!!
 

    -    -    -        -

   :    
   ":  
   :  
   :kaluach

:
   
   
   
   
   
   

 

שיעורים על ספר דברים

פרשה דברים

# ���������������
1 פרשת דברים  משה: מוכיח ולא היסטוריון ����� Word ����� html משה צדוק  עיון בדברי הפרידה של משה מהעם מראה שמשה לא עסק בסיפור ההיסטוריה של עם ישראל, אלא העביר להם עקרונות חינוכיים ערב כניסתם לארץ המובטחת. 
2 פרשת דברים  מינוי שופטים ושליחת מרגלים - פער היסטורי ופער מגמתי ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  ישנם מספר הבדלים בין תיאורי אירועים בספר דברים לבין תיאורם בזמן התרחשותם בשאר החומשים. מאמר זה עוסק בשני אירועים: עצת יתרו בעניין השופטים וחטא המרגלים. ההבדלים שבין תיאורי האירועים מהווים אב-טיפוס לשני סוגים של פערים: פער היסטורי ופער מגמתי. 
3 פרשת דברים  על חילופי לשון רבים ויחיד בספר דברים ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  אחת התופעות הקיימות בספר דברים (במידה רבה יותר מאשר בשאר החומשים) היא מעבר בין לשון יחיד ללשון רבים באותו דיבור, ואפילו באותו פסוק עצמו. מהי המשמעות של מעבר זה? ומהי משמעות הופעתו דווקא בספר דברים? 
4 פרשת דברים  משנה תורה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מקובל לחשוב שספר דברים, המכונה 'משנה תורה', הוא בעצם חזרה על שאר החומשים. מעיון בכתובים, עולה שספר דברים בקושי חוזר על דברים שנאמרו כבר, וודאי לא חוזר על כל מה שנאמר. אם כן - מה ענינו של ספר דברים? מה פירוש הכינוי 'משנה תורה'? 
5 פרשת דברים  חטא המרגלים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מפורסמת היא הסתירה בין סיפור המרגלים בחומש במדבר לבין תיאור המרגלים בחומש דברים. המאמר עוסק בסתירה זו, ובעיקר בשאלה מי יזם את שילוח המרגלים ומה היה תפקידם. להצעתו, שני הסיפורים אירעו במקביל, ובכל מקום נדרשה התורה להדגיש פן מסויים. 
6 פרשת דברים  עבר הירדן המזרחי ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  לכאורה, עבר הירדן המזרחי נחשב לחלק מארץ ישראל עוד לפני מותו של משה. יוצא, אם כן, שמשה אכן נכנס לארץ. מה ההבדל בין עבר הירדן המזרחי לבין עבר הירדן המערבי? האם יש קשר בין הבדל זה לבין השבטים השונים שהתנחלו בכל חלק? המאמר עוסק גם בחשיבות הסיפור של מינוי השופטים. 
7 פרשת דברים  "איכה אשא לבדי" ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  קיימים קווי דמיון רבים, אך גם הבדלים רבים, בין תיאור מינוי השופטים בפרשתנו לבין תיאור מינוי השופטים בפרשת יתרו. ייתכן שמטרת שני המינויים הייתה שונה: בפרשת יתרו נתמנו שופטים, ואילו בפרשתנו - מנהיגים. בצורה דומה, יש לבאר את היחס בין מינוי המנהיגים בפרשתנו לבין מינוי הזקנים אחרי פרשת המתאווים: בפרשת המתאווים פנה משה לה' וזכה להנהגה נבואית, ואילו בפרשתנו פנה משה לעם וזכה לעזרה בהנהגה הגשמית. 
8 פרשת דברים  פסוקי הפתיחה לספר דברים ומבנה הספר ����� Word ����� html הרב מרדכי סבתו  השיעור עוסק בפסוקי הפתיחה לספר דברים ומראה כיצד משקף המבנה המורכב שלהם בצורה מדויקת את המבנה המורכב של הספר כולו: הן את היחס המורכב שבין הנאום ההיסטורי לנאום המצוות, והן את האופי הכפול של נאום המצוות, המשמש בעת ובעונה אחת גם כתורה שבעל פה וגם כתורה שבכתב. 
9 פרשת דברים  ספר "אלה הדברים" ����� Word הרב תמיר גרנות  ייחודו של ספר דברים הוא בכך שהוא נאום, בתוכנו הוא חזרה, והוא נאמר מפי משה ולא מפי ה'. האברבנאל מסביר שספר דברים הוא נאום משה שנכתב על ידי ציווי ה'. ר' צדוק מסביר שספר דברים הוא התחלת התורה שבעל פה, הוא השתקפות של תורת ה' בתוך תורת האדם. ספר דברים הופך את העבר של התגלות ה' להווה מתמיד - ל"היום". 
10 פרשת דברים  ספר דברים כ'סיפור' ����� Word הרב תמיר גרנות  מהם מאפייני ספר דברים, ומהו מעמדו של הספר בקרב שאר החומשים? מהי מטרת הנאום הראשון של משה? האם זהו מבוא כללי לציוויים של הספר ולקראת הכניסה לארץ? או שמא זהו סיפור, או צוואה של משה? אילו סיפורים בוחר משה לספר בנאום הראשון? האם ניתן ללמוד מכאן על ההבדל בין הסיפור בספר דברים לבין שאר התורה?  
11 פרשת דברים  ביאור התורה ����� Word הרב יהודה ראק   
12 פרשת דברים  "בגבול אחיכם בני עשיו" ����� Word הרבנית שרון רימון   
13 פרשת דברים  הנאום הראשון בספר דברים (פרקים א'-ג'): 'המבוא ההיסטורי' ����� Word הרב אלחנן סמט   
14 פרשת דברים  חטא המרגלים, חטא העם ועונשו של משה ����� Word הרב אמנון בזק  מי אשם בחטא המרגלים: המרגלים? העם? שמא משה רבנו? בשיעור נעמוד על האפשרויות השונות העולות משני התיאורים שיש בתורה לחטא זה.    ��� ������ ������� 
15 פרשת ואתחנן  הטעם העליון והטעם התחתון בעשרת הדיברות ����� Word ����� html ד''ר יוסף עופר  חכמי המסורה ייחדו לעשרת הדברות מערכת כפולה של טעמים. מה משמעות כל מערכת? 
16 פרשת ואתחנן  עשרת הדברים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מה פשר ההבדלים שבין עשרת הדברות בפרשת יתרו לבין עשרת הדברות שבפרשתינו? המאמר מתייחס בעיקר להבדל בציווי השבת, על רקע הפן הכפול של השבת: זכר לבריאת העולם וזכר ליציאת מצרים. 
17 פרשת ואתחנן  השפע החומרי לסוגיו ולסכנותיו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  גם בתחילת פרשת ואתחנן וגם בתחילת פרשת עקב, משה עוסק במפגש של עם ישראל עם הארץ. האם משה חוזר על דבריו פעמיים, או שישנו הבדל מהותי בין שני הנאומים? 
18 פרשת ואתחנן  ההר הטוב הזה והלבנון ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מה עניין יש לו למשה בלבנון? לשם מה הוא צריך להביט לכיוון מזרח? נראה, שבבקשת משה ובתשובת הקב"ה, מסתתרות משמעויות עמוקות יותר, הבאות לידי ביטוי במדרש חז"ל: ההר - הר הבית; הלבנון - בית המקדש. 
19 פרשת ואתחנן  זיכרון ההתגלות בהר חורב ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  סיפור מעמד הר סיני מוזכר בפרשתנו בשלושה מקומות שונים. מדוע הפריד משה בין שלושת המקומות? המאמר עוסק בשאלה זו תוך חלוקת הספר לחטיבות, על פי הנאומים השונים, ותוך ניתוח המבנה של פרשתנו. מה אופי האיסור לשכוח את מעמד הר סיני? האם הוא מתייחס לכל המצוות, או רק לאיסור עבודה זרה? 
20 פרשת ואתחנן  עשרת הדברות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  כיצד יש לחלק את עשרת הדברות? מה משמעות ההבדלים שבין הדברות הכתובות בפרשת יתרו לבין הדברות שבפרשתינו? 
21 פרשת ואתחנן  "קול א-לוהים מדבר מתוך האש" ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מעמד הר סיני מופיע שלוש פעמים בפרשת ואתחנן. שלוש האיזכורים של מעמד זה נועדו ללמד שלושה עקרונות יסוד של האמונה בקב"ה: איסור ההגשמה, איסור עבודה זרה ואמיתות נבואתו של משה. מסרים אלו מתווספים על מטרתו העיקרית של מעמד הר סיני - לימוד יראת ה' מתוך דברי התורה וציווייה. במעמד הקהל חוזר כל עם ישראל על מעמד הר סיני, ולומד שנית את המטרה המרכזית של מעמד הר סיני. 
22 פרשת ואתחנן  "אעברה נא ואראה" ����� Word ����� html הרב שלמה ישי  "אעברה נא ואראה" - משה לא זוכה לעבור "ויתעבר ה' בי למענכם" אבל הוא זוכה ל"ואראה". העליה לראש הפסגה והראיה הםבעלי משמעות רוחנית. בניגוד לבלעם משה עולה על פי ציווי ה'. משה רבנו זכה לראות את עומק משמעות החיים היהודים בארץ ישראל השזוריםמתורה המורכבת מערכים שונים ולפעמים מנוגדים כמו ארבע רוחות שמים. 
23 פרשת ואתחנן  מה בין דיברות ראשונות לדיברות אחרונות? ����� Word הרב מרדכי סבתו  בפתח נאום המצוות חוזר משה על עשרת הדיברות. בעיוננו נעמוד על מיקומם של הדיברות בנאומו של משה ונראה כי הם משמשים מבוא לו. אחר כך נסקור את השינויים שבין הדיברות בשמות לבין הדיברות בדברים וננסה לברר את משמעותם. 
24 פרשת ואתחנן  זכרון מעמד הר סיני בנאומו של משה רבנו ����� Word הרב תמיר גרנות  עיקר משמעותו של מעמד הר סיני על פי נאום משה בפרשת ואתחנן הוא ההתגלות הישירה של ה' פנים אל פנים אל כלל ישראל. בספר שמות הדגש הוא האמונה במשה כנביא אמת בעקבות התגלות ה' אליו לעיני ישראל. בספר דברים מטרת החזרה על מעמד הר סיני הוא תביעה לאמונה בקב"ה מתוך הזיכרון של הברית. הוא הופך את המעמד מעבר להווה של היום - בכל יום. זה גם ההסבר להבדל בין "זכור" ו"שמור" בין הספרים במצוות השבת ולהבדל בנימוקים - זכר לבריאת העולם או ליציאת מצרים. נספח בענין לשמוע את קול ה' ומצות "ואהבת". 
25 פרשת ואתחנן  וזאת התורה - 'התורה' על פי התורה (חלק א) ����� Word הרב תמיר גרנות  מה פירוש המונח "תורה" בהופעותיו בתורה לפני ספר דברים? ומהי הוראת המונח 'התורה' בספר דברים? מהי משמעות המונח "תורה"? מהו היקף התורה? מה תוכנו של ספר התורה? היכן הן פתיחתו וסיומו של ספר התורה? 
26 פרשת ואתחנן  אהבת ה' ותלמוד תורה ����� Word יהודה ראק  ידיעת ה' יכולה לשמש כאמצעי לאהבתו, כפי שמציע הרמב"ם, אך יכולה גם להוות מטרה בפני עצמה המושגת על ידי לימוד תורה. הציווי לעסוק בתורה בכל זמן פנוי מחנך את האדם למרכזיות רצון ה' בחייו, ומבטא את אהבת האדם לבוראו. 
27 פרשת ואתחנן  קרבת אלוקים ויראתו ����� Word הרבנית שרון רימון   
28 פרשת ואתחנן  "כִּי יָסִיר אֶת בִּנְךָ מֵאַחֲרַי" (ז', ד) המקור לייחוס בן הישראלי והנכרית אחר אמו ����� Word הרב אלחנן סמט   
29 פרשת עקב  פרשת עקב ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  מה משמעות הפסוק האומר "מה ה' שואל מעמך"? פסוק זה מבטא את מגמתו של ספר דברים שהיא לרומם מן המישור העובדתי אל ההבנה והמחשבה. הלומד בספר משנה תורה, מעתיק את עצמו מהתחום הפרטי והמעשי, ומסיט את עיונו אל הכללים, הרעיונות והרגש. יש קו חינוכי ורעיוני העובר דרך כל פרטי המצוות המעשיות והפסוק הנ"ל מבטא קו זה.  
30 פרשת עקב  פרשת "שמע" ופרשת "והיה אם שמוע" ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  למרות העובדה שפרשת "שמע" ופרשת "והיה אם שמוע" אינן פרשיות צמודות, אנו רגילים לאומרם כמקשה אחת. ואכן, שתי הפרשיות הללו הן התוחמות את הנאום המרכזי של משה בספר דברים. מהו הקשר ביניהן? 
31 פרשת עקב  ואמרת בלבבך: כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  חלק מהמפרשים פירשו את הפסוק "כוחי ועוצם ידי" כבעל משמעות חיובית. המאמר בוחן פירושים אלו, ועורך סקירה היסטורית של מעמד הממלכה היהודית בתקופת המלוכה. 
32 פרשת עקב  ברית אהבה בין ה' וישראל ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  פתיחתה של פרשת עקב היא בעצם אמצעה של יחידה ספרותית המתחילה בתחילת פרשת ואתחנן. היחידה הזו מהווה פתיחה והקדמה לכריתת הברית בין ישראל לבין ה', ובאים בה לידי ביטוי העקרונות המרכזיים של הברית. 
33 פרשת עקב  שבחה הכפול של הארץ בפרשה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בפרשת עקב מופיעות שתי פרשיות המלמדות על שבחה של ארץ ישראל. מדוע הכפילות? הפרשה הראשונה מתארת את שבח הארץ כהנגדה למדבר, ואילו הפרשה השנייה מתארת את שבח הארץ כהנגדה למצרים. 
34 פרשת עקב  ארץ ישראל וארץ מצרים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מההשוואה בין ארץ ישראל לבין מצרים בפרשתנו, לא ברור מי עדיפה. מהי בדיוק עדיפותה של ארץ ישראל? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע סיפור פרידת לוט מאברהם. 
35 פרשת עקב  מעשי ה' ובריתו עם ישראל ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  כריתות הברית בפרשתנו מעלות שתי שאלות: ראשית - מהזכרת נסי מצרים משמע שהברית נכרתה רק עם יוצאי מצרים, ולא עם כל הדורות. שנית - בכריתת הברית נאמר "לא את אבותינו כרת ה' את הברית הזאת", והרי יודעים אנו שהקב"ה כרת ברית גם עם אבותיהם? המאמר עוסק בשאלות אלו באמצעות ניתוח לשוני של תבניות דקדוקיות: "לא... כי אם" ו"לא... כי". 
36 פרשת עקב  פרשיות שמע ו"והיה אם שמוע" ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע תיקנו חז"ל לומר פעמיים ביום דווקא את פרשיות "שמע" ו"והיה אם שמוע"? המאמר עוסק בניתוח פרשיות אלו ובמשמעות מיקומן בתוך נאום ההקדמה לנאום המצוות. המאמר גם עוסק בשאלת הזכרת מיתתו של אהרן בפרשת עקב. 
37 פרשת עקב  תפילת משה - לפני הירידה מההר או אחריה? ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  לאחר חטא העגל, משה התפלל וביקש מהקב"ה לסלוח לעם ישראל. על פי פרשת כי-תשא, משה התפלל תפילה זו לפני שירד מההר. לעומת זאת, על פי פרשת עקב, תפילה זו התרחשה אחרי שמשה ירד מההר, ראה את העגל, שבר את הלוחות ועלה להר שנית. מתי התפלל משה תפילה זו? מדוע מתארת התורה אירוע זה בשני אופנים שונים? האם היה רגע שבו הקב"ה גמר בדעתו לכלות את ישראל ולהשמידם? 
38 פרשת עקב  באיזו זכות יורשים ישראל את הארץ? למבנהו ולמשמעותו של פרק ט' בספר דברים ����� Word הרב מרדכי סבתו  פרשת עקב משמשת מעין אתנחתא בין שני חלקיו של נאום המצוות: פרשת ואתחנן מכאן, ופרשיות ראה עד כי-תבוא מכאן. אחד הנושאים שמשה דן בהם הוא באיזו זכות יורשים ישראל את הארץ. חשיבותה של שאלה זו ניכרת במילות הפתיחה של הפרק - "שמע ישראל". 
39 פרשת עקב  ועשית לך ארון עץ ����� Word הרב תמיר גרנות  הבדל משמעותי בין ספר דברים לבין ספר שמות הוא איזכור ארון העץ שנעשה עבור הלוחות השניים בספר דברים. ההסבר לכך קשור לתפיסה האימננטית של ספר שמות מול התפיסה הטרנסצנדנטית של ספר דברים ולכך שהמשכן או אוהל מועד אינם מוזכרים בספר דברים כי עיקר הברית בספר זה הוא במצוות ולא בהשראת שכינה. 
40 פרשת עקב  וזאת התורה - 'התורה' על פי התורה (חלק ב) ����� Word הרב תמיר גרנות  מה פירושו של המונח "המצווה" החוזר שוב ושוב בספר דברים? האם זו מצווה מסויימת או שמא הכוונה היא לכל המצוות? האם ניתן להסביר שהכוונה היא דווקא למצוות אהבת ה'? כיצד ניתן לצוות על אהבת ה', או על אהבה בכלל? מהו ההבדל בין חוק למצווה?  
41 פרשת עקב  מיהו "הגר"? ����� Word יהודה ראק  בתורה מוזכר הגר כזר המתגורר עם עמ"י, אך הפירושים רואים באדם זה כמי שהצטרף לעמ"י- גר צדק. בתורה שבע"פ חלקו מונח זה לשני סוגי אנשים- כאלו שנתחייבו לקיום מצוות ועליהם חלה מצוות האהבה ואיסור הונאה, וכאלה המתגוררים בארץ ישראל ומחוייבים במצוות בני נח. 
42 פרשת עקב  הארץ הטובה ����� Word הרבנית שרון רימון   
43 פרשת עקב  איסור הגאווה מן התורה- מניין? ����� Word הרב אלחנן סמט   
44 פרשת עקב  בין "שמע" ל"והיה אם שמֹע" ����� Word הרב אמנון בזק  "למה קדמה 'שמע' ל'והיה אם שמוע'? אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ואחר כך יקבל עליו עול מצות" (ברכות פ"ב מ"ב). בשיעור נעמוד על שני ההבדלים המהותיים בין שתי הפרשות ובשני ההיבטים השונים בעבודת ה' שהן מבטאות.    ��� ������ ������� 
45 פרשת ראה  לא תבשל גדי בחלב אמו ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  מהו טעם איסור הבשר בחלב? 
46 פרשת ראה  שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  חז"ל דרשו שהקרבן שהקריבו נערי בני ישראל בסוף פרשת משפטים היה קרבן ראיה. מה פשרו של קרבן זה? מה פירוש הביטוי "לראות את פני ה"? 
47 פרשת ראה  שילוח עבדים ויציאת עבדים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מהי משמעות ההבדלים בין הציווי על עבד עברי בפרשת משפטים לבין הציווי בפרשתינו? 
48 פרשת ראה  שמיטת כספים ושמיטת קרקעות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם יש קשר בין שתי המצוות של שנת השמיטה - שמיטת הקרקעות ושמיטת הכספים? אם כן, מהי משמעות הקשר? האם שמיטת הכספים היא ביטול החוב לגמרי, או רק דחייתו למועד אחר? 
49 פרשת ראה  ירושלים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע לא נזכרה ירושלים בתורה? על העיר ירושלים - תפקידה, משמעותה ומשמעות אי-הזכרתה בתורה. 
50 פרשת ראה  מצוות המסתעפות מאיסור עבודה זרה בפרשתנו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק במצוות הנגזרות מאיסור עבודה זרה, ובעיקר במסית ועיר הנידחת: פרטי האיסורים ודיניהם, ומשמעות מיקומם ומיקומו של האיסור העקרוני של עבודה זרה. 
51 פרשת ראה  פרשת בשר תאווה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  פרשת היתר בשר התאווה מחלוקת לשלוש חטיבות, העוסקות בהיבטים שונים של היחס בין הבאת קרבן לבין שחיטת בשר חולין: חובת הבאת הקרבנות מצד קדושת המקדש, חובת ההבאה מצד דיני הקרבן, ופירוט דיני בשר התאווה והאיסור לאכול את הדם. 
52 פרשת ראה  קדושת עם ישראל בספר דברים ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מדוע קרבנות החובה אינם מוזכרים בספר דברים? נראה, שקיימת הבחנה יסודית בין משמעותו של מושג הכפרה בספר ויקרא לבין משמעותו של אותו מושג בספר דברים. בספר ויקרא - הקדושה היסודית היא קדושת המקדש, וכפרת העם נעשית באמצעות הכהנים דרך הכפרה על המקדש. בספר דברים - הקדושה היסודית היא קדושת עם ישראל, והוא מתכפר באמצעות תשובה ותפילה. הבדל זה בא לידי ביטוי בפרשיות שונות המופיעות בשני הספרים: הקרבנות, איסור אכילת דם, האיסור לקרוח קרחה, איסור אכילת נבלה וטרפה ופסולי החיתון השונים. 
53 פרשת ראה  שבע דנחמתא ����� Word ����� html הרב יהודה שביב  מדוע נבחרו דווקא שבע נבואות אלו של ישעיהו להיקרא "שבע דנחמתא"? ייתכן שמעבר לפן הנחמה שבהן, ניתן למצוא קשר בין ההפטרות לבין הפרשות שאחריהן הן נקראות. 
54 פרשת ראה  תהליך הכפרה בספר ויקרא ובספר דברים ����� Word הרב אמנון בזק  לראשונה בתולדות עם ישראל, נאמר להם כי הקב"ה עתיד לבחור מקום מיוחד שבו ישכן את שמו, ואליו הם יביאו את מתנותיהם לה'. ברם, רשימת המתנות המובאת פעמים רבות בפרק מעוררת תהייה: מדוע מזכירה התורה את קרבנות הנדבה (עולות ושלמים, תרומות ומעשרות, נדרים ונדבות ובכורות), ומשמיטה את קרבנות החובה (החטאת והאשם)? ובכלל - מדוע מתעלם ספר דברים מקרבנות החובה? התשובה לשאלה זו עשויה ללמדנו גם את פשר ההבדל שבין ספר ויקרא וספר דברים במצוַת כיסוי הדם, ובמקור הקדושה בכלל. 
55 פרשת ראה  "לשכן שמו שם" ����� Word הרב תמיר גרנות  המקום אשר יבחר ה' הוא על פי ספר דברים המקום שבו ה' משכין את שמו ולא מקומו של הקב"ה בעצמו. חיזוק לדברים ניתן למצוא בדברי שלמה בחנוכת המקדש ובדברי הנביא ירמיהו. מהו המקום אשר יבחר ה' לא היה ידוע לעם משום שמחינה עקרונית ה' יכל לבחור בכל מקום ובחר בירושלים. התשובה לשאלה כיצד יתכנו שתי תפיסות עולם שונות לגבי מקומו של ה' תמצא בתורת אחדות ההפכים של חב"ד והרב קוק, ובראייה אמונית - גם בתורת 'החלל הפנוי' של ר' נחמן מברסלב. 
56 פרשת ראה  איש כל הישר בעיניו ����� Word הרב תמיר גרנות  האם היה מותר במדבר להקריב מחוץ למשכן? שהרי התורה אוסרת זאת במפורש בחומש ויקרא, ומאידך בדברים היא מצווה על זה שוב, ומשמע שהם היו מקריבים מחוץ למשכן. כיצד תירצו הראשונים שאלה זו? למה חוזרת התורה כל כך הרבה על הרעיון של עבודת ה' במקום אשר הוא בחר, וכל זאת בפרק י"ב בלבד? מהי המשמעות של חזרתיות זו?  
57 פרשת ראה  איסור מחיקת השם ����� Word יהודה ראק  בפרשה זו מצווים עמ"י להכרית את העבודה הזרה בארץ ישראל, וכנגד מצווים שלא לעשות כך להשם. בפשט ניתן ללמוד על איסור פיזי לפגוע בעבודת המקדש. בדרש ניתן ללמוד ציווי לעמ"י להאדיר את שמו של הקב"ה בעולם על ידי עבודת המקדש וקידוש השם בעולם. 
58 פרשת ראה  נביאי השקר ����� Word הרבנית שרון רימון   
59 פרשת ראה  אכילת מצה בשבעת ימי חג המצות ����� Word הרב אלחנן סמט   
60 פרשת שופטים  דמותו של המלך לפי התורה ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  מה תפקידו של המלך? האמנם עליו רק לעסוק בצרכי ציבור? 
61 פרשת שופטים  עגלה ערופה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  פרשת עגלה ערופה מעלה מספר תמיהות. הבולטת מביניהן היא כיצד התורה מצווה על שחיטה מחוץ למשכן? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המונח המיוחד - "עריפה", ועל רקע ההשוואה לפרשת פרה אדומה. 
62 פרשת שופטים  מצוות מינוי מלך ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מצוַת מינוי המלך - האם היא מצווה חיובית או מצווה המותנית ברצון העם? המאמר מעיין בשיטות השונות על רקע הפסוקים שבפרשת שופטים ועל רקע מינוי שאול, המלך הראשון, על ידי שמואל. 
63 פרשת שופטים  מנהיגות בעם ישראל ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  על סדרי המנהיגות בעם ישראל ועל מרכיביה: השופט, שבט לוי, הנביא והמלך. 
64 פרשת שופטים  כי לא נחש ביעקב ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק במחלוקת בין הרמב"ם לבין הראב"ד ושאר חכמי פרובנס בנושא הגדרת איסור הניחוש. לכאורה נראה שהמחלוקת היא הלכתית גרידא, אך בעיון מעמיק נגלה שהמחלוקת היא עקרונית בנושא עבודת ה'. 
65 פרשת שופטים  מידה כנגד מידה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בשני מקרים בהם בא לידי ביטוי העיקרון של 'מידה כנגד מידה': עדים זוממים ורוצח בשגגה. מדוע נענשים העדים כאשר לא קרה דבר לניזק? מדוע נענש הרוצח בשגגה לנוס אל עיר המקלט? מדוע עונש הגלות הוא עד מותו של הכהן הגדול? 
66 פרשת שופטים  ערי מקלט וערי מנוסה ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מהו אופיין של ערי המקלט? מפרשת מסעי נראה שיש להן תפקיד משפטי (להגן על הרוצח עד עומדו למשפט ולהעניש אותו בגלות אם רצח בשגגה), ואילו מפרשתנו עולה שיש להן תפקיד הגנתי - להגן על הרוצח מפני גואל הדם המבקש להורגו. האם מותר לגואל הדם להרוג את הרוצח בשגגה? האמנם שתי הפרשיות עוסקות ברוצחים דומים? מה פשר ההבדל בין שתיהן? 
67 פרשת שופטים  לפרשת שופטים ����� Word ����� html נח חכם  הפרשה עוסקת במנהיגות. מי מוסמך להיות מנהיג ומהם ההגבלות המוטלות עליו. המאמר מתמקד בבחירת המלך הנעשית בבחירה אנושית ובעקבות זאת הוא נבחר גם משמים. 
68 פרשת שופטים  איסורי האשרה והמצבה ����� Word הרב מרדכי סבתו  מהי משמעותם של איסורי הקמת האשרה והמצבה? מדוע המצבה הייתה מותרת בימי האבות, ונאסרה עם הכניסה לארץ? 
69 פרשת שופטים  "הכוהנים הלויים" ����� Word הרב תמיר גרנות  בפרשת שופטים אנו רואים את סדרי השלטון ורואים שהמלך כפוף לכהנים ולחכמי התקופה. המונח "הכוהנים הלויים" שבספר דברים אינו חופף למונח "הכוהנים" שבשאר ספרי התורה. לפי ספר דברים כל לוי יכול להפוך לכהן, אך בפועל רק אלו המשרתים בקודש אכן נחשבים לכוהנים. לוי יכול לבחור להפוך לכהן אך הדבר מחייב. זכות זו קיבלו הלווים בגלל בחירתם להצטרף לקריאת משה "מי לה' אליי" לאחר חטא העגל. דבר זה מתאים למודל הוולונטרי של ספר דברים. 
70 פרשת שופטים  התורה ומוסדות השלטון ����� Word הרב תמיר גרנות  מהם יחסי הסמכות שבין רשויות השלטון לבין מקור סמכותן - התורה? מה היקף סמכותו של בית הדין הגדול, ומהי חובת המשמעת המוטלת על כל אדם ביחס אליו? מהי המחלוקת בחז"ל ובראשונים בפירוש המפורסם לפסוק "לא תסור .. ימין ושמאל" - אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל? כיצד יש לקיים 'לא תסור' ביחס ל'לא תסור' עצמו?  
71 פרשת שופטים  דרישה וחקירה ����� Word יהודה ראק  בפרשה זו מצווים עמ"י לדרוש ולחקור מקרים שבהם עולה חשד לעבודה זרה. בדומה, בפסוקי עדי שקר יש שימוש באותם המונחים של דרישה וחקירה. מכאן נלמדת חשיבות וידוא האמת וחקירת העדים על מנת למצוא את האמת. 
72 פרשת שופטים  איכה נדע את הדבר אשר לא דיברו ה'? ����� Word הרבנית שרון רימון   
73 פרשת שופטים  את מי מייצגת העגלה הערופה ����� Word הרב אמנון בזק  פרשת עגלה ערופה מעוררת כמה וכמה שאלות, ובראשן: מה מסמלת עריפת העגלה, וכיצד טקס זה מכפר על הרצח המסתורי. נעסוק בשאלות אלו ובהיבטים נוספים בפרשה.    ��� ������ ������� 
74 פרשת כי תצא  אשת יפת תואר ����� Word ����� html הרב מרדכי סבתו  עיון בשיטות המפרשים בנוגע לטעמו ולמהותו של היתר 'אשת יפת תואר'. 
75 פרשת כי תצא  איש בחטאו יומתו ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  נראה שציווי התורה "איש בחטאו יומתו" מיותר. וכי יעלה על דעתנו להעניש בן על חטאי אביו?! המאמר עוסק בכמה הסברים שניתנו לשאלה זו, ומציע הסבר נוסף על רקע התרבות המקובלת באותה תקופה. 
76 פרשת כי תצא  מיקומה של פרשתנו ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  המאמר עוסק בעניינן של המצוות הכתובות בפרשתנו, ובהשוואת נאום המצוות של משה לעשרת הדברות על פי דרכו של הרד"צ הופמן. 
77 פרשת כי תצא  עמלק ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נראה שמצוות מחיית עמלק היא מן המצוות ה'מבוארות' - כלומר, מצווה שכבר הוזכרה בעבר, ורק ביאורה ניתן כאן. אך מדוע המתינה התורה וכתבה את דיני מצווה זו רק בפרשתנו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח ספרותי של איסור שכחת מעשה עמלק, ועל רקע ההקבלה הניגודית שבין שתי מחציות הפרשה. 
78 פרשת כי תצא  דין הגירושין ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בכמה נקודות מרכזיות העולות מעיון בדין הגירושין: האם לאחר הגירושין קיימת עדיין זיקה כלשהי בין הבעל לבין אשתו לשעבר? מה משמעות נתינת ספר הכריתות לרשותה של האישה? מה פשר ההקבלה בין הנישואין לבין הגירושין? מאילו סיבות רשאי אדם לגרש את אשתו? 
79 פרשת כי תצא  פשט ודרש בפרשת "והיה אם בִּן הכות הרשע" ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  פרשיית המלקות מהווה מוקד לדיון אודות ההפרש בין הפשט לבין הדרש. לפי הפשט, אדם שחטא - לוקה, ומספר המלקות נתון לשיקול דעתו של בית הדין, ובלבד שלא יעלה על ארבעים מלקות. ההלכה, לעומת זאת, הגבילה את המלקות לחטאים שבין האדם למקום, ביטלה את שיקול הדעת של בית הדין בקביעת מספר המלקות וקבעה שמספר המלקות הוא תמיד שלושים ותשע. כל השינויים ששינה המדרש מפשוטו של מקרא מצביעים על המגמה לשמור על כבודו של הלוקה, ולהימנע מפגיעה בכבודו אפילו בטעות. 
80 פרשת כי תצא  עניינה של פרשת אשת יפת תואר ����� Word הרב מרדכי סבתו  פרשיית אשת יפת תואר חותמת את הפסקאות העוסקות בהלכות מלחמה. מהו פשרה של פרשייה זו? 
81 פרשת כי תצא  מערכת המצוות של ספר דברים ����� Word הרב תמיר גרנות  פרקי המצוות של ספר דברים מבטאים את ליבתו הרעיונית של הספר, תיאור ההתגלות הא-לוהית דרך הפריזמה האנושית. מצוות אלו הן בתחום המוסר והחברה או שבמצוות שכבר נאמרו בעבר הן מדגישות את ההיבט החברתי-האנושי. לדוגמא בפרשת ראה ניתן לראות זאת במאכלות אסורים, ברגלים, בשמיטה, עבד עברי ואיסור אכילת הדם. בפרשת שופטים מציע ספר דברים במקום שלטון ה' באופן ישיר, שלטון אנושי הכפוף לה'. בפרשת כי-תצא המצוות והאיסורים שנתחדשו בה מדגישים יסודות אנושיים. ניתן לראות זאת במצוות אשת יפת תואר ובמצוות מחית עמלק. בשני המקרים מצב המלחמה הוא המסגרת אך העיקר הוא האדם, כבודו וזכויותיו גם בתוך המצב הזה.  
82 פרשת כי תצא  מהותם של איסורי הכלאיים ����� Word הרב תמיר גרנות  במה שונה תיאור מצוות הכלאיים בפרשתנו מתיאורה בספר ויקרא? מהי מהות איסורי הכלאיים לפי המפרשים השונים כפי שעולים מספר ויקרא? מהם 'חוקות' ומהם 'משפטים'? מהי מהות איסור כלאי הבגדים? מהי מהות איסור כלאי הכרם? 
83 פרשת כי תצא  "וקצותה את כפה" ו"עין תחת עין" ����� Word יהודה ראק  עונש "עין תחת עין" הינו מקרה בולט ביותר לפער שבין תורה שבכתב לבין תורה שבע"פ. ניתן לראות בפער ביטוי למידת הרחמים אל מול מול הדין. הפער מבטא רצון לעשיית צדק עבור הנחבל ובו בזמן לחנך את החובל. 
84 פרשת כי תצא  "פן תקדש המלאה" - למשמעותו של איסור כלאיים ����� Word הרבנית שרון רימון   
85 פרשת כי תצא  "וְאִם אֱמֶת הָיָה הַדָּבָר הַזֶּה" (כ"ב, כ) – מהו "הדבר" וכיצד נתבררה אמיתותו? ����� Word הרב אלחנן סמט   
86 פרשת כי תבוא  פרשת כי-תבוא ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  הפרשה פותחת בשתי מצוות - ביכורים ווידוי מעשרות - שלמעשה נועלות את רשימת הציוויים של ספר דברים. מדוע נבחרו דווקא מצוות אלו לתפקיד זה? האם ישנו קו חינוכי ורעיוני, העובר כחוט השני בין כל המצוות של ספר דברים? 
87 פרשת כי תבוא  ברית ערבות מואב ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע יש צורך בכריתת ברית בערבות מואב נוסף על הברית שנכרתה בהר סיני? מה היחס בין בריתות אלו לבין הברית שנכרתה לאחר כניסת ישראל לארץ? 
88 פרשת כי תבוא  ביכורים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מצד אחד, נראה שמצוַת הביכורים היא אחת ממצוות ה'ראשית': תרומה, ראשית הגז וכו'. מצד שני, יש במצווה זו הרבה הלכות המייחדות אותה: מקרא ביכורים, החובה להביאה דווקא משבעת המינים, ועוד. מהו טעמה המיוחד של מצוַת הביכורים? 
89 פרשת כי תבוא  מקרא בכורים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מהי משמעות מצוות הבאת הביכורים ווידוי המעשרות? מדוע הן נזכרות בפרשת כי-תבוא, שאינה עוסקת - ככלל - בהזכרת מצוות? 
90 פרשת כי תבוא  הברית משני צדי הירדן ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק ביחס בין הבריתות השונות המוזכרות בפרשתנו: ברית הקללות והברכות והברית של תחילת פרשת ניצבים מחד, והברית שנכרתה בהר גריזים והר עיבל מאידך. 
91 פרשת כי תבוא  מעמד הברכה והקללה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מעמד הברכה והקללה והציווי על הקמת מצבת האבנים מעלים מספר שאלות: האם נצטוו ישראל להקים מצבה אחת או שתיים? מה נצטוו לכתוב על האבנים? מדוע צוו לטוח אותם בסיד? 
92 פרשת כי תבוא  הברכה והקללה ורשימת ה'ארורים' ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מה היו ה"ברכה" וה"קללה" שניתנו על הר גריזים? האם היו אלה רשימת ה'ארורים' שבתחילת הפרשה, או השכר והתוכחה שבסופה? מהו היחס בין שתי הפרשיות הדומות הללו? האם המחוייבות לקיום המצוות נובעת רק מהשכר המובטח לנו אם נקיימן ומהעונש המאיים עלינו אם נעבור עליהן? 
93 פרשת כי תבוא  "והשיבך ה' מצרים באוניות" ����� Word הרב מרדכי סבתו  את עיוננו הפעם נקדיש לבירורו של הפסוק החותם את רשימת הקללות: "והשיבך ה' מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא תֹסיף עוד לראֹתהּ והתמכרתם שם לאֹיביך לעבדים ולשפחות ואין קֹנֶה" (כ"ח, סח). בעיון נעמוד על חריגותו וייחודו של פסוק זה ועל משמעותו. 
94 פרשת כי תבוא  בין ברית סיני לברית ערבות מואב ����� Word הרב תמיר גרנות  מהי המשמעות הנבדלת של שתי הבריתות: ברית סיני וברית ערבות מואב, ומדוע דרשה התורה שתי בריתות, ולא אחת? ברית סיני עומדת על האידיאה של השראת השכינה וברית ערבות מואב עומדת על הרעיון של בחירת ישראל ועליונותו על העמים. גם ב"להיות לך לאלוקים" קיים הבדל בין הבריתות. בברית סיני זה שכר על שמירת הברית ואילו בערבות מואב זהו מעשה הבא מצד העם. הבדל ישנו גם בתפיסת ארץ ישראל. תפקידה של הארץ לפי תפישת הברית בספר ויקרא היא להיות מכון לשכינה. בדברים הארץ היא השכר הטוב שהעם מקבל על שמירת הברית.  
95 פרשת כי תבוא  פרשיות מקרא ביכורים ווידוי מעשרות ����� Word הרב תמיר גרנות  למה דווקא שתי הפרשיות (מקרא ביכורים וביעור מעשרות) האלה נבחרו להיות המסיימות את נאום המצוות של משה? האם הן קשורות למצוות המופיעות בסוף פרשת כי תצא? מהו מיקומן הטבעי במהלך הספר? האם מצוות אלו נמצאות כאן בגלל חובת ה'אמירה' הייחודית להן? מהו תוכן האמירה בכל אחת מהמצוות האלו? כיצד הן קשורות לתפילה?  
96 פרשת כי תבוא  תיארוך הנאום המרכזי של ספר דברים ����� Word יהודה ראק  בפרשה זו מסיים משה את דבריו לבנ"י. המפרשים נחלקו באשר לתיארוך הדברים, מקום התרחשותם והחלטת משה לצוות את המצוות אשר עולות בנאומו דווקא בזמן זה. 
97 פרשת כי תבוא  הברכות והקללות על פי השקפת רמב"ן ����� Word הרבנית שרון רימון   
98 פרשת כי תבוא  וידוי מעשרות (כ"ו, יב-טו) ����� Word הרב אלחנן סמט   
99 פרשת כי תבוא  אבנים גדולות ואבנים שלמות ����� Word הרב אמנון בזק  משה מצווה את בני ישראל שלאחר הכניסה לארץ יקימו אבנים גדולות ויכתבו עליהן את כל התורה, ויקימו מזבח אבנים ויעלו עליו עולות ושלמים. כיצד קושרת התורה בין שני הציוויים? מה המשמעות של כתיבת התורה על האבנים? האם קיים יהושע את הציוויים בדיוק כשם שתוארו בתורה?    ��� ������ ������� 
100 פרשת ניצבים  גן עדן והעולם הזה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  האם לאחר החטא הקדמון, גן עדן אבד ממנו בעולם הזה? מעיון בפרשת ניצבים, עולה שיש דמיון בין החיים בארץ ישראל, מבחינה רוחנית, לבין החיים בגן העדן. 
101 פרשת ניצבים  תפקידה של פרשת ניצבים ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בתפקידה הכפול של פרשת ניצבים: סיום לתוכחה של פרשת כי תבוא, וחתימה לנאום המצוות. המאמר עוסק גם בהבדלים שבין התוכחה של פרשת כי תבוא לבין התוכחה של פרשת בחוקותי, וכן בקשר שבין הגאולה לתשובה. 
102 פרשת ניצבים  עונש היחיד ועונש האומה ����� Word הרב מרדכי סבתו  פרשה זו, הכוללת קצת פחות משני פרקים, נפתחת באמצע נאומו של משה המתחיל בסוף הפרשה הקודמת. פרשתנו אינה מהווה, אם כן, יחידה ספרותית עצמאית, ויש לדון בה כחלק מנאומו של משה. 
103 פרשת ניצבים  קללה ללא גאולה?! ����� Word הרב תמיר גרנות  השיעור משווה בין פסוקי הקללה בברית חורב ופסוקי הקללה בברית ערבות מואב. האם לפי ספר דברים אין גאולה לאחר העונש ואין זכות אבות? נאום משה בפרשת ניצבים משלים את ברית ערבות מואב ובין היתר משה מוסיף את ענין התשובה והגאולה. אך מדוע פרשת התשובה היא רק נספח, ולא חלק אינטגרלי מהברית של ערבות מואב? ברית ערבות מואב אינה על בסיס בריתות קודמות כמו ברית סיני אלא על בסיס בחירת העם בכריתת הברית. לכן אם העם חוטא הוא מפסיק להיות העם הנבחר של ה'. אך בעקבות התעוררות העם לתשובה תבוא גם הגאולה.  
104 פרשת נצבים  פרשת התשובה ����� Word יהודה ראק  הפסוקים קושרים בין התשובה לבין הליך הגאולה. הרב ברויאר מציע 2 בחינות של תשובה התלויות בעשיית פעולת תשובה מצד עמ"י, ושלישית שאינה תלויה בתשובה של עמ"י.  
105 פרשת ניצבים  ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
106 פרשיות ניצבים-וילך  פרשת ניצבים וילך ����� Word ����� html אהוד רוסט  עיון בפרשת התשובה מגלה שאין בה את הסדר הרגיל של חטא, תשובה וגאולה, אלא ערבוב של הנושאים. המאמר מנסה לעמוד על מבנה פרשה זו בעזרת חלוקה לשני סוגים של תשובה: תשובה מיראה ותשובה מאהבה. 
107 פרשיות ניצבים-וילך  פרשת נצבים וילך ����� Word ����� html אהוד רוסט  מדוע תשובה וגאולה מעורבבות זו בזו בפרשת נצבים? הסיבה לכך היא שבעקבות התשובה מיראה בגלל סבל הגלות הקב"ה מביא את הגאולה וזו מובילה לתשובה מאהבה. 
108 פרשיות ניצבים-וילך  תשובת ישראל ותשובת ה' ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  פרשת ניצבים נראית המשך ישיר של פרשת כי תבוא, אך מפתיע לגלות שפרשת התשובה מופיעה בנפרד, ולא כחלק מהברית. עיון בפרשת התשובה. 
109 פרשיות ניצבים-וילך  פרשת התשובה והגאולה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם הגאולה תלויה בתשובה, או שהיא מובטחת לעם ישראל גם בלי תשובה? ניתוחה הספרותי של פרשת התשובה מעלה תשובה לשאלה זו. 
110 פרשיות ניצבים-וילך  הקהֵל ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מדוע הזכירה התורה את מצוַת הקהֵל רק ביומו האחרון של משה? מהו טעמה של מצוַת הקהֵל? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובעיקר בשיטת הרמב"ם. המאמר גם דן בחלוקות השונות של הסדרים והפרשיות שנהגו מקדמא דנא, ועל הקשר בין החלוקה לבין מצוַת הקהֵל. 
111 פרשיות ניצבים-וילך  התורה, השירה, השמיים והארץ ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מהי ה"תורה" - כלל התורה, או רק חלק ממנה? ומהי ה"שירה"? מדוע הקב"ה מצווה על משה למנות את התורה ואת השירה לעדים לבני ישראל, ואינו מסתפק בעד אחד בלבד? ומדוע משה מוסיף על שני העדים האלו שני עדים נוספים - השמיים והארץ? 
112 פרשיות ניצבים-וילך  ספר התורה וקריאת התורה בהקהל ����� Word הרב תמיר גרנות  הפסוקים בפרשה מלמדים אותנו שמשה כתב את התורה ונתנה שבט לוי. מה בדיוק כתב משה? איפה מתחיל ספר התורה שכתב משה? מהי התורה אותה חייב המלך לקרוא במעמד ההקהל? בספר מלכים מסופר על ספר תורה שמצא המלך יאשיהו. מהו הספר שנמצא אז? מהי משמעותו של מעמד ההקהל?  
113 פרשיות ניצבים-וילך  תשובה וגאולה ����� Word הרבנית שרון רימון   
114 פרשיות ניצבים-וילך  "וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים!" (ל', טו-כ) ����� Word הרב אלחנן סמט   
115 פרשת וילך  מצוַת הקהל ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדןע מצוַת הקהל מופיעה רק אחרי כל הסיכומים של משה, ולא עם שאר המצוות? מה מיוחד במצווה זו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההשוואה בין מצוַת הקהל לבין מעמד הר סיני, בעקבות ביטויים דומים המופיעים בשתי הפרשיות. 
116 פרשת וילך  פרידתו של מנהיג ����� Word הרב מרדכי סבתו  פרשת וילך כוללת פרק אחד בלבד העוסק במגוון נושאים. בעיוננו נגדיר את הנושאים השונים הנידונים בפרק, נעמוד על המכנה המשותף להם - ההכנות לקראת הצפוי לאחר מות משה, ונדון בזיקה הפנימית שביניהם. 
117 פרשת וילך  פרדתו של מנהיג ����� Word הרב מרדכי סבתו  פרשה זו משמשת כנאום הכנה למותו של משה. בנאום הוא משאיר אחריו 2 חלקים לתקופה שלאחר מותו: האחד הוא כתיבת התורה שנועדה להזהיר את עמ"י מהחטא- כפי שאכן קורה עם המלך יאשיהו ואילו השני הוא כתיבת השירה שתפקידה לאחר החטא לעודד את עמ"י לחזור בתשובה. 
118 פרשת וילך  התורה, השירה, השמיים והארץ ����� Word הרב אמנון בזק      ��� ������ ������� 
119 פרשת האזינו  תורה, שירה וגאולתם של ישראל ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  לפי פסוקי פרשתינו, נראה שהשירה משמשת כ'עֵד' לעם כמו התורה. אם כן - מדוע צריכים ישראל שני עדים? כיצד יכול להיות הבדל בין השירה לבין התורה בנוגע לסיבת הגאולה; הרי שניהם 'מעידים' על אותו דבר? 
120 פרשת האזינו  לאיזו תקופה מכוונת עדותה של השירה? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  הדעה המקובלת בפרשנים היא שפרשת האזינו סוקרת את כל האירועים בחייו של עם ישראל. קביעה זו מעלה מספר תמיהות: מדוע לא הוזכרו יציאת מצרים, מעמד הר סיני ותקופת האבות? מדוע אין אזכור מפורש של עונש הגלות? נראה, שפרשת האזינו עוסקת רק בתקופת הישיבה בארץ לאחר הכיבוש וההתנחלות. 
121 פרשת האזינו  סיומו של ספר דברים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעות מיקומה של שירת האזינו בסוף ספר דברים. בחלקו השני, הוא עוסק במשמעותה של שירת האזינו על פי תבניתה, ובהשוואתה לשירות אחרות בתנ"ך. 
122 פרשת האזינו  מבוא לשירת האזינו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מדוע נאמרה שירת האזינו דווקא בצורת שירה? מי כתב את השירה הזו? מיהו המדבר בגוף ראשון בשירה? המאמר עוסק במהותה של תופעת השירה על רקע ההבדל בינה לבין ה'הלל', ועל רקע ההבדל בינה לבין שאר השירות שבמקרא. 
123 פרשת האזינו  וילך משה - לאן הלך? ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  פרשת וילך פותחת ב"וילך משה". לאן הלך משה? פרשת האזינו מסתיימת ב"ויבוא משה". מהיכן הוא בא? ייתכן, שזמנן הכרונולוגי של פרשיות וילך-האזינו הוא לפני פרשת דברים. 
124 פרשת האזינו  ייחודה של שירת האזינו ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  בכמה נקודות מתייחדת שירת האזינו: היא מתארת שהקב"ה מצא את עם ישראל במדבר ומתעלמת מהאבות, מיציאת מצרים וממעמד הר סיני; היא מעלה אפשרות שהקב"ה ימחה את עם ישראל כולו; והיא מספרת שהקב"ה לא יעניש את עם ישראל בשל החשש לחילול השם בלבד. שירה זו מתארת את הרובד הנמוך והבסיסי ביותר ביחסים שבין עם ישראל לקב"ה, שאין מאחוריו סיבה הגיונית-ערכית, והוא מגובה בחשש מחילול השם. רובד זה מתממש כאשר אין לעם ישראל זכויות משל עצמו ולאחר שתמה זכות אבות, כמו בימי ירבעם בן יואש ויחזקאל. רמז לרבדים השונים שביחסים בין עם ישראל לקב"ה ניתן למצוא במשנה המתארת את ט"ו באב ואת יום הכיפורים - "שבו היו בנות ישראל יוצאות בכלי לבן וחולות בכרמים". 
125 פרשת האזינו  "כי חלק ה' עמו, יעקב חבל נחלתו" ����� Word הרב מרדכי סבתו  מיוחדת שירת האזינו מכל פרשיותיה של תורה, שאותה בלבד נצטווה משה בפירוש לכתוב, ללמדה את בני ישראל ולשימה בפיהם. בכך תונצח השירה לדורות הן בכתב, הן בספר, והן על פה - בפיהם של ישראל. ה' גם מבטיח כי השירה לא תישכח מפי העם לדורותיו, והדבר מלמד על חשיבותה הרבה בעיניו. בעיוננו נעסוק בתפקידה של השירה ובתכניה העיקריים, וננסה לבאר את חשיבותה המיוחדת ואת הרעיון היסודי שבה: הקשר הנצחי שבין ה' ועמו. 
126 פרשת האזינו  "וענתה השירה הזאת לפניו לעד" ����� Word הרב תמיר גרנות   
127 האזינו  "כי חלק ה' עמו" ����� Word הרבנית שרון רימון   
128 פרשת האזינו  שירה ותוכחה ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
129 פרשת וזאת הברכה  בין שירת האזינו לברכת משה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  ישנם קשרים בולטים בין שירת האזינו לבין הברכות בפרשת "וזאת הברכה", הן מבחינת הסגנון והן מבחינת התוכן והעניין. המאמר עוסק בהשוואה זו, בנקודות הדומות ובעיקר בהבדלים שבין הפרשיות. 
130 פרשת וזאת הברכה  סדר השבטים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  עיון בברכות משה לשבטים, ובסדר השבטים שלהם ניתנו ברכותיו האחרונות של משה. 
131 פרשת וזאת הברכה  סיפור מיתתו של משה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  סיפור מיתתו של משה נחלק לשניים: חלק אחד בסוף האזינו, וחלק שני בסוף פרשתנו, מדוע? המאמר עוסק בשאלה זו ובניתוח של סיפור מיתתו של משה על אופיו, סגנונו ומשמעויותיו. בחתימתו, עוסק המאמר בשאלה המפורסמת: מי כתב את שמונת הפסוקים האחרונים של התורה? 
132 פרשת וזאת הברכה  סיומה של התורה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  התורה - סיפור חייו של משה - אכן מסתיימת במותו, אך בלי לסגור את המעגל שנפתח בפרשת בראשית: הגירוש מגן עדן. המאמר עוסק בנקודה זו על רקע ההקבלות שבין משה לבלעם. 
133 פרשת וזאת הברכה  "וזאת הברכה אשר ברך משה" ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מדוע ברכותיהם של שבטי לוי ויוסף ארוכות במידה ניכרת מברכותיהם של שאר השבטים? מדוע משה לא ברך את שמעון? אם הסיבה לכך היא מעשה שכם - מדוע הוא ברך, ועוד באריכות, את שבט לוי? מדוע מזכיר משה בברכתו ללוי דווקא את מעשיהם במעשה העגל? הייתכן שמשה חש קרבה יתירה דווקא ליוסף, בגלל קורות חייהם הדומים? 
134 פרשת וזאת הברכה  פסוקי המסגרת של ברכת משה ����� Word הרב מרדכי סבתו  במרכז פרשתנו ניצבת ברכתו של משה איש האלוהים אשר בירך את בני ישראל לפני מותו. ברכה זו דומה לברכת יעקב לבניו לפני מותו, ושתיהן יחד יוצרות מעין מסגרת של ברכות העוטפת את תולדות יצירתו של עם ישראל. בפרטי הברכות יש מספר הבדלים, הקשורים, כמסתבר, לפער הזמנים שביניהן ולתמורות שחלו בעם ישראל במהלך תקופת היווצרותו. בעיוננו זה נעסוק באחד ההבדלים הבולטים: בעוד שברכתו של יעקב פונה לשבטים השונים מתחילתה (ראובן) ועד סופה (בנימין), משה מקדים להתייחסותו לשבטים דברי מבוא כלליים (פס' ב-ה) ומסיימהּ בפסוקי סיום כלליים (כו-כט). ברכתו של משה לשבטים נתונה אפוא בתוך מסגרת של התייחסות כללית לאומה. 
135 פרשת וזאת הברכה  משה אמת ותורתו אמת ����� Word הרב תמיר גרנות  מדוע התורה מסתיימת בתיאור מותו של משה ובגדלותו הנבואית? מדוע הרמב"ם קובע את נבואת משה כאחד מעיקרי האמונה? בשיעור זה נגלה כי התשובות לשאלות אלו תלויות זו בזו, ונבין מחדש את הקביעה 'משה אמת ותורתו אמת'. 
136 וזאת הברכה  ברכת משה לבני ישראל הרבנית שרון רימון   
137 פרשת וזאת הברכה  מי כתב את הפסוקים האחרונים בתורה? ����� Word הרב אלחנן סמט   
138   המשך מאמרו של הרב יואל בן-נון, שנכתב בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  המאמר עוסק בלקיחת שלל מלחמה. הדוגמאות העיקריות הם אברהם אבינו שמסרב להצעת מלך סדום, מעילת עכן ביריחו ובעקבותיו הכשלון בעי, חלוקת השלל על פי ציווי דוד לאחר פשיטת עמלק על צקלג, והכשלות בחרם במלחמת שאול בעמלק שגרמה לאי סיום הכחדת עמלק. אי לקיחת שלל מראה על מוסריותו של עם ישראל ולקיחת שלל כאשר זו נאסרת גורמת להכשלות במלחמה ומעידה על רמה מוסרית ירודה בעם.