!!
 

    -    -    -        -

   :    
   ":  
   :  
   :kaluach

:
   
   
   
   
   
   

 

שיעורים על המועדים

פרשה מועדים

# ���������������
1 פרשת פרה  וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  משמעות הפטרת פרשת פרה היא השוואה בין גאולת מצרים לבין הגאולה העתידית. מהם האמצעים הספרותיים בהשוואה זו? מהי משמעות ההשוואה? 
2 פרשת החודש  ייחודו של קרבן הפסח ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  האם הפסח הוא קרבן? מדוע ציווה הקב"ה עוד לפני יציאת מצרים לאכול את הפסח על מצות ולא לאכול עמו חמץ? אם הוא קרבן - איזה קרבן הוא: עולה, מנחה או שלמים? המאמר מנתח את אופיו של קרבן הפסח, ומסיק שבפסח הבית כולו הופך למזבח, ושקרבן הפסח הוא שילוב אידיאלי בין שלושת קרבנות הנדבה, המבטא הכנה להשראת שכינה. כך, ניתן להסביר גם חלק מדיניו של קרבן הפסח: מצוַת אכילתו, אכילתו על השובע ואכילתו עם מרור. 
3 שבת הגדול  הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר מתחקה אחר המנהג של שבת הגדול, ובעיקר על קריאת ההפטרה המיוחדת בשבת זו. בהמשך, מתמקד המאמר בסוף ההפטרה, העוסק בבואו של אליהו הנביא. השאלה הנידונה היא פשר הסתלקותו של אליהו. 
4 פסח  מתחיל בגנות ומסיים בשבח ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מדוע נצרך משה לשקר לפרעה? מדוע ביקש ממנו לשחרר את ישראל רק לשלושה ימים, כאשר התכוון לברוח לתמיד? בחלקו הראשון של המאמר, מוסברים שני הפנים של גאולת ישראל: זכות אבות וחילול השם. 
5 פסח  בזמן שמצה ומרור מונחים לפניך ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  המאמר עוסק בקשר המהותי בין מצוות סיפור יציאת מצרים למצוות אכילת פסח, מצה ומרור. הוא דן בשאלה האם העיקר הוא סיפור יציאת מצרים אך פסח, מצה ומרור הם חובה בתוך מצוה זו או שהמצווה העיקרית היא אכילת פסח, מצה ומרור וסיפור יציאת מצרים בא להסביר מדוע אוכלים אותם. 
6 פסח  הצלה בתוך גאולה ����� Word ����� html הרב שלמה ברין  המאמר עוסק בקשר המהותי בין מצוות סיפור יציאת מצרים למצוות אכילת פסח, מצה ומרור. הוא דן בשאלה האם העיקר הוא סיפור יציאת מצרים אך פסח, מצה ומרור הם חובה בתוך מצוה זו או שהמצווה העיקרית היא אכילת פסח, מצה ומרור וסיפור יציאת מצרים בא להסביר מדוע אוכלים אותם. 
7 פסח  חמץ ומצה בתורה ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  המצה מבטאת את הגאולה המגיעה בשלבים הדורשים אורך רוח וכוח סבל רב. עיקר עניינו של חג המצות הוא, האזהרה החמורה מפני האשליה של גאולה שלמה בבת אחת, מפני הציפייה שהחמץ של חג השבועות הוא מיד אחרי הפסח. יום הביכורים מבטא את סיום התהליך והגעה לתכלית: מתן תורה והישיבה בארץ ישראל. ביום זה המצווה היא הקרבת שתי הלחם העשויות חמץ כדי לבטא את השלמת תכלית יציאת מצרים. גם הבאת הביכורים של היחיד ומקרא ביכורים מסמל תהליך זה.  
8 פסח  סיבת גלות מצרים (ח"א) ����� Word ����� html הרב ניר וינברג  ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה. על איזה עוון נגזר עונש זה? מהרמב"ן, דרך האר"י והמהר"ל ועד הרב קוק, דנו בשאלה זו גדולי הדורות. 
9 פסח  סיבת גלות מצרים (ח"ב) ����� Word ����� html הרב ניר וינברג  ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה. על איזה עוון נגזר עונש זה? מהרמב"ן, דרך האר"י והמהר"ל ועד הרב קוק, דנו בשאלה זו גדולי הדורות. 
10 פסח  קרבן הפסח וחג המצות ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  הציווי על חג המצות מופיע באמצע הציווי על פסח מצרים, ואילו הציווי על קרבן הפסח מופיע לאחריו. מדוע? מה המשמעות של אכילת המצה? מדוע המצווה המרכזית של חג הפסח היא איסור אכילת חמץ? 
11 פסח  יציאת מצרים ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מתי בדיוק התחילה יציאת מצרים? מתי היא הסתיימה? מדוע חז"ל בחרו דווקא את ההסבה כמנהג המבטא את החירות? המאמר עוסק בשאלות אלו תוך ניתוח של התיאור הכפול של הפסח בתורה: התיאור מצדו של פרעה, והתיאור מצדו של הקב"ה. 
12 פסח  ארבעת הבנים ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מדוע חילקו חז"ל את ארבע הפרשיות הדנות במצוַת "והגדת לבנך" לארבעה בנים שונים? ומדוע שינתה ההגדה את התשובה שנותנת התורה לבנים החכם והרשע? נראה, שארבעת הבנים מחולקים לשתי קבוצות: החכם והתם מחד, והרשע ושאינו יודע לשאול מאידך. החכם והתם שואלים על יסוד המצוות, ונענים בהסבר המצווה היסודית של "אנוכי ה' אלוקיך" ובאזהרה מפני העונש המגיע לעוברים על המצוות. הרשע מורד בברית שבין עם ישראל לבין הקב"ה, ושאינו יודע לשאול - נכנס אליה בבחינת "נעשה ונשמע". 
13 יום ירושלים  שלום ירושלים ����� Word ����� html ד''ר יוסף עופר  השם 'ירושלים' מורכב, בין השאר, מהמילה שלום. מהי המשמעות של המילה 'שלום' בתנ"ך? 
14 יום ירושלים  שלום ירושלים ����� Word ����� html ד''ר יוסף עופר  השם 'ירושלים' מורכב, בין השאר, מהמילה שלום. מהי המשמעות של המילה 'שלום' בתנ"ך? 
15 יום ירושלים  בחירת ירושלים ����� Word הרב תמיר גרנות  מדוע לא נזכרה בירת הנצח בתורת הנצח? מדוע היא הופיעה על בימת ההיסטוריה והתודעה רק בימי דוד? סקירת הרמזים לירושלים בתורה. כיצד נחלקה ירושלים לשבטים? האם דוד יישב את ירושלים או שהיישוב כבר היה קיים? האם כשהעלה דוד את ארון ה' הוא ידע שהוא מביא אותו למקומו הנצחי? מדוע מתנגד הקב"ה לכך שדוד יבנה את בית המקדש? כיצד בחר ה' בסופו של דבר במקומו? היכן נתקיימו דברי משה רבנו "המקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם"? מה משמעות הסיפור בספר שמואל ? 
16 שבועות  המשכן ומתן תורה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מאמר זה עוסק בהבנת המושג "סוד המשכן", המופיע בפירוש הרמב"ן, על רקע ההקבלה שבין פרשיות המשכן לבין מתן תורה, ועל רקע סידור המחנות סביב המשכן. 
17 שבועות  אהבה כפויה ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  מהי משמעותה של הכפייה במעמד הר סיני - "כפה עליהם הר כגיגית"? כיצד "הדור קיבלוה בימי אחשוורוש"? מאמר זה מקיף את הנושא, תוך עיון בדברי המהר"ל. 
18 שבועות  עולם חסד יבנה - בין מגילת רות לספר איוב ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מדוע נכתבה מגילת רות? המאמר עוסק בשאלה זו לאור ההשוואה והניגוד שבין סיפור המגילה לבין סיפורו של איוב. 
19 תשעה באב  מה תנחמוני הבל - לבירור הקשר בין פסח לבין תשעה באב ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  האם יש קשר בין פסח לבין תשעה באב, או שמא העובדה ששניהם חולקים את אותו היום בשבוע היא רק עובדה מקרית? 
20 ראש השנה  השופר והחצוצרות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בשתי מצוות: מצוַת התקיעה בשופר והמצווה לתקוע בחצוצרות. מה היחס בין שתי המצוות הללו? 
21 ראש השנה  יום "זכרון תרועה" ו"יום תרועה" ����� Word הרב תמיר גרנות  ראש השנה נקרא בתורה "זכרון תרועה" ו-"יום תרועה". האם יש כאן שני אפיונים של היום, ואם כן - האם ניתן להצביע על אחד מהם כמרכזי? למה לא תוקעים בשופר בשבת? מהו ההבדל בין ידיעה לזכרון?  
22 ראש השנה  יום "זכרון תרועה" ו"יום תרועה ����� Word הרב תמיר גרנות   
23 ראש השנה  "כִּי מֶלֶךְ כָּל הָאָרֶץ אֱ-לֹהִים" – 'מזמור התקיעות' מ"ז ����� Word הרב אלחנן סמט   
24 יום הכיפורים  בזאת יבא אהרן אל הקדש ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין   
25 יום הכיפורים  מלכות וזכרון בחדש השביעי ����� Word הרב תמיר גרנות  מתי תוקעים בתפילת ראש השנה? למה? מה עיקרו של יום כפי שעולה ממחלוקת ר' עקיבא ור'יוחנן בן נורי בשאלת מיקומן של המלכויות? מהי נקודת המחלוקת ביניהם, ומהן השלכותיה? כמי נפסקה ההלכה? מהו המקור לאמירת מלכויות בראש השנה? למה המלכות קשורה דווקא ל"חדש השביעי"? למה סודרו המועדים בחודש השביעי דווקא בראשון ,בעשירי ובחמישה עשר? 
26 יום הכיפורים  "מִמַּעֲמַקִּים קְרָאתִיךָ" – תהילים ק"ל ����� Word הרב אלחנן סמט   
27 סוכות  ארבעת המינים ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בהקבלה שבין ארבעת המינים לבין שבעת המינים, בקרבנות חג הסוכות, ובקשר שבין הקרבנות, ניסוך המים וארבעת המינים. 
28 סוכות  תשרי שביעי לחדשים- דוגמת שבת לימי השבוע- לפיכך כולו קדוש ����� Word הרב תמיר גרנות  מהו הקשר בין מועדי ניסן למועדי תשרי? במה קשורים פסח, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות להתגלותו של הקב"ה? מה היחס בין "מקרא קדש" ו"שבתון" כפי שמופיעים בתורה ביחס לחגי ישראל? מה אופיו של חג הסוכות? מה הקשר בין סוכות לבין ה'הקהל'? 
29 חנוכה  הנרות הללו ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מדוע הגמרא שואלת "מאי חנוכה", וכי היא אינה מכירה את החג? מדוע התשובה מתייחסת רק לנס פך השמן, ולא לנצחונות הגדולים? מדוע נס פך השמן אינו מופיע באף מקור קדום מתקופת החשמונאים? 
30 טו בשבט  נטיעה (א) ����� Word ����� html הרב יהודה שביב  המאמר מתחקה אחר מקורות מנהג הנטיעות בראש השנה לאילנות. חלקו הראשון של המאמר עוסק במשמעות העמוקה של מעשה הנטיעה, ובקשר שבינה לבין עבודת ה' והדבקות בו. 
31 טו בשבט  נטיעה (ב) ����� Word ����� html הרב יהודה שביב  בחלקו השני, המאמר עוסק בעיקר במשמעות מצוַת הנטיעה בארץ ישראל. 
32 טו בשבט  השקד ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  גאולתם של ישראל ממצרים הייתה מעין השקד - העץ שממנו נעשה מטהו של משה, והוא מסמל אותו: ממהר לפרוח וממהר לנבול. בדומה לכך, אף גלות העם וחורבן בית המקדש בימי ירמיהו הייתה מעין השקד: ממהר לנבול, אך ממהר גם לשוב ולפרוח מחדש. זאת משנת החורבן והגאולה של ר' עקיבא. 
33 טו בשבט  נטיעה (א') ����� Word ����� html הרב יהודה שביב   
34 פרשת זכור  עמלק ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  שאלת המוסריות של מצוַת מחיית עמלק מעסיקה רבות את הוגי היהדות. מדוע נצטווינו למחות את זכר עמלק, ומדוע הכריז הקב"ה מלחמה דווקא על עם זה? המאמר מנתח את פרשיות עמלק שבספרי שמות, במדבר ודברים, ומנסה לעמוד על אופיו על עמלק, על מגמותיו ועל טעם השנאה הנצחית כלפיו. 
35 פורים  מדוע לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה? ����� Word ����� html הרב אברהם שאמע  המאמר מביא את פירושו של רש"י המציג את אסתר כאנוסה ולכן לא אמרה את עמה ומולדתה וכן הוא מביא את שלושת הפירושים של אבן עזרא. השלישי שבהם מסביר שמרדכי מצוה עליה לא לומר את עמה כדי שתוכל לקיים מצוות בסתר. מרדכי שומר על אסתר כמו על בת: בהתחלה כדי לראות מה יעשה בה, ולאחר בחירתה למלכה לראות מה היא תעשה. 
36 פורים  מלחמה לה' בעמלק - יוסף, יהושע, מרדכי ����� Word ����� html הרב יוסף צבי רימון  היכן נעוץ שורש חטאו של עמלק? מדוע דווקא יוסף ויהושע הם המתאימים להילחם בעמלק ובבניו? 
37 פורים  משגיא לגויים - ויאבדם ����� Word ����� html הרב מרדכי סבתו  מה משמעותו של סיפור הסוס במגילת אסתר? טענתו של הרב סבתו היא שהסיפור מהווה את נקודת המפנה של כל המגילה, והוא הסיבה להצלת היהודים. 
38 פורים  המבוכה המוסרית לנוכח מצוַת מחיית עמלק ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מצוַת מחיית עמלק מעלה תהיות מבחינה מוסרית. עיון מדוקדק במצווה זו מעלה שהיא אינה משקפת כלל עיוות מוסרי. המצווה נבחנת על רקע התקופה המקראית, ועל פי דברי הראשונים על מצווה זו.