!!
 

    -    -    -        -

   :    
   ":  
   :  
   :kaluach

:
   
   
   
   
   
   

 

שיעורים על ספר בראשית

פרשה בראשית

# ���������������
1 פרשת בראשית  חטא דתי, חטא מוסרי ועונש גלות ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק בחטא אדם הראשון כאב טיפוס לחטא הדתי, בחטא קין כאב טיפוס לחטא המוסרי ובהשוואה בין שניהם. 
2 פרשת בראשית  וישע... לא שעה, מדוע? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מדוע לא שעה הקב"ה למנחתו של קין, ואילו למנחתו של הבל - כן? הפגם של קין נובע מבחירת עיסוקו - עובד אדמה. עיון בדברי הרב הירש והלל צייטלין. 
3 פרשת בראשית  תיאור בריאת העולם ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  הבריאה מתוארת במקרא בשתי צורות, אשר - במידת מה - סותרות זו את זו. האם יש פה סיפור אחד או שניים? מה המשמעות של הסיפור הכפול? 
4 פרשת בראשית  המשבר האקולוגי של דורנו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  התורה 'הואשמה' בכך שציוויי הקב"ה לאדם בנוגע ליחסיו עם הטבע הביאו למשבר האקולוגי. האם כך הם פני הדברים? עיון בסיפור הבריאה ובפירושים השונים מעלה שדווקא ההיפך הוא הנכון. 
5 פרשת בראשית  מאכלי האדם והחיות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  עיון בפירוט המאכלים המותרים לאדם ולחיות מעלה שגם בשלב הראשון, לפני היתר אכילת הבשר, היה הבדל בין מאכלי האדם לבין מאכלי החיות. המאמר מתחקה אחר השלבים השונים בדרגתו של האדם על פי המאכלים העולים על שולחנו. על פי ההבחנה הזו, ניתן גם להסביר אירועים נוספים: חטאו של קין, חטא האדם הראשון ועוד. 
6 פרשת בראשית  חטאו ועונשו של הנחש ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  במה חטא הנחש? חז"ל והמפרשים הציעו תשובות שונות לשאלה זו: אולי היה מסית, אולי סיפר לשון הרע, ואולי בא על חווה ("הטיל בה זוהמה"). מחטאו של הנחש לומדים הלכות רבות מדיני המסית: אין מהפכין בזכותו והוא נענש אף בלי התראה. נראה, שההבדל בין עונשו של הנחש לבין עונשו של האדם מלמדנו גם על מותר האדם - "צלם א-לוהים" - על פני חיות הטבע. 
7 פרשת בראשית  למך אבי נח ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  כיצד ידע למך שבנו עתיד לנחם את העולם? ייתכן שהתשובה לכך נעוצה בהקבלה שבין נח למשה, או אולי בתקוותו של למך לכפרת קללתו של האדם הראשון. עוד ייתכן, שיש להשוות בין למך אבי נח לבין למך בן-בנו של קין: זה - אחד מ"בני האלוהים", בני דור המבול, שבעוונם נשחתה הארץ; וזה - אבי האחד ששרד, המבטא תקווה ובקשה לנחמה מאת הקב"ה. 
8 פרשת בראשית  "ויתהלך חנוך את הא-לוהים" ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  בין הדמויות השונות שבפרשת בראשית, מתואר חנוך בן ירד אך בקצרה, ורב הסתום מן הגלוי אודותיו. ברור כי זהו אדם מיוחד, שהכתוב מעיד עליו כי התהלך את הא-לוהים; ברם, מה משמעות הביטוי "ואיננו כי לקח אותו א-לוהים"? למה לקח אותו א-לוהים? מדוע קצרו חיי חנוך יחסית לשאר הדורות שבפרשה? ומה משמעותה של פרשה קצרה זו? השיעור מבקש לשרטט קו העובר בין ארבע הדמויות המרכזיות בתחילת חומש בראשית - אדם, חנוך, נח ואברהם - בשאלת מקומו של האדם מול א-לוהיו ומול סביבתו. 
9 פרשת בראשית  "וירא א-לוהים כי טוב" ����� Word הרב חנוך וקסמן  דווקא מסיפור בריאת האדם, נעדר התיאור "וירא א-לוהים כי טוב". ואכן, לאחר זמן אנו מגלים כי כל מחשבות לבו של האדם - רק רע כל היום, וכי יצר לב האדם רע מנעוריו. מהו "טוב", ומדוע לא יכול גם האדם להיברא "טוב"? 
10 פרשת בראשית  פרשת הבריאה - פרק א של ספר בראשית ����� Word הרב תמיר גרנות   
11 פרשת בראשית  סיפורה של חוה- פרק ד' ����� Word יהודה ראק  השיעור משווה בין תיאור לידת קין ותיאור לידת שת. בלידת קין נוצרת תחושה של שיויון בין האדם לבין הקב"ה ועל כן נופל קין בגאוותו. בלידת שת נמצאת ההבנה כי החיים והמוות הוא מהקב"ה, ומשם מתועלים כוחותיו של האדם לאפיקים חיוביים יותר עד לידת אנוש. 
12 פרשת בראשית  "אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה" הרב אלחנן סמט   
13 פרשת בראשית  פרשת בראשית ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
14 פרשת בראשית  עץ הדעת ועץ החיים ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
15 פרשת נח  בין העולם הראשון לשני ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  אם באמת 'התאכזב' הקב"ה מהעולם והביא עליו מבול - מדוע נתן לו להתפתח מחדש? מי ערב שמצב זה לא יחזור על עצמו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההבדל המהותי בין העולם לפני המבול לבין העולם לאחריו: היתר אכילת הבשר. 
16 פרשת נח  החטא ועונשו בסיפור על בבל ומגדלה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  סיפור מגדל בבל ודור הפלגה נראה כסיפור על חטא ועונשו. אולם מה טיבו של חטא זה, והיכן בדיוק הוא מתואר בסיפור? עיון בשיטות השונות, ובהצעת הסבר המתבססת על הרקע התרבותי -היסטורי של אותה תקופה. 
17 פרשת נח  פרשיות התולדות ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  פרשיות התולדות השונות מחלקות את חומש בראשית לכמה חלקים. חלוקה זו מלמדת אותנו על עיקר המשמעות של חומש בראשית: הבחירה באברהם ובזרעו. 
18 פרשת נח  פרשת המבול - בין שתי בריתות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  על פי פשט הכתובים, נראה שהקב"ה כרת ברית עם עולמו בזמן הבריאה. ברית זו באה לידי ביטוי בציווי הכפול אל נח בנוגע לתיבה ולמבול. אך מדוע, אם כן, היה צורך בברית נוספת לאחר המבול? מה מוסיפה ברית הקשת בענן? 
19 פרשת נח  התגלות הקב"ה לנח ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע לא התגלה הקב"ה לנח לבשר לו על סופו של המבול? התשובה לשאלה זו טמונה בהבנת הבעייתיות שבהתגלות הקב"ה במים: במקום שיש מים - יש פחות השראת שכינה. יחס זה מבאר, מלבד את פרשתנו, גם את בריאת העולם וגם את קריעת ים סוף. 
20 פרשת נח  נח, יונה ועורב ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מה משמעותה של פרשת שילוח העורב והיונה לראות הקלו המים? מדוע נזקק נח לשלחם אם בסופו של דבר ממילא יצא מן התיבה רק בעקבות דבר ה' אליו לעשות כן? ומה פשר יחסי הקרבה והחיבה שיש לו עם היונה, לעומת הניכור והריחוק השוררים בינו ובין העורב? השיעור מנתח את פרשיית שילוח העופות שלב אחר שלב, ועומד על משמעויותיה על רקע ההקבלה בין חידוש העולם לאחר המבול לבין בריאת העולם בפרק א'. 
21 פרשת נח  שרידה ותחייה - על צדקותו של נח ����� Word הרב חנוך וקסמן  נח מתחיל כצדיק תמים, אך מסיים את חייו שיכור ומושפל. כיצד מתרחשת טרגדיה כזאת? הקבלה בין נח בסיפור השמדת העולם במבול לבין אברהם ולוט בסיפור השמדת סדום, מגלה כי כשלונו של נח נעוץ בכך שהוא לא דאג לזולתו ולא ניסה לעזור לסביבתו, בניגוד משווע לאברהם, שניסה לעזור אפילו לאנשי סדום החטאים. 
22 פרשת נח  אכילת בשר לפני ואחרי המבול ����� Word הרב תמיר גרנות   
23 פרשת נח  מגדל בבל ����� Word הרבנית שרון רימון  מה בא ללמדנו סיפור זה על האנושות? מדוע דווקא סיפור זה מהווה חתימה של תקופת בראשית, ולאחריו עוברים לתקופת האבות? מה היה רע במעשה מגדל בבל? האם בניית עיר ומגדל יכולה להיות בעייתית? האם האחדות איננה דבר חיובי? למה היתה האחדות חשובה להם כל כך? מהי משמעותו של הסיפור כולו? איך מגיב ה' לכל הסיפור? למה בחרה התורה לספר את הסיפור באופן מעורפל?  
24 פרשת נח  נחמת האדמה ����� Word הרב יהודה ראק  בהולדת נח מייחל למך כי בהולדו ינחם העולם. נח משמש כתזכורת לכך שישנו טוב באדם, ובכך מפעיל הוא את מידת הרחמים אצל הקב"ה. 
25 פרשת נח  סיפור המבול – מבנהו המשוכלל ����� Word הרב אלחנן סמט   
26 פרשת נח  הקשת בענן ����� Word הרב אמנון בזק  מה טיבו של "אות הברית" – הקשת בענן? מה משותף לברית הקשת ולברית המילה ובמה הן שונות זו מזו? 
27 פרשת נח  אחדות ואינדיבידואליזם ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
28 פרשת נח  הבריאה החדשה ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
29 פרשת לך-לך  כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מדוע בחר ה' באברם? המדרש מספר שני הסברים המשיבים על שאלה זו. סיפור הנפילה לכבשן האש מקביל לסיפורם של חנניה, מישאל ועזריה; וסיפור ניתוץ הפסילים מקביל לסיפורו של גדעון הנותץ את פסילי אביו. עיון בשתי ההקבלות הללו עשוי ללמדנו על הקבלה רחבה בין אברהם לבין גדעון, ועל חטאם של נמרוד ושל אנשי דור הפלגה (שיבוא על תיקונו באחרית הימים, ב"שירת הכרם" של ירמיהו). 
30 פרשת לך-לך  אברהם אבינו - ראשית של אמונה ותורה ����� Word ����� html הרב ברוך גיגי  המגמה הבולטת בתיאור אברהם אבינו בספר בראשית היא להציג אותו בפותח דרך חדשה, המנותק מהעולם הקודם אך מנסה להתחבר אליו כדי לקרבו לאמונה, לתורה וליראת ה'. 
31 פרשת לך-לך  ליישוב סכסוכים משפחתיים ����� Word ����� html אריאל שופר  מהו ההבדל המהותי בין אברהם לבין לוט? מדוע הם נאלצו להיפרד איש מרעהו? 
32 פרשת לך-לך  שעבוד הגר ושעבוד מצרים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  ההשוואה בין דברי הקב"ה לאברהם לבין דברי המלאך להגר לאחר בריחתה, בין שעבוד הגר לשעבוד מצרים, מלמדת אותנו על יחס התורה להתנהגותה של שרה להגר. 
33 פרשת לך-לך  האם חטאה אמנו בעינוי הגר? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  חלק מהמפרשים רואים בעינוי הגר חטא של שרה אמנו, אך עיון מדוקדק בסיפור, על רקע התקופה ועל רקע פשט הפסוקים, מעלה שהתורה מצדיקה את מעשיה של שרה. 
34 פרשת לך-לך  הבטחת הזרע והארץ ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  ארבע פעמים חוזר הקב"ה ומבטיח לאברהם את הבטחת הזרע והארץ. מדוע עשה זאת הקב"ה מספר כה רב של פעמים? 
35 פרשת לך-לך  ניסיון כפול ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  כהקדמה, עוסק המאמר בנושא התיחום של סיפור המופיע בתורה, ומציע מספר קריטריונים כדי לתחם סיפור כזה. בהמשך, עוסק המאמר בסיפור ירידת אברהם למצרים. לכאורה, נראה שהסיפור מסתיים לפני סיפור פרידת לוט. בעיון נוסף, ניתן לראות ששני הסיפורים הם בעצם סיפור אחד, והפרידה של לוט החלה במצרים. כל זה מהווה ניסיון כפול לאברהם: הן בלקיחת אשתו, והן בעזיבת לוט. 
36 פרשת לך-לך  פשרה של מלחמת המלכים ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מה החשיבות הגדולה של הסיפור המפורט על מלחמת המלכים? מה הקשר בינו לבין ברית בין הבתרים? נראה, שהברית וגזירת השעבוד באו בעקבות הכרעתו המוסרית של אברהם להציל את לוט ואת אנשי סדום, למרות המחיר הרב שהוא וזרעו עתידים לשלם. 
37 פרשת לך-לך  ברית בין הבתרים ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מדוע גזר ה' על בני אברהם גלות ושעבוד במצרים? לדעת שמואל, אברהם חטא בחוסר-אמונה. ר' אבהו ור' יוחנן, לעומתו, הזכירו חטא אחר שאברהם חטא בו. מסתבר, שמחלוקת זו משקפת גם שיפוט להתנהגותו של אברהם במלחמת ארבעת המלכים ולאופן הכריתה של הברית בין הבתרים. 
38 פרשת לך-לך  לישוב סיכסוכים משפחתיים ����� Word ����� html אריאל שופר  הריב בין רועי אברהם לרועי לוט מוביל לפרידה משום שהוא מבטא פער מוסרי עמוק ביותר שאינו מאפשר ללוט ולאברהם לשבת ביחד. פרשת פגישת אברהם עם מלך סדום וסירובו לקחת מחוט ועד שרוך נעל מבטאת את התרחקותו של אברהם מממון זר. לוט עושה מעשים שאינם מוסריים תחת מעטה מוסרי לכאורה. הוא מפרש באופן מוטעה את המתנות שקיבל אברהם ממלך מצרים וחושב שמותר לו לגזול את הכנעני כי ממילא הוא יירש אותו בעתיד. 
39 פרשת לך-לך  אברהם והפסילים: בבואה מדרשית לסיפור מקראי ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  בשיעור זה נבחן מדרש מפורסם - הסיפור על שבירת הפסילים בידי אברהם, באמצעות השיטה הספרותית של 'הסיפור המרומז'. מדרש זה מזכיר את סיפורו של גדעון, ומטרתו להסביר מדוע בחר הקב"ה דווקא באברהם. האמנם השיפוט המקראי כלפי אברהם וכלפי גדעון הוא זהה? 
40 פרשת לך-לך  "במה אדע" - שאלה וברית ����� Word הרב חנוך וקסמן  מדוע הוזכר שעבוד מצרים בברית בין הבתרים? האם מדובר בעונש לאברהם על חוסר אמונתו? ראשית, נראה כי כריתת הברית היא שכר על התנהגותו של אברהם במלחמת ארבעת המלכים. שנית, קיימת הקבלה בין פרשיית הברית לבין סיפור בריחת הגר. הקבלה זו מלמדת את אברהם - ואותנו - משהו על השגחת ה' בעולם: ה' גואל את העשוקים מיד לוחציהם; ובכך טמון גם הפתרון לבעייתנו. 
41 פרשת לך-לך  שתי הבשורות על הולדת יצחק ����� Word הרב תמיר גרנות   
42 פרשת לך-לך  ייעודו של אברהם ����� Word הרבנית שרון רימון  מיהו אברם אשר מקבל את הברכה כפי שמופיעה בתחילת הפרשה? האם שמענו עליו או על מעשיו? מדוע הוא זכה לברכה מיוחדת זו? אברם מופיע במדרשים כמי שעמד מול תרבות בבל, נמרוד ובוני מגדל בבל. בניגוד לנח, התורה מסתירה למה דווקא אברם נבחר. סיפורו של נח מתמקד בעברו, ואילו סיפורו של אברם מתמקד בעתיד. הוא זה שיעצב את עתידו. לאחר הציווי הולך אברם לארץ כנען. למה דווקא לשם? אברם מבין שתפקידו לקרוא בשם ה' בניגוד לאנשי דורו שרצו לעשות שם לעצמם. למה ה' לא מנחה את אברם מה לעשות?  
43 פרשת לך-לך  הקריאה בשם ה' ����� Word הרב יהודה ראק  אברהם קורא בשם ה'. המפרשים ראו במעשה זה השכנת שכינה וקריאה לעולם לראות את גדולת ה'. בכך מתבטא תפקידם של האבות בהבאת מלכות ה' בעולם. 
44 פרשת לך לך  "מֵאַרְצְךָ" – אל "הָאָרֶץ הַזֹּאת" ����� Word הרב אלחנן סמט   
45 פרשת לך-לך  פרשת לך לך ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
46 פרשת לך-לך  ברית בין הבתרים הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
47 פרשת וירא  בשורת לידת יצחק ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  הבשורה על לידת יצחק מופיעה במקרא פעמיים ברצף. מדוע הכפילות? אברהם ושרה זוכים בבן בשני מישורים נפרדים: במישור הפרטי, ובמישור הלאומי-היסטורי. 
48 פרשת וירא  הולדת יצחק ושילוח הגר וישמעאל ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק בהיבט המוסרי של שילוח הגר וישמעאל: משמעות שילוח ישמעאל ביחס ליצחק, פירוש המונח 'שילוח' ופשר סיפור סכנת חייו של ישמעאל והצלתו. 
49 פרשת וירא  תכונותיו של זרע אברהם ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  סיפורה של סדום, על כל הכלול בה, מלמד אותנו, בין השאר, אילו תכונות צריכות להיות בזרעו של אברהם. 
50 פרשת וירא  האם בראש פרשתנו מתחיל סיפור חדש? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נראה שהסיפור בתחילת פרשת וירא הוא המשך של הסיפור שבפרשת לך-לך, בעיקר בגלל המילה "אליו" שבפתיחת הפרשה. האם כך הדבר? האם היו האנשים מלאכים או אנשים רגילים? עיון בפרשנותו של הרשב"ם על פרשת וירא. 
51 פרשת וירא  בין שילוח הגר לשילוח הפילגשים ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע שילח אברהם את הגר וישמעאל בחוסר כל, ולא נתן להם כלום, שלא כמו לבני הפילגשים? מה פשר התנהגותה של הגר בהשליכה את ישמעאל תחת אחד השיחים? נראה, שהקב"ה העמיד את הגר בניסיון הדומה במקצת לעקדת יצחק, אלא שבניגוד לאברהם, שעמד בניסיון, הגר סירבה להשתתף בו. 
52 פרשת וירא  דרך ה' ודרך הצדקה והמשפט ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מהו היחס בין האמונה לבין החסד בעולמו הרוחני של אברהם אבינו? המאמר בוחן את סיפור ברית המילה, את הכנסת האורחים של המלאכים, את הויכוח עם הקב"ה בעניין סדום, את עקדת יצחק ואת מצוַת ידיעת ה' כדי לתת מענה לשאלה זו. 
53 פרשת וירא  בשורת לידת יצחק ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  הכפילות שבבשורה על הולדת יצחק, זו שבברית מילה וזו שמבשרים המלאכים מוסברת בשני אפיונים של לידת יצחק. היותו ממשיך ההבטחה להקמת עם נבחר והבשורה על לידתו כברכה שבאה כגמול טוב על פועלם של אברהם ושרה בהכנסת האורחים. בלידת יצחק מוצאים את מימוש שתי הבשורות המבטאות את שני סוגי ההנהגה הא-לוהית: זו האישית-מוסרית, וזו הלאומית-הסטורית. 
54 פרשת וירא  הצלת לוט מסדום ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בקריאה פשוטה נראה שהמלאכים המגיעים לסדום ממלאים שני תפקידים: הצלת לוט והחרבת העיר. למעשה, יש להם תפקיד ראשוני יותר: בחינת ובדיקת העיר, אם יימצאו בה עשרה צדיקים אם לאו. זוהי הסיבה לכך שהם מסרבים בתחילה להתארח אצל לוט: וכי כיצד יוכלו לבחון את העיר ואת מספר הצדיקים שבה מתוך ביתו של לוט?! אמנם, אנשי העיר דאגו, באופן אירוני, ללמד את המלאכים על תרבות העיר גם בהיותם בביתו של לוט. מעתה, מדוע ניצל לוט? הלא ה' אמר לאברהם שאם לא יימצאו עשרה צדיקים בתוך העיר - תיחרב כל העיר?  
55 פרשת וירא  "ואת בריתי אקים את יצחק" ����� Word הרב חנוך וקסמן  מדוע גורש ישמעאל? האם הוא חטא? האם הוא לא היה ראוי? הקבלה מאלפת בין עקידת יצחק לבין גירוש ישמעאל מלמדת אותנו כיצד מתנהגים אברהם ויצחק במצבי לחץ וכיצד מגיבים במצבים כאלו ישמעאל והגר; הזרע הנבחר עשוי מן החומרים מהם קורצו הזוג הראשון - ולא הזוג השני, המגורש מבית אברהם והנדחה מן הברית בצו ה'. 
56 פרשת וירא  "פתח האהל" – בין ההתגלות לאברהם להתגלות למשה ����� Word הרב תמיר גרנות   
57 פרשת וירא  הנביא המתפלל ����� Word הרבנית שרון רימון  מה בדיוק מגלה ה' לאברהם לפני הפיכת סדום? למה ה' מגלה זאת לאברהם? האם ה' מגלה לו שהוא עומד להפוך את סדום, או שמא הוא רק מודיע לו על המשפט של סדום? מה תפקידו של הנביא? כיצד זה בא לידי ביטוי בתפילותיהם של משה ושל ירמיהו? 
58 פרשת וירא  ברכת אברהם ����� Word הרב יהודה ראק  הקב"ה משתף את אברהם בכוונתו להחריב את סדום מתוך יעוד אברהם להיות שליח הקב"ה להפצת דרכו, ובכך מתברך זרעו של אברהם. 
59 פרשת וירא  בין אברהם ללוט-הסיפור בפרקים י"ח-י"ט – מבנהו ומגמתו ����� Word הרב אלחנן סמט   
60 פרשת וירא  אברהם והמלאכים ����� Word הרב אמנון בזק  "וירא אליו ה'" – היראות זו, מה טיבה? מה היחס בינה לבין התגלות המלאכים לאברהם? נעמוד על גישתו הייחודית של רשב"ם בביאור פרשה זו ועל הקשר בין שני תכני ההתגלות: ההבטחה על הולדת הבן וההודעה על כילוי סדום. 
61 פרשת וירא  אברהם והמלאכים ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
62 פרשת וירא  התגלות א-להית אל אברהם ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
63 פרשת חיי-שרה  ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם... ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  בכל מקום שהמקרא מתאר קרקע בארץ ישראל העוברת מיד ליד - הוא מאריך בתיאור המכירה ופרטיה. מה פשר אריכות זו? מדוע קנו ישראל דווקא ארבעה מקומות - ירושלים, חברון, שכם ושומרון? 
64 פרשת חיי-שרה  מעמדו של ישמעאל ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  נראה, כי בצד בחירת יצחק לממשיכו של אברהם אביו, יש בכל זאת מעמד מיוחד לישמעאל. מהו מעמד מיוחד זה, ובזכות מה הוא זכה בו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההשוואה בין גירוש הגר לבין בריחתה. 
65 פרשת חיי-שרה  מעמדו של ישמעאל ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  נראה, כי בצד בחירת יצחק כממשיכו של אברהם אביו, ישנו בכל זאת מעמד מיוחד לישמעאל. מהו מעמד מיוחד זה ובזכות מה הוא זכה בו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההשוואה בין גירוש הגר לבין בריחתה. 
66 פרשת חיי-שרה  יפה שתיקתן של עבדי אבות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  אחד הכלים הספרותיים המקובלים הוא שימוש בכינויים שונים לאדם במקום בשמו. על ידי השינויים בכינוי ניתן ללמוד על השינויים ביחס לאותו אדם. בפרשתנו, משתמשת התורה בכלי זה ביחס לעבד אברהם. מה ניתן ללמוד מכך על העבד ועל שתיקתו בבית רבקה? 
67 פרשת חיי-שרה  תולדות אברהם ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע מתעקש אברהם לקחת אישה ליצחק דווקא מצאצאי תרח? מדוע לא מפורטים בתורה "תולדות אברהם"? 
68 פרשת חיי-שרה  קבורת שרה במערת המכפלה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה התרחש בדיון בין אברהם לבין בני חת? מי מכר בסופו של דבר את המערה - עפרון או בני חת? ובשביל מה בכלל נכתבו כל חילופי הדברים בנוגע למכירה? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המציאות של אותם ימים, ועל רקע ההקבלות והמילים המנחות בסיפור מכירת המערה ובסיפור מותו של אברהם. 
69 פרשת חיי-שרה  ניסיון ופשרו ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מה מטרת ניסיונו של אליעזר על הבאר? האם אברהם שלח את עבדו דווקא למשפחת בתואל? אם כן - מדוע הוא ניסה את כל בנות חרן? מדוע לא ציווה אליעזר על אחד מהאנשים בשיירתו לעזור לרבקה להשקות את גמליו? 
70 פרשת חיי-שרה  קטורה ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  לשם מה נשא אברהם את קטורה? אפשר שהתשובה לשאלה זו מהווה מפתח להבנת היחס שבין יצחק לבין שאר בניו של אברהם. מי הוא זה שאמור לרשת את ארץ ישראל מהפרת עד החידקל? 
71 פרשת חיי-שרה  "תנו לי אחוזת קבר עמכם" ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בתחילת הפרשה אנו קוראים על פטירתה וקבורתה של שרה אמנו. עצם אזכור מיתתה של שרה הוא יוצא דופן, משום שככלל אין התורה מציינת את פטירתן של האימהות. ואכן, פטירת שרה אינה נזכרת לשם עצמה, כי אם כסיפור רקע לסיפור העיקרי - קניין מערת המכפלה. מה חשיבותו של סיפור זה, על המשא ומתן הארוך המתואר בו? באמצעות ניסוח ראשוני עמום של בקשתו, הצליח אברהם ליצור רושם ראשוני חיובי על בני חת וכך להביא לתוצאה הרצויה לו, וכן להעביר מסר חשוב לצאצאיו הלומדים את הסיפור. 
72 פרשת חיי-שרה  כלה ליצחק ����� Word הרב חנוך וקסמן  בשיעור זה נעקוב אחרי דמותה המיוחדת של רבקה, הדומה דמיון מפתיע לאברהם. נראה כי למעשה כל סיפור מציאת הכלה ליצחק מתמקד בה, וכי יש לה השלכות גם על הבנתנו את דרכי ה' בעולם לאחר העקידה. 
73 פרשת חיי-שרה  " לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני... רק אל תשב את בני שמה" ����� Word הרבנית שרון רימון  למה התורה מאריכה כל כך בסיפור קניית מערת המכפלה? מיהי האשה הראויה ליצחק? למה מתנגד אברהם לנישואין עם הכנענים? למה רוצה אברהם לקחת אשה דווקא מארצו וממולדתו, לאחר שהקב"ה אמר לו להתנתק מהתרבות שלהם? מדוע כל כך חשוב לאברהם שיצחק לא יצא לחרן? מה יקרה אם שני העקרונות יתנגשו: יצחק לא יכול לצאת מהארץ, אך האשה מחרן לא תסכים לבוא לארץ ישראל? על איזה מהעקרונות מוכן אברהם לוותר במקרה שכזה?  
74 פרשת חיי-שרה  מצוותן של אבות ושיחתן של עבדי אבות ����� Word הרב תמיר גרנות   
75 פרשת חיי-שרה  סיפור קניין אחוזת הקבר ����� Word הרב יהודה ראק  על פי שיטתו של הרב ברויאר השיעור מציג 2 רבדים בסיפור קניית הקבר לשרה. הרובד הראשון מתאר קניה של קבר עבור שרה ואילו הרובד השני מתאר קניה של שטח בארץ ישראל על מנת שיהיה שטח זה קניין מדור לדור 
76 פרשת חיי-שרה  "אשת חיל מי ימצא" – דרך בחירתה של רבקה ����� Word הרב אלחנן סמט   
77 פרשת חיי-שרה  דמותה של רבקה ����� Word הרב אמנון בזק  פרשתנו מאריכה לתאר את דמותה של רבקה אמנו. נעיין בסיפור המפגש בין עבד אברהם ובין רבקה, נעמוד על ההקבלות שהוא מקביל בינה ובין אברהם אבינו, ומתוך כך נעמיק את היכרותנו עם אישיותה המיוחדת. 
78 פרשת חיי-שרה  כשרבקה פגשה את יצחק ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
79 פרשת חיי-שרה  ארץ ישראל ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
80 פרשת תולדות  יצחק ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  מהי דמותו של יצחק? מדוע, למרות הפסיביות הבולטת שלו, הוא נחשב לאחד מאבות האומה? 
81 פרשת תולדות  רבקה - אם האימהות ����� Word ����� html אריק נמט  מה פשר דמותה של רבקה? המאמר עורך השוואה בינה לבין תמר. 
82 פרשת תולדות  אברהם הוליד את יצחק ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  נראה שמעשיו של יצחק אבינו דומים מאוד למעשיו של אביו אברהם. עיון מדוקדק יותר, בעיקר בפרשת היחסים של אברהם ויצחק עם אבימלך, מראה שיצחק בעצם מכריע בשאלות מוסריות שנותרו פתוחות מימי אברהם. 
83 פרשת תולדות  ברכות יצחק ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  סיפור ברכות יצחק ליעקב ולעשו מעלה מספר תמיהות: האם היה זה מעשה ראוי? מדוע רבקה לא דיברה עם יצחק ופעלה מאחורי גבו? מה יחסו של יצחק למעשהו של יעקב? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המסגרת הספרותית של הסיפור. 
84 פרשת תולדות  ברכת יצחק ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  האם התכוון יצחק שהבחירה תעבור לעשיו? נראה, שיצחק קיווה ששני בניו יהיו ההתחלה של עם ישראל, ולכן ייעד לכל אחד תפקיד אחר. 
85 פרשת תולדות  ויתרוצצו הבנים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בחלקו הראשון, עוסק המאמר בתיחום הסיפור המופיע בתחילת פרשתנו. המסקנה היא שהסיפור עוסק בלידתם, ומכוח זה - גם בנערותם של יעקב ועשיו. בחלקו השני, המאמר עוסק בהשפעתו של הסיפור הזה על המשך השתלשלות העניינים, ובעיקר על גניבת הברכות. 
86 פרשת תולדות  ברכת האבות, בחירת יעקב ומהלך ההיסטוריה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  גניבת הברכות ע"י יעקב נבע מ'מחלוקת' שהתגלעה בין יצחק לרבקה בנוגע להמשכיות עם ישראל. לעיתים, הקב"ה נותן לאדם לבחור בין שני דרכים, ובבחירתו הוא קובע כיצד יתקדם העולם. 
87 פרשת תולדות  על המאבק שבין יעקב לעשו ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  האם טעה יצחק כאשר ביקש לתת את הברכה לעשו? מה הייתה כוונתו של יצחק, ומה הייתה כוונתה של רבקה? 
88 פרשת תולדות  זכותו של עשו ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  עם כל עוינותם לעשו, חז"ל שמרו לו זכות אחת גדולה: כיבוד האב שקיים כלפי יצחק. מה חשיבותה של מצווה זו? מעיון בפסוקים, מתברר שעשו נמנע מלהרוג את יעקב רק בשל מצוֹת כיבוד האב שקיים. השבטים לא קיימו את כיבוד האב, ולכן הגיעו לידי (כמעט) רצח יוסף. מה בין עשו לדוד המלך? 
89 פרשת תולדות  בין אברהם ליצחק ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  רבים מציירים את דמותו של יצחק כמקבילה לחלוטין לזו של אברהם, כעולה ממדרש הגדול : "כל מה שאירע לאברהם אירע ליצחק". מתוך כך הסיקו רבים שיצחק לא חידש דרך מיוחדת, וכי גדולתו היא בעיקר ביכולתו לשמר ולייצב את דרכו של אברהם. האמנם כך הדבר? ייתכן שכל נקודות ההשוואה רק מחדדות את ההבדלים הקיימים ביניהם ואת דרכו המיוחדת של יצחק. 
90 פרשת תולדות  ועתה בני שמע בקולי ����� Word הרב חנוך וקסמן  השהות הממושכת והקשה של יעקב אצל לבן מקשה על הקריאה הרגילה, הרואה את רבקה כמצילת ברית אברהם ואת גניבת הברכות כמהלך הכרחי וחיובי. יש להציע, אם כן, פרשנות אחרת לסיפור, שהמסר שלה הוא חוסר יכולתו של האדם להתערב במהלך האלוקי של המציאות. 
91 פרשת תולדות  בכורה, בחירה וברכה ����� Word הרבנית שרון רימון  למה מעוניין יעקב לקנות את הבכורה? מה יתרונו של הבכור? למה עשיו לא מחשיב כלל את הבכורה? למה נדחו הבכורים לאורך כל ספר בראשית?  
92 פרשת תולדות  הבן הנבחר ����� Word הרב תמיר גרנות   
93 פרשת תולדות  ברכת יצחק ����� Word הרב יהודה ראק  השיעור מציג 2 רבדים בגנבת הברכות על ידי יעקב. הרובד הראשון הוא פעולתה של רבקה כמיישמת התוכנית הא-לוקית. הרובד השני הוא פעולתו של יעקב שהיא בבחינת גניבה ועליה הוא נענש בעתיד 
94 פרשת תולדות  סיפור ברכותיו של יצחק – מבנהו ופרשנות תמונה אחת מתוכו ����� Word הרב אלחנן סמט   
95 פרשת תולדות  פיצול הברכות ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
96 פרשת תולדות  "תתן אמת ליעקב" ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
97 פרשת ויצא  סולם המקדש, באר שבע ובית אל ����� Word ����� html הרב יהודה שביב  המדרש מביא שתי דעות בנוגע למקומו של סולם יעקב: באר שבע ובית אל. מה הקשר בין שני המקומות הללו לבין חלום יעקב? 
98 פרשת ויצא  מה' יצא הדבר ����� Word ����� html הרב ראובן טרגין  בתוך מסגרת הסיפור העוסק ביציאת יעקב מארץ כנען ובחזרתו אליה, מספרת התורה על גלותו של יעקב. מטרת המאמר היא להבליט את הקשרים שבין הסיפורים השונים שבמסגרת. הבנת קשרים אלו מאפשרת לגלות את המסר של הסיפור כולו. 
99 פרשת ויצא  יעקב כאברהם ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  עזיבת יעקב את הארץ מעלה תמיהה גדולה, ודאי על רקע האיסור ליצחק. המאמר מקביל בין קורות יעקב לבין קורות אברהם, הן הקבלה תוכנית והן הקבלה ספרותית. יעקב נדרש לבנות מחדש את עם ישראל לאחר משבר דחייתו של עשו, שהיה ממש בנו של יצחק. 
100 פרשת ויצא  שיבה מאוחרת ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מיוחדת היא פרשת ויצא, שכולה פרשת מסורה אחת ובה 148 פסוקים הכתובים ברצף, ללא כל הפסקה של פרשה סתומה או פתוחה ביניהם. האם ישנה משמעות לעובדה זו? המאמר בודק נקודה זו על ידי העיקרון של חציית הסיפור באמצעו, והקבלה בין שני חצאיו. 
101 פרשת ויצא  נדרו של יעקב ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  יש להניח, שאם ה' הבטיח משהו - הוא יקיים. מדוע, אם כן, נשבע יעקב אבינו לעבוד את ה' רק אם יקיים ה' את הבטחתו? יתירה מזו: מדוע בכלל נודר יעקב נדר בעקבות ההבטחה שקיבל? במאמר זה נבחן את התגלות ה' ליעקב וננסה לענות על שאלות אלו. 
102 פרשת ויצא  המפגש על הבאר ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה עניינו של סיפור מפגש יעקב עם הרועים על הבאר? המאמר בוחן מפגש זה כסיפור מַטרים לשאר חייו של יעקב, ובמשמעותה של הבאר על רקע ההשוואה בין אישה לבין באר, ועל רקע סיפורי הזיווג האחרים שהתחילו במפגש על הבאר. 
103 פרשת ויצא  מפתח של חיה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע לא זכתה רחל לפרי בטן? מה פשר טענתה ליעקב ומהי סיבת התפרצותו? המאמר עוסק בנשים העקרות שבמקרא, ובעיקר ברחל, בלאה וביחסים בתוך משפחת יעקב. 
104 פרשת ויצא  בית אל ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  כיצד היה נראה סולם יעקב? מה היה מבנהו, היכן הוא עמד ולהיכן הגיע שיפועו? 
105 פרשת ויצא  "וימצא דודאים בשדה" ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  הרצף של תיאור לידות בני יעקב נקטע פעמיים: על ידי דו-שיח קשה בין רחל ויעקב לאחר לידת יהודה, וע"י סיפור הדודאים, לאחר לידת בני השפחות. שיחתם של יעקב ורחל אכן השפיעה באופן ניכר על בניית משפחת יעקב - בעקבותיה לקח יעקב את בלהה ואת זלפה; אך מהי משמעותו של סיפור הדודאים? 
106 פרשת ויצא  על מלאכים, מצבות ואחים ����� Word הרב חנוך וקסמן  שתי פגישות עם מלאכים תוחמות את הפרשה, אך ישנם הבדלים רבים בין שתי הפגישות. ההבדלים הללו הם פועל יוצא של השינוי הגדול שעבר יעקב מיציאתו לחרן ועד חזרתו מחרן: הוא הפסיק לגלם את דמות הסוחר הערמומי, והתחיל לבטוח בה' באמונה שלמה.  
107 פרשת ויצא  חלום יעקב ����� Word הרב תמיר גרנות  השיעור נפתח בהשוואת הבטחת הקב"ה ליעקב בחלום, לנדרו ותגובתו של יעקב לחלום. יעקב לא מקשר בין ההבטחה הכללית לפרטית, לכן נדרו הוא של אדם בצרה. מדוע לא מקבל יעקב את ההבטחה האלוקית אלא מתייחס לצד הפרטי? ומדוע הוא נצרך לנדר בכלל? יעקב מתלבט האם החלום היה התגלות נבואית או שמא רק חלום שבדה מליבו. החידוש הגדול הוא שהקב"ה הוא לא רק אלוקי הארץ אלא גם אלוקי העם והאדם.  
108 פרשת ויצא  מציאות וחזון ����� Word הרבנית שרון רימון  למה יוצא יעקב מבאר שבע לכיוון חרן? האם זה בגלל הפחד מעשו, או שהוא הולך לחפש אישה? במה דומה לקיחת האישה ליצחק ע"י אליעזר לנישואי יעקב? ומהם ההבדלים בין שני אירועים אלו? למה יעקב לא מגרש את לאחה לאחר שמתגלה רמאותו של לבן? למה דווקא לאה הופכת להיות האם המשמעותית מבחינת השבטים? מהו המהלך הא-לוקי המלווה את יעקב לאורך חייו ? 
109 פרשת ויצא  נדרו של יעקב ותרפיה של רחל ����� Word הרב יהודה ראק   
110 פרשת ויצא  "בֵּית אֵל יִמְצָאֶנּוּ וְשָׁם יְדַבֵּר עִמָּנוּ" (הושע י"ב, ה') ����� Word הרב אלחנן סמט   
111 פרשת ויצא  סולם יעקב ����� Word הרב אמנון בזק  בצאתו לחרן התגלה ה' ליעקב בחלום והבטיח לו כמה הבטחות. באשר לאחת ההבטחות יעקב עדיין מהסס, והוא נודר נדר לחיזוק ההבטחה. מדוע היסס יעקב עד שהוצרך לנדור? כיצד קשור מראה הסולם לחששותיו? 
112 פרשת ויצא  יעקב ומצרים ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
113 פרשת ויצא  המקום אשר יבחר ה' ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
114 פרשת וישלח  לדמותה של רחל ����� Word ����� html יהודה ראק  דמותה רחל, כמו דמויות רבות במקרא, היא דמות של תשובה. בתחילת דרכה, רחל חטאה באבק עבודה זרה, אך לפני מותה זכתה לשוב בתשובה והפכה למליצת יושר על ישראל לעתיד לבוא. 
115 פרשת וישלח  בין שכם לנבו - מנהיגות, מלכות, קינאה ����� Word ����� html הרב חיים נבון  מדוע נשתנו גורלו ותפקידו של לוי מגורלו ומתפקידו של שמעון? המאמר עוסק בשאלה זו, וכן בתפקידי המלך והכוהן ובהשתקפותם אצל משה ואהרן. 
116 פרשת וישלח  נדר ושינוי שם ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  התורה מספרת פעמיים על שינוי שמו של יעקב. מה הצורך בכפילות זו? 
117 פרשת וישלח  המפגש הכפול בין יעקב לעשו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  הפער בין ההכנות של יעקב למפגש עם עשו לבין המפגש בפועל הוא עצום. נראה שסצינת המאבק עם המלאך, הממוקמת במרכזו של סיפור המפגש עם עשו, מהווה חלק אינטגרלי מעלילתו, ומסבירה את אותו הפער. 
118 פרשת וישלח  שינוי שמו של יעקב ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  שינוי שמו של יעקב הוא שינוי משמעותי יותר מאשר השינוי מ'אברם' ל'אברהם'. מהי המשמעות העמוקה של שינוי זה? 
119 פרשת וישלח  מותה של רחל בעת לדתה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  במקרים אחרים - מודגשות מאוד רגשותיו של יעקב, אך דווקא במות אשתו האהובה - קולו של יעקב אינו נשמע. מדוע? מדוע בכלל מתה רחל בדמי ימיה? המפתח לשאלות הנ"ל נמצא בבן שנולד ובשני שמותיו: בן-אוני ובנימין. 
120 פרשת וישלח  נדרו של יעקב ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מפשט הכתובים עולה שמעשה דינה אירע כדי לגרום ליעקב לקיים את נדרו - להקים מזבח בבית אל. מדוע לא מילא יעקב את נדרו כבר שהגיע לארץ? 
121 פרשת וישלח  כל האומר ראובן חטא... ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  לחטאו של ראובן עם בלהה ניתנו פירושים רבים. אנו, ננסה לבחון את מעשה ראובן בשני אופנים: ראשית - אם חטא גילוי עריות ועשה על כך תשובה; ושנית - אם רק בלבל את יצועי אביו. תוך כדי עיון, נבחן גם את נבואתו של הושע בן אלה, הנביא שעמד משבט ראובן. 
122 פרשת וישלח  ויותר יעקב לבדו ����� Word הרב חנוך וקסמן  מיהו המלאך המסתורי, ומדוע הוא נלחם ביעקב? האם יש מטרה לפציעת יעקב? מהו פשר שינוי השם של יעקב? דרך עיון בהכנותיו של יעקב למפגש עם עשיו נגלה כי יעקב מתכוון, למעשה, להתמודד עם עצמו ועם עברו; נקודה זו תאפשר לנו להבין את סיפור המאבק עם המלאך.  
123 פרשת וישלח  בקורת כוח השיפוט - "על מעשה שמעון ולוי" ����� Word הרב תמיר גרנות  הבעיה המוסרית שעולה לגבי מעשה שמעון ולוי, נובעת מהיחס הכפול שעולה מתגובותיו של יעקב, כאן ובברכותיו באחרית ימיו. נראה שהתורה מבקרת את חוסר מנהיגותו של יעקב במקרה זה, ונותנת גיבוי מוסרי לשמעון ולוי. ביקורתו של יעקב היא על המידה של העונש אותו בחרו שמעון ולוי לתת לשכם ואנשיו.  
124 פרשת וישלח  קבורת רחל בדרך ����� Word הרבנית שרון רימון  מה משמעות מותה של רחל בשעת הלידה? למה נקברה רחל בדרך? האם היא נקברה בדרך בגלל אילוץ טכני בלבד, או שמא יש לה משמעות? במדרש מתואר איך רחל מתפללת על בניה ונענית - למה דווקא היא נענית ושאר האבות לא? מה מיוחד ברחל?  
125 פרשת וישלח  משמעות הכפרה בתורה ����� Word הרב יהודה ראק   
126 פרשת וישלח  שמעון ולוי אחיי דינה ����� Word הרב אלחנן סמט   
127 פרשת וישלח  עמדת התורה כלפי מעשה שמעון ולוי בשכם ����� Word הרב אמנון בזק  מעשה שכם המתואר בפרשתנו מעמיד בפנינו אתגר רציני: הריגת כל אנשי שכם ע"י שמעון ולוי בשל חטיפת דינה היא מעשה בעל השלכות מוסריות רבות, אך קשה מאוד לזהות את עמדת התורה כלפיו. השיעור מנסה לעמוד על הערכת מעשה שכם לאור האמור בפרשייה עצמה ולאור השוואה לפרשיות אחרות במקרא. 
128 פרשת וישלח  בית-אל ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
129 פרשת וישלח  האם ניתן ללמוד זכות על מעשה שמעון ולוי? ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
130 פרשת וישב  הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ח"א) ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי? שאלה זו עמדה במוקד מחלוקת פרשנית מעל דפי "מגדים", בין הרב יואל בן-נון לבין הרב יעקב מדן. 
131 פרשת וישב  מהותו של יוסף ����� Word ����� html הרב אוריאל ציפסר  בתורת הסוד, יוסף מכונה "יוסף הצדיק". גם מעיון בפשוטו של מקרא, ניתן להראות שתפקידו של יוסף הוא להביא את השפע לעולם, ולהוסיף טוב למציאות. 
132 פרשת וישב  מכירת יוסף ומיתת בני יהודה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מיקומו של סיפור יהודה ותמר מלמד אותנו על משמעותו. ירידת יהודה הייתה תוצאה של מכירת יוסף, וכן מה שאירע לו היה עונש על מעשיו. בסופו של דבר, יהודה חזר בתשובה ותיקן את מעשיו. 
133 פרשת וישב  פשרם של חלומות יוסף ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה פשרם של חלומות יוסף? מהי תכליתם? מדוע היה צריך לחלום שני חלומות? האם חלומות אלו התגשמו? מה המשמעות של ההשתחוויה בחלום - האם זה בדווקא או זה מבטא משהו אחר? מה תכליתם של חלומות בכלל? 
134 פרשת וישב  מכירת יוסף ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מי באמת מכר את יוסף - האחים או המדיינים? מה הייתה תוכניתו של ראובן? המאמר עוסק בשאלות אלו ובעוד שאלות העולות מפרשת מכירת יוסף. 
135 פרשת וישב  סיפור יהודה ותמר ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  סיפור יהודה ותמר נראה כסיפור-משנה בתוך הסיפור של מכירת יוסף. מה משמעות מיקומו של סיפור זה? האם סיפור זה קשור לסיפור המכירה? מתי התרחש סיפור זה? 
136 פרשת וישב  למי ניתנה הבכורה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מיהו הבכור בין השבטים? נראה שתפקיד זה התחלק לשלושה: ראובן הוא גדול האחים, יהודה הוא המנהיג והבכורה ניתנה ליוסף. המאמר עוסק בחלוקה זו על רקע ניתוח אופיים ומעשיהם של השלושה. 
137 פרשת וישב  מעמק חברון לעמק דותן ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מסעו של יוסף מעמק חברון לאחיו שבעמק דותן מעלה קשיים פרשניים רבים. יש שהציעו שהמדרשים על פרשה זו אינם עולים בקנה אחד עם התיאור הריאליסטי של האיזור; אך למעשה - המדרשים רק עוזרים לנו להבין את הרקע של הסיפור המצומצם המתואר בפסוקים. 
138 פרשת וישב  שני חלומות ושני פתרונות ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מה תפקיד פתרון חלומו של שר האופים בקורותיו של יוסף במצרים? מה היה נגרע מהעלילה אלמלא היה שר האופים חולם? הלא שר המשקים שכח, בסופו של דבר, את יוסף ואת פתרונו, וגם כשנזכר בו אחרי שנתיים - סביר שהוא נזכר בפתרון חלומו, ולא בפתרון חלום שר האופים. מהו, אפוא, תפקידו של חלום זה ושל פתרונו? 
139 פרשת וישב  אברך אסיר ����� Word הרב חנוך וקסמן  מדוע יוסף יורד מגדולתו פעם אחר פעם? מה פשר סיפור יהודה ותמר, ומדוע הוא נמצא באמצע עלילות יוסף? אחד הנושאים המרכזיים של ספר בראשית, החל מפרשת וישב ועד סוף הספר, הוא מלוכה ומלכות; על פי נקודת מבט זו ניתן לענות על השאלות שהעלינו לעיל, ולהסביר את מבנה סיפורי יוסף.  
140 פרשת וישב  תפקידי החלומות בסיפורי יוסף ����� Word הרב תמיר גרנות  בחינת התפתחות סיפור יוסף מגלה ששלב המפנה הוא השלב בו יוסף עובר להיות "פותר חלומות" - מנקודה זו ואילך משתפר מעמדו, עד שבסופו של המהלך הוא מתמנה למשנה למלך מצרים. המעבר מפאסיביות לאקטיביות ביחסו לחלומות, מחולם לפותר, משתקף גם במעבר מפאסיביות לאקטיביות ביחסו למציאות: מנקבע לקובע. 
141 פרשת וישב  דמותו של יוסף ����� Word הרבנית שרון רימון  מדוע יוסף תופס מקום מרכזי כל כך ב"תולדות יעקב"? האם בזכות היותו בן רחל ובזכות אהבת אביו אליו, או שמא תכונותיו הקנו לו מעמד מיוחד בין אחיו? מהם המאפיינים העיקריים של דמותו? האם מעמדו חיובי או שלילי? מהם חלומותיו ומה פשרם? האם הם התגשמו?  
142 פרשת וישב  מכירת יוסף ����� Word הרב יהודה ראק   
143 פרשת וישב (א)  סיפור יהודה ותמר - סיפור בתוך סיפור? ����� Word הרב אלחנן סמט   
144 פרשת וישב (ב)  יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (א) - חלומות שר המשקים ושר האופים (פרק מ') ����� Word הרב אלחנן סמט   
145 פרשת וישב  פרשת יהודה ותמר ����� Word הרב אמנון בזק  יהודה מונע את אחיו מהריגת יוסף, אך מציע למכרו לעבד. כיצד רואה התורה מעשה זה? מה הקשר בין מכירת יוסף לבין פרשת ער, אונן, שלה ותמר? ומה ניתן ללמוד מפרשה זו על קבלת אחריות ועל 'שקרים לבנים'? 
146 פרשת וישב  "ונראה מה יהיו חלומותיו" ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
147 פרשת מקץ  הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ח"ב) ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי? שאלה זו עמדה במוקד מחלוקת פרשנית מעל דפי "מגדים", בין הרב יואל בן-נון לבין הרב יעקב מדן. 
148 פרשת מקץ  פרשת מקץ ����� Word ����� html עוזי פוקס  המסר המרכזי של פרשת מכירת יוסף הוא שעם כל ההכנות והנסיונות האנושיים לנהל את העולם - בסופו של דבר, הקב"ה הוא המנהל היחיד של העולם. זוהי גם הסיבה לכך שיוסף לא שלח אות-חיים לאביו. 
149 פרשת מקץ  פתרון חלום פרעה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע קיבל פרעה דווקא את פתרונו של יוסף לחלומותיו, למרות שפותרי החלומות הרשמיים שלו הציעו לו פתרונות אחרים? נראה, שהפתרון טמון ב'חוצפתו' של יוסף - להציע דרך להתמודד עם הרעב. 
150 פרשת מקץ  מתי אמר ראובן "אל תחטאו בילד"? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  כיצד ראובן אומר לאחים "אל תחטאו בילד", והרי הוא הציע להם לזרוק אותו אל הבור? מעיון מדוקדק בפרשת המכירה, ניתן להבין שראובן ניסה גם לומר לאחיו לא לחטוא בילד. המאמר עוסק גם במושג הספרותי 'הבטה לאחור'. 
151 פרשת מקץ  התנהגותו של יוסף בצרים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע מכרו האחים את יוסף? מדוע יוסף, לאחר שעלה לגדולה במצרים, לא שלח שליחים לאביו לספר לו שהוא חי במצרים? 
152 פרשת מקץ  סיפור יוסף ואחיו - מה בא ללמדנו? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מהו המסר של סיפור מכירת יוסף? מהי מטרתו מבחינת השתלשלות העניינים? האם זהו רק ריב בין האחים, או שהוא מייצג את תחילת התגשמותה של ברית בין הבתרים? בשאלות אלו ואחרות עוסק המאמר על פרשתנו, המציע ניתוח ספרותי של סיפור של מכירת יוסף ושל האירועים שבאו בעקבותיו. כן עוסק המאמר במשמעות הפתיחה "ואלה תולדות...", המופיעה רבות בחומש בראשית. 
153 פרשת מקץ  על חלומות ופתרונם ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  בחינת החלומות השונים שפתר יוסף מעלה שפתרונותיו היו סבירים בהחלט, וקשה להאמין שאף אחד אחר לא פתר כך את החלומות. אם כן, מה הייחודיות של יוסף כפותר חלומות? 
154 פרשת מקץ  פשר ההתנכרות ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מדוע התנכר יוסף לאחיו, ומדוע לא שלח שליחים להודיע לאביו כי הוא חי? ניתן להציע, שיוסף ידע שחלומותיו אינם אלא נבואות, ופעל במרץ להגשמתם. כמו כן, יוסף פעל להחזיר את אחיו בתשובה על מכירתו. מה ההבדל בין תשובתו של ראובן לבין תשובתו של יהודה? מה מקומה של התשובה בספר בראשית? מדוע חטאיהם של אבות האומה הם מינוריים, ודווקא בניו של יעקב חוטאים לפתע חטאים הזוקקים תשובה גדולה? 
155 פרשת מקץ  "אין נבון וחכם כמוך" ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  כל החלומות הקשורים בדמותו של יוסף הם צמדי-חלומות: צמד החלומות שחלם הוא עצמו, חלומות שר המשקים ושר האופים וצמד החלומות של פרעה. בין הצמדים ניתן לראות התפתחות בכמה היבטים, המלמדת כי יש לראות את שלושת צמדי החלומות כמערכת אחת. כפי שנראה, שני הצמדים הראשונים הכינו את יוסף לקראת עמידתו מול פרעה, והעניקו לו את היכולת לפתור נכונה את חלומו. 
156 פרשת מקץ  על שקים ועל אחים ����� Word הרב חנוך וקסמן  מהו פשר התנהגות יוסף בהחזרת הכסף לאחים? מדוע הוא מעוניין בכליאת בנימין? ניתן לבחון שאלות אלו מכמה נקודות מבט, ואחת מהן היא כי יוסף מעוניין להעמיד את אחיו במצב בו הם עמדו לפני עשרים שנה, כאשר הם מכרו אותו לעבדות.  
157 פרשת מקץ  פתרון חלומות פרעה ����� Word הרב תמיר גרנות  איך ידע יוסף לפתור את חלומות פרעה? מהו המפתח לפענוחם? בשיעור זה נסביר בעיה זו, וכן ננתח את ההבדלים שבין חלומות פרעה המקוריים לבין מה שהוא מספר ליוסף, ונראה כיצד בעזרת ההבדלים הללו הראה יוסף לפרעה את חכמתו הרבה. כמו כן, נסביר כיצד חלומות פרעה הבהירו ליוסף את חלומותיו שלו, וגרמו אצלו למהפך.  
158 פרשת מקץ  מנהיגותו של יהודה (א) ����� Word הרבנית שרון רימון  למה נלקחה הבכורה מראובן? מהו סגנון המנהיגות של ראובן ושל יהודה? מהם ההבדלים בן שני סגנונות אלו? למה בסופו של דבר יהודה הוא זה שקיבל את ההנהגה? 
159 פרשת מקץ  שתי הבחינות בסיפור מינוי יוסף ����� Word הרב יהודה ראק   
160 פרשת מקץ (א)  יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (ב) יוסף בעמדו לפני פרעה מלך מצרים (פרק מ"א) ����� Word הרב אלחנן סמט   
161 פרשת מקץ (ב)  יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (ב) יוסף בעמדו לפני פרעה מלך מצרים (פרק מ"א) הרב אלחנן סמט   
162 פרשת ויגש  נאומו של יהודה ����� Word הרב אמנון בזק  זה לשון הרמב"ן בפירושו לנאום יהודה בתחילת הפרשה: "לא ידעתי טעם לאריכות דברי יהודה". בעיוננו ננסה לעמוד על התובנות המיוחדות העולות מן הנאום, ובתוך כך להבין מקצת ממה שהביא את יוסף לחדול מן ההתנכרות לאחיו ולהתוודע אליהם.    ��� ������ ������� 
163 פרשת מקץ  יעקב ויהודה ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
164 פרשת מקץ  מדוע התנכר יוסף לאחיו? ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
165 פרשת ויגש  הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ח"ג) ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי? שאלה זו עמדה במוקד מחלוקת פרשנית מעל דפי "מגדים", בין הרב יואל בן-נון לבין הרב יעקב מדן. 
166 פרשת ויגש  ואלה שמות בני ישראל - הרהורים על מספרים ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  כיצד נמנו יורדי מצרים? כיצד הגיעה התורה למניין של 70 אנשים? 
167 פרשת ויגש  כהני מצרים וכהני ישראל ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק במדיניותו של יוסף כלפי המצרים כהכנה לחיי עם ישראל שם, על רקע ההבדל המהותי שבין כוהני מצרים לבין כוהני ישראל. 
168 פרשת ויגש  נאום יהודה ואפשרות הרֵשומון בסיפור המקראי ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  רֵשומון הוא מצב שבו מקרה מסוים מתואר על ידי מספר אנשים הסותרים זה את זה. האם בתורה ייתכן מצב שסיפור מסוים יסופר רק מנקודת מבטם של אנשים מסויימים, ולא מפי המספר ה'יודע כל'? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח של נאום יהודה, על ההבדלים הרבים והמהותיים שבין התיאור בנאום לבין תיאור המקרים בעת התרחשותם. 
169 פרשת ויגש  ירידת יעקב ובניו למצרים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  האם תכנן יעקב ביקור קצר במצרים, או שתכנן להשתקע שם? מדוע תכנן כך? מה המשמעות של תפילתו בבאר שבע? מדוע הקריב שם זבחים? 
170 פרשת ויגש  בשבעים נפש ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעותה של רשימת האנשים מבית יעקב שירדו מצרימה. בחלקו השני, הוא דן במספר שאלות העולות מרשימה זו: מדוע יש חוסר עקביות במניית בני לאה? לפי החשבון יוצא שיש רק שישים ותשעה אנשים, ולא שבעים? האם מונים נשים או לא? 
171 פרשת ויגש  מעשיו של יוסף ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא חי? מדוע התנכר יוסף לאחיו? כיצד ייתכן שאף אחד מהאחים לא הכיר את יוסף, אפילו אחרי כל הסימנים שיוסף נתן להם? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובניתוח נאומו של יהודה. 
172 פרשת ויגש  יוסף ויהודה ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מה המשותף ומהם ההבדלים בין יוסף ליהודה? שני השבטים הללו הם עיקר תולדותיו של יעקב, ומשניהם עתידים לעמוד לנו משיחים. 
173 פרשת ויגש  ואלה שמות בני ישראל - הרהורים על מספרים ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  בפרשתנו, התורה מונה את בני יעקב שירדו למצרים. מניין בני יעקב הוא 69, ובכל זאת התורה מסכמת את המניין במספר 70. זאת ועוד: כיצד לא נולדו בנות בבית יעקב? וכיצד הצליח יהודה להקים כל כך הרבה צאצאים בזמן כל כך קצר? מסתבר, שהמספר 70 אינו מספר אמיתי, ומטרתו להשוות בין יורדי מצרים, נוחלי הארץ, לבין אומות העולם: "בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם - יצב גבולות עמים למספר בני ישראל". 
174 פרשת ויגש  ערבונו של יהודה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בפרשת ויגש מגיע סיפור יוסף ואחיו לשיאו. בעמידתו מול יוסף ובניסיונו לשכנע את יוסף לאפשר לבנימין לשוב לאביו, מתגלה יהודה כבעל תעצומות נפש מיוחדות במינן. בשיעור נראה כיצד סיפור יהודה ותמר מהווה רקע לעמידתו של יהודה מול יוסף, הן כחלק מן המבנה הכיאסטי של סיפור יוסף ואחיו, והן בדמיון הגדול שבין שתי הסיטואציות - שבשתיהן עומד בסופו של דבר על הפרק 'עירבון' של יהודה. 
175 פרשת ויגש  נאום יהודה וקהל היעד שלו ����� Word הרב חנוך וקסמן  נאום יהודה עובר תפנית חדה ובלתי מובנת: בתחילת דבריו נראה כי יהודה תובע צדק ומשפט וגם מתחנן לרחמים, אך לאחר מכן הוא מבקש להפוך לעבד במקום בנימין. בחינת קהל היעד של יהודה תעזור לנו להבין נכונה את טיעוניו.  
176 פרשת ויגש  מנהיגותו של יוסף במצרים ����� Word הרב תמיר גרנות  למה מתעכבת התורה לספר לנו על פעילותו המנהיגותית-כלכלית של יוסף במצרים בעיצומן של שנות הרעב? יוסף דואג למשפחתו,ללחם וכלכלה, בעוד שהמצרים רק הולכים ומשתעבדים לפרעה. נראה, שהתורה מתארת את פעולותיו של יוסף, בכדי להדגיש את העובדה שהוא מכין את הקרקע לעם שבדרך, ובתוך כך הוא גם מגשים את חלומותיו שלו. 
177 פרשת ויגש  מנהיגותו של יהודה (ב) ����� Word הרבנית שרון רימון  למה יעקב לא מסכים לשלוח את בנימין עם ראובן וכן מסכים לשלוח אותו עם יהודה? האם כל הבעיה בדבריו של ראובן היא העיתוי בו הם נאמרו? במה נמדדת ערבותו ואחריותו של יהודה לשלומו של בנימין? מה היה בנאומו של יהודה, שגרם ליוסף להתגלות אל אחיו? 
178 פרשת ויגש  כהני מצרים וכהני ישראל ����� Word הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק במדיניותו של יוסף כלפי המצרים כהכנה לחיי עם ישראל שם, על רקע ההבדל המהותי שבין כוהני מצרים לבין כוהני ישראל. 
179 פרשת ויגש  מִצְרַיְמָה ����� Word הרב אלחנן סמט   
180 פרשת ויגש  שנות הדמדומים ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
181 פרשת ויגש  ירידתו הכפולה של יעקב למצרים ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
182 פרשת ויחי  עלי היו כולנה ����� Word ����� html הרב חנן שלזינגר  עלי היו כולנה - בגללי היו כולנה. יעקב מבין שבגלל שבועתו ללבן נגזרה מיתתה של רחל. עם תחושה זו הוא חי עד סוף ימיו, והיא באה לידי ביטוי בהתנהגותו לאורך השנים ובדבריו לבניו לפני מיתתו. 
183 פרשת ויחי  ויחי יעקב - ויחי יוסף ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מיהם השבטים המנהיגים על פי ברכת יעקב? האם יוסף הוא אב בפני עצמו? 
184 פרשת ויחי  פרידה מיעקב אבינו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נראה שלכל אורך חייו של יעקב - כל מעשיו נעשים תמיד משני מניעים: מניע מקומי ומניע אלוקי. אלא שיש הבדלים ביניהם. מדוע זהו המצב? מה פשר ההבדלים הנ"ל? 
185 פרשת ויחי  ברכות יעקב לבניו ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מהו מעמדו המיוחד של יוסף ושל שני בניו? האם מעמד זה זהה ל'בחירה', או שמא הוא מעמד מסוג אחר? האם כוונת יעקב בברכותיו הייתה לברך בלבד, או שמא היו לו גם כוונות נוספות? 
186 פרשת ויחי  אפרים ומנשה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בדרך כלל, נהוג להסביר את דברי יעקב ליוסף בדבר קבורתה של רחל, בכך שיעקב ביקש מיוסף לקבור אותו בארץ כנען. המאמר דן בהסבר זה, מקשה עליו מספר קושיות מפשט הכתובים ומביא את פירושו של הרס"ג על הקשיים שבו ועל פירוקם. הסבר זה גם מבהיר את הקשר בין שלושת נושאי דבריו של יעקב: ההתגלות בבית אל, מעמדם של אפרים ומנשה ומותה של רחל. 
187 פרשת ויחי  הבחירה בספר בראשית ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מקובל לחשוב שלכל אורך ספר בראשית, הקב"ה בוחר תמיד בבן הצעיר. עיון בפרשיות השונות מעלה שזה אינו המצב לאורך כל הדרך. אם כן, מהו הקריטריון לבחירה? 
188 פרשת ויחי  מות רחל וקבורתה ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  היכן נקברה רחל? מדוע דווקא היא מבכה על בניה, והקב"ה נענה לתפילתה? התשובה לשאלה זו היא מסע מרתק, העובר דרך תולדות יוסף ובנימין (מהולדת בנימין ומכירת יוסף ועד לפילגש בגבעה, חורבן שילה וגלות עשרת השבטים) ודרך מלחמות האחים לאורך ההיסטוריה (ממכירת יוסף, דרך רצח גדליה ועד לחורבן הבית השני ומרד בר כוכבא). זכותה הכפולה של רחל - מסירת נפשה על הולדת בנימין ומסירת הסימנים לאחותה - עמדה לה, כדי שהקב"ה ישמע לתפילתה בכל דור ודור. 
189 פרשת ויחי  תשובתו של יוסף ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  במחצית השנייה של ספר בראשית אנו קוראים על תהליך התשובה של בני יעקב. ראשון השבים הוא ראובן, שניסה למנוע את מכירת יוסף, ובכך תיקן את חטאו בפרשת בלהה; אחריו - יהודה, מהתנהגותו בפרשת תמר ועד לנכונותו לשבת כעבד תמורת בנימין; וכך גם האחים כולם, שהכו על חטא מכירת יוסף באמרם "אבל אשמים אנחנו". נראה שגם יוסף עבר תהליך של תשובה: בפרשת מכירת הארץ למצרים, ובכך שלא סיפר לאביו על חטאם של אחיו. 
190 פרשת ויחי  דמעותיו של יוסף ����� Word הרב חנוך וקסמן  יוסף בוכה בפרשתנו בפעם השביעית; מעקב אחר בכיותיו של יוסף וניתוחן מגלה לנו את הטרגדיה הגדולה של חייו, ואת סופו ומותו הבודדים והעצובים. נושא נוסף שעולה בפרשה הוא היחס שבין הרצון להגשים חזון ונבואה לבין המחוייבות למשפחה. 
191 פרשת ויחי  ברכות יעקב ����� Word ??  במרכז פרשת ויחי נמצאות הברכות שמברך יעקב אבינו את צאצאיו. מה בדיוק מעמדן של ברכות יעקב ומהי כוונתו של יעקב אבינו בברכו את בניו? האם מדובר באיחול או תפילה, סוג של חלוקת ירושה ותפקידים, או מעין נבואה?  
192 פרשת ויחי  יוסף - מגלות לגאולה ����� Word הרבנית שרון רימון  מהם ההבדלים ומהן נקודות הדמיון בין מות יעקב למות יוסף? למה יוסף לא נקבר בארץ, אלא מושם בארון במצרים? מדוע יוסף איננו מצווה על אחיו לקוברו בארץ כבר עכשיו, בדומה לצווי של אביו, אלא מצווה לקחת את עצמותיו רק כאשר בני ישראל יגאלו ממצרים? למה דווקא יוסף הוא זה שמבשר לאחיו על הגאולה, ולא יעקב בעצמו? ממתי התחילו השעבוד והגלות במצרים? מהי מהותו המיוחדת של יוסף, אשר מלווה את העם בתהליך הגלות ובתהליך הגאולה? 
193 פרשת ויחי  פגישתם השניה של יעקב ויוסף ����� Word הרב יהודה ראק   
194 פרשת ויחי  "מי אלה?" – המפגש בין יעקב לבין יוסף ובניו ����� Word הרב אלחנן סמט   
195 פרשת ויחי  יעקב ומצרים ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
196 פרשת ויחי  ויחי יעקב – בארץ מצרים ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ �������