!!
 
EAB- blank
 

הכוזרי

תפקידם של הנצרות והאיסלאם

בתקופת התנ"ך, המאבק הרוחני של עם ישראל היה כנגד האלילות. מצב זה נמשך באופן כללי גם בתקופת הבית השני, בה ההתמודדות הייתה עם התרבות היוונית, שהייתה קשורה במידה רבה לאלילות.

לעומת זאת, באלפיים השנים האחרונות אנו עדים להתמודדות שונה לחלוטין - התמודדות עם הנצרות והאיסלאם (שהתחיל מאוחר יותר). התמודדות זו היא כנגד דתות המאמינות גם הן בא-ל אחד, והיונקות את מקור השראתן מן היהדות עצמה. בניגוד לאלילות ולתרבות היוונית, הדתות הללו אינן מכחישות את התנ"ך, אלא מפתחות מתוכו אמונה שונה. התמודדות זו הייתה ועודנה קשה מאוד לעם ישראל. עם ישראל שילם מחיר דמים עצום בעקבות המאבק הרוחני שבין הנצרות והאיסלאם לבין היהדות, וכנראה שנמשיך לסבול מן הדתות הללו גם בעתיד.

אך ניתן גם לראות בהתפתחותן של דתות אלו התגשמות של תהליך רוחני מיוחד במינו.

אם בתקופת הבית הראשון והשני, היהדות הייתה כת מבודדת של מאמינים בא-ל אחד מופשט, היום אמונה זו הפכה להיות נחלתם של חלקים עצומים בעולם. האמונה בא-ל אחד התחילה ביהדות, אך אמונה זו התפשטה בזכות הנצרות והאיסלאם לעולם כולו.

ריה"ל רואה בתהליך מדהים זה, הכנה לביאת המשיח: "הדתות האלה הן אפוא רק הכנה והקדמה למשיח המיוחל, אשר הוא הפרי, ובאחרית הימים, בהודותן בו, תהיינה הן פריו והיה העץ כולו אחד" (ד', כג).

כהקדמה לביאת המשיח, שיגאל את העולם כולו, מתפשטת האמונה היהודית בעולם כולו על ידי התלבשותה בלבוש זר ושונה. כיום, הדתות הללו אכן נראות כרחוקות מן היהדות, אך בעומק הן דווקא גורמות להתפשטותה. לעתיד לבוא, גם הן יודו ליהדות, שכן יראו שהיא בעצם השורש לאמונתם (באופן דומה כותב גם הרמב"ם במשנה תורה [בנוסחים הלא-מצונזרים], הלכות מלכים י"א, ד).

ריה"ל מוסיף כי לא במקרה התפשטותה של האמונה היהודית התרחשה בגלות: דווקא כשעם ישראל יורד מגדולתו, זוהי ההזדמנות להפצת האמונה גם לעמים אחרים. זוהי בעצם חלק ממטרתה של הגלות - השפעה על העולם כולו דרך ההתפזרות של היהודים בקרב האומות: "יש לא-לוה חכמה נסתרת בהשאירו אותנו בגלות - מעין החכמה הצפונה בגרגיר הזרע: גרגיר זה נופל אל תוך האדמה ושם הוא משתנה ונעשה לכאורה עפר... אולם לאחר זמן יתברר כי גרגיר זה הוא אשר ישנה את העפר" (שם).

עם ישראל בגלות נראה כעם חלש וחסר ערך, אך דווקא שם השפעתו חזקה ביותר. השפעה זו היא נסתרת, כמו הגרעין שפועל באופן נסתר, אך בסוף מצמיח את העץ כולו.

ר' איתיאל גולד