!!
 
EAB- blank
 

עבודת ה'

שיעור ארבעים ושמונה - על שחיקה והתחדשות (5)

בשיעור הקודם השתמשנו בשני דימויים על מנת להבהיר את היחס בין כוחות העומק המניעים את האדם ובין התנהלותו ביום יום. הדימוי הראשון הוא לקרחון, אשר רוב רובו נמצא מתחת למים ומעל פני המים מבצבץ רק "קצה קרחון", ובהתאם לכך גם היחס בין הרבדים הפנימיים של האדם והרבדים החיצוניים שלו. ניתן להשתמש בדימוי של מקור שנמצא מתחת לפני האדמה ובמשאבה שאמורה לשאוב מן המקור ולהעלות את המשאבים הפנימיים אל עבר פני השטח.

בעזרת דימויים אלו העלנו את הטענה, שחווית שחיקה יכולה להעיד על התרוקנות המקור, כך ששינוי חיצוני דומה לתיקון המשאבה בלבד וככל הנראה לא באמת יועיל לטווח הארוך. אם כן, על מנת להכנס 'פנימה' יש צורך בניתוח עצמי שיאפשר מילוי מחודש ואמיתי של המקור.

כמובן, שניתוח זה הינו פעולה אישית ואינטימית, והדרך שאנו מציעים לכך היא רק דרך אחת מיני רבות. יתכן שחלקכם ימצאו בה טעם, ועבורם בלבד הדברים נכתבים. מטרת הניתוח המוצע הוא לבדוק היכן עובר 'מפלס גובה המים' במאגר המשאבים הפנימי.

ראשית, כדאי לחפש מקום שקט בלי לחץ של זמן, וכדאי להביא דף ועט. בשלב הבא אדם צריך לשאול את עצמו, "מה אני יודע בוודאות?"

כאשר האדם מסוגל לומר על דבר כל שהוא שהוא יודע אותו בוודאות, על לשהות מעט בנקודה זו, וכאשר הוא חש שזה מספיק עבורו להמשיך הלאה.

נדגים:

"אני יודע בוודאות שאני חי...". כעת, יש לשהות מעט בתחושת הוודאות הזו.

"אני יודע בוודאות שיש לי חושים" (כדאי לפרט את חמשת החושים: ראיה, שמיעה, משוש, ריח, טעם).

"אני יודע בוודאות שיש תחתי אדמה".

"אני יודע בוודאות שאני יכול לנוע".

"אני יודע בוודאות שיש אנשים סביבי"

בזו הדרך, להשלים (בעזרת ה') את השלב הראשון של ודאויות פשוטות. השלב הבא הוא השלב בו האדם מוודא על עצמו כל מיני דברים:

"אני יודע בוודאות שאני רוצה לעשות טוב".

"אני יודע בוודאות שעשיתי דברים טובים בחיי".

"אני יודע בוודאות שיש לי כישרונות מסוימים". כדאי לפרט מהם, שכן אין אדם בלי כשרון כל שהוא.

"אני יודע בוודאות שיש אנשים שאני אוהב"

"אני יודע בוודאות שיש אנשים שאוהבים אותי".

בשלב זה נעצור עם דוגמאות וכל אדם יבנה לעצמו את מודל הוודאות, בפעם הבאה נבדוק מה קורה כשמגיעים לנקודה בא אין לנו וודאויות.

ר' אלעד גוטמן