!!
 

    -    -    -        -

   :    
   ":  
   :  
   :kaluach

:
   
   
   
   
   
   

 

שיעורים על ספר ויקרא

פרשה ויקרא

# ���������������
1 פרשת ויקרא  קרבן עולה ויורד ����� Word הרב אמנון בזק   
2 פרשת ויקרא  מנחת העומר ����� Word ����� html הרב צבי שלוה  מהן מהותה ומשמעותה של מנחת העומר? מדוע היא מופיעה שלא בהקשרה, בפרשת ויקרא? המאמר משווה בין מנחת העומר לבין המן, שאותו אכלו בני ישראל במדבר. 
3 פרשת ויקרא  תורת כהנים ותורת ישראל ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק במעמדו של האדם מישראל ביחס לעבודת הכוהנים בבית המקדש, על רקע הכפילות הקיימת בין פרשת ויקרא לבין פרשת צו. 
4 פרשת ויקרא  הקרבן ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  הקרבת הקרבנות איננה טקס טכני בלבד, אלא מקדמת את המטרה המרכזית של המשכן. המאמר עוסק בנקודה זו על פי מבנה פרשת ויקרא. 
5 פרשת ויקרא  החטאת והאשם ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר דן בעבירות שעליהם חייבים להביא חטאת או אשם, במשותף ובמייחד כל קבוצת עבירות. 
6 פרשת ויקרא  הקרבנות העולים והיורדים ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  גם החטאת וגם האשם הם, במידה מסויימת, קרבן עולה ויורד. בחטאת - סוג הקרבן נקבע לפי מעמדו של החוטא, ובאשם - לפי גילו. המאמר מנתח את ההבדלים הללו ואת תפקידם של החטאת והאשם. 
7 פרשת ויקרא  שאור, דבש והמזבח ����� Word ����� html הרב חנוך וקסמן  פירוט ארבעת סוגי המנחה הרגילים מסתיים באזהרה שלא להקריב שאור ודבש על המזבח. השיעור עוסק בחריגותו של איסור זה ובמשמעותו לאור משמעותם הסימבולית של המצה והחמץ בתורה בכלל. 
8 פרשת ויקרא  מבנה ספר ויקרא וחלוקתו ����� Word הרב תמיר גרנות  כיצד עלינו לחלק את הספר ולקבוע את מבנהו? השיעור מנסה להציע את חלוקתו של הספר ומבנהו על פי מבחנים פנימיים בלבד, ומתוך כך לקבוע את סדר הנושאים ומשמעותו. החלוקה מתבצעת על פי הקריטריונים הבאים: כל דיבור של ה' ייחשב כיחידה/פרק בפני עצמו. פתיחות כלליות או חתימות כלליות יגדירו יחידות גדולות יותר. מעבר מז'אנר אחד למשנהו, ייקבע סיום או התחלה של יחידה גדולה. יחידות בתוך הספר, שאינם חלק מרצף הדיבורים ההלכתיים, יהוו גם הם קריטריון לקביעת היחידות הגדולות יותר של הספר. נשים לב גם לנמענים של הדיבור. 
9 פרשת ויקרא  קרבן המנחה ����� Word הרב יונתן גרוסמן  בין שני קרבנות הנדבה המובאים מהבהמה - העולה והשלמים - מביאה התורה את דיני קרבן המנחה. מה אופיו של קרבן המנחה. מה הקשר בינו לבין קרבן העולה, ומהם ההבדלים בין שניהם? 
10 פרשת ויקרא  מלח ברית אלוקיך' ����� Word הרבנית שרון רימון   
11 פרשת ויקרא  קרבן עולה ויורד ����� Word הרב יהודה ראק  השיעור יעסוק ב'קרבן עולה ויורד', דהיינו הקרבן המובא על שבועת העדות, טומאת מקדש וקודשיו בשוגג ושבועת ביטוי, והמשתנה בהתאם למעמדו הכלכלי של החוטא. בשיעור נעלה מספר קשיים הנוגעים לקרבן זה, ונפתור אותם על ידי מציאת המכנה המשותף של החטאים בגינם מובא הקרבן - העיקר בחטאים הללו הוא כוונת הלב, ולא מעשה החטא. 
12 פרשת ויקרא  בין קרבנות נדבה לקרבנות חובה ����� Word הרב אלחנן סמט   
13 פרשת ויקרא  הקטרה ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
14 פרשת צו  זמן אכילת שלמים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  זמן אכילת שלמי התודה הוא יום ולילה, בעוד זמן אכילת שאר השלמים הוא שני לילות והיום שביניהם. מהו טעמו של ההבדל? מה משמעותו של קרבן השלמים? 
15 פרשת צו  פרשת צו מול פרשת ויקרא ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע התורה חוזרת שוב על דיני הקרבנות בפרשת צו, והלא הם כבר הוזכרו בפרשת ויקרא? מדוע סדר הקרבנות בפרשתנו שונה מהסדר שבפרשת ויקרא? מה משמעות הפתיחה: "זאת התורה"? 
16 פרשת צו  מנחת חינוך ומנחת חביתין ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  משפט הכתובים, נראה שהפרשה העוסקת במנחת החינוך ובמנחת החביתין עוסקת בעצם רק במנחה אחת. בשל סתירות בפרשה זו, למדו חז"ל שהתורה מצווה על שתי מנחות שונות. המאמר סוקר את שיטות המפרשים השונות בהבנת פשוטו של המקרא. 
17 פרשת צו  בין פרשת צו לפרשת ויקרא ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  ישנם מספר הבדלים בין תיאור הקרבנות בפרשתינו לבין תיאורם בפרשת ויקרא: סדר הקרבנות, הדינים המוזכרים ועוד. המאמר עוסק בהבדל המהותי שבין שתי הפרשיות: פרשת ויקרא מתארת את דיני הקרבנות מנקודת מבטו של מביא הקרבן, ואילו פרשת צו מתארת אותם מנקודת מבטו של הכהן המקריב. 
18 פרשת צו  רציפות ותמורה במשכן ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בניגוד לפרשות החטאת, האשם והשלמים, אחרי הכותרת "זאת תורת העולה" התורה אינה מפרטת את פרטי קרבן העולה, אלא דנה (פעמיים) בפינוי המזבח מהדשן שעליו ובאש התמיד שעל המזבח. לדעת רש"י, יש הבדל בין פינוי הדשן מהמזבח לבין תרומת הדשן, אך בפשוטו של מקרא נראה שהיה רק פינוי אחד של הדשן. בפרשיית "תורת העולה", התורה רומזת לכך שבמקביל לכוהנים האוכלים חלק מהקרבנות האחרים, אש המזבח זוכה 'לאכול' את קרבן העולה. 
19 פרשת צו  חזון ומעשה ����� Word ����� html הרב ברוך קץ  הבדלים בין פרשיות ויקהל- פקודי לתרומה - תצוה שההסבר להם הוא שמשה רואה את התמונה השלמה עם תכליתו של כל כלי ואילו עושי המלאכה אינם רואים את כל התמונה הכללית. זה ההסבר גם להבדלים בין פרשיות תצוה וצו בשבעת ימי המילואים: בזמן הזיית הדם ובפר החטאת. ההבדל הוא בין הצד הרעיוני והצד המעשי, בין חזון להגשמתו. 
20 פרשת צו  חמץ ומצה בפסח, בשבועות ובקרבנות הלחם ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  המאמר עומד על מהותם של החמץ והמצה. הוא סוקר את כל המקומות שבהם יש חמץ, מצה או שניהם בתורה: פסח, שתי הלחם, מנחה, תודה, קרבן המילואים, נזיר, מנחת חינוך ואיסור חמץ על המזבח. החמץ הוא הגעה לתכלית התהליך מייצג עושר ושובע ואילו המצה, לחם העני, היא עצירת תהליך זה. הגאולה של פסח הייתה תהליך מתמשך וקשה ולא כל כך מהר הגיעו אל העושר והרווחה שבסוף ולכן החמץ אסור. ממחרת השבת - ממחרת יום טוב ולא שבת בראשית, מתחילה ספירה של 50 יום עד להגעה לחמץ של הביכורים המסמל את סיום תהליך הגאולה ממצרים, הוא מבטא את הישיבה בארץ ישראל. יציאת מצרים מהווה נקודת מוצא למהלך כפול: מטרתו מצד אחד מתן תורה ומצד שני מתן הארץ ושני התהליכים מגיעים לתכליתם בחג השבועות.  
21 פרשת צו  תורה וממלכת כוהנים ����� Word הרב חנוך וקסמן  מדוע לא הובאו דיני הקרבנות כולם בקובץ אחד? מה כוונת התורה בהצגת שתי רשימות נפרדות של דינים אלו: הרשימה שבפרשת ויקרא וזו שבפרשת צו? ומדוע שונה סדרן של שתי הרשימות? על מהותן השונה בתכלית של שתי הרשימות - "תורת ישראל" שבפרשת ויקרא ו"תורת הכוהנים" שבפרשת צו - בשיעור שלפנינו. 
22 פרשת צו  דין פיגול בפשוטו של מקרא ובמדרש ההלכה ����� Word הרב אמנון בזק  פרשנות חז"ל לדין פיגול שונה מפשוטו של מקרא; בשיעור זה נראה מהו מקור הסמכות של חז"ל לעשות כן, ונראה שמטרת הפרשנות הזו היא להדגיש את חשיבות הפן הרוחני של הקרבנות על פני הפן הפיזי שלהם. 
23 פרשת צו  תורה וממלכת כוהנים ����� Word ����� html הרב חנוך וקסמן  מדוע לא הובאו דיני הקרבנות כולם בקובץ אחד? מה כוונת התורה בהצגת שתי רשימות נפרדות של דינים אלו: הרשימה שבפרשת ויקרא וזו שבפרשת צו? ומדוע שונה סדרן של שתי הרשימות? על מהותן השונה בתכלית של שתי הרשימות - "תורת ישראל" שבפרשת ויקרא ו"תורת הכוהנים" שבפרשת צו - בשיעור שלפנינו. 
24 פרשת צו  איסורי הדם בספר ויקרא ����� Word הרב תמיר גרנות  מדוע יש לחזור על איסור אכילת הדם שלוש פעמים בספר ויקרא ועוד פעמיים בספר דברים? למה יש הבדל בין האיזכורים השונים של המצווה בספר ויקרא, בכל הנוגע לקשר בין איסור אכילת הדם לאיסור אכילת חלב? בכל המקומות איסור הדם מוזכר בקשר להקרבת קרבנות, וגם הפסוקים מצביעים על הזיקה בין מעמדו של הדם כמכפר לבין איסור אכילתו, אולם, דיוק בפסוקים יראה שאיסור הדם נזכר דווקא בהקשר של קרבן שלמים. איך אפשר להבין זאת? מהו טעם האיסור של אכילת הדם? האם מותר לאכול דם חיה? מה הקשר בין איסור חֵלֶב לבין איסור דם? 
25 פרשת צו  "יודו לה' חסדו" ����� Word הרבנית שרון רימון   
26 פרשת צו  תורות הקורבנות ����� Word הרב יהודה ראק  בפרשת צו מופיעה החטיבה השנייה של דיני הקרבנות בספר ויקרא. קושי מרכזי אחד בחטיבה זו הוא מציאת המאפיין המיוחד של פרשה זו מול פרשת ויקרא, במיוחד לאור העובדה שחלק מן הדינים מופיעים בשתי הפרשות, וחלק לא. קושי שני הוא הבלבול שיוצרת חתימת החטיבה בשאלת הזמן והמקום של אמירתה. המפתח לפתרון הקשיים הוא ההבנה כי יש כאן עריכה מיוחדת שהתורה עשתה, במסגרתה יש כאן חריגה מהרצף הכרונולוגי של ספר ויקרא.  
27 פרשת שמיני  היום השמיני וחטא נדב ואביהו ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מה היה חטאם של נדב ואביהו? מאמר זה מציע הסבר הקשור לתפקידם של הכוהנים ולמעמדם של ישראל ביחס להשראת השכינה. 
28 פרשת שמיני  דיני בעלי החיים: הטמא והטהור ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  כאשר בוחנים את מבנה הפרק, נראה שהתורה מערבבת בין איסורי האכילה לבין ענייני הטומאה. האם יש קשר בין איסורי האכילה לבין הטומאות? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע הרמיזות הספרותיות שבפרק. 
29 פרשת שמיני  שבעת ימי המילואים והיום השמיני ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  לכאורה, סיפור שבעת ימי המילואים היה צריך להופיע בחומש שמות. ממיקומו בספר ויקרא, ניתן ללמוד פרטים חשובים על תפקיד המשכן. מה ההבדל בין שבעת ימי המילואים לבין יום השמיני? מהו הקשר בין היום השמיני לבין יום הכיפורים ושבועות? 
30 פרשת שמיני  בין החיה הנאכלת לבין החיה אשר לא תאכל ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה משמעותו של סדר החיות האסורות באכילה? מה דינם של חיות שאיסורם לא הוזכר במפורש, אבל אין להם סימני טהרה? מה דינו של בשר אדם? מדוע לא נזכר דינו בתורה במפורש? 
31 פרשת שמיני  חטאם של בני אהרן ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע חטאו נדב ואביהו דווקא ביום השמיני לימי המילואים? נראה, חטאם נבע מטעות בהבנת מעמדם. לכהן הגדול יש אופי כפול: כהן גדול וכהן משוח. בני אהרון היו כהנים הדיוטות, אבל הם נמשחו. עובדה זו - היא שגרמה לטעותם של נדב ואביהו. 
32 פרשת שמיני  היום השמיני - ההפתעה שבגילוי ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  למרבה הפלא, בציווי על ימי המילואים שבספר שמות - היום השמיני אינו נזכר כלל. השיעור בוחן את היחס שבין שבעת ימי המילואים הראשונים לבין היום השמיני לאור מבנים אחרים של 'שבעה ושמונה' בספר ויקרא. נראה, שכוונת התורה לרמוז לכך שבספר שמות - לא היה הכרח שהיום השמיני אכן יתרחש, וממילא לא ניתן היה לצוות עליו. התגלות שכינה היא תמיד אירוע המתרחש באופן לא-צפוי, ואי אפשר לחזותו מראש. 
33 פרשת שמיני  "איש מחתתו" - מות נדב ואביהוא ����� Word ����� html הרב חנוך וקסמן  מדוע מתו נדב ואביהוא? בניגוד לעמימות שבסיפור המקראי, מדרש ויקרא רבה מציע שנים-עשר הסברים לשאלה זו, אך אריכות זו רק מחדדת את הקושי שבכתובים. בשיעור ננסה לעמוד על מהות החטא לאור מאורעות היום השמיני כולו ועל משמעותו להבנת עניינה של הכהונה בכלל. 
34 פרשת שמיני  גילוי כבוד ה' על המזבח ומות נדב ואביהוא ����� Word הרב תמיר גרנות  מהי משמעות מותם של נדב ואביהוא? נראה שאין פרופורציה בין החטא לבין העונש. האם אכן מדובר בעונש, או שמא בתאונה? אם היתה זו תאונה, מה גרם לה לקרות?  
35 פרשת שמיני  תחושות ותגובות אחרי מות ����� Word הרבנית שרון רימון   
36 פרשת שמיני  איסורי הטומאה בתורה ����� Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה נעסוק בסתירה לכאורה בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה בשאלה האם יש איסור להטמא: בפרשתנו (ובעוד מקומות בתורה) משמע במפורש שיש איסור כזה, אך בהלכה אין כל איסור להטמא או חובה לטמא להטהר, אלא שאדם רשאי לגשת אל הקודש רק בעודו טהור. הפתרון לסתירה הוא ההבנה שבעקבות הקמת המשכן מחנה ישראל עצמו היה קדוש בקדושת מקדש ברמה מסויימת, אך לאחר הכניסה לארץ קדושה זו קיימת רק בתחומי המקדש 
37 פרשת שמיני  "וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי" – יכול בראש חודש?! המחלוקת על תאריכם של שבעת ימי המילואים והיום השמיני ����� Word הרב אלחנן סמט   
38 פרשת שמיני  חטא נדב ואביהוא ופרשת איסורי האכילה ����� Word הרב אמנון בזק  לאחר פרשת חטאם ומותם של נדב ואביהוא באה פרשת מאכלות אסורות. האם יש קשר בין הדברים? מהי הדרך למצוא את האיזון הנכון בעבודת ה' על פי פרשתנו? 
39 פרשת שמיני  דרוש דרש ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
40 פרשת תזריע  חיוב נשים בטבילה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  בחינה מדוקדקת של פרשיות הטהרה מגלה שהתורה אינה מצווה לעולם על נשים לטבול. מהו פשר עובדה מפתיעה זו? 
41 פרשת תזריע  טומאת יולדת ומילה לשמונה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  עיונים במיקומה של פרשת טומאת היולדת, בטעם המילה דווקא ביום השמיני ובקשר שבין שניהם. 
42 פרשת תזריע  משמעותו המקראית של המספר שמונה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  המאמר בוחן את משמעותו של המספר שמונה במקרא. בחינה זו נעשית על רקע ברית המילה, טהרתו של המצורע, היום השמיני למילואים ושמיני עצרת. למסקנה, המספר שבע מייצג את הטבע, והמספר שמונה - את מה שמעבר לטבע. 
43 פרשת תזריע  טהרת המצורע ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  התורה מצווה לשלח את כל הטמאים מהמחנה, אבל בפרשתינו נאמר ציווי זה רק לגבי המצורע, מדוע? מה המיוחד בטהרתו של המצורע? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח תהליך טהרתם של כל הטמאים. 
44 פרשת תזריע  הסגר המצורע ����� Word ����� html הרב יוסי סלוטניק  האם אדם המוסגר שבעת ימים כי אין סימני הצרעת ברורים הוא טמא למרות שספק אם יש לו צרעת או שהוא טמא כמצורע בדרגה חמורה פחות? 
45 פרשת תזריע  טומאת יולדת וקרבנה ����� Word הרבנית שרון רימון   
46 פרשיות תזריע-מצורע  אדם המתאבל על עצמו ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  המאמר בוחן את תהליך הטומאה של המצורע ואת תהליך טהרתו. המצורע נוהג במנהגי אבלות כי הוא מתאבל על עצמו לאחר שהוא "קובר" עצמו בישיבה בדד מחוץ למחנה. תהליך טהרתו מזכיר את הטהרותו של טמא מת. אך היטהרותו וחזרתו אל המחנה מתאפשרת על ידי טקס מעבר ממוות לחיים והוולדות מחדש. 
47 פרשיות תזריע-מצורע  טעמי טומאת הצרעת ושאר טומאות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה מלמד אותנו המבנה של פרשת הצרעת? מהי הצרעת? מה המשמעות של טומאת הצרעת? המאמר דן בשאלות אלו על רקע הדיון בשאלת משמעות כל הטומאות שבתורה, ובפרט - טומאת הצרעת. 
48 פרשיות תזריע-מצורע  האדם, הבגד והבית ����� Word הרב אמנון בזק  באמצע הלכות נגעי האדם, בין דיני טומאת האדם בצרעת לבין דיני טהרתו ממנה, מופיעה לפתע פרשיית נגעי הבגדים. מדוע? מהו פשר הדבר? ניתן להציע לכך שני כיוונים: האחד עוסק בקשר שבין האדם לבין בגדיו, והשני מתמקד באופי הגורמים להופעת הצרעת.  
49 פרשיות תזריע-מצורע  על מעמד הטומאה והטהרה בתורה ����� Word הרב תמיר גרנות  מהי גישתו של הרמב"ם למערכת דיני הטומאה והטהרה? ומה משמעותה ההגותית והקיומית? האם יש מתאם בין שיטת הרמב"ם בטעמי המצוות לתפיסתו ההלכתית בכל הנוגע לטומאה וטהרה? האם יש אלטרנטיבה לתפישת הרמב"ם?  
50 פרשיות תזריע-מצורע  תפקיד הצרעת ����� Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה נעסוק במשמעות הצרעת לאור הופעתה במקרא, ונראה כי מטרת הצרעת היא חיזוק מעמדו של נציג ה' - הנביא או הכהן. 
51 פרשיות תזריע-מצורע  דיני הטומאה והטהרה בספר ויקרא ­– סדר הפרשיות והמבנה הפנימי של כל אחת ����� Word הרב אלחנן סמט   
52 פרשיות תזריע-מצורע  טהרת המצורע ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
53 פרשת מצורע  הטבילה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בתהליכי הטהרה של הטמאים השונים, ובעיקר בתפקידה של הטבילה - המופיעה גם במקומות שאין בהם טומאה. 
54 פרשת מצורע  על מוות ועל טומאה ����� Word ����� html הרב חנוך וקסמן  מדוע קטעה התורה את הרצף הסיפורי העובר ממות בני אהרן לדיני הכניסה אל הקודש, והפרידה ביניהם בדיני הטומאה והטהרה? מדוע נסמכו דיני המצורע למות נדב ואביהו? ייתכן שהתשובה לשאלה זו נעוצה באקסקלוסיביות ההלכתית ההדדית של מושגי הקדושה והטומאה ובזיקה שבין טומאה ובין מוות. 
55 פרשת מצורע  צרעת הבית ����� Word הרבנית שרון רימון   
56 פרשת מצורע  בין מצורע לטמא מת ����� Word הרב אמנון בזק  קווי דמיון רבים נמתחים בין תהליך ההיטהרות של מצורע לבין טהרת טמא מת. דמיון זה – מה טיבו? ומה משמעותם של ההבדלים הבולטים שקיימים בכל זאת בין שני התהליכים? 
57 פרשת אחרי מות  דם ורצח בעלי חיים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מהו יחסה של התורה לאכילת בשר? המאמר עוסק בשאלה זו תוך עיון באיסור שחוטי חוץ, באיסור אכילת דם וחלב, ובציווי על כיסוי הדם בחיה ובעוף. 
58 פרשת אחרי מות  עבודת יום הכיפורים וספר בראשית ����� Word ����� html ??  מה פשר השעיר שנשלח לעזאזל? מהו הקשר בין שעיר זה לבין פרשת שחוטי חוץ, המובאת בסמוך? 
59 פרשת אחרי מות  מה בין כרת לבין מיתה בידי שמים? ����� Word ����� html הרב יצחק גוטמן  מה ההבדל בין עונש הכרת לבין עונש המיתה בידי שמיים? המאמר דן בשיטות הראשונים השונות העוסקות בשאלה זו. 
60 פרשת אחרי מות  המאבק בין טוב לרע בעבודת יום הכיפורים ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  בתחילת חומש ויקרא מפרטת התורה איזה קרבן צריך האדם להביא על כל חטא. לאור זאת - מדוע בכלל נצרכת עבודת יום הכיפורים? הרי האדם כבר הביא קרבן כדי לכפר על עוונו? התשובה לשאלה זו טמונה בעובדה שהחטא לא רק מחייב אלא גם מטמא, וטומאה זו מועברת רק ביום כיפור. 
61 פרשת אחרי מות  בזאת יבא אהרן אל הקודש ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  מה טיבה של כניסתו של אהרן אל הקודש ביום הכיפורים? עיון בפירוש הגר''א לפרשה זו. 
62 פרשת אחרי מות  טעמם של איסורי העריות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  כבר בחז"ל ובראשונים מצאנו מחלוקת בטעמו של איסור גילוי עריות: האם הוא נחשב לחוק או למשפט. המאמר דן בשיטות המגדירות את איסור גילוי העריות כמשפט, ומביא טעמים שונים לאיסור זה. 
63 פרשת אחרי מות  פרשת העריות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בניתוח פרשת העריות: סדר האיסורים, מבנה הפרשה, הנשים הכלולות בה ואלו שאינן כלולות בה, וחלות האיסור על האישה. 
64 פרשת אחרי מות  בגדי הלבן בעבודת יום הכיפורים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע לובש הכהן הגדול בגדי לבן ("בגדי בד") בעבודת יום הכיפורים? הרמב"ן הסביר שהדבר מסמל מעלה מיוחדת של הכהן הגדול ביום זה, אולם השוואה למקומות אחרים שבהם נדרש הכהן ללבוש בגדי בד(תרומת הדשן ומכנסי הכהן) מלמדת שבגדי הבד מסמלים דווקא ירידה ממעלתו הרגילה של הכהן. נראה, שיום הכיפורים (במקביל ליום השמיני למילואים) הוא יום של 'התחלה מחדש'. הכהן, ביחד עם המקדש כולו, חוזר למצבו שלפני לבישת הבגדים, כדי שיוכל לשוב וללבוש את בגדי הקודש בטהרה ובקדושה. 
65 פרשת אחרי מות  "אחרי מות שני בני אהרן" - מיתת בני אהרן ועבודת יום הכיפורים - המקשר והמפריד ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  בפתח פרשת עבודת יום הכיפורים קושרת התורה קשר של קיימא בין הציווי על עבודה זו ובין מיתת בני אהרן: "וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן". אנו נבחן קשר זה לאור חטאם של בני אהרן ולאור חטא העגל, על מנת להשיג הבנה מעמיקה יותר של משמעות יום הכיפורים ועבודתו - של משמעות העמידה לפני ה'. 
66 פרשת אחרי מות  לפני ה' תטהרו ����� Word הרב תמיר גרנות  המשנה אומרת שאין כפרה ללא תשובה. לכאורה, הדברים ברורים: איך ייתכן שהחטא יימחק, אם אדם לא עזבו עזיבה מוחלטת עד כדי כך שלא ישוב ויחטא? ישנם תנאים שחולקים על הבנה פשוטה זו. מהי שיטתם? מהם ההבדלים בין סדר עבודת יום הכיפורים במקדש כפי שהוא מתואר בתורה, וכפי שהוא מתואר במשנה? מה משמעותו וייעודו של סדר העבודה? מה היחס בין כפרה לבין כניסה ועמידה לפני הקב"ה? מה מטרת הקטרת הקטורת ביום הכיפורים, ומהו ההבדל בינה לבין הקטרת הקטורת בשאר ימות השנה? מדוע מצווה הכהן הגדול ללבוש ביום הכיפורים בגדי בד בלבד? מה משמעות הטבילה של הכהן לפני ה', באוהל מועד? 
67 פרשת אחרי מות  העריות והארץ, הטומאה והקדושה ����� Word הרבנית שרון רימון   
68 פרשת אחרי מות  כניסת הכוהן הגדול לקודש הקודשים ����� Word הרב אמנון בזק  אחרי מות בני אהרן הצטווה אהרן שלא להיכנס לקודש הקודשים "בכל עת". האם הציווי בא למעט כל כניסה, לבד מיום הכיפורים, או שמא מותר לכוהן הגדול להיכנס גם בזמן אחר, ובלבד שיעשה כסדר העבודה האמור בפרשה? מה ההבדל בין שתי הגישות בשאלת הקשר בין סדר העבודה הזה ובין חטאם של נדב ואביהוא? 
69 פרשיות אחרי מות-קדושים  ואשה אל אחותה לא תקח ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר דן בהסבר האיסור של שתי אחיות, כולל הסברים של כתות שפרשו מהיהדות. המאמר גם דן בסיבת האיסור, ובהסבר מעשהו של יעקב, שנשא שתי אחיות. 
70 פרשיות אחרי מות-קדושים  ההקשר הסיפורי של סדר העבודה ����� Word הרב יהודה ראק  פרשיית 'סדר העבודה' היא לכאורה פרשייה הלכתית קלאסית המנותקת מהקשר סיפורי. אולם, קיימים בפרשה מספר קשיים, שרק ביאור הפרשייה על רקע הקשרה הסיפורי - מותם של נדב ואביהוא - מיישבם. 
71 פרשיות אחרי מות-קדושים  "דָּם שָׁפָךְ" – "וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ" יחס התורה להריגת בעלי חיים לצורך אכילת בשרם ����� Word הרב אלחנן סמט   
72 פרשיות אחרי מות-קדושים  חוקת הקודש ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
73 פרשת קדושים  קדושים תהיו - "רוב גופי תורה תלויים בה" ����� Word ����� html הרב ראובן טרגין  תחילת פרשת קדושים מעלה מספר תמיהות: מהו הבסיס לסדרם של פרקי הפרשה? מה ההיגיון העומד מאחורי סדר הציוויים? מדוע בא פרק י"ט בין פרקים י"ח וכ', למרות ששניהם עוסקים באותו נושא? בשאלות אלו עוסק המאמר, באמצעות הבנת המבנה של פרק י"ט. 
74 פרשת קדושים  ולפני עור לא תתן מכשל ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  עיון מדוקדק בהבנתם המטפורית של חז"ל ושל הראשונים את הפסוק "ולפני עיוור לא תתן מכשול", על רקע דיון עקרוני בהבנה מטפורית במקרא. 
75 פרשת קדושים  פרשת קדושים מול אחרי מות ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע חוזרת התורה בפרשת קדושים על הציוויים שנאמרו כבר בפרשת אחרי מות? ישנם כמה הבדלים קטנים, המסבירים חזרה זו. 
76 פרשת קדושים  ה"יום" ההלכתי ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  האם היממה מתחילה מהלילה או מהיום? בתורה נראה ששתי האפשרויות נכונות. המאמר עוסק בנקודה זו, ומסביר על פיה את ציוויי קרבן הפסח השונים. 
77 פרשת קדושים  פרשת העריות הכפולה ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  לשם מה כפלה התורה את פרשת איסורי העריות? השיעור דן בשייכותן של שתי פרשיות העריות לשתי מערכות שונות - מערכת פרשיות הטומאה והטהרה ומערכת פרשיות הקודש והחול - עומד על משמעותה של הבחנה זאת ומסביר לאורה הבדלי תוכן וניסוח שיש בין שתי הפרשיות. 
78 פרשת קדושים  "ערלה" ו"ראשית" ����� Word הרבנית שרון רימון   
79 פרשת אמור  שתי בחינות בחג הסוכות ����� Word ����� html הרב אברהם שאמע  התורה חותמת את פרשת המועדות פעמיים. מדוע מופיעה חתימה כפולה זו? 
80 פרשת אמור  פרשת אמור ����� Word ����� html יעקב דון  בתוך פרשיות של חוקים ומשפטים, הוראות והנהגות, מופיעה פתאום פרשת המקלל, השונה באופייה מהפרשיות שלפניה ושלאחריה. המאמר עוסק בסמיכות הפרשיות שבין פרשת המקלל לפרשיות שלפניה. 
81 פרשת אמור  ממחרת השבת ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  כידוע, חז"ל דרשו את הביטוי "ממחרת השבת" כמתייחס למחרת יו"ט הראשון של פסח. המאמר בוחן דרשה זו לאור כפילות פרשת המועדות ולאור לוח השנה הכפול של העם היהודי. 
82 פרשת אמור  זמן קדוש ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בפרשתינו, מתוודעים אנו לחידוש חשוב: ישנם זמנים קדושים. המאמר עוסק בחידוש זה, ובהבהרת הבדל שבין השבת לבין שאר הימים הטובים. 
83 פרשת אמור  יום הכיפורים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מהו "מקרא קודש"? מדוע פרשיית יום הכיפורים שבפרשת המועדות כתובה בצורה כפולה? מהו היחס בין יום הכיפורים במשכן לבין יום הכיפורים בגבולין? מהו הקשר בין יום הכיפורים לבין חג השבועות? 
84 פרשת אמור  ממחרת השבת ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  עיון ודיון בשיטת רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי בפירוש הפסוק "ממחרת השבת", שיוחס ע"י חז"ל, כידוע, למחרת יו"ט הראשון של פסח. 
85 פרשת אמור  החגים בתורה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  בחלקו הראשון, סוקר המאמר את הופעת החגים בתורה. בחלקו השני, הוא עוסק בתיארוך הכפול - השמשי והירחי - של החגים, ובמשמעות שני התיארוכים הללו. 
86 פרשת אמור  פרשת המועדות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  פרשת המועדות מעלה מספר שאלות: מה הקשר בין השבת לבין המועדות? מדוע מזכירה התורה באמצע פרשת המועדות את מצוות הפאה והלקט? מה פשר הסיכום הכפול בחג הסוכות? המאמר דן בשאלות אלו על רקע דיון במבנה הפרשה, ובאמצעות חלוקתה לשתי מחציות מקבילות. 
87 פרשת אמור  פרשת המקלל ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע בחרה התורה לשזור את פרשת המקלל עם פרשה העוסקת בדיני נזיקין? את מי בדיוק קילל המקלל? מה הקשר בין פרשת המקלל לבין הפרשה שלפניה ושאחריה? המאמר עוסק בניתוח פרשת המקלל, תוך השוואתה לפרשת הכאת המצרי על ידי משה. 
88 פרשת אמור  מרחב וזמן ����� Word ����� html הרב חנוך וקסמן  מה עניינה של פרשת המועדות באמצע פרשת אמור, לאחר דיני הכוהנים, הקדושה והמומים? מה עניינם של החגים, המופיעים בחומשים שמות, במדבר ודברים כקשורים למערכת היחסים ההיסטורית בין הקב"ה וישראל, לספר ויקרא? השיעור דן בביאורם של אבן-עזרא ורמב"ן, הרואה את עיקרה של פרשת המועדות בקרבנות החגים, ומציע גישה אחרת, לפיה הלוז של פרשת המועדות הוא התגלות ה' והמפגש עמו במימד הזמן - מפגש המשלים את ההיוועדות עם ה' במשכן, דהיינו בקדושת המקום. 
89 פרשת אמור  פרשת המקלל ����� Word הרב אמנון בזק  פרשת המקלל מעלה מספר תמיהות: מדוע התורה קוטעת רצף של מצוות ודינים על ידי פרשייה זו, וממשיכה לאחר מכן שוב פעם ברצף של מצוות ודינים? מדוע נכללים בפרשה זו, בלי שום קשר לכאורה, דיני נזקים וחבלות? התשובה לבעיות אלו נעוצה בהדגשה של התורה כי המקלל היה 'בן איש מצרי', ובקדושתם המיוחדת של ישראל. 
90 פרשת אמור  בכל מושבותיכם ����� Word הרב תמיר גרנות  מהי מטרת פרשיית המועדות המופיעה בפרשת אמור? למה יש מצוות שנזכרו כבר ומופיעות כאן שוב, ולעומת זאת יש מצוות שלא מצאו את מקומן במקום אחר אלא כאן? הביטוי "בכל מושבותיכם" מופיע פעמים רבות בפרשה זואך לא הרבה בשאר התורה. למה לא נזכר הביטוי "בכל מושבותיכם" ברוב מצוות התורה? ואם מיותר לומר שכל חוק ומצווה תקפים בכל מקום, למה יש צורך לומר "בכל מושבותיכם" במקומות ספורים דווקא, מה שיכול ללמד בטעות שבשאר המקומות אין דין כזה? ואם אכן יש כאן ביטוי שיש לו קשר מיוחד למועדות, למה הוא לא מופיע ביום הזכרון ובחג הסוכות?  
91 פרשת אמור  יחס התורה לשחיטת בעלי חיים ����� Word הרבנית שרון רימון   
92 פרשת אמור  מהי קדושה? ����� Word הרב יהודה עמיטל   
93 פרשת אמור  פרשת המועדות ����� Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה ננתח את פרק כ"ג של ספק ויקרא - 'פרשת המועדות' - מבחינה מבנית ותוכנית, ונראה כי יש שתי מגמות שונות, דהיינו שתי 'בחינות', בקביעת המועדות: האחת היא קידוש המועדים באמצעות הקרבת קרבנות לה', והשנייה היא יצירת קדושת הזמנים על ידי בני ישראל. 
94 פרשת אמור  "לְנֶפֶשׁ לֹא יִטַּמָּא" – האיסור וטעמו, כחלק מן הציוויים על הכהנים בפרשתנו (פרקים כ"א-כ"ב) ����� Word הרב אלחנן סמט   
95 פרשת אמור  פרשת אמור ����� Word הרב מאיר שפיגלמן      ��� ������ ������� 
96 פרשת בהר  פרשת בהר ופרשת בחוקותי ����� Word ����� html ??  האם יש קשר בין פרשת בהר לבין פרשת בחוקותי? 
97 פרשת בהר  פרשת בהר ����� Word ����� html הרב זאב ויטמן  מתי נאמרה פרשת בהר? 
98 פרשת בהר  עבד עברי - אחד או שניים? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  ההבדלים הרבים בין דיני עבד בפרשת משפטים לבין דיני עבד בפרשתנו מעלים את השאלה: האם מדובר על אותו סוג של עבד, או שאלו הם שני סוגים שונים? אם אכן שני סוגים של עבד לפנינו - מהו טעם ההבדלים שביניהם? 
99 פרשת בהר  מיקומה של פרשת בהר ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע ציוויים שנאמרו בהר סיני מופיעים רק בסוף ספר ויקרא? המאמר עוסק בשאלה זו, ומציע מבנה כיאסטי העוטף את ספר ויקרא ואת רובו של ספר שמות. 
100 פרשת בהר  היובל והשמיטה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מפשטי המקראות נראה שדיני השמיטה והיובל דומים, אך בעצם הטעמים העומדים ביסוד הדינים הללו - שונים. החלוקה בין היובל לבין השמיטה מסבירה גם את דיניהם השונים וגם את צורת הספירה הייחודית של כל אחד מהם. 
101 פרשת בהר  השבת והמשכן ����� Word הרב חנוך וקסמן  פרשת בהר מאירה באור חדש את מצוות שנת השמיטה, בקשרה אותה באמצעים ספרותיים מובהקים למצוַת השבת. מה משמעות הקשר הזה, ומדוע הוא מוצג לראשונה דווקא בספר ויקרא? השיעור ממשיך את רעיונות קדושת המקום וקדושת הזמן שנידונו בשיעור הקודם, עומד על על משמעותו של יסוד קדושת הזמן בחלקו האחרון של הספר ועל שילובם של שני סוגי הקדושה במצוות השמיטה ובתוכחה שבפרשת בחוקותי. 
102 פרשת בהר  הגלות, שממת הארץ ושביתתה ����� Word הרבנית שרון רימון   
103 פרשת בהר  בין הפרטים והכללים ����� Word הרב יהודה עמיטל   
104 פרשת בהר  זווית הראייה הייחודית של פרשת בהר ����� Word הרב אמנון בזק  מה עניין שמיטה אצל הר סיני? בשיעור נעסוק בזווית הראייה הייחודית של פרשת בהר, הניכרת בדרך שהיא מבארת כמה וכמה מצוות, השונה מתפיסתן של מצוות אלו במקומות אחרים בתורה. 
105 פרשת בהר  פרשת בהר ����� Word הרב מאיר שפיגלמן      ��� ������ ������� 
106 פרשיות בהר-בחוקותי  בעלותם של אדם ואלוקיו ����� Word ����� html הרב ראובן טרגין  מה פשר מיקומן של פרשיות בהר ובחוקותי? מה מייחד את העניינים הנידונים בהן? המאמר טוען, שפרשיות אלו עוסקות בעניינים המדגישים את ההגבלה של בעלות ה' על בעלות האדם. 
107 פרשיות בהר-בחוקותי  ברית בחוקותי ומצוַת השמיטה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע הפרשה פותחת בציון מקום אמירת הדברים ("בהר סיני")? מדוע הציוויים שבפרשתנו - ובעיקר מצוות השמיטה והיובל - נזכרו דווקא בסוף חומש ויקרא? 
108 פרשיות בהר-בחוקותי  'נספח אחרון' למעמד הר סיני ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  ניתן להביא ראיות רבות לכך שהברכות והקללות מתייחסות באופן ישיר למצוות השמיטה והיובל: סמיכות הפרשיות, המספר שבע החוזר בפרשיית הקללות, הקשר בין הגלות לבין ריצוי שנות השמיטה שישראל לא שמרו, הקבלות לשוניות שונות ומועד אמירת פרשות בהר ובחוקותי - במעמד הר סיני. מתי נצטוו ישראל במצוות אלו? נראה, שמצוות השמיטה והיובל ופרשת הברכות והקללות הם "ספר הברית", שקרא משה באוזני העם במהלך ברית האגנות שנכרתה בהר סיני. פרשת בחוקותי, אם כן, מכילה את הסנקציות המובנות בברית סיני, במקביל לתפקיד פרשת התוכחה שבכי-תבוא בברית ערבות מואב. 
109 פרשיות בהר-בחוקותי  סיום מרומם לספר ויקרא ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם פרשיות בהו ובחוקותי הן פרשה אחת או שתי פרשיות? "מה עניין שמיטה להר סיני" - מדוע באמת נזכר הר סיני בפתיחת פרשת בהר? מדוע נבחרו דווקא פרשיות אלו לסיים את ספר ויקרא? מה הקשר בין הברכות והקללות לבין מצוות השמיטה והיובל? 
110 פרשיות בהר-בחוקותי  ארבע מצוות הספירה שבתורה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם דיניהם של כל מצוות הספירה שווים? האם זבה צריכה לספור את ימיה כמו ספירת העומר? אם לא - מדוע לא? מהי המשמעות של ספירת העומר? מדוע אין בתורה תאריך לחג השבועות? 
111 פרשיות בהר-בחוקותי  ושכנתי בתוכם- חלק ב' ����� Word הרב תמיר גרנות  נראה כי הברית המוזכרת בסוף פרשת בחוקותי, איננה במקומה. על איזו ברית מדובר? נראה שכל הפרשה מדברת על השלב של הר סיני ולא של ההליכה במדבר. מהו הקשר בין פרק כ"ה העוסק בדיני שמיטה ויובל, ופרק כ"ו העוסק בהבטחת שכר ועונש לקיום הברית?  
112 פרשיות בהר-בחוקותי  שני הדיבורים בפרשות בהר ובחוקותי ����� Word הרב יהודה ראק  בפרשות בהר-בחוקותי מופיעים שני דיבורים של ה' ("וידבר ה' אל משה לאמר"), ובשיעור נעסוק בשאלת זמן ומקום אמירתם. נראה כי פרשייתנו נדחתה ממקומה הכרונולוגי בתורה, ולאחר מכן נסביר מדוע היא נדחתה ממקומה, ומדוע היא נאמרה כעת.  
113 פרשיות בהר-בחוקותי  הברכות והקללות – המבנה ומשמעותו ����� Word הרב אלחנן סמט   
114 פרשת בחוקותי  הארץ והברית ����� Word ����� html הרב חנוך גמליאל  המאמר עוסק במשמעותה של ארץ ישראל, בעקבות הזכרת מעמדה בפרשת הקללות, ובעקבות הביטוי "ריצוי הארץ" המוזכר בפרשה. 
115 פרשת בחוקותי  סיומו של ספר ויקרא ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע לא סיימה התורה את ספר ויקרא בפרשת התוכחה, ובמקום זאת הוסיפה את פרשת הערכים? איזו יחידה חותם הפסוק: "אלה החוקים והמשפטים והתורות"? 
116 פרשת בחוקותי  עשרת הדברות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  נראה ששלוש הפרשיות האחרונות של ספר ויקרא - קדושים, בהר ובחוקותי - הן חזרה על עשרת הדברות. מדוע חזרה התורה על עשרת הדברות פעם נוספת? ומדוע ניסוח עשרת הדברות שונה מניסוחן בפרשת יתרו ובפרשת ואתחנן?, העיקרון המנחה את ההסבר הוא שפרשיות אלו ניתנו בין הלוחות הראשונים לבין הלוחות השניים. 
117 פרשת בחוקותי  הארץ והברית ����� Word ����� html הרב חנוך גמליאל  המאמר עוסק במשמעותה של ארץ ישראל, בעקבות הזכרת מעמדה בפרשת הקללות, ובעקבות הביטוי "ריצוי הארץ" המוזכר בפרשה. 
118 פרשת בחוקותי  ערכי האדם ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  פרשת ערכין, החותמת את ספר ויקרא, עוסקת בערכי אדם, בהמה טמאה, בית, שדה אחוזה ושדה מקנה. לרוב נקבע הערך ע"פ הנתונים הספציפיים של הדבר המוקדש, פרט לערך האדם שנקבע ע"פ גילו ומינו בלבד. השיעור עוסק בקצרה בבעיות העולות מקביעת ערכי האדם, ומנסה להבין את הקריטריונים לקביעת ערכים אלו. 
119 פרשת בחוקותי  מרובה מידה טובה על מידת פורענות ����� Word הרבנית שרון רימון   
120 פרשת בחוקותי  פרשת בחוקותי ����� Word הרב מאיר שפיגלמן      ��� ������ �������