!!
 
EAB- blank
 

עבודת ה'

שיעור שש עשרה - תחילת העבודה

בשיעור הראשון בסדרה ("מהי עבודת ד'?") עמדנו על כך שהמטרה של סדרה זו היא בעיקר מעשית. פתחנו בשאלה מהי עבודת ד', ובעקבות הרמח"ל במסילת ישרים הצבענו על חמשה יסודות מהם מורכבת עבודת ד'. בחמש עשרה השעורים שלאחר מכאן עברנו בפורטרט על חמשת היסודות הללו: יראה, אהבה, תיקון המידות, שלמות הלב וקיום המצוות (לקיום המצות לא הקדשנו שעור מיוחד). כעת, בעצם, אנחנו מוכנים לצאת לדרך. עלינו לנסות לפלס לעצמנו את השביל והמסילה דרכם נוכל להתקדם באופן מעשי.

הספר מסילת ישרים מסתיים במדרגת הקדושה, שהיא מדרגה בה כל מעשיו של האדם הם עבודת ד' ממש (גם פעולות חולין מובהקות). מדרגה זו היא מדרגה העומדת כפסע מרוח הקודש. יתכן מאוד שנסיון ללכת בדרך שסופה היא מידת הקדושה מרתיע את רובינו ויתכן שלחלקנו הוא אפילו נראה מגוחך. אנו אומרים לעצמנו: "מה לנו אנשים רגילים, ולדיבורים על מדרגות כל כך גבוהות?".

כמענה לכך, יש לומר מספר דברים. ראשית, עלינו לזכור ש"לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להבטל הימנה" (אבות ב', ט"ז). שנית, אדם שמושגים גבוהים הם חלק מעולמו, גם אם לא מעולמו הממשי, הוא אדם אחר לגמרי. אדם בעל אופק קרוב, מן הסתם לא יגיע אפילו לאופק זה. מאידך, אדם עם אופק רחוק, קיים הסיכוי שיזכה להתקדם עוד הרבה מאוד בחייו.

שמעתי מהרב בזאנסון משל יפה, הקולע לעניין זה. מלך אחד ביקש מבנו: ”העלה נא את הסלע הענקי שמונח בחצר אל הקומה הראשונה של הארמון”. האבן היתה עצומה בגודלה ולא ניתן היה להזיזה ממקומה, גם לא בעזרת גברים חסונים, סוסים ומנופים. הנסיך ניסה פעמים רבות ולבסוף התייאש. כשחזר המלך לארמון והתרעם על כך שלא בוצעה פקודתו, אמר הנסיך, מבויש: ”זה היה בלתי אפשרי!”. ”האם אתה חושב שהייתי מבקש ממך את הבלתי אפשרי?!”, קרא המלך, ”היית צריך לחשוב! האם ביקשתי ממך להעלות את הסלע הזה שלם? לו היית נוטל פטיש ומבקע את הסלע לחתיכות היית יכול, לאט-לאט, לבצע את העבודה”.

מעולם לא דרשו מאיתנו להצליח מיד, אלא ביקשו מאיתנו לא לדרוך במקום, לרצות להתקדם, לשאוף לעלות ולהיות מוכנים לקבל על עצמנו להשתנות במשהו. אין ספק שגם השינוי הכי קטן הוא לא פשוט כלל, אך בלי ספק לא מדובר במשימה בלתי אפשרית!

ר' אלעד גוטמן