!!
 

    -    -    -        -

   :    
   ":  
   :  
   :kaluach

:
   
   
   
   
   
   

 

שיעורים על ספר במדבר

פרשה במדבר

# ���������������
1 פרשת במדבר  עיונים בהפטרת השבוע ����� Word ����� html הרב יהודה שביב  הפטרת פרשת במדבר מתארת את תקופת המדבר כתקופה של אירוסין בין הקב"ה לבין עם ישראל. מה פשר הפטרה זו? 
2 פרשת במדבר  פקידת הלויים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק במנייתם הכפולה של הלויים, ובמינוים הכפול: מצד עצמם, ובתור שליחים של עם ישראל. 
3 פרשת במדבר  המפקדים במדבר ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המפקדים המוזכרים בחומש במדבר מעלים מספר שאלות. מאמר זה מתמקד בשתי שאלות: איך יכול להיות שמספר בני ישראל זהה למספרם במפקד המוזכר בסוף ספר שמות? ומה הצורך בשני מפקדים כאשר ההפרש ביניהם הוא כשבעה חודשים בלבד? 
4 פרשת במדבר  סדר הופעתם של השבטים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  רשימות השבטים מופיעות בפרשתנו שלוש פעמים, ובכל פעם בהבדלים מסויימים. מדוע סדר השבטים שונה בכל פעם? 
5 פרשת במדבר  שיטת עיגול המספרים במפקדי בנ"י ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מהי שיטת מסירת המספרים בתורה? האם התורה מעגלת למאות שלמות, לעשרות שלמות, או שמא היא אינה מעגלת כלל? 
6 פרשת במדבר  כיסויי המשכן ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בניתוח מדוקדק של הפרטים השונים הנוגעים לסוגים השונים של כיסויי הכלים ובמשמעותם. 
7 פרשת במדבר  "מה טובו אוהליך יעקב" - על ארגון מרכבת השכינה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע סודרו השבטים בחנייתם על פי סדר השבטים? מדוע המשכן שכן באמצע המחנה, ולא בראשו? העובדה שדווקא בתוך המדבר, מקום חסר גבולות וסדר, עם ישראל חונה בסדר מופתי מבטאת את ייחודו של העם ואת חשיבות המבנה המשפחתי-שבטי שלו. הציורים שצוירו על דגלי השבטים הם פני החיות הנושאות את מרכבת השכינה, וכך מבטא הכתוב את העובדה שעם ישראל מהווה מרכבה לשכינה על הארץ, במקביל למרכבה השמיימית של הכרובים. 
8 פרשת במדבר  במדבר - לא רק מספרים ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  מה משמעות המפקד המתואר בתחילת הפרשה? מדוע נפתח ספר במדבר דווקא במפקד זה, בחריגה מן הסדר הכרונולוגי, כמו גם באריכות יתרה שאינה אופיינית לתורה? השיעור יעמוד על תפקידו של המפקד בשזירת האריג המיוחד של "מחנה ישראל" לקראת הכניסה לארץ ישראל, ועל משמעות השם החז"לי של ספר במדבר, "חומש הפקודים", להבנת הספר כולו. 
9 פרשת במדבר  העם והשכינה במדבר ����� Word הרבנית שרון רימון  ניתן לחלק את ספר במדבר לחלקים במספר צורות: לפי השנים שבו מתרחשים האירועים (השנה השנייה והשנה הארבעים), לפי מעשי בני ישראל (הכנות למסע ומסעות במדבר) ולפי מצבו הרוחני של העם (מצב אידיאלי, נפילה, וחזרה למצב הראשוני). מסדר הפרשיות הראשונות של הספר, ניתן לראות שמטרתו היא להראות כיצד מחנה ישראל במדבר מהווה מרכבה ארצית לשכינה - שילוב האידיאל האלוקי במציאות האנושית. 
10 פרשת במדבר  העומר, ספירת העומר וחג השבועות ����� Word הרב יהודה ראק   
11 פרשת במדבר  פקידת הלווים ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
12 פרשת במדבר  "מה צורך היה במניין הזה?" ����� Word הרב אלחנן סמט   
13 פרשת במדבר  מעמדו של שבט לוי ����� Word הרב אמנון בזק  בפרשתנו שתי כפילויות: כפילות אחת נוגעת לשאלה מדוע לא נפקדו הלויים בתוך שאר שבטי ישראל, וחברתה – לאופי עבודתם במשכן. כפילויות אלו מבטאות שני הבדלים בין הלויים ובין ישראל, ושתי בחינות שונות במעמדם הייחודי. 
14 פרשת במדבר  הלווים והביכורים ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
15 פרשת במדבר  עבודת ה' שבמפקד בני ישראל ����� Word הרב חנוך וקסמן      ��� ������ ������� 
16 פרשת נשא  ברכת כהנים - מיהו המברך? ����� Word ����� html הרב דוד טי  מיהו המברך בברכת כהנים? האם זה הכהן, או שמא הקב"ה הוא המברך והכהן הוא רק כלי המעביר את הברכה? המאמר דן בשאלות אלו לאור מדרשי חז"ל בנושא ולאור הלכות ברכת הכהנים. 
17 פרשת נשא  דיבור ושתיקה ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  'דור המדבר' - 'מדבר' מלשון דיבור. כל חטאי עם ישראל נעשו כי הם לא ידעו להשתמש בכוח הדיבור שהיה להם. ארבעים שנות הנדודים במדבר לימדו את בני ישראל כיצד להשתמש בכוח הדיבור, וכך התעלו משירת הים של משה אל שירת הבאר של כל ישראל. 
18 פרשת נשא  משכן ונזיר ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מהי משמעותם של קובץ המצוות שבפרשתנו? משמעות מצוות אלו ותפקיד המשכן בתוכם הוא להראות את תפקידו החשוב והיומיומי של המשכן. 
19 פרשת נשא  מפקדי הלוויים ומספר הבכורות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מפקד הלוויים בספר במדבר מעלה מספר שאלות, ובעיקר את השאלה מדוע מספרם של בני לוי קטן בהרבה ממספרם של כל שאר השבטים. המאמר עוסק בשאלה זו על רקע דברי המפרשים, ועל רקע מודל מדעי שנבנה כדי לאמת את הנתונים הללו. 
20 פרשת נשא  הפרשיות בפרשת נשא ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  המאמר עוסק במבנהו של ספר במדבר, הנראה במבט ראשון כחסר מבנה משמעותי בגלל השילוב בין סיפורים לבין מצוות. השילוב הזה נועד להדגיש את ההשפעה הרוחנית של המצוות של חייו של היהודי. 
21 פרשת נשא  פרשת סוטה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  פרשת סוטה מעלה מספר תמיהות: כיצד מבטיחה התורה נס קבוע, כאשר מהותו של הנס מבוססת על זמניוּת? כיצד מתערב הקב"ה בעניין הנתון לדיינים, והלא נאמר "לא בשמים היא"? מדוע נמחק שם ה' על המים? המאמר עוסק בפרטי הדינים של פרשת הסוטה, ובכך שופך אור חדש על ההבנה הרגילה של הפרשה: מטרת הבדיקה אינה לברר את האמת, אלא להעניק לזוג דרך לתקן את חייו. על פי הבנה זו, ניתן גם לענות על השאלות שהוזכרו לעיל. 
22 פרשת נשא  ההסתכלות האלוקית מול זו האנושית ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בשלוש נקודות: מבנה המשכן, סדר חניית השבטים וסדר האבנים על האפוד. שלוש הנקודות האלו קשורות אחת לשנייה, שכן בא בהן לידי ביטוי ההבדל שבין ההסתכלות האלוקית לבין ההסתכלות האנושית. 
23 פרשת נשא  "למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה?" ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מדוע סמכה התורה את פרשיות הסוטה והנזיר לענייני הקדשת הלויים? נראה, שהתורה מבקשת להשוות בין קדושת הכהנים לבין קדושת הנזיר, ולרמוז שכל אדם מישראל יכול להגיע, לזמן מסויים, לקדושתם המיוחדת של הכוהנים. פרשת הסוטה באה כהשוואה ניגודית: מטרתה להדגיש את הניגוד החריף הקיים בין הנזיר לבין הסוטה. על רקע זה, יש להבין ציוויים שונים כמו איסור התספורת לנזיר, חובת התספורת לכהן הגדול ופריעת ראש האישה הסוטה. השיער הוא נזר, והיחס אליו משתנה לפי קדושתו היחסית של האדם. 
24 פרשת נשא  גשר בין חזון ומציאות ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  מה עניינן של שלוש הפרשיות ההלכתיות שבפרשתנו - כופר בפיקדון, סוטה ונזיר? מדוע הן קוטעות את הרצף הנושאי של תחילת ספר במדבר? קשה אמנם למצוא זיקה בין פרשיות אלו לבין מסעות בני ישראל וחנייתם, אך נראה שהדבר אפשרי. 
25 פרשת נשא  "יפה את רעייתי כתרצה" ����� Word הרב תמיר גרנות  ה' מצווה את משה לקחת את עגלות הבקר שאותן העניקו הנשיאים כמתנה, ולייעד אותן לנשיאת המשכן וכליו. אירוע זה נראה במבט ראשון חסר חשיבות, אך למעשה הוא מבטא נקודה חשובה ביותר בנוגע לתורה, נקודה העולה גם בפרשת בנות צלפחד ובפרשת פסח שני. 
26 פרשת נשא  מפקד הלויים ובחירת הלויים ����� Word הרב תמיר גרנות  למה הלויים מתפקדים פעמיים? מהם ההבדלים בין שני המפקדים? האם יש זיקה בין המפקד הכפול לבין הבחירה הכפולה בלויים? מתי בדיוק נבחרו הלויים מתוך בני ישראל, לפני חטא העגל או אחריו? כיצד הבחירה הכפולה באה לידי ביטוי בטקס הקרבתם של הלויים לעבודה, שבפרשת בהעלותך? 
27 פרשת נשא  הנזיר והמורכבות האנושית ����� Word הרבנית שרון רימון   
28 פרשת נשא  "וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲנִי אֲבָרְכֵם" (ו', כז) ברכת כהנים במקדש ובגבולין ����� Word הרב אלחנן סמט   
29 פרשת נשא  השלמת המחנה ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
30 פרשת נשא  המחנה והמרכבה ����� Word הרב חנוך וקסמן      ��� ������ ������� 
31 פרשת בהעלותך  משה ויהושע -דמותו של יהושע בתורה ����� Word ����� html הרב דוד נתיב  מה היה היחס בין שני מנהיגיהם של ישראל - בין משה ליהושע? 
32 פרשת בהעלותך  משה ויהושע -דמותו של יהושע בתורה (ח"ב) ����� Word ����� html הרב דוד נתיב  מה היה היחס בין שני מנהיגיהם של ישראל - בין משה ליהושע? 
33 פרשת בהעלותך  והאיש משה עניו מאוד ����� Word ����� html מיכאל שפרבר  המאמר עוסק במשמעות הענווה של משה, וביחס בינה לבין מנהיגותו. 
34 פרשת בהעלותך  משה ומרים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע משה 'נשבר' דווקא בקברות התאווה? מה ההבדל המהותי בין התלונות שבפרשתינו לבין כל שאר התלונות של בני ישראל? 
35 פרשת בהעלותך  מנהיגות במשבר ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  עיון מדוקדק בפרשיות המתאוננים והמתאווים: מהות התלונות, טענתו של משה ופתרונו של הקב"ה בדמות שבעים הזקנים ובהתנבאותם של אלדד ומידד. 
36 פרשת בהעלותך  ויהי בנסוע הארון ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מה משמעות חלוקת ספר במדבר לשלושה ספרים? מדוע הוסיף ה' את שבעים הזקנים להנהגת בני ישראל? מדוע הגיב לכך כפי שהוא הגיב? 
37 פרשת בהעלותך  משה, אהרן ומרים והאישה הכושית ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מי היא האישה הכושית שלקח לו משה? מה בדיוק טענו אהרן ומרים? המאמר דן בפרשה סבוכה זו תוך ניתוח המבנה שלה, חלוקתה לשתי מחציות, ועיון בדברי המפרשים השונים. 
38 פרשת בהעלותך  חטאם של בני ישראל ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מה פשר טענתם של בני ישראל? מדוע הקב"ה נותן בשר לעם ובסוף מעניש אותם? מהי משמעות ההתנבאות של אלדד ומידד? 
39 פרשת בהעלותך  "והיית לנו לעינים" ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע מכניסה התורה את פניית משה לחובב חותנו להצטרף לעם ישראל במסעם במדבר באמצע פרשיות המסע? מדוע לא מוזכרת בתורה תשובתו של חובב? 
40 פרשת בהעלותך  חומשי במדבר ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  מדוע קבעו חז"ל שפרשיית "ויהי בנסוע הארון" היא 'ספר נפרד'? לדעה זו, מהו אופיו של כל אחד משלושת הספרים הכלולים בספר במדבר לדעת רבי? 
41 פרשת בהעלותך  בהעלותך את הנרות ����� Word הרבנית שרון רימון  מדוע מופיעה פרשיית המנורה בתורה שלוש פעמים? מדוע היא מופיעה בספר במדבר ואיך ניתן להבין את הקשרה? עיון בכל פרשיות השמן והמנורה מראה כי יש להדלקת המנורה משמעות מיוחדת לגבי הקשר שבין ישראל לבין המשכן, קשר שבא לידי ביטוי בספר במדבר. 
42 פרשת בהעלותך  תלונות ישראל במדבר ����� Word הרב תמיר גרנות  בספר שמות ובפרשתנו מופיעים שני קבצים של תלונות של בנ"י כלפי משה והקב"ה. מהם ההבדלים בין שני קבצים אלו? למה בחרה התורה לאסןף את התלונות יחד? האם יש קשר בין תלונות העם המופיעות בפשרה, לתלונות מרים ואהרן? על מה בדיוק מתלוננים בנ"י? כיצד מסבירים המפרשים את התנהגותו של משה בסיפור? האם זכיצד זה משפיע על מעמדו של משה?  
43 פרשת בהעלותך  פרשיית החצוצרות ����� Word הרב יהודה ראק   
44 פרשת בהעלותך  משה ומרים ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
45 פרשת בהעלותך  פרשת החצוצרות (י, א-י) ����� Word הרב אלחנן סמט   
46 פרשת בהעלותך  פרשת האישה הכושית ����� Word הרב אמנון בזק  פרשת האישה הכושית עמוסה קשיים: מיהי האישה הכושית, ומה בדיוק טענו מרים ואהרן בעניינה? כיצד קשורה טענה זו לטענתם השנייה – " הֲרַק אַךְ בְּמֹשֶׁה דִּבֶּר ה' "? מדוע נענשה מרים לבדה, ומדוע בצרעת? נעיין בפשוטה של הפרשה וננסה לענות על שאלות אלו ואחרות. 
47 פרשת בהעלותך  חנוכת הנשיאים והמנורה ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
48 פרשת בהעלותך  על תאוות וקינות ����� Word הרב חנוך וקסמן      ��� ������ ������� 
49 פרשת שלח לך  האם נענש משה בשל חטא המרגלים, ומדוע? ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מה היה החטא שבגללו נגזר על משה שלא להיכנס לארץ? האם היה זה חטא המרגלים, אולי חטא מי מריבה, ואולי אף אחד משניהם? 
50 פרשת שלח לך  ויהיו בני ישראל במדבר ����� Word ����� html מוטי ספראי  פרשת שלח-לך מכילה סיפורים רבים, שהקשר ביניהם אינו ברור. מהו הקשר בין פרשיות המרגלים, הנסכים, החלה, חטאת עבודה זרה, המקושש והציצית? 
51 פרשת שלח לך  ריגול צבאי וריגול מדיני ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  השוואה מדוקדקת בין המרגלים ששלח משה לבין המרגלים ששלח יהושע, מלמדת אותנו על תפקידם של המרגלים ששלח משה: ריגול מדיני ולא ריגול צבאי. 
52 פרשת שלח לך  חטא התרים את הארץ ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  במה בדיוק חטאו המרגלים? האם היה תפקידם לרגל או לתור? מהי המשמעות של "לתור את הארץ"? 
53 פרשת שלח לך  חטא המרגלים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מה בדיוק היה תפקידם של המרגלים - לרגל את הארץ או לתור אותה? מה בדיוק היה חטאם? נראה, שחטאם היה בחוסר מנהיגות ובחוסר אמונה בעם. 
54 פרשת שלח לך  המעפילים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק בניתוח פרשת המעפילים: מבנה הפרשה, משמעות המילה 'מעפילים', ומטרתם של המעפילים. 
55 פרשת שלח לך  עם ישראל וארץ ישראל ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בקשר בין שלוש המצוות שבסוף הפרשה - נסכים, חלה וקרבן חטאת - לבין חטא המרגלים. הקשר נובע מהקשר המיוחד שבין עם ישראל לארצו, בהקשר של עבודת ה'. 
56 פרשת שלח לך  "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מה הקשר בין מצוַת הציצית לבין פרשת המרגלים שלפניה? מה הקשר בין פרשיות אלו לבין הפרשיות שבסוף פרשת בהעלותך - מסע המחנה, משה וחובב והתלונות על המן? נראה, שמטרתה של מצוַת הציצית היא להזכיר לבני ישראל שעליהם להתבונן על המציאות במבט אמונה, ולא במבט ריאלי-חילוני. חטא המרגלים היה שהם פירשו את מה שראו עיניהם בצורה חילונית, ובכך זנו מאחרי ה' ותרו אחרי לבם. ייתכן ששורש חטאם נעוץ עוד בבקשתו של משה מחובב, "אל נא תעזוב אותנו... והיית לנו לעיניים". 
57 פרשת שלח לך  פרשת שלח ����� Word ����� html הרב יצחק ברנד  פרשיות המצוות שבאות אחרי חטא המרגלים מציעות תיקון לקילקולי החטא. פרשיות נסכים וחלה הן תיקון לדיבת הארץ ופרשת קרבנות עבו"ז באה לתקן את הכפירה ביכולת ה'. 
58 פרשת שלח לך  חוסר ביטחון, חוסר אמונה ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  בשיעור הקודם עקבנו אחר תהליך הנפילה של עם ישראל עם תחילת המסע במדבר. בפרשת המרגלים מחמירה הידרדרות זו עד כדי פגיעה חמורה בתשתית של מחנה ישראל. עיון מדוקדק בפרשה מגלה כי לחטא המרגלים שני היבטים שונים מאוד זה מזה: האחד - חוסר אמונה בקב"ה; והשני - חוסר בגרות של בני ישראל, פגם באופיים שבגללו אין הם בשלים עדיין להיכנס לארץ. 
59 פרשת שלח לך  בין כלב ליהושע בפרשת המרגלים ����� Word הרב תמיר גרנות  מדוע יהושע שתק בתגובה לדברי המרגלים - בעוד כלב התנגד להם במלא העוצמה - והצטרף רק לאחר מכן לכלב בדבריו כנגד המרגלים? בשיעור זה נראה כי ליהושע ולכלב היו שתי תפיסות שונות בנוגע למנהיגות ולבטחון בה', ותפיסות אלו באו לידי ביטוי בהתנגדות למרגלים.  
60 פרשת שלח לך  פרשת המרגלים כקו פרשת המים של התורה ����� Word הרב תמיר גרנות  מהי מחלוקת התנאים לגבי חלוקת ספר במדבר לשלושה ספרים? מה משמעותה של פרשת "ויהי בנסוע"? מהי משמעותו של חטא המרגלים?  
61 פרשת שלח לך  פרשת ציצית ����� Word הרב יהודה ראק   
62 פרשת שלח לך  ריגול צבאי וריגול מדיני ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
63 פרשת שלח לך  הפרשה והפטרתה – בין סיפור התרים את הארץ לבין סיפור המרגלים ביריחו (יהושע ב') ����� Word הרב אלחנן סמט   
64 פרשת שלח לך  עליה ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
65 פרשת קורח  מחלוקתו של קרח ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מדוע קבעו חז"ל שמחלוקת קרח ועדתו הייתה שלא לשם שמיים? כיצד קביעה זו באה לידי ביטוי בפשט הפסוקים? 
66 פרשת קורח  מעשר דגנך תירושך ויצהרך, ובכורות בקרך וצאנך ����� Word ����� html הרב ברוך קץ  עיונים במצוות המעשר והבכורות על רקע הסתירות הרבות הקיימות בין הפרשיות השונות העוסקות במצוות אלו. 
67 פרשת קורח  שתי תלונות העם ובחירה חוזרת של אהרן ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  פרשת קרח מעלה כמה תמיהות לגבי התלונות השונות וסדרן. מאמר זה מנתח את התלונות ואת ה'מבחנים' שנעשו כתגובה לאותם תלונות. 
68 פרשת קורח  מנהיגות במבחן ההתמודדות בשתי חזיתות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בפרשת קרח נראה שנשזרו שני סיפורים שאינם קשורים זה בזה: תלונתו של קרח מצד אחד ותלונתם של דתן ואבירם מצד שני. האם אלו באמת שני סיפורים, או רק סיפור אחד המתרחש בשני מקומות? המאמר עוסק בשאלה זו ובקשיים אחרים, הן לפי התוכן והן לפי האמצעים הספרותיים השונים. 
69 פרשת קורח  מרד קרח והנשיאים ומרד דתן ואבירם ����� Word ����� html ??  בפרשת קרח לומדים על התאגדותם יחד של שתי קבוצות שמטרתן להביא לקריסת מנהיגותו של משה על ידי יצירת חזית רחבה של לחצים, שמשה לא יוכל לטפל בכולם בבת אחת. הסיפור מתמקד הסיפור בדמותו של משה ובדרך שבה הוא מנסה להדוף את המתקפה הנערכת עליו בו זמנית בכמה חזיתות. משה מנסה תחילה לפעול בדרכים אנושיות אולם זה לא מצליח ואין מנוס מהתערבות אלוקית. שתי קבוצות המורדים בחרו לפעול באותו זמן בשתי חזיתות ועונשם מגיע גם הוא בו זמנית בשתי המקומות - אוהל מועד ואוהלי דתן ואבירם.  
70 פרשת קורח  התיאור החסר בפרשת קרח ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  בחינה מדוקדקת של פרשת קרח מעלה שהיא מזכירה שתי קבוצות נפרדות, שהורכבו מאנשים שונים וטענו טענות שונות. למרות זאת, הכתוב בוחר לשזור את שתי הקבוצות ביחד. מדוע? כדי לענות על שאלה זו צריך לבחון את תפקידו של קרח, שכנראה איגד את שתי הקבוצות הללו. לכך, כנראה, כיוונו חז"ל בדבריהם על מחלוקת קרח ועדתו - למניעיו הנסתרים של קרח, ולא למניעים הגלויים, הנראים לגיטימיים לחלוטין. 
71 פרשת קורח  דתן ואבירם ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר דן בדבריהם של דתן ואבירם אודות בקשת משה אליהם לעלות אליו. אם נחלק את דבריהם לשתי מחציות, נוכל להבין אותם ביתר דיוק, ולהכריע בשאלה מתי התרחשו המאורעות המתוארים בפרשתנו. 
72 פרשת קורח  טענותיו של קרח ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  כיצד הציע משה לעדת קרח הצעה שהיא אסורה ותגרום למותם? המאמר עוסק בשאלה זו ובעוד שאלות העולות בפרשתינו. התשובה להן נובעת מניתוח השתלשלות המאורעות על רקע עמדתו של משה, ועל רקע הטענות השונות הנטענות בחלקים השונים של הפרשה. 
73 פרשת קורח  "ותפתח הארץ את פיה" ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע נענשו דתן ואבירם דווקא בבליעתם בארץ? האם בכלל יש טעם לחפש סיבה לכך שנבחר עונש זה ולא אחר? בניגוד לאסוציאציה הטבעית, המדמה את עונשם של דתן ואבירם לקבורה באדמה, התורה מדמה אותו דווקא ל'היבלעות' או ל'היאכלות' באדמה. ייתכן שיש כאן מידה כנגד מידה: הם פערו פיהם על משה, והאדמה פערה פיה ובלעה אותם; הם ביקשו שלא לעלות אל משה ושלא לעלות לארץ ישראל, ולבסוף - ירדו חיים שאולה; הם התחברו למרגלים, כינו את מצרים "ארץ זבת חלב" ואת ארץ ישראל "ארץ אוכלת יושביה", ולבסוף הם עצמם נאכלו באדמה. 
74 פרשת קורח  "מעשר דגנך תרושך ויצהרך, ובכורות בקרך וצאנך" ����� Word ����� html הרב ברוך קץ  שלוש בחינות שונות בפרשיות המעשרות וכן מעשר בהמה והקדשת בכור ופטר חמור. הראשונה, הקדשה לה'. השניה, הקדשה ללוויים כהשתתפות בעבודת אוהל מועד על ידי נתינת שכרם. השלישית, אכילה בקדושה בירושלים כדי שלא להגיע למצב של "פן תאכל ושבעת" ו"כחי ועצם ידי...". התורה מפרידה מגמות אלו לפרשיות שונות כדי להדגיש את החשיבות של כל בחינה והתורה שבעל פה מאחדת בהלכות המעשר את כל הבחינות.  
75 פרשת קורח  ממלכת כוהנים וגוי קדוש ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  בניגוד חד לתיאור התמציתי של מרד קורח עצמו, מתוארות תוצאותיו בפרטנות מפתיעה, המפתיעה עוד-יותר על רקע נטיית התורה לצמצם בתיאור נזיפות ועונשים. התיאור הנרחב של האירועים המתמיהים שהתרחשו בעקבות מרד קורח מעיד כי אי אפשר להבין את מלוא משמעותו של המרד בלי לפענח את החשיבות של מה שאירע לאחריו. 
76 פרשת קורח  הקטורת ומחלוקת קורח ����� Word הרבנית שרון רימון  הקטורת מופיעה פעמיים בפרשת קרח ועדתו: במקריבי הקטורת ובעצירת המגפה. האם ניתן ללמוד ממקומו של הציווי על מזבח הקטורת בפרשת תצוה על היותו כלי בעל חשיבות משנית במשכן או שמא להיפך זהו כלי חשוב ביותר במשכן? ניתן למצוא דוקא קווי דמיון בין הקטורת לארון. יש מקרים של מוות כתוצאה מקרבת יתר לארון או לקטורת אך מצד שני הקטורת גם יכולה לכפר על חטאים ולהציל חיים. הקטורת היא עבודה פנימית ביותר ומכונה קודש קודשים ויכולה להיעשות רק על ידי מי שנבחר לכך. 
77 פרשת קורח  פוליטיקה ואידיאולוגיה במרד דתן ואבירם ����� Word הרב תמיר גרנות  מהם ההבדלים בין המרד של קרח לזה של דתן ואבירם? למה מזהים המדרשים והמפרשים את דתן ואבירם בסיפורים קודמים בתורה, על אף ששמם לא מופיע דם בפירוש? מהו המקור למרד של דתן ואבירם? מה בדיוק היו טענותיהם, ומהי המשמעות של המרד של דתן ואבירם?  
78 פרשת קורח  משמעות הקטורת ����� Word הרב יהודה ראק   
79   שתי תלונות העם ובחירה חוזרת של אהרון ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
80 פרשת קורח  "מֵקִים דְּבַר עַבְדּוֹ, וַעֲצַת מַלְאָכָיו יַשְׁלִים" (ישעיהו מ"ד, כו)-משה מול המערערים על שליחותו ����� Word הרב אלחנן סמט   
81 פרשת קורח  את מי לקח קורח? ����� Word הרב אמנון בזק  פתיחת הפרשה – "וַיִּקַּח קֹרַח" – מעוררת תמיהה: את מי לקח?! נראה שהלשון התמוהה באה לבטא את אופייה התמוה של עדת קֹרח גופה: צירוף של קבוצות שונות הבאות בטענות שונות. בעיון נבחן את הקבוצות השונות ואת טענותיהן, ונראה מה היה סופה של כל קבוצה, ומה היה סופו של קֹרח עצמו.    ��� ������ ������� 
82 פרשת קורח  בחירת שבט לוי ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
83 פרשת חוקת  חטא מי מריבה ����� Word ����� html הרצל רוזנברג  מה היה חטאו של משה במי מריבה? פרשנים רבים עסקו בכך, אך אנו ננסה לארוג את השיטות המרכזיות לשיטה אחת כוללת. 
84 פרשת חוקת  זהב ואפר - בין המשכן והעגל לפרה האדומה ����� Word ����� html הרב משה ליכטנשטיין  אחד מהדילמות המרכזיות בעבודת ה' היא המתח המתמיד הקיים בין ההמחשה לבין ההפשטה. המאמר עוסק בהשלכות של דילמה זו על אירועי החצי השני של ספר שמות, לאור פרשת פרה. 
85 פרשת חוקת  נדרו של יפתח ����� Word ����� html הרב יהונתן יעקובס  מתי נדר יפתח את נדרו? מה בדיוק הייתה כוונתו? מדוע נקט בלשון מיוחדת? 
86 פרשת חוקת  חטא משה ואהרן ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מה היה חטאם של משה ואהרן במי מריבה? המאמר מנסה להציע הסבר לחטאם של אבות האומה, על רקע השוואה לפרשת בשלח בכלל ולתלונת בני ישראל על צמאונם בפרט. 
87 פרשת חוקת  פרשת דרכים בספר במדבר ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האירועים המתוארים בפרשת חקת אירעו בשנה הארבעים. בשנה זו, עם ישראל הורכב מדור הבנים של חוטאי חטא המרגלים. עובדה זו מאירה באור אחר את מעשיהם, ובעיקר את תלונותיהם ואת חטאם של משה ואהרן. 
88 פרשת חוקת  חטא מי מריבה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  לא משנה בדרכו של איזה פרשן נלך, עונשם של משה ואהרן נראה מוגזם. המאמר עוסק בשאלה זו, ומציע שהעונש הוא על תהליך ארוך, ולא על מעשה חד פעמי. בתהליך זה, התברר שמשה ואהרן אינם האנשים המתאימים להנהיג את עם ישראל ולהכניסו לארץ המובטחת. 
89 פרשת חוקת  מי מריבה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  הרבה קולמוסים נשברו על השאלה במה חטאו משה ואהרן. המאמר דן בשאלה מדוע לא זכו משה ואהרן להכניס את עם ישראל לארצו, על רקע ההבחנה בין דור המדבר, יוצאי מצרים, לבין הדור החדש הנכנס לארץ. האם התאימו משה ואהרן לדור החדש, לדור באי הארץ? 
90 פרשת חוקת  חטאם של משה ואהרן ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  במה חטא משה? מדוע נענש גם אהרן? המאמר סוקר את היחלשות מנהיגותו של משה, החל מחטא המרגלים ועד פרשת מי מריבה. 
91 פרשת חוקת  בני ישראל - הדור החדש ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מדוע תגובתם של משה ואהרן על חטא מי מריבה חורגת מדפוסי התגובה הרגילים, על שאר התלונות שהתלוננו בני ישראל? נראה, שמשה ואהרן ציפו שהדור החדש, שנולד במדבר, יתנהג בצורה אחרת מדור יוצאי מצרים, שהרבו להתלונן במדבר. כתגובה על תלונות בני הדור החדש, מביא עליהם ה' נחשים ומצווה להקים את נחש הנחושת. ואכן, השימוש בנחש מצשיג את מטרתו: בני ישראל לומדים להאמין בה' - יראת העונש המביאה לידי אהבה. לראשונה הם שרים בעצמם (את שירת הבאר), ואף פועלים בעצמם כדי לכבוש את ארצו של סיחון. 
92 פרשת חוקת  עליית הדור השני ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  בפרשת חקת מוצגים בפנינו סוף סוף בני הדור השני, העתידים להצליח במקום שבו נכשלו קודמיהם. מבט חטוף בפרשתנו יביא למסקנה המטרידה שלכאורה דבר לא השתנה. בני הדור השני חוזרים על אותן טעויות שטעו בהן בני הדור הראשון: תלונות על מזון ומים,"למה העליתנו ממצרים", ועוד. האמנם אין הבדל משמעותי בין שני הדורות? 
93 פרשת חוקת  על מעמד הטומאה והטהרה בתורה ����� Word הרב תמיר גרנות  לפי הרמב"ם לחוקי טומאה וטהרה תפקיד חשוב בכינון יחס היראה, מורא המקדש. מערכת דיני הטומאה והטהרה יוצרת מרווח בין תחום הקדושה לבין תחום החולין. לא הטומאה לבדה אסורה, אלא המפגש הרצוני של הטמא עם הקודש הוא האסור. 
94 פרשת חוקת  נדרו של יפתח (שופטים יא, כט-מ) ����� Word ����� html הרב יהונתן יעקובס   
95 פרשת חוקת  מסע בני ישראל בערבות מואב ����� Word הרב תמיר גרנות  האם משה מת לפני הכניסה לארץ.בגלל החטא במי מריבה, או שמא הוא מת שם כי לא יכול היה להנהיג את דור המדבר? מהם ההבדלים בין המסע הראשון לארץ ישראל בשנה השניה ליציאת מצרים, לבין המסע השני בשנת הארבעים ליציאתם, וממה הם נובעים? למה בוחר הקב"ה דווקא את התוואי הנראה מסובך במסע השני לארץ? מהם ההבדלים בין שלושת התיאורים של מסע בנ"י לארץ המופיעים בספר במדבר ובספר דברים? מהי המשמעות של הבדלים אלו? 
96 פרשת חוקת  מי מריבה ����� Word הרב יהודה ראק   
97   חטא משה ואהרן ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
98 פרשת חוקת  פרשת פרה ����� Word הרב אלחנן סמט   
99 פרשת חוקת  בני ישראל - הדור החדש ����� Word הרב אמנון בזק      ��� ������ ������� 
100 פרשת בלק  הקללה לברכה ����� Word ����� html הרב יהודה שביב  מה ייחודה של פרשת בלק ובלעם, עד שהתורה והנביאים מזכירים את עצת בלק כניסיון חמור לפגוע בעם ישראל? 
101 פרשת בלק  מבן בעור עד מול פעור ����� Word ����� html הרב יעקב פישר  המאמר עוסק במושג הראייה: מה היו יכולותיו של בלעם בן ציפור, ומה צריכה להיות דרכינו? 
102 פרשת בלק  נבואתו הרביעית של בלעם ����� Word ����� html ראובן גפני  הנבואה הרביעית של בלעם מעלה מספר שאלות: היא שונה מאוד מקודמותיה, אף אחד לא אמר לבלעם להגיד אותה, לא ברור מה היא העצה שבלעם נתן בה לבלק, ועוד. מה פשרה של נבואה זו? 
103 פרשת בלק  מה יעץ בלק ומה ענה אותו בלעם ����� Word ����� html הרב מרדכי סבתו  בחינה מדוקדקת של פרשת בלק מעלה שיש בה התמודדות כפולה: בין ה' לבלק, ובין ה' לבלעם. 
104 פרשת בלק  פרשת האתון ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נראה שפרשת האתון אינה תורמת דבר לעלילה שבפרשתנו, אלא רק מעלה מספר תמיהות. מה תפקידה של פרשת האתון? מה היא באה ללמד? המאמר מציע שפרשה זו נועדה ללמד את בלעם מה צפוי לו בהמשך, ומדוע כך הם הדברים. 
105 פרשת בלק  בלעם הרשע ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע אמרו חז"ל שבלעם היה רשע, והרי מפשט הפסוקים עולה שהוא היה מאוד ממושמע לדברי ה'? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע עצת בלעם להחטיא את ישראל בערבות מואב. 
106 פרשת בלק  סיפור החטא בבעל פעור כחתימת פרשת בלק ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה ראו מחלקי הפרשות לכלול בפרשת בלק את מחציתו הראשונה של סיפור החטא בבעל פעור, ובכך לחלק את הסיפור בין שתי פרשיות? עיון בפרשה זו מגלה את המשמעות העמוקה של החטא, את הקשר בינה לבין בלק ובלעם, ואת ההנהגה החדשה האמורה להתמודד עם המצב הזה. 
107 פרשת בלק  סיפור האתון ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע מנסה בלעם לקלל את ישראל, והרי הוא הבין שהקב"ה איננו מעוניין בכך? מה פשר סיפור האתון? המאמר עוסק בשאלות אלו תוך כדי ניתוח דברי בלעם וכוונותיו, ובאמצעות הקבלה לסיפור האתון. 
108 פרשת בלק  קנאות משה, קנאות נדב ואביהוא וקנאת פינחס ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  קיים קשר ענייני בולט בין חטא בעל פעור לבין חטא העגל. בשני המקרים, החטא (הכרוך בעבודה זרה ובגילוי עריות) נעשה אחרי גילוי שכינה המוני, בשניהם מתחוללת מגפה בעם ובשניהם אחד ממנהיגי העם - משה או פינחס - עוצר את חרון ה' בפעולה קנאית. כך, נוצר ניגוד בין פעולתו של פינחס בבעל פעור לבין אי-פעולתו של משה באותו אירוע. במקביל, קיים קשר בין קנאותו של פינחס בבעל פעור לבין קנאותם של נדב ואביהוא ביום השמיני לחנוכת המשכן; קשר המלמד אותנו על גבולות הקנאות ועל ההבדל שבין קנאות ראויה לבין קנאות פסולה. 
109 פרשת בלק  ואברכה מברכיך ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  מה ביקש בלעם להשיג? מה הייתה תגובתו של ה'? ומהו המסר הנצחי שמבקשת התורה לקבוע בפרשה זו? השיעור מנסה לענות על שאלות אלו תוך בחינת ברכות בלעם לאור סיפור האתון. 
110 פרשת בלק  מלאך ה' וחרבו שלופה בידו ����� Word הרבנית שרון רימון  מדוע שולח ה' מלאך בדרכו של בלעם עם שרי בלק אם לכאורה הלך בלעם ברשות? מהי מטרת התגלות המלאך ומדוע בלעם אינו רואה אותו? בלעם אינו הולך כעבד שעושה את רצון ה' אלא חושב שיקלל כרצונו למרות איסור ה'. מטרת המלאך לרמוז לבלעם דרך העיכובים בדרך אך בלעם אינו מבין זאת לבדו. מלאך עם חרבו שלופה בידו מופיע גם ביהושע וגם בימי דוד כדי לבטא את העובדה שההתרחשות היא מעשה ה'. 
111 פרשת בלק  משלי בלעם ����� Word הרב תמיר גרנות  כמה משלים נשא בלעם? מהו ההקשר של הופעת כל נבואה ומהם היחסים ביניהן? מהי ההתפתחות העולה מתוכן הנבואות?  
112 פרשת בלק  סיפור בעל פעור ומעשה פנחס ����� Word הרב יהודה ראק   
113   נאות משה, קנאות נדב ואביהוא וקנאות פינחס ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
114 פרשת בלק  פרשת האתון - סוף מעשה במחשבה תחילה ����� Word הרב אלחנן סמט   
115 פרשת בלק  בלק ובלעם ����� Word הרב אמנון בזק  מהו המסר המרכזי של פרשה זו, שלכאורה אינה עוסקת בקורותיהם של בני ישראל? נעמוד על התכונה המשותפת לבלק ולבלעם, שפרשתנו מתמודדת עמה הן בסיפור האתון הן בסיפור הפיכת הקללה לברכה.    ��� ������ ������� 
116 פרשת בלק  בלעם ובלק ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
117 פרשת פינחס  בעניין קרבנות המועדים שבפרשת פינחס ����� Word ����� html נח חכם  האם ניתן ללמוד מקרבנות כל חג על אופיו של החג? 
118 פרשת פינחס  צלפחד בן חפר - חייב או זכאי ����� Word ����� html עזרא קהלני  על צלפחד נאמר בתורה "כי בחטאו מת". מה היה חטאו של צלפחד? 
119 פרשת פינחס  קרבנות המוספים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  אם נתבונן בדקדוק בפירוט קרבנות המוספים, נגלה שמסתתרת מאחוריהם השקפה כוללת על מהות החגים וסדרם. במאמר זה, ננסה לקלף מעט את הקליפות המסתירות את המסרים הטמונים ברשימת קרבנות המוספים של כל מועד. 
120 פרשת פינחס  האם היו בנות צלפחד פמיניסטיות? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם דרישת בנות צלפחד נבעה ממניעים פמיניסטיים? מעיון בפרשה עולה שהמניע כלל לא קשור לפמיניזם, אלא להעמדת 'שמו' של צלפחד. אמנם, מתשובת הקב"ה אפשר אולי ללמוד קצת על השוויון בין המינים. 
121 פרשת פינחס  פרשת פנחס ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  הרצף בין חטאם של בני ישראל בערבות מואב לבין מלחמת מדין נקטע בכמה עניינים שאינם קשורים למלחמת מדין. מדוע סודרו כך האירועים במקרא? המאמר עונה על שאלה זו בהתבסס על כך שזהו החטא האחרון של בני ישראל במדבר, ומי ששרד עד כה - יהיה מבאי הארץ. 
122 פרשת פינחס  הציווי אל משה לעלות אל הר העברים וסמיכת יהושוע ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בפרשתנו מופיע הציווי למשה לעלות אל הר העברים, ולהיאסף שם אל עמיו. בפועל, עד מיתתו של משה אירעו עוד מאורעות רבים. מדוע הציווי מוזכר דווקא פה? המאמר עוסק בדברי המפרשים השונים, ומציע שציווי זה נאמר על העתיד, כהקדמה לפרשת מינויו של יהושע. 
123 פרשת פינחס  המועדות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בניתוח ההבדלים שבין החגים השונים: הן מצד פרטי הדינים, והן מצד יחס התורה אליהם. 
124 פרשת פינחס  "מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו" ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מהו מעמדם של השבת ושל ראש החודש? בפרשיות המועדות והמוספים שבפרשת פינחס ובפרשת אמור הם מופיעים בין המועדים, ואף נתייחד להם קרבן מוסף בדומה לשאר החגים. נראה, שהשבת נחשבת ל"מקרא קודש" ול"שבת שבתון" למרות שהיא אינה מועד, וקרבן המוסף המוקרב בה מלמד על מעמדה הייחודי. ראש חודש, לעומתה, אינו נחשב "מקרא קודש" אך נמנה על המועדות, ולכן מעמדו הוא מעמד ביניים - בין ימי החול והשבת לבין המועדים. 
125 פרשת פינחס  המפקד השני ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  בתחילת פרשת פינחס מופיעה תופעת כתיב נדירה במקרא - "פיסקא באמצע פסוק" (בין "וַיְהִי אַחֲרֵי הַמַּגֵּפָה" לבין המשך הפסוק).הקושי מתעצם לאור הקשר הפסוק, שלכאורה סוטה מנושא הפרשייה - מלחמת מדיין - ועובר לדון במפקד החדש של בני ישראל, בפרשת בנות צלפחד, במינוי יהושע ובפרשיות הלכתיות שונות. מדוע חוזר הציווי על מלחמת מדיין פעמיים? מה משמעות הסטייה מהנושא וקטיעתו? מה הקשר של פרשיות אלו לספר במדבר, ומה הקשר בינן לבין מלחמת מדיין? 
126 פרשת פינחס  על מפקד בני ישראל לפני הכניסה לארץ ����� Word הרב תמיר גרנות  מדוע יש לפחות שני מפקדים במדבר? מטרת המפקד הראשון היא לצרכים צבאיים ואילו מטרת המפקד השני היא לקביעת הנחלות בארץ ישראל. פירוט המפקד הראשון רק מדגיש את ההחמצה הגדולה שבחטא המרגלים, אולם נראה שיש משהו שלילי במפקד עצמו. החטא במפקד של דוד המלך הוא שמטרת המפקד היא התפארות בעוצמת הצבא ולא מטרה פרקטית. בטחון אנושי במקום בטחון בה'.מותר לפקוד רק עם מחצית השקל ולא לשם מפקד. המפקד השני הוא סמוך למגפה והוא לאחר הניצחונות הצבאיים שבהם ברורה תשועת ה' והוא מהווה תיקון למפקד הראשון. 
127 פרשת פינחס  משה על הר נבו - 'תראה ולא תבוא' ����� Word הרב תמיר גרנות  מהי המשמעות של עליית משה אל הר העברים? מהי המשמעות של ראיית הארץ משם? מהן הסיבות לכך שמשה לא נכנס לארץ?  
128 פרשת פינחס  בנות צלפחד וירושת הארץ ����� Word הרבנית שרון רימון   
129   קורבנות המוספים ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
130 פרשת פינחס  פרשת התמידין והמוספין (כ"ח-כט) כחלק מפרשיות המשכן שבספר במדבר ����� Word הרב אלחנן סמט   
131 פרשת פינחס  פרשת פינחס ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
132 פרשת מטות  ולארץ לא יכופר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו - שתי בחינות בערי מקלט ����� Word ����� html הרב יעקב גנק  לערי המקלט יש מטרה כפולה: הגנה על הרוצח בשוגג מחד, וכפרה על הרציחה מאידך. מהי ההשלכה של מטרה כפולה זו על פרשיות ערי המקלט? 
133 פרשת מטות  מדוע דין נדרי נשים פותח את פרשת מטות? ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בין חטא בעל פעור, מעשה פינחס והציווי על מלחמת מדין לבין המלחמה עצמה מפרידים שש פרשיות שנראות לכאורה לא-קשורות: מפקד בני ישראל, סיפור בנות צלפחד, צו ה' למשה לעלות להר העברים, מינוי יהושע, קרבנות המוספים ופרשת נדרי האישה והבת. שש הפרשיות האלו מתחלקות לשלושה צמדי-פרשיות, שאת כולם חורז יסוד אחד משותף: המתח שבין הצו האלוקי לבין היוזמה האישית. למעשה, קיים קשר אמיץ בין חטא בעל פעור לבין פרשיות אלו, והמתח הנזכר מאפיין גם את פרשת מלחמת מדין. 
134 פרשת מטות  החניכה ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  השיעור עוסק בשני נושאים שבפרשה: א. משמעותה של מלחמת מדיין לאור היחס המיוחד והתיאור המפורט שמקדישה התורה לשלל המלחמה; ב. מדוע צורף חצי שבט מנשה לבני גד ולבני ראובן, שנחלו בעבר הירדן המזרחי, אף שבני מנשה לא הצטרפו כלל לבקשתם של שבטי ראובן וגד. 
135 פרשת מטות  פרשיית הנדרים ����� Word הרב יהודה ראק   
136 פרשת מטות  פרשת בני גד ובני ראובן ����� Word הרב אמנון בזק  פרשת בני גד ובני ראובן כתובה באריכות רבה, והיא חוזרת פעמיים על התנאים שבהם יקבלו שבטים אלו את נחלתם בעבר הירדן. מה טיבה של אריכות זו, ומדוע נכפלו התנאים שבה? מה היחס בין סיפור הפרשה בפרשתנו לבין התיאור בספר דברים?    ��� ������ ������� 
137 פרשת מטות  משה ומדין ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
138 פרשיות מטות-מסעי  רוצח בשגגה ועיר המקלט ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  לערי המקלט תפקיד כפול: בשלב הראשון - הן מהוות מקום מקלט לרוצח מפני גואל הדם; ובשלב השני - אם מתברר שהרוצח הוא רוצח בשגגה, השהות בעיר מהווה מעין עונש גלות עד מות הכהן הגדול. 
139 פרשיות מטות-מסעי  דברי משה לבני גד ולבני ראובן ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  תגובתו החריפה של משה לנוכח בקשתם של בני גד ובני ראובן, ותשובתם של בני גד ובני ראובן, מעלות את השאלה הבאה: האם הייתה פה אי-הבנה בין משה לבין שני השבטים, או שמא שינו השבטים את דעתם לאחר התגובה החריפה? 
140 פרשיות מטות-מסעי  גבולות הארץ ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע גבולות הארץ מובאים בצורה מעורפלת? האם הארץ היא מהנילוס לפרת, או מדן ועד באר שבע? המאמר עוסק בשאלה זו, ומחלק בין הפן הלאומי לבין הפן האישי. 
141 פרשיות מטות-מסעי  היחיד והשבט בנחלות הארץ ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בפרשתנו מוזכרת בעייתם של בני שבט מנשה עם הירושה של בנות צלפחד. ניתוח ספרותי מראה שפרשה זו היא חציה השני של פרשת בקשתן של בנות צלפחד. אם כן - מדוע הפרידה התורה בין שני הסיפורים, ודחתה את המחצית השנייה עד פרשתנו? 
142 פרשיות מטות-מסעי  דיני הנחלות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  האם חולקו הנחלות לפי מספר האנשים או לפי הגורל? המאמר עוסק באופן חלוקת הארץ לנחלות, ובמשמעות ההחלטה לתת לבנות צלפחד נחלה. 
143 פרשיות מטות-מסעי  חלוצים לפני ה' - עיון בפרשת בני גד ובני ראובן ����� Word הרב תמיר גרנות  בפרשת בקשת השבטים ראובן וגד נחלה בעבר הירדן המזרחי יש אריכות יתרה. השיעור בוחן אריכות זאת ומנסה להסביר את מטרת החזרות שבפרשה. ביטוי מנחה בפרשה: "לפני ה'" והשיעור בוחן משמעותו של ביטוי זה. לפני ה' בפרשתנו הוא הליכת החלוץ לפני הארון באופן פיסי. זה גם מסמל את המעבר מהנהגה ניסית להנהגה טבעית. 
144 פרשיות מטות-מסעי  הגרי"ז סולובייצ'יק: הגולן הוא חלק מארץ ישראל - על מעמדה הייחודי של נחלת בני מנשה בגלעד ובבשן ����� Word הרב תמיר גרנות  מהו מעמדה הייחודי של נחלת מנשה בגלעד ובבשן? מהם ההבדלים בין ראובן וגד לבין חצי שבוט המנשה בכל הנוגע לבקשה לנחלה בעבר הירדן ולכיבוש והתנחלות עצמן? מהו מעמדה ההלכתי של נחלת מנשה בבשן ובגלעד? מהם דעתו של הגרי"ז בשאלה זו? 
145   רוצח בשגגה ועיר מקלט ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
146 פרשיות מטות-מסעי  ערי 'מקלט' (ל"ה, ט-לד) – משמעות השם ����� Word הרב אלחנן סמט   
147 פרשת מסעי  אחרית דבר ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  עיון מדוקדק בפתיחת הפרשה, הפורטת את תחנותיהם של בני ישראל במסעם במדבר סיני, יראה כי אין זו רשימת סיכום גרידא. רשימה זו ממחישה את החשיבות הרוחנית שבכל חלקי המסע, שהגיע עתה לסיומו. נוסף על כך, השיעור דן בפרשייה החותמת את הספר: טענתם של ראשי שבט יוסף ביחס לנחלת צלפחד. כפי שנראה, גם פרשייה זו חוזרת לנושאים שעלו בראשית הספר. היא מדגישה את החשיבות של העצמאות האישית ושל סמכות השבט גם יחד, והמסר שלה הולם את הנושא המרכזי של הספר כולו: הקמת המחנה, בואו לגבול ארץ ישראל וההכנה לקראת חציית הירדן. ייתכן שיש בפרשייה זו גם משום סגירת מעגל עם סופו של ספר בראשית, כדי לציין את סיום תקופת הגלות, הסבל והשעבוד, שהחלה עם מות יוסף. 
148 פרשת מסעי  "לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה" ����� Word הרבנית שרון רימון   
149 פרשת דברים  ספר דברים כ'סיפור' ����� Word הרב תמיר גרנות      ��� ������ ������� 
150 פרשת ואתחנן  "קול א-לוהים מדבר מתוך האש" ����� Word הרב אמנון בזק      ��� ������ ������� 
151 פרשת עקב  פרשת עקב ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
152 פרשת ראה  קדושת עם ישראל בספר דברים ����� Word הרב אמנון בזק      ��� ������ ������� 
153 פרשת שופטים  ריכוז וביזור ����� Word       ��� ������ ������� 
154 פרשת כי תצא  פשט ודרש בפרשת "והיה אם בִּן הכות הרשע" ����� Word הרב אמנון בזק      ��� ������ ������� 
155 פרשת כי תבוא  פרשת כי תבוא ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ �������