!!
 

    -    -    -        -

   :    
   ":  
   :  
   :kaluach

:
   
   
   
   
   
   

 

שיעורים בפרשת השבוע מאת הרב מאיר שפיגלמן

פרשה בראשית

# ���������������
1 פרשת בראשית  מאכלי האדם והחיות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  עיון בפירוט המאכלים המותרים לאדם ולחיות מעלה שגם בשלב הראשון, לפני היתר אכילת הבשר, היה הבדל בין מאכלי האדם לבין מאכלי החיות. המאמר מתחקה אחר השלבים השונים בדרגתו של האדם על פי המאכלים העולים על שולחנו. על פי ההבחנה הזו, ניתן גם להסביר אירועים נוספים: חטאו של קין, חטא האדם הראשון ועוד. 
2 פרשת בראשית  עץ הדעת ועץ החיים ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
3 פרשת נח  התגלות הקב"ה לנח ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע לא התגלה הקב"ה לנח לבשר לו על סופו של המבול? התשובה לשאלה זו טמונה בהבנת הבעייתיות שבהתגלות הקב"ה במים: במקום שיש מים - יש פחות השראת שכינה. יחס זה מבאר, מלבד את פרשתנו, גם את בריאת העולם וגם את קריעת ים סוף. 
4 פרשת נח  הבריאה החדשה ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
5 פרשת לך-לך  פשרה של מלחמת המלכים ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מה החשיבות הגדולה של הסיפור המפורט על מלחמת המלכים? מה הקשר בינו לבין ברית בין הבתרים? נראה, שהברית וגזירת השעבוד באו בעקבות הכרעתו המוסרית של אברהם להציל את לוט ואת אנשי סדום, למרות המחיר הרב שהוא וזרעו עתידים לשלם. 
6 פרשת לך-לך  ברית בין הבתרים הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
7 פרשת וירא  בין שילוח הגר לשילוח הפילגשים ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע שילח אברהם את הגר וישמעאל בחוסר כל, ולא נתן להם כלום, שלא כמו לבני הפילגשים? מה פשר התנהגותה של הגר בהשליכה את ישמעאל תחת אחד השיחים? נראה, שהקב"ה העמיד את הגר בניסיון הדומה במקצת לעקדת יצחק, אלא שבניגוד לאברהם, שעמד בניסיון, הגר סירבה להשתתף בו. 
8 פרשת וירא  התגלות א-להית אל אברהם ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
9 פרשת חיי-שרה  ניסיון ופשרו ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מה מטרת ניסיונו של אליעזר על הבאר? האם אברהם שלח את עבדו דווקא למשפחת בתואל? אם כן - מדוע הוא ניסה את כל בנות חרן? מדוע לא ציווה אליעזר על אחד מהאנשים בשיירתו לעזור לרבקה להשקות את גמליו? 
10 פרשת חיי-שרה  ארץ ישראל ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
11 פרשת תולדות  ברכת האבות, בחירת יעקב ומהלך ההיסטוריה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  גניבת הברכות ע"י יעקב נבע מ'מחלוקת' שהתגלעה בין יצחק לרבקה בנוגע להמשכיות עם ישראל. לעיתים, הקב"ה נותן לאדם לבחור בין שני דרכים, ובבחירתו הוא קובע כיצד יתקדם העולם. 
12 פרשת תולדות  "תתן אמת ליעקב" ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
13 פרשת ויצא  מפתח של חיה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע לא זכתה רחל לפרי בטן? מה פשר טענתה ליעקב ומהי סיבת התפרצותו? המאמר עוסק בנשים העקרות שבמקרא, ובעיקר ברחל, בלאה וביחסים בתוך משפחת יעקב. 
14 פרשת ויצא  המקום אשר יבחר ה' ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
15 פרשת וישלח  נדרו של יעקב ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מפשט הכתובים עולה שמעשה דינה אירע כדי לגרום ליעקב לקיים את נדרו - להקים מזבח בבית אל. מדוע לא מילא יעקב את נדרו כבר שהגיע לארץ? 
16 פרשת וישלח  האם ניתן ללמוד זכות על מעשה שמעון ולוי? ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
17 פרשת וישב  למי ניתנה הבכורה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מיהו הבכור בין השבטים? נראה שתפקיד זה התחלק לשלושה: ראובן הוא גדול האחים, יהודה הוא המנהיג והבכורה ניתנה ליוסף. המאמר עוסק בחלוקה זו על רקע ניתוח אופיים ומעשיהם של השלושה. 
18 פרשת וישב  "ונראה מה יהיו חלומותיו" ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
19 פרשת מקץ  על חלומות ופתרונם ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  בחינת החלומות השונים שפתר יוסף מעלה שפתרונותיו היו סבירים בהחלט, וקשה להאמין שאף אחד אחר לא פתר כך את החלומות. אם כן, מה הייחודיות של יוסף כפותר חלומות? 
20 פרשת מקץ  מדוע התנכר יוסף לאחיו? ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
21 פרשת ויגש  מעשיו של יוסף ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא חי? מדוע התנכר יוסף לאחיו? כיצד ייתכן שאף אחד מהאחים לא הכיר את יוסף, אפילו אחרי כל הסימנים שיוסף נתן להם? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובניתוח נאומו של יהודה. 
22 פרשת ויגש  ירידתו הכפולה של יעקב למצרים ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
23 פרשת ויחי  הבחירה בספר בראשית ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מקובל לחשוב שלכל אורך ספר בראשית, הקב"ה בוחר תמיד בבן הצעיר. עיון בפרשיות השונות מעלה שזה אינו המצב לאורך כל הדרך. אם כן, מהו הקריטריון לבחירה? 
24 פרשת ויחי  ויחי יעקב – בארץ מצרים ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 

פרשה שמות

# ���������������
25 פרשת שמות  מנהיגותו של משה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע סירב משה להנהיג את ישראל? האם לסירוב זה היו תוצאות משמעותיות? נראה, שסירובו של משה הביא לפיצול הסמכויות בינו ובין אהרן, וכך גם לדורות. רמז לפיצול זה ניתן למצוא בשלושת האותות שעשה משה לעיני בני ישראל. 
26 פרשת שמות  "ויאמן העם וישמעו" - הוויכוח בין ה' למשה על חינוך לאמונה ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
27 פרשת וארא  אותות ומכות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  במכות הדם והשחין יש שיתוף פעולה בין משה ואהרן, וכן יש כפילות מסויימת בציווי ובעשייה. נראה, שמכות אלו הן שתיים מהאותות שנתן הקב"ה למשה - הדם והצרעת. ואכן, שתי המכות הללו פותחות קבוצות חדשות של מכות. על פי זה, ייתכן שמספר המכות כלל לא היה עשר אלא דווקא שתים עשרה. 
28 פרשת וארא  מיהו מושא החזיון התיאולוגי של מכות מצרים ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
29 פרשת בא  חג הפסח ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מהו התאריך של חג הפסח - י"ד בניסן או "חודש האביב"? מדוע מצווה הקב"ה למשה בערב פסח מצרים על פסח דורות? 
30 פרשת בא  עיצוב הזכרון הקולקטיבי של סיפור יציאת מצרים מתקופת המדבר ועד ימי בית שני ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
31 פרשת בשלח  מעבדות לחירות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע 'שיקר' משה לפרעה ואמר לו שהם רוצים ללכת רק לשלושה ימים? מדוע הקב"ה הביא כל כך הרבה מכות על מצרים, כאשר ניתן היה לשחרר את בני ישראל ביתר קלות? מדוע נאלצו בני ישראל לקבל את שכרם במרמה? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע ההשוואה בין יציאת מצרים לבין בריחת יעקב מלבן. המסקנה היא שמטרת הקב"ה הייתה שחרור מלא של עם ישראל ממצרים, מרצון ולא מכפייה. 
32 פרשת בשלח  'ממרים הייתם' או 'חסד נעוריך' – מסע בעקבות תלונות עם ישראל במדבר ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
33 פרשת יתרו  מעמד הר סיני ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  עיון במעמד הר סיני מעלה מספר שאלות ותמיהות. המאמר עוסק בניתוח המטרה של מעמד הר סיני, בתוצאות שהיו לו ובהשלכותיו לעתיד. 
34 פרשת יתרו  'וישתחו וישק לו' – כפל המשמעות בסיפור המפגש בין משה ליתרו ומשמעותו ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
35 פרשת משפטים  פשטי המקראות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  הפער בין פשטי המקראות בפרשתינו לבין ההלכות שקבעו חז"ל הוא גדול מאוד. המאמר מתחקה אחר פער זה, ומנתח את התפיסה המקראית של דיני הנזיקין אל מול תפיסתם של חז"ל. 
36 פרשת משפטים  דיני עבדים לדור יוצאי מצרים ודיני אדונים לדור הנכנסים לארץ ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
37 פרשת תרומה  מבנה המשכן ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  האם יש קשר בין פרטי מבנה המשכן? נראה, שלמשכן יש אופי כפול: המשך למעמד הר סיני, ומקום ההתוועדות של בני ישראל עם ה'. אופי כפול זה מתבטא בפרטים השונים של מבנה המשכן. 
38 פרשת תרומה  האם אין סתירה בין גזרת 'הנה אנכי שולח מלאך לפניך' לציווי ו'עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'? ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
39 פרשת תצוה  בין כהן גדול לכהן הדיוט ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מה פשר ההבדלים בין בגדי הכהן הגדול לבין בגדי הכהן ההדיוט? מה בדיוק תפקידו של הכהן ההדיוט? האם הוא רשאי לעבוד בהיכל? מפשט הכתובים עולה שכוהנים הדיוטות לא היו רשאים לעבוד בהיכל. מדוע, אם כן, הם עבדו בו? 
40 פרשת תצוה  הוויכוח על דרך החינוך לאמונה וביטוייו בפרשיות המשכן ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
41 פרשת כי-תשא  השלכותיו של חטא העגל ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  חטא העגל נמנה על החטאים החמורים ביותר של עם ישראל, אך לא תמיד שמים לב לאחת מההשלכות שלו: מעמדו של עם ישראל השתנה מ'עמו של הקב"ה' ל'עמו של משה'. המאמר עוסק בשינוי זה על רקע השינוי שחל גם במשה, וכן בתיקון המלא בדורו של שמואל. 
42 פרשת כי-תשא  חלקו של אהרן במעשה העגל מהמקרא ועד לספרות חז"ל? ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
43 פרשת ויקהל  המשכן לאחר חטא העגל ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  אחת ההשלכות של חטא העגל הייתה השינויים שחלו בפרטי מבנה המשכן: מזבח הקטורת, הכהן העובד בשבעת ימי המילואים, הציווי על מחצית השקל והאחראים על בניית המשכן. המאמר עוסק בהבדלים אלו ובקשר ביניהם לבין חטא העגל. 
44 פרשיות ויקהל-פקודי  "ותחזינה עיננו בשובך לציון" – הערגה למקדש והחשש מבניינו במהלך הדורות ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
45 פרשת פקודי  בגדי הכהונה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע הקב"ה לא הראה למשה את בגדי הכהונה בהר סיני, כמו שהראה לו את שאר הכלים? מדוע השרשראות נעשו מזהב טהור ולא מזהב רגיל? התשובות לשתי השאלות קשורות זו בזו, וטמונות בהבנת השילוב שבין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה. 

פרשה ויקרא

# ���������������
46 פרשת ויקרא  הקרבנות העולים והיורדים ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  גם החטאת וגם האשם הם, במידה מסויימת, קרבן עולה ויורד. בחטאת - סוג הקרבן נקבע לפי מעמדו של החוטא, ובאשם - לפי גילו. המאמר מנתח את ההבדלים הללו ואת תפקידם של החטאת והאשם. 
47 פרשת צו  בין פרשת צו לפרשת ויקרא ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  ישנם מספר הבדלים בין תיאור הקרבנות בפרשתינו לבין תיאורם בפרשת ויקרא: סדר הקרבנות, הדינים המוזכרים ועוד. המאמר עוסק בהבדל המהותי שבין שתי הפרשיות: פרשת ויקרא מתארת את דיני הקרבנות מנקודת מבטו של מביא הקרבן, ואילו פרשת צו מתארת אותם מנקודת מבטו של הכהן המקריב. 
48 פרשת שמיני  חטאם של בני אהרן ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע חטאו נדב ואביהו דווקא ביום השמיני לימי המילואים? נראה, חטאם נבע מטעות בהבנת מעמדם. לכהן הגדול יש אופי כפול: כהן גדול וכהן משוח. בני אהרון היו כהנים הדיוטות, אבל הם נמשחו. עובדה זו - היא שגרמה לטעותם של נדב ואביהו. 
49 פרשת תזריע  טהרת המצורע ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  התורה מצווה לשלח את כל הטמאים מהמחנה, אבל בפרשתינו נאמר ציווי זה רק לגבי המצורע, מדוע? מה המיוחד בטהרתו של המצורע? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח תהליך טהרתם של כל הטמאים. 
50 פרשת מצורע  הטבילה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בתהליכי הטהרה של הטמאים השונים, ובעיקר בתפקידה של הטבילה - המופיעה גם במקומות שאין בהם טומאה. 
51 פרשת אחרי מות  פרשת העריות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בניתוח פרשת העריות: סדר האיסורים, מבנה הפרשה, הנשים הכלולות בה ואלו שאינן כלולות בה, וחלות האיסור על האישה. 
52 פרשת קדושים  ה"יום" ההלכתי ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  האם היממה מתחילה מהלילה או מהיום? בתורה נראה ששתי האפשרויות נכונות. המאמר עוסק בנקודה זו, ומסביר על פיה את ציוויי קרבן הפסח השונים. 
53 פרשת אמור  פרשת המקלל ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע בחרה התורה לשזור את פרשת המקלל עם פרשה העוסקת בדיני נזיקין? את מי בדיוק קילל המקלל? מה הקשר בין פרשת המקלל לבין הפרשה שלפניה ושאחריה? המאמר עוסק בניתוח פרשת המקלל, תוך השוואתה לפרשת הכאת המצרי על ידי משה. 
54 פרשת בהר  היובל והשמיטה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מפשטי המקראות נראה שדיני השמיטה והיובל דומים, אך בעצם הטעמים העומדים ביסוד הדינים הללו - שונים. החלוקה בין היובל לבין השמיטה מסבירה גם את דיניהם השונים וגם את צורת הספירה הייחודית של כל אחד מהם. 
55 פרשת בחוקותי  עשרת הדברות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  נראה ששלוש הפרשיות האחרונות של ספר ויקרא - קדושים, בהר ובחוקותי - הן חזרה על עשרת הדברות. מדוע חזרה התורה על עשרת הדברות פעם נוספת? ומדוע ניסוח עשרת הדברות שונה מניסוחן בפרשת יתרו ובפרשת ואתחנן?, העיקרון המנחה את ההסבר הוא שפרשיות אלו ניתנו בין הלוחות הראשונים לבין הלוחות השניים. 

פרשה במדבר

# ���������������
56 פרשת במדבר  כיסויי המשכן ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בניתוח מדוקדק של הפרטים השונים הנוגעים לסוגים השונים של כיסויי הכלים ובמשמעותם. 
57 פרשת במדבר  עבודת ה' שבמפקד בני ישראל ����� Word הרב חנוך וקסמן      ��� ������ ������� 
58 פרשת נשא  ההסתכלות האלוקית מול זו האנושית ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בשלוש נקודות: מבנה המשכן, סדר חניית השבטים וסדר האבנים על האפוד. שלוש הנקודות האלו קשורות אחת לשנייה, שכן בא בהן לידי ביטוי ההבדל שבין ההסתכלות האלוקית לבין ההסתכלות האנושית. 
59 פרשת נשא  המחנה והמרכבה ����� Word הרב חנוך וקסמן      ��� ������ ������� 
60 פרשת בהעלותך  חטאם של בני ישראל ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מה פשר טענתם של בני ישראל? מדוע הקב"ה נותן בשר לעם ובסוף מעניש אותם? מהי משמעות ההתנבאות של אלדד ומידד? 
61 פרשת בהעלותך  על תאוות וקינות ����� Word הרב חנוך וקסמן      ��� ������ ������� 
62 פרשת שלח לך  עם ישראל וארץ ישראל ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בקשר בין שלוש המצוות שבסוף הפרשה - נסכים, חלה וקרבן חטאת - לבין חטא המרגלים. הקשר נובע מהקשר המיוחד שבין עם ישראל לארצו, בהקשר של עבודת ה'. 
63 פרשת קורח  טענותיו של קרח ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  כיצד הציע משה לעדת קרח הצעה שהיא אסורה ותגרום למותם? המאמר עוסק בשאלה זו ובעוד שאלות העולות בפרשתינו. התשובה להן נובעת מניתוח השתלשלות המאורעות על רקע עמדתו של משה, ועל רקע הטענות השונות הנטענות בחלקים השונים של הפרשה. 
64 פרשת חוקת  חטאם של משה ואהרן ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  במה חטא משה? מדוע נענש גם אהרן? המאמר סוקר את היחלשות מנהיגותו של משה, החל מחטא המרגלים ועד פרשת מי מריבה. 
65 פרשת בלק  סיפור האתון ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע מנסה בלעם לקלל את ישראל, והרי הוא הבין שהקב"ה איננו מעוניין בכך? מה פשר סיפור האתון? המאמר עוסק בשאלות אלו תוך כדי ניתוח דברי בלעם וכוונותיו, ובאמצעות הקבלה לסיפור האתון. 
66 פרשת פינחס  המועדות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בניתוח ההבדלים שבין החגים השונים: הן מצד פרטי הדינים, והן מצד יחס התורה אליהם. 
67 פרשיות מטות-מסעי  דיני הנחלות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  האם חולקו הנחלות לפי מספר האנשים או לפי הגורל? המאמר עוסק באופן חלוקת הארץ לנחלות, ובמשמעות ההחלטה לתת לבנות צלפחד נחלה. 

פרשה דברים

# ���������������
68 פרשת דברים  עבר הירדן המזרחי ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  לכאורה, עבר הירדן המזרחי נחשב לחלק מארץ ישראל עוד לפני מותו של משה. יוצא, אם כן, שמשה אכן נכנס לארץ. מה ההבדל בין עבר הירדן המזרחי לבין עבר הירדן המערבי? האם יש קשר בין הבדל זה לבין השבטים השונים שהתנחלו בכל חלק? המאמר עוסק גם בחשיבות הסיפור של מינוי השופטים. 
69 פרשת ואתחנן  עשרת הדברות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  כיצד יש לחלק את עשרת הדברות? מה משמעות ההבדלים שבין הדברות הכתובות בפרשת יתרו לבין הדברות שבפרשתינו? 
70 פרשת עקב  פרשיות שמע ו"והיה אם שמוע" ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע תיקנו חז"ל לומר פעמיים ביום דווקא את פרשיות "שמע" ו"והיה אם שמוע"? המאמר עוסק בניתוח פרשיות אלו ובמשמעות מיקומן בתוך נאום ההקדמה לנאום המצוות. המאמר גם עוסק בשאלת הזכרת מיתתו של אהרן בפרשת עקב. 
71 פרשת ראה  פרשת בשר תאווה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  פרשת היתר בשר התאווה מחלוקת לשלוש חטיבות, העוסקות בהיבטים שונים של היחס בין הבאת קרבן לבין שחיטת בשר חולין: חובת הבאת הקרבנות מצד קדושת המקדש, חובת ההבאה מצד דיני הקרבן, ופירוט דיני בשר התאווה והאיסור לאכול את הדם. 
72 פרשת שופטים  מידה כנגד מידה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בשני מקרים בהם בא לידי ביטוי העיקרון של 'מידה כנגד מידה': עדים זוממים ורוצח בשגגה. מדוע נענשים העדים כאשר לא קרה דבר לניזק? מדוע נענש הרוצח בשגגה לנוס אל עיר המקלט? מדוע עונש הגלות הוא עד מותו של הכהן הגדול? 
73 פרשת כי תצא  דין הגירושין ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בכמה נקודות מרכזיות העולות מעיון בדין הגירושין: האם לאחר הגירושין קיימת עדיין זיקה כלשהי בין הבעל לבין אשתו לשעבר? מה משמעות נתינת ספר הכריתות לרשותה של האישה? מה פשר ההקבלה בין הנישואין לבין הגירושין? מאילו סיבות רשאי אדם לגרש את אשתו? 
74 פרשת כי תבוא  מעמד הברכה והקללה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מעמד הברכה והקללה והציווי על הקמת מצבת האבנים מעלים מספר שאלות: האם נצטוו ישראל להקים מצבה אחת או שתיים? מה נצטוו לכתוב על האבנים? מדוע צוו לטוח אותם בסיד? 
75 פרשת ניצבים  תפקידה של פרשת ניצבים ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בתפקידה הכפול של פרשת ניצבים: סיום לתוכחה של פרשת כי תבוא, וחתימה לנאום המצוות. המאמר עוסק גם בהבדלים שבין התוכחה של פרשת כי תבוא לבין התוכחה של פרשת בחוקותי, וכן בקשר שבין הגאולה לתשובה. 
76 פרשת האזינו  וילך משה - לאן הלך? ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  פרשת וילך פותחת ב"וילך משה". לאן הלך משה? פרשת האזינו מסתיימת ב"ויבוא משה". מהיכן הוא בא? ייתכן, שזמנן הכרונולוגי של פרשיות וילך-האזינו הוא לפני פרשת דברים. 
77 פרשת וזאת הברכה  סיומה של התורה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  התורה - סיפור חייו של משה - אכן מסתיימת במותו, אך בלי לסגור את המעגל שנפתח בפרשת בראשית: הגירוש מגן עדן. המאמר עוסק בנקודה זו על רקע ההקבלות שבין משה לבלעם. 

פרשה מועדים

# ���������������
78 פסח  יציאת מצרים ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מתי בדיוק התחילה יציאת מצרים? מתי היא הסתיימה? מדוע חז"ל בחרו דווקא את ההסבה כמנהג המבטא את החירות? המאמר עוסק בשאלות אלו תוך ניתוח של התיאור הכפול של הפסח בתורה: התיאור מצדו של פרעה, והתיאור מצדו של הקב"ה. 
79 ראש השנה  השופר והחצוצרות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בשתי מצוות: מצוַת התקיעה בשופר והמצווה לתקוע בחצוצרות. מה היחס בין שתי המצוות הללו? 
80 סוכות  ארבעת המינים ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בהקבלה שבין ארבעת המינים לבין שבעת המינים, בקרבנות חג הסוכות, ובקשר שבין הקרבנות, ניסוך המים וארבעת המינים.