחלוטין, ובני ישראל נדרשים לחזור בתשובה. 
26 פרשת וארא  ההבטחה שקוימה וזו שלא קוימה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה כוונת המילים "ושמי ה' לא נודעתי להם"? הרי הקב"ה התגלה לאבות גם בשם הוי"ה? המאמר עוסק בשאלה זו ובתשובות השונות שניתנו לה. העקרון המנחה הוא שלא מדובר על שמו של הקב"ה, אלא על הבטחות מסויימות הקשורות לשמות השונים. 
27 פרשת וארא  אותות ומכות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  במכות הדם והשחין יש שיתוף פעולה בין משה ואהרן, וכן יש כפילות מסויימת בציווי ובעשייה. נראה, שמכות אלו הן שתיים מהאותות שנתן הקב"ה למשה - הדם והצרעת. ואכן, שתי המכות הללו פותחות קבוצות חדשות של מכות. על פי זה, ייתכן שמספר המכות כלל לא היה עשר אלא דווקא שתים עשרה. 
28 פרשת וארא  "ואני אקשה את לב פרעה" ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מה פשר הקשיית לבו של פרעה? כיצד אפשר להעניש אותו, אם הוא לא אשם בחטאיו? כיצד הקשה ה' את לבם של סיחון ושל עמי כנען? 
29 פרשת וארא  קורות משה עד יציאת מצרים ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  משה ברח למדין בגיל 20, והחל לדבר לפני פרעה בגיל 80. מה עשה משה בששים השנים שבאמצע? האם רעה את צאן יתרו? האם מלך על ארץ כוש? ואולי ניסה לשחרר את בני ישראל? מדוע סירבו ישראל לשמוע אליו? 
30 פרשת וארא  איך מושיעים את ישראל ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  שני הפרקים הראשונים של פרשת וארא מתמיהים למדי מבחינת הרצף הסיפורי. התורה חוזרת כמה פעמים על הציווי למשה (או למשה ולאהרן) ללכת לפרעה ולהוציא את בני ישראל ממצרים. ניכר אמנם שמשה מגלה חוסר רצון מובהק, אך טיבה של החזרה המשולשת על תיאורים הנראים כזהים אינו ברור. 
31 פרשת וארא  מינוי משה ����� Word הרב חנוך וקסמן  בתחילת פרשתנו ה' מצווה את משה להוציא את בני ישראל ממצרים, כלומר הוא מקדיש אותו למשימתו. אולם, משה כבר הוקדש פעם אחת, במעמד הסנה. מהו פשר הכפילות? מדוע יש צורך בשתי הקדשות? ניתוח שתי ההקדשות מגלה כי ישנן שתי סיבות שונות לגאולת ישראל ממצרים, וכל הקדשה מתמקדת במימד אחר של הגאולה.  
32 פרשת וארא  מנין מכות מצרים ����� Word הרב תמיר גרנות  האם מחלוקת התנאים המפורסמת מההגדה בשאלת כמה מכות לקו מצרים היא אינפורמטיבית בלבד, או שישנה כאן שאלה יסודית לגבי מנין המכות ומשמעותו? מאיפה בא המספר עשר ביחס לעשר המכות? כיצד מתוארות המכות ומניינן בספר תהילים? מדוע מחולקות המכות לשלישיות? מהי המטרה של כל אחת מהשלישיות? האם יש קשר טבעי בין המכה השניה לשלישית?  
33 פרשת וארא  האותות והחרטומים ����� Word הרבנית שרון רימון   
34 פרשת וארא  ידיעת שם ה' ����� Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה נראה שיש שני שמות לה', המשקפים שתי בחינות, כלומר שתי השקפות ושתי תפיסות שונות: שם הויה (י-ה-ו-ה) ושם אלוקים. בשיעור נסקור את שתי התפיסות הללו, ונראה כיצד הן באות לידי ביטוי גם ביציאת מצרים. 
35 פרשת וארא  המכה השביעית – מכת ברד (ט', יג-לה) ����� Word הרב אלחנן סמט   
36 פרשת וארא  מיהו מושא החזיון התיאולוגי של מכות מצרים ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
37 פרשת בא  בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים - מעמד בני ישראל בסיפור יציאת מצרים ����� Word ����� html הרב ראובן טרגין  מכות מצרים לא נועדו רק לשכנע את פרעה ואת מצרים לשלח את בני ישראל, אלא גם כדי לחנך את עם ישראל עצמו. 
38 פרשת בא  פסח - קרבן או סעודה? ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מצד אחד - לפסח מצרים יש מרכיבים של קרבן, אך מאידך - הוא מוקרב אפילו ללא מזבח! האם ייתכן לומר שבתיהם של בני ישראל במצרים הפכו להיות מזבח? ראייה כזו שופכת אור על תפקידו של קרבן הפסח בפרשתנו ובשאר התנ"ך. 
39 פרשת בא  ההונאה במשא ומתן עם פרעה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מדוע ציווה ה' להונות את פרעה בדרישה לשחרר את בני ישראל לשלושה ימים בלבד? במאמר מובאים כמה הסברים הנכנסים לקטגוריה של הפרשנות האפולוגטית, ופירוש אחר הקשור לטבעו של משא ומתן. 
40 פרשת בא  קרבן הפסח במצרים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  המאמר עוסק במהותו של קרבן הפסח, בקשר שבין חג הפסח לבין פגישת לוט עם המלאכים ובמשמעותו של "יום ה'" 
41 פרשת בא  שאילת הכלים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  כיצד יכלו בני ישראל "לשאול" כלים מהמצרים, הרי הם מעולם לא התכוונו להחזיר להם אותם? המאמר מביא הן את הפתרונות האפולוגטיים שהוצעו במהלך הדורות, והן את הפתרונות מהכיוון השני. 
42 פרשת בא  חג הפסח ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מהו התאריך של חג הפסח - י"ד בניסן או "חודש האביב"? מדוע מצווה הקב"ה למשה בערב פסח מצרים על פסח דורות? 
43 פרשת בא  הפסח ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מה פירוש המילה "פסיחה" בפרשתינו, בסיפור אליהו בהר הכרמל ובמצור סנחריב על ירושלים בימי חזקיהו? האם הקב"ה היכה את בכורי מצרים בעצמו, או שעשה זאת על ידי שליח או מלאך? מה היחס בין ארבע המצוות המזכירות את יציאת מצרים ואת קבלת עול מלכות שמיים: התפילין, המזוזה, הפסח וברית המילה? מצוות אלו מסמלות את שמירת ביתו של היהודי ממזיקים חיצוניים, כדרך שאנו עושים מדי שנה בהגדה של פסח. 
44 פרשת בא  "החודש הזה לכם" - לדרך מניין התאריך ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  התורה מצווה למנות את ימי השבוע לשבת, ואת החודשים והשנים ליציאת מצרים. כיום - אין אנו נוהגים כך, אלא מציינים את החודשים בשמות בבליים ופרסיים, ומונים את השנים לבריאת העולם. שמא הגיע הזמן להחזיר את החודשים ואת השנים למניין הראוי להם? 
45 פרשת בא  "וידעתם כי אני ה'" ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  מהי החשיבות של התיאור החוזר ונשנה של ביאת משה לפרעה והליכתו ממנו? האם העימות בין משה לפרעה הוא אישי, בין שני המנהיגים, או לאומי - בין עם ישראל למשעבדיהם? 
46 פרשת בא  בית עבדים ����� Word הרב חנוך וקסמן  הכתוב יוצר השוואה רחבה ועמוקה בין סיפור יציאת מצרים לבין סיפור החרבת סדום והצלת לוט, ולמעשה ניתן לכנות את הסיפור האחרון כ'יציאת סדום'. התעמקות בשני הסיפורים והבנת הדימויים שלהם תחשוף את פשר ההקבלה ואת משמעותה.  
47 פרשת בא  מטה האלוקים ����� Word הרב תמיר גרנות  מה מסמל המטה של משה? מה תפקידו בכל אחד מהמקומות בהם הוא מוזכר? מיה החלוקה הפנימית של המכות שהביא הקב"ה על המצרים? ומה תפקידו של המטה בכל אחת מהסדרות של המכות? מה היה תפקידו של המטה בקריעת ים סוף?  
48 פרשת בא  "וידעתם כי אני ה'" ����� Word הרב עזרא ביק   
49 פרשת בא  הפסח וסיפור יציאת מצרים ����� Word הרב יהודה ראק  ישנן שתי פרשיות מרכזיות בתורה העוסקות בקרבן פסח: בפרשת בא ובפרשת ראה, וישנן כמה סתירות מהותיות בין הפרשיות. בשיעור זה נראה שכל פרשייה מציגה משמעות שונה לקרבן פסח, ונבחן כיצד שתי תפיסות אלו משתקפות בהלכה. 
50 פרשת בא  סיפור מכת בכורות ופרשת "החדש הזה לכם" הכלולה בו (י"א, א - י"ב, לו) ����� Word הרב אלחנן סמט   
51 פרשת בא  משמעותו של זבח הפסח ����� Word הרב אמנון בזק  מה טיבו של זבח הפסח? האם מדובר בקרבן, או שמא בסעודה חגיגית? ואם בקרבן עסקינן – איזה סוג של קרבן הוא? ומה עניינו של החיפזון באכילתו? 
52 פרשת בא  עיצוב הזכרון הקולקטיבי של סיפור יציאת מצרים מתקופת המדבר ועד ימי בית שני ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
53 פרשת בשלח  אמונת חובה ואמונת רשות ����� Word ����� html הרב עזרא שבט  מייד לאחר קריעת ים סוף ושירת האמונה הגדולה החותמת אותה, בני ישראל מלינים על ה'. מה היה הפגם באמונת ישראל לאחר קריעת הים? 
54 פרשת בשלח  המן וקרבן פסח ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק בתלונת בני ישראל במדבר סין ובתגובתו החינוכית של הקב"ה, על רקע ההשוואה בין המן לבין קרבן פסח. 
55 פרשת בשלח  סיפור בקיעת הים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  לסיפור בקיעת הים יש שתי מטרות: המטרה המוצהרת כלפי מצרים, והמטרה הנסתרת כלפי ישראל. קביעה זו נובעת מניתוח ספרותי של הפרשה, הכולל חצִייה של הסיפור והקבלה בין שתי מחציותיו. 
56 פרשת בשלח  המלחמה בעמלק ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מה כל כך נורא במעשיו של עמלק? המאמר מתמודד עם שאלה זו, ומסביר שתלאותיהם של בני ישראל בין יציאת מצרים לבין מתן תורה הם אירועים חינוכיים, שבהם הקב"ה מחנך את עם ישראל שלא להרגיש תלות במצרים. 
57 פרשת בשלח  פרשת בשלח ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע כה חמור חטאו של עמלק. כדי לענות על שאלה זו נעמיק במסע ישראל ממצרים להר סיני. 
58 פרשת בשלח  המלחמה בעמלק ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה היה חטאו הנורא של עמלק? מה המשמעות של הרמת ידיו של משה? המאמר עוסק בשאלות אלו, כאשר הקו המנחה הוא שיש פה ערבוב של הנהגות: הנהגה אלוקית, המיוצגת ע"י משה, והנהגה טבעית, המיוצגת ע"י יהושע. פתרון השאלות נעשה ע"י השוואה בין מלחמת עמלק לבין קריעת ים סוף. 
59 פרשת בשלח  מעבדות לחירות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע 'שיקר' משה לפרעה ואמר לו שהם רוצים ללכת רק לשלושה ימים? מדוע הקב"ה הביא כל כך הרבה מכות על מצרים, כאשר ניתן היה לשחרר את בני ישראל ביתר קלות? מדוע נאלצו בני ישראל לקבל את שכרם במרמה? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע ההשוואה בין יציאת מצרים לבין בריחת יעקב מלבן. המסקנה היא שמטרת הקב"ה הייתה שחרור מלא של עם ישראל ממצרים, מרצון ולא מכפייה. 
60 פרשת בשלח  איפה ואיפה - עיון בפרשיות נדודי ישראל במדבר ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  לארבעים שנות הנדודים במדבר היו מטרות רבות, ואחת מהן - גיבוש עם העבדים שיצא ממצרים לעם הנושא את דגל השוויון, המשפט והצדק החברתי. מוקד שינוי זה מצוי בפרשתנו: במצוות הדינים, השבת (מלאכת ההוצאה מרשות לרשות) וכיבוד אב ואם (בן סורר ומורה) שניתנו לישראל במרה, ובציווי על החלוקה הצודקת של המן ושל השליו. כאשר עם ישראל נטש את המשפט והצדק וביקש ברפידים מים ללא גבולות - הגיע עמלק ונלחם בו. 
61 פרשת בשלח  המן ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  המן הוא מזון של אמונה וביטחון בקב"ה, ומכאן נגזר גם הקשר המהותי בינו לבין השבת. משמעותו של השליו היא שונה, וההבדל ביניהם הוא מפתח להבנת הפרשייה כולה. 
62 פרשת בשלח  עקידת יצחק וקריעת ים סוף ����� Word ר' אליהו שי  המדרש מקביל בין עקידת יצחק לבין קריעת ים סוף, ומתברר שאכן קיימות הקבלות רבות בין שתי הפרשיות הללו. מהי משמעותן של הקבלות אלו?  
63 פרשת בשלח  בעמוד אש וענן ����� Word הרב תמיר גרנות  מהם האופנים השונים בהם מתגלה הקב"ה בעולם? מהו בדיוק כבוד ה' המתגלה בעולם? מהי המשמעות העקרונית של ההתגלות על ידי ישות ממשית? מהו היחס בין התגלות ה' בענן לזו שבאש? האם אלו שיתי תהגלויות שונות זו מזו? מדוע מופיעים עמוד הענן והאש בסיפור קריעת ים סוף? מה חלקם בכל תיאור קריעת הים?  
64 פרשת בשלח  היציאה ממצרים ונדודי המדבר ����� Word הרבנית שרון רימון   
65 פרשת בשלח  שתי הבחינות בסיפור קריעת הים ����� Word הרב יהודה ראק  בסיפור קריעת ים סוף יש כמה סתירות וכפילויות. הפתרון לבעיה הוא חלוקת הסיפור לשתי בחינות, כאשר לכל אחת יש משמעות ומטרה שונה.  
66 פרשת בשלח  עֵץ חַיִּים הִיא לַמַּחֲזִיקִים בָּהּ (משלי ג', יח) האירועים במרה (ט"ו, כג-כו) ����� Word הרב אלחנן סמט   
67 פרשת בשלח  'ממרים הייתם' או 'חסד נעוריך' – מסע בעקבות תלונות עם ישראל במדבר ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
68 פרשת יתרו  "במשך היובל המה יעלו בהר" ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  "במשך היובל" - מהי תקיעת השופר שמתירה לעלות להר סיני לאחר שהעם הוגבל מלעלות להר? העם היה צריך לעלות להר לאחר רדת השכינה אליה ולקבל את התורה "פנים בפנים" אולם העם פחד וביקש את תיווכו של משה. חשש זה הוא חיובי אולם יש לו מחיר רוחני בכך שלא נוצר המפגש "פנים אל פנים". 
69 פרשת יתרו  בואו של יתרו אל משה ואל ישראל ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מהו המוקד של סיפור הגעת יתרו? האם זהו סיפור משפחתי או סיפור בעל מימד רוחני? מתוך ניתוח ספרותי, הכולל חלוקת הסיפור לשני חלקים והשוואה בין שניהם, עולה שחלקו הראשון של הסיפור הוא אכן סיפור משפחתי, אלא שאז חל שינוי והסיפור מקבל משמעות רוחנית. 
70 פרשת יתרו  מעמד הר סיני ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעות הסדר בתורה באופן כללי. בחלקו השני, מתעסק המאמר באי-הבהירות המופיעה במעמד הר סיני: האם הקב"ה נגלה ממש לבני ישראל, או רק נתגלה אליהם בענן? 
71 פרשת יתרו  הדיבר העשירי - לא תחמוד וטעמו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם "לא תחמוד" ו"לא תתאווה" הם שני איסורים שונים, או איסור אחד? מהו טעמו של האיסור לא לחמוד? כיצד אפשר לצוות ציוויים בתחום הרגש? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובעיקר בשיטת פילון והרס"ג, המדגישים את הפגיעה באדם החומד עצמו. 
72 פרשת יתרו  מעמד הר סיני ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  עיון במעמד הר סיני מעלה מספר שאלות ותמיהות. המאמר עוסק בניתוח המטרה של מעמד הר סיני, בתוצאות שהיו לו ובהשלכותיו לעתיד. 
73 פרשת יתרו  יתרו ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  לשם מה בא יתרו למחנה ישראל? האם הוא צדק בעצתו למשה, והאם משה ציית לעצה זו? מתי אירעה פרשת יתרו, ומתי אירעו הפרשיות המקבילות לה - מינוי הזקנים ומינוי השופטים? מדוע עונשם של ישראל בקברות התאווה היה כה חמור, ומהו ההבדל בין בקשת הבשר שבפרשת בהעלותך לבין בקשת הבשר שבפרשת בשלח? 
74 פרשת יתרו  אימתי היו שלושת ימי ההגבלה? ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מתי ניתנה התורה? מפשט הכתובים עולה שהתורה ניתנה בג' בסיוון, אך מסורת חז"ל מלמדת שהיא ניתנה בו' בו. האם הקב"ה אמר את עשרת הדברות לעם ישראל במישרין, או באמצעות תיווכו של משה? מהי ההקבלה בין מעמד הר סיני לבין מות נדב ואביהו ביום השמיני למילואים? 
75 פרשת יתרו  אחרית הדבר' של מעמד הר סיני ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  לאחר מתן תורה מצווה התורה כמה ציוויים: עשיית מזבח אדמה, איסור סיתות אבני המזבח ואיסור עלייה למזבח במעלות. מצוות אלו קשורות באופן ישיר למעמד הר סיני, ודווקא דרכן מתבארת המשמעות העמוקה של נתינת התורה לישראל. 
76 פרשת יתרו  מֵי סיני ����� Word הרב חנוך וקסמן  מדוע חוזרת התורה על חובת ההגבלה - הרחקת בני ישראל מהר סיני? האם בני ישראל הגיעו לסיני לראשונה ערב קבלת עשרת הדיברות, או שמא ביקרו שם כבר קודם, בנסיון מסה ומריבה? מדוע מקבילה התורה בין מעמד הר סיני לבין בקשת המים במסה ומריבה? 
77 פרשת יתרו  מעמד הר סיני ����� Word הרב תמיר גרנות  למי נאמרו עשרת הדברות? מהו הסדר הכרונולוגי של הדיברות, כ]י שעולה מדהתיאור בספר דברים ובספר שמות? למה עוברת התורה מתיאור של התגלות הקב"ה בשם ה' להתגלות בשם אלוקים? כיצד זה קשור לחששו של העם מכך שהקב"ה ימשיךלידבר איתם? 
78 פרשת יתרו  מטרת המסע במדבר ����� Word הרבנית שרון רימון   
79 פרשת יתרו  עשרת הדברים ����� Word הרב יהודה ראק  התורה אומרת שמה שכתב ה' על הלוחות מחולק לעשרה 'דברים'. אולם, החלוקה ביניהם וזיהוי כל אחד מהם לא מופיע התורה. בשיעור זה נביא שלוש חלוקות המבוססות על המסורה, ונציע חלוקה רביעית. 
80 פרשת יתרו  מקומה של המשפחה בשליחותו של משה במצרים ����� Word הרב אלחנן סמט   
81 פרשת יתרו  'וישתחו וישק לו' – כפל המשמעות בסיפור המפגש בין משה ליתרו ומשמעותו ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
82 פרשת משפטים  הרכושנות לאור פרשיות הממון בתורה ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  מהו ההבדל בין דיני הממונות שבפרשת משפטים לבין דיני הממונות שבפרשת בהר? מהי תפיסתה החברתית של התורה? 
83 פרשת משפטים  פרשת משפטים ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  חז"ל דרשו שהקרבן שהוקרב בסוף פרשת משפטים היה קרבן תמיד. המאמר עומד על פשר דרשה זו בעזרת בחינת מהותו ואופיו של קרבן התמיד. 
84 פרשת משפטים  דיני נזיקין - מגילת זכויות האדם ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  לכאורה נראה שהסדר של דיני הנזיקין בפרשה כלל לא הגיוני. למעשה, סודרו הנזיקין לפי סדר הניזקים ולא לפי סדר המזיקים. מדוע בחרה התורה בסדר זה? מתברר, שהתורה ביקשה להעביר מסר על חשיבות זכויות האדם, ולכן סידרה בהתחלה את הפגיעות השונות האפשריות בו, ורק אחריהן את הפגיעות בבהמות וברכוש. 
85 פרשת משפטים  נעשה ונשמע ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מתי אמרו בני ישראל "נעשה ונשמע", במתן תורה או לאחריו? מה המשמעות של המצוות המוזכרות בפרשת משפטים, והמפסיקות את הרצף הסיפורי? האם יש מבנה וסדר הגיוניים לכל המצוות שבפרשתנו? 
86 פרשת משפטים  עבדות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר בוחן את יחסה של התורה למוסד העבדות בהשוואה ליחסם של אומות העולם בתקופה זו. ההשוואה נעשית לפי דיני העבד הכנעני דווקא: העונש על הריגתו, והחיוב לשלחו תחת עינו או שינו. 
87 פרשת משפטים  פשטי המקראות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  הפער בין פשטי המקראות בפרשתינו לבין ההלכות שקבעו חז"ל הוא גדול מאוד. המאמר מתחקה אחר פער זה, ומנתח את התפיסה המקראית של דיני הנזיקין אל מול תפיסתם של חז"ל. 
88 פרשת משפטים  הרוצח בעורמה ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מיהו הרוצח שנאמר עליו "מעם מזבחי תיקחנו למות"? חז"ל דרשו פסוק זה על הרוצח במזיד, אך בפשט הפסוקים - פרט לרוצח במזיד ולרוצח בשוגג, קיים גם סוג שלישי של רוצח: רוצח בעורמה, המסתיר את מעשיו, את זדונו או את המניעים האמיתיים למעשהו. דוגמאות לרוצח בעורמה מצויות לאורך כל התנ"ך: החל מקין הרוצח את הבל, דרך יואב בן צרויה הרוצח את אבנר, עשאל ואוריה עד לישמעאל בן נתניה הרוצח את גדליה בן אחיקם. 
89 פרשת משפטים  אני ולא מלאך ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  "הנה אנכי שולח מלאך לפניך..." - מיהו המלאך המתואר בפרשה? מהו היחס בינו לבין המלאך המופיע בפרשייה שלאחר חטא העגל? דמותו של המלאך קשורה להנהגות השונות בהן מנהיג הקב"ה את עם ישראל, ולאופי הזיקה שנוצרה שבין ה' וישראל מכח מעמד הר סיני. 
90 פרשת משפטים  בריתות סיני ����� Word הרב חנוך וקסמן  פעמיים מתארת התורה שבני ישראל אמרו "נעשה" על מצוות התורה: פעם אחת במעמד הר סיני, ופעם נוספת במעמד כריתת ברית האגנות. מה פשר חזרה זו? מתי - אם בכלל - קיימו ישראל את שהבטיחו לפרעה, לחוג לה' במדבר? 
91 פרשת משפטים  ושכנתי בתוכם- חלק א' ����� Word הרב תמיר גרנות  היכן נאמר - בהתגלות ה' למשה בסנה ובמצרים, או בהתגלות לאבות - שה' ישלח מלאך שיביא אותם לארץ ולא הקב"ה עצמו? היכן שמענו בהמשך התורה שאנו חייבים לשמוע בקולו של מלאך? פסוקים אלו סותרים לכאורה פסוקים אחרים בהם כתוב מבפורש שהקב"ה בעצמו ישכון בתוך מחנה ישראל. מדוע לא מוזכר המשכן עד לפרשת תרומה? איך רעיון המשכן מתיישב עם הפסוקים שסותרים לכאורה את קיומו? כיצד כל זה קשור למחלוקת רש"י והרמב"ן בשאלת סדר הפרשיות של חטא העגל והציווי על המשכן? 
92 פרשת משפטים  העבדות בפרשה ובהפטרה ����� Word הרבנית שרון רימון   
93 פרשת משפטים  פרשיות השומרים ����� Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה נבאר את פרשיות 'שומר כלים' ו'שומר בהמה'. נסביר את ההבדל בין סוגי השומרים, ונבאר כמה פסוקים קשים בפרשיות אלו. 
94 פרשת משפטים  "אִם עֶבֶד יִגַּח הַשּׁוֹר אוֹ אָמָה, כֶּסֶף שְׁלֹשִׁים שְׁקָלִים יִתֵּן לַאדֹנָיו וְהַשּׁוֹר יִסָּקֵל" (כ"א, לב) - מעמדו של עבד כנעני לאור די ����� Word הרב אלחנן סמט   
95 פרשת משפטים  דיני עבדים לדור יוצאי מצרים ודיני אדונים לדור הנכנסים לארץ ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
96 פרשת תרומה  בחזרה לגן עדן ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  ישנן נקודות דמיון רבות בין בניית המשכן לבין בריאת העולם. מהי משמעותה של השוואה זו? 
97 פרשת תרומה  המשכן והכהנים - הנצחה אנושית של מעמד אלוקי ����� Word ����� html הרב ראובן טרגין  המאמר עוסק בבעייתיות שבבנייה אנושית של מקום המיועד להשראת שכינה. יש במשכן פן אלוקי, המוכתב מלמעלה, לצד פן אנושי. כך גם בעבודת ה': יש בה פן של הזדהות לצד פן של קבלת עול מלכות שמיים. 
98 פרשת תרומה  הארון ובדיו וכפורת הכרובים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק בעיון בתפקידו המיוחד של ארון העדות, וביחס בין הארון לכפורת, על פי ניתוח ספרותי של פרשת הארון והכפורת. 
99 פרשת תרומה  המשכן מול חטא העגל ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  נחלקו רש"י והרמב"ן האם הציווי על המשכן הוא תוצאה של חטא העגל או לא, והאם "אין מוקדם ומאוחר בתורה" או שיש . האם מחלוקת זו משליכה גם על השאלה אם הציווי על המשכן הוא "לכתחילה" או "בדיעבד"? 
100 פרשת תרומה  מזבח העולה ומעמדו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מעמדו של מזבח העולה לאור מבנה פרשת תרומה ולאור ה'פזמון החוזר' והמסכם של כל חלק. 
101 פרשת תרומה  מבנה המשכן ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  האם יש קשר בין פרטי מבנה המשכן? נראה, שלמשכן יש אופי כפול: המשך למעמד הר סיני, ומקום ההתוועדות של בני ישראל עם ה'. אופי כפול זה מתבטא בפרטים השונים של מבנה המשכן. 
102 פרשת תרומה  ענייני משכן ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  למונחים המשמשים אותנו בדרך כלל לתיאור מבנה המשכן והמקדש יש גם משמעויות ספציפיות. ה"מקדש" הוא שמו של ארון העדות, ה"משכן" הוא יריעות המשכן, ו"האוהל" הן יריעות העיזים העליונות. הנחת יריעות העיזים מעל יריעות המשכן רומזת לדימוי המשכן לעם ישראל ולקב"ה, וליחסים ביניהם הרמוזים במגילת שיר השירים. המאמר מסתיים בביאור השאלה מדוע הרחיבה התורה כל כך לפרט את מידות המשכן והמקדש, ולא קיצרה בהן. 
103 פרשת תרומה  ושכנתי בתוכם ����� Word ����� html אבישי מילנר  ושכנתי בתוכם בתוך כל אדם. דבר זה נעשה על ידי הברכות הרבות המתאימות לכל נושא ומציאות. זה יעשה גם על ידי ניתובהכוחות והתכונות של האדם לה' יתברך. 
104 פרשת תרומה  הכפורת ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  הכפורת היא אחת מכלי המשכן. דרך העיסוק במהותה של הכפורת, מתבררת משמעותם של שני הכרובים ושל ארון העדות. מתוך הדברים, נשפך אור על מטרתו וייעודו של המשכן בכללותו. 
105 פרשת תרומה  סדר ומקדש: שיטת רש"י ����� Word הרב חנוך וקסמן  לשיטת רש"י, חטא העגל התרחש לפני הציווי על בניית המשכן. האם לשיטתו המשכן הוא רק תגובה לכשלון העם בחטא? בשיעור זה נראה כי המשכן הוא אמנם פשרה מסויימת - אך הוא גם מבטא אידיאל חשוב.  
106 פרשת תרומה  שיעור לפרשת תרומה - חלק א' ����� Word הרב תמיר גרנות  מהו האופן המסוים בו צריך להיבנות המשכן? האם לפי מה שמראה הקב"ה למשה בהר, או שמא על פי ההוראות המפורטות שמוסר לו הקב"ה? מדוע הקב"ה צריך לצוות את משה בשתי דרכים אלו? כיצד ניתן , לפי דברי התורה, להכין לקב"ה מקום גשמי, מצומצם, מוגדר בחומר ובמידה, והמקום ההוא יהיה משכנו? למה משה לא מצליח לבנת המשכן ובצלאל כן מצליח? מדוע הייתה האומנות במשך שנים ארוכות בשולי היצירה היהודית? 
107 פרשת תרומה  ? "ארון העדות" או "ארון ה' ����� Word הרבנית שרון רימון  מהם השמות השונים בהם נקרא הארון במקרא? מתי השתמשו בכל שם? האם יש משמעות שונה לשמות השונים, או שמא כולם מבטאים אותו רעיון במילים שונות? 
108 פרשת תרומה  שתי הבחינות במשכן ����� Word הרב יהודה ראק   
109 פרשת תרומה  מבוא לפרשות המשכן (א) – משכן ההיוועדות בספר שמות ����� Word הרב אלחנן סמט   
110 פרשת תרומה  האם אין סתירה בין גזרת 'הנה אנכי שולח מלאך לפניך' לציווי ו'עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'? ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
111 פרשת תצוה  סדר כלי המשכן ומשמעותו ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  ברשימת הכלים הראשונה שנאמרת למשה המנורה אינה במקומה הגיאוגרפי משום שהיא פותחת את יחידת הכהונה כי היא מבטאת את עבודת ה' של האדם שלא זוכה להתגלות ישירה - אהרן הכהן. מזבח הקטורת והכיור לא מופיעים בתוך שאר כלי המשכן כי הם לא חלק מהכלים המגדירים את המשכן אלא הם אמצעים המאפשרים את עבודת המשכן. הכיור מאפשר לכהנים לעבוד במשכן וענן הקטורת מאפשר השראת שכינה לעיני בשר ודם. 
112 פרשת תצוה  המשכן והכהנים- הנצחה אנושית של מעמד אלוקי ����� Word ����� html הרב ראובן טרגין  תיאור המשכן בפרשת תרומה מקביל במבנה להר סיני ומבטא את העובדה שיסודות בנין המשכן נשאבו מהגילוי השמימי ולא מהחלטות אנושיות. פרשת תצוה עוסקת בכהנים ועבודתם. עבודת הכהנים הופכת את המשכן לבית מלא חיים כי הם מסמלים את נוכחות ה' הנתפשת בקנה מידה אנושי ורק באופן כזה יכול המשכן לבטא בצורה אנושית את הגילוי המקורי השמימי.  
113 פרשת תצוה  מזבח הקטורת- מקומו במשכן ומיקומו בפרשה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מיקומה המפתיע של פרשת מזבח הקטורת בציווי על המשכן הביא את הפרשנים לשתי גישות שונות: 'הקטנה' בערכו מחד, ו'הגדלה' בערכו מאידך. המאמר עוסק בשאלה זו ומציע אפשרות ביניים המתבססת על הבנת משמעותה של מצוַת הקטרת הקטורת. 
114 פרשת תצוה  מזבח הקטורת ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  נראה שבניית מזבח הקטורת הוצאה מפרשת תרומה והועברה לסוף פרשת תצוה, לאחר הציווי על עשיית הבגדים. מדוע? מה עובדה זו מלמדת על תפקידו של מזבח הקטורת? 
115 פרשת תצוה  פרשת עולת התמיד ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר דן בשאלת מעמדו של מזבח העולה, על רקע פרשת עולת התמיד, שנראית כמצויה לא במקומה. פרשה זו נראית גם כמיותרת, שהרי התורה חוזרת עליה בפרשת פינחס. האם יש קשר בין עולת התמיד לבין הציווי להקטיר קטורת "תמיד"? 
116 פרשת תצוה  בין כהן גדול לכהן הדיוט ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מה פשר ההבדלים בין בגדי הכהן הגדול לבין בגדי הכהן ההדיוט? מה בדיוק תפקידו של הכהן ההדיוט? האם הוא רשאי לעבוד בהיכל? מפשט הכתובים עולה שכוהנים הדיוטות לא היו רשאים לעבוד בהיכל. מדוע, אם כן, הם עבדו בו? 
117 פרשת תצוה  משה ואהרן בציווי המשכן ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  משה לא מוזכר בפרשת תצוה כי פרשה זו מבטאת את ההתייחדות של משה עם הקב"ה בהר סיני לאחר שהעם ביקש ממנו לשמוע את דברי ה' במקומם. איזכור הכהנים מבטא את ההפך, מטרתם אינה לעבוד במשכן במקום העם אלא להביא ל"ושכנתי בתוכם", לקירוב העם לה'.  
118 פרשת תצוה  עולת התמיד ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  מדוע הציווי על עולת התמיד מופיע עוד לפני שהוקם המשכן? מהו היחס בין פרשת התמיד שבפרשת תצווה לבין פרשת התמיד שבפרשת פינחס?  
119 פרשת תצוה  בגדי קודש ����� Word הרב חנוך וקסמן  התורה מאריכה בצורה תמוהה בתיאור בגדי הכהונה. עיון בתיאור בגדי הכהן הגדול מגלה כי יש להם כמה תפקידים ומטרות, ובראשם - כפרה על עם ישראל. כך מוסברת ההתעסקות המרובה של התורה בבגדי הכוהנים, כמו גם עוד כמה בעיות נוספות בסדר ומבנה פרשיות המשכן. 
120 פרשת תצוה  גילוי כבוד ה' על המזבח ����� Word הרב תמיר גרנות  מהו מקור הציווי של משה לגבי היום השמיני למילואים? מנין לו שעתיד ה' להתגלות אם לא נאמר לו כך? מהו תאריכו של היום השמיני? לכאורה, כבר נגלה כבוד ה' בסוף ספר שמות. מהו היחס בין שם לכאן? ךמה מופיע בפרשתנו הציווי על קרבן התמיד? מהו היחס בין המשכן למזבח? מהו כבוד ה' שמשה מבטיח לישראל בספוק "וירא אליכם כבוד ה'"? 
121 פרשת תצווה  פסוקי ההשלמה של ציווי המשכן ����� Word הרב יהודה ראק   
122 פרשת תצוה  מבוא לפרשות המשכן (ב) – תפקידם של הכהנים במשכן ההיוועדות ובמשכן העבודה ����� Word הרב אלחנן סמט   
123 פרשת תצוה  הוויכוח על דרך החינוך לאמונה וביטוייו בפרשיות המשכן ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
124 פרשת כי-תשא  ברית י"ג מידות ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מעמד י"ג מידות מבקש ליצור מחדש את ברית בין הבתרים ולהמשיכה למרות הפרתה הבוטה על ידי העם בחטא העגל. 
125 פרשת כי-תשא  לולי משה בחירו עמד בפרץ ����� Word ����� html הרב דוד נוימן  מהם מרכיביה של תפילת משה לקב"ה לאחר חטא העגל? 
126 פרשת כי-תשא  לימוד זכות על חטא העגל ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  מדוע חטאו ישראל בחטא העגל? האם הבנת מניעי חטאם של ישראל זהה ללימוד זכות על החוטאים? 
127 פרשת כי-תשא  הודיעני את דרכיך ����� Word ����� html אופיר סעדון  מדוע דרך רשעים צלחה? מדוע יש צדיק שרע לו, ורשעים שטוב להם? המאמר עוסק בתשובה שנתן הקב"ה למשה על שאלה זו, המבוססת על ההנחה שהעונש גלום כבר בתוך החטא. 
128 פרשת כי-תשא  תפילתו הכפולה של אליהו כמפתח למשמעות האירוע ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  אליהו הנביא, במעמד בהר הכרמל, נושא תפילה הכוללת שתי תפילות שונות. הבנת משמעותן של שתי התפילות מלמדת אותנו על שתי המטרות של אליהו במעמד זה: הכחשת נבואות הבעל מזה, והתפקיד הרגיל של הנביא - המשך הברית בין הקב"ה לבין עם ישראל - מזה. 
129 פרשת כי-תשא  חטא העגל ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  האם בני ישראל באמת האמינו שהעגל הוציאם ממצרים? מדוע החליטו לעשות עגל? למה דווקא עגל? מדוע אהרן משתף איתם פעולה? על מה חרה אף ה' - על עצם עשיית העגל או על האירועים שאירעו אחר כך? 
130 פרשת כי-תשא  השבת והמשכן ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מדוע מופיעה פרשת השבת בסוף הציווי על המשכן? מאיפה למדו המפרשים שיש איסור לבנות את המשכן בשבת? מהו הקשר המהותי בין השבת למשכן? 
131 פרשת כי-תשא  השלכותיו של חטא העגל ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  חטא העגל נמנה על החטאים החמורים ביותר של עם ישראל, אך לא תמיד שמים לב לאחת מההשלכות שלו: מעמדו של עם ישראל השתנה מ'עמו של הקב"ה' ל'עמו של משה'. המאמר עוסק בשינוי זה על רקע השינוי שחל גם במשה, וכן בתיקון המלא בדורו של שמואל. 
132 פרשת כי-תשא  הברית המחודשת - ח"א ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  מה פשר פעולותיו של משה לאחר חטא העגל? שלוש מטרות היו לו: מניעת השמדת העם, סליחה ונשיאת החטא וכריתת ברית מחודשת. 
133 פרשת כי-תשא  הברית המחודשת - ח"ב ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  מה מייחד את המצוות המופיעות בסוף פרשת כי-תשא? מדוע דווקא מצוות אלו מרכיבות את הברית המחודשת שכרת הקב"ה עם ישראל לאחר חטא העגל? 
134 פרשת כי-תשא  מצוות הברית ����� Word הרב תמיר גרנות  מדוע חוזר הקב"ה על קובץ המצוות של שבת, ע"ז ורגלים, שכבר ניתן לעיל? יתר על כן - מדוע החזרה אינה מדוייקת, אלא יש בה כמה שינויים, והאם אלה שינויים בעלי ערך? מהם הצדדים השווים בין שני קבצי מצוות אלו, ומהם הצדדים השונים ביניהם? נראה ששניהם בעלי גרעין הלכתי זהה, אך הם משמשים או מדגישים מטרות שונות. מהו התפקיד של כל אחד מקבצי מצוות אלו? 
135 פרשת כי-תשא  יסודותיו הרעיוניים של חטא העגל ����� Word הרב אמנון בזק  כיצד יכלו ישראל לחטוא בעגל מייד אחרי קבלת התורה? עיון במעשה המרכבה מלמד שהכרובים המצויים מעל הארון ועליהם עומדת המרכבה הם למעשה שוורים. אהרן התכוון 'להוריד' את השכינה לאחר שמשה 'נעלם', אך ישראל לא הבינו כראוי את כוונתו וחשבו שהעגל מחליף את ה'. אותה טעות עצמה הייתה גם, מאות שנים מאוחר יותר, טעותו של ירבעם. 
136 פרשת כי-תשא  מחצית השקל ����� Word הרבנית שרון רימון   
137 פרשת כי תשא  מחצית השקל בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה ����� Word הרב יהודה ראק   
138 פרשת כי-תשא  מחצית השקל – מצוה לשעתה או מצוה לדורות ����� Word הרב אלחנן סמט   
139 פרשת כי-תשא  כִּי קָרַן עוֹר פָּנָיו ����� Word הרב אמנון בזק  כשירד משה מן ההר עם הלוחות השנִיים, קרן עור פניו. מה פשרה של תופעה ייחודית זו? מדוע התרחשה רק כעת? האם היא קשורה לחטא העגל? 
140 פרשת יתרו  משפחתו של משה ����� Word הרב אמנון בזק   
141 פרשת תרומה  בין המשכן למקדש ����� Word הרב אמנון בזק   
142 פרשת כי-תשא  חלקו של אהרן במעשה העגל מהמקרא ועד לספרות חז"ל? ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
143 פרשת ויקהל  המשכן - לכתחילה או בדיעבד ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מקובל לטעון שלדעת רש"י, הקב"ה ציווה לבנות את המשכן רק לאחר חטא העגל, ואלמלא חטא זה המשכן לא היה מוקם. האם אמנם כך הדבר? 
144 פרשת ויקהל  המבוא לתיאור עשיית המשכן ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המבוא הארוך לבניית המשכן בנוי על שני 'עמודים': התרומה והעשייה. המאמר עוסק בעיון במבוא זה, ובמשמעות שני ה'עמודים' הללו. 
145 פרשת ויקהל  פרשת ויקהל מול פרשת תרומה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  במבט ראשון נראית פרשת ויקהל כחזרה פשוטה על פרשת תרומה, אך עיון נוסף מגלה הבדלים משמעותיים בין שתי הפרשיות, בעיקר על רקע חטא העגל המופיע בין הציווי בפרשת תרומה לבין העשייה בפרשת ויקהל. 
146 פרשת ויקהל  המשכן לאחר חטא העגל ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  אחת ההשלכות של חטא העגל הייתה השינויים שחלו בפרטי מבנה המשכן: מזבח הקטורת, הכהן העובד בשבעת ימי המילואים, הציווי על מחצית השקל והאחראים על בניית המשכן. המאמר עוסק בהבדלים אלו ובקשר ביניהם לבין חטא העגל. 
147 פרשת ויקהל  שבת סיני ושבת המשכן ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע חוזרת התורה על ציווי השבת ביחד עם הציווי על המשכן? בציווי זה מתחדשים כמה חידושים, וביניהם הקדושה האימננטית של השבת ומשמעותה. 
148 פרשת ויקהל  פרשיות השבת בספר שמות ����� Word הרב תמיר גרנות  למה פותחת פרשת ויקהל בציווי על השבת? למה לא להתחיל ישר מהציווי על המשכן? פרשנים רבים הבינו מכאן שהשבת נובעת מעניין המשכן או מלמדת עליו משהו. מה באים להביע שני הציוויים הנוספים על השבת, מלבד זה המופיעיבעשרת הדברות? מדוע נוסף בפרשתנו האיסור של הבערת אש בשבת? מה הקשר בין השבת, המשכן והבריאה? 
149 פרשת ויקהל  נדיבות הלב וחכמת הלב במלאכת המשכן ����� Word הרבנית שרון רימון   
150 פרשיות ויקהל-פקודי  לפרשות ויקהל-פקודי ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  מדוע התורה מאריכה כל כך בפרטי ציווי המשכן, וחוזרת על פרטי הבנייה גם בציווי וגם בעשייה? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע נסיונו של דוד לבנות את המקדש. 
151 פרשיות ויקהל-פקודי  שבת סיני ושבת המשכן ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע חוזרת התורה על ציווי השבת ביחד עם הציווי על המשכן? בציווי זה מתחדשים כמה חידושים, וביניהם הקדושה האימננטית של השבת ומשמעותה. 
152 פרשיות ויקהל-פקודי  תפקידם הכפול של הכוהנים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מדוע לא מבצע משה את מה שצווה ביחס למשיחת הכלים והכוהנים, כפי שביצע את הציוויים אודות הקמת המשכן, והמתין עד לחומש ויקרא? נראה, שלמשכן יש תפקיד כפול: התוועדות ה' עם משה והקרבת קרבנותיהם של ישראל. במקביל, קיים גם תפקיד כפול לכוהנים. 
153 פרשיות ויקהל פקודי  ארון וכרובים ����� Word הרב יהודה ראק   
154 פרשיות ויקהל-פקודי  מלאכות שבת ומלאכות המשכן הרב אלחנן סמט   
155 פרשיות ויקהל-פקודי  "ותחזינה עיננו בשובך לציון" – הערגה למקדש והחשש מבניינו במהלך הדורות ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
156 פרשת פקודי  מה בין פרשת ויקהל לפרשת פקודי? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם פרשיות ויקהל ופקודי, מבחינה ספרותית, הן פרשה אחת או שתי פרשיות? מדוע ה'דין וחשבון' שמשה מוסר מופיע בין תיאור עשיית הכלים לבין תיאור עשיית הבגדים, ולא אחר כך? עיון בפרשת פקודי מראה שהיא אכן נבדלת מפרשת ויקהל, וכך ניתן להסביר גם את מיקומה של פרשת עשיית הבגדים. 
157 פרשת פקודי  השראת השכינה במשכן ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  נימה מרירה במקצת מלווה את סיומו של ספר שמות: למרות חזרת השכינה, משה רבנו אינו יכול להיכנס למשכן. האם משהו איננו כשורה? האם משה אינו ראוי לכך? על מנת לענות על שאלה זו, בוחן המאמר הקבלה טקסטואלית בין פרשת פקודי לבין פרשת משפטים, אשר תסייע בהבנת הקשר התוכני שבין ספר שמות, ספר ויקרא וספר במדבר. 
158 פרשת פקודי  בגדי הכהונה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע הקב"ה לא הראה למשה את בגדי הכהונה בהר סיני, כמו שהראה לו את שאר הכלים? מדוע השרשראות נעשו מזהב טהור ולא מזהב רגיל? התשובות לשתי השאלות קשורות זו בזו, וטמונות בהבנת השילוב שבין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה. 
159 פרשת פקודי  מדוע מסיימת התורה את ספר שמות בתיאור המסעות? ����� Word ����� html הרב חנוך וקסמן  עיון בפרשת תצווה מלמד כי קיים פער בין הציווי על בניית המשכן לבין בניינו בפועל. בפרשת תצווה מופיע ציווי על משיחת הכלים והקדשתם ועל משיחת הכוהנים והקדשתם, אך ביצועו של ציווי זה נדחה עד לספר ויקרא. האם פסוקי הסיום של ספר שמות מתארים את סיום הקמת המשכן ואת השראת השכינה בו, או שמא מטרתם ליצור הקבלה למעמד הר סיני? 
160 פרשת פקודי  על חלקים וחתיכות - ההוראות לבניית המשכן ����� Word הרב חנוך וקסמן  משה ממלא בדייקנות את כל ציוויי ה' בנוגע להקמת המשכן, מלבד אחד מהם: משיחת הכהנים וחינוכם ומשיחת המקדש. אולם למרות שאלו לא מבוצעים, ה' מקדש את המשכן על ידי הופעת כבודו בענן. עובדה זו בולטת עוד יותר על רקע קידוש המשכן בידי ה' המתרחש בשנית בספר ויקרא, בפרשת שמיני. בשיעור זה נסביר כיצד הדברים קשורים, ונראה כי הם משקפים שני אספקטים של המשכן. 
161 פרשת פקודי  האפוד ����� Word הרבנית שרון רימון   
162 פרשת פקודי  פרוכת הקודש ופרוכת המסך ����� Word הרב אמנון בזק  יש כמה הבדלים בין הציווי על בניית המשכן בפרשת תרומה לבין תיאור הביצוע בפרשות ויקהל ופקודי. בשיעור נעסוק בסתירות ובהבדלים שבין שני התיאורים של הפרוכת, ונראה כיצד הם קשורים לשני תפקידים שונים שלה. 
163   מילות פרידה ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מילות פרדה ותודה