!!
 
EAB- blank
 

עיון בנביאים ראשונים

המלכתו המחודשת של דוד (שמ"ב י"ט-כ')

סיפור חזרתו של דוד לירושלים מתחיל באמצע פרק י"ט ומסתיים בסוף פרק כ'. סיפור זה מתחלק לשתי יחידות משנה: החלטת העם להחזיר את דוד וחציית הירדן, ומרד שבע בן בכרי.

מלשון הפסוקים - " ויהי כל העם נדון בכל שבטי ישראל..." - אנו למדים שכנראה היה ויכוח האם לקבל את דוד בחזרה למלך על ישראל. המקרא מזכיר טענות שונות שטענו אלו שצידדו בהחזרת דוד: העובדה שהוא הציל את עם ישראל בעבר, והעובדה שאבשלום מת ולא נותר למלוכה דורש אחר. בהמשך מתברר שרק שבטי ישראל הסכימו להחזיר את דוד, ודווקא שבט יהודה נצרך לשכנוע מיוחד. יהודה קיל הציע שהמלחמות הרבות שניהל דוד התישו את הלוחמים, ולכן דווקא שבט יהודה - שהיה השבט הנאמן ביותר לדוד, ולכן ראשי הלוחמים היו שייכים אליו - התנגד להחזרתו למלכות. בסופו של דבר עמשא שכנע את אנשי יהודה, ודוד חזר לירושלים.

בחזרתו של דוד לירושלים, בולטת ההקבלה לבריחתו משם: כמו אז, דוד פוגש דמויות שונות שכל אחת מהן מסמלת משהו עבורו. בין הדמויות שהוא פוגש עתה לבין הדמויות שפגש אז, קיימת הקבלה כיאסטית.

הדמות האחרונה שפגש דוד בעת הבריחה הייתה שמעי בן גרא, שקילל אותו בדרכו מהר הזיתים אל הירדן. במקביל, שמעי הוא גם הדמות הראשונה שפוגש דוד בעת חזרתו לירושלים, אך הפעם שמעי מבקש מחילה על מעשיו. דוד מוחל לו, בעיקר בשל שיקולים כלליים, ולא אישיים.

הדמות שפגש דוד לפני שמעי בעת הבריחה הייתה ציבא, ששיקר לדוד וסיפר לו שמפיבושת בגד בו. בזמנו, בפסק דין מהיר, דוד העביר את כל רכושו של מפיבושת לציבא. במקביל, הדמות השנייה שפוגש דוד כעת היא מפיבושת, הטוען שציבא שיקר לדוד. דוד כנראה לא ידע למי להאמין, ולכן החליט לפשר ביניהם ולחלק ביניהם את השדה. ראוי לציין שחז"ל גינו את דוד על כך שקיבל לשון הרע על מפיבושת וחילק את הנחלה, ואמרו כי בשעה שאמר זאת דוד, נגזר שרחבעם וירבעם יחלקו ביניהם את מלכות דוד (שבת נו ע"ב).

נדמה שגם הדמות השלישית שפוגש דוד כעת, ברזילי הגלעדי, מקבילה לאירוע מעת הבריחה. שני הדמויות הראשונות שפגש דוד בזמן הבריחה היו צדוק הכהן וחושי הארכי, שביקשו להתלוות אל דוד ודוד שכנעם שלא לעשות זאת. כאן אנו שומעים על סיטואציה דומה, אך הפוכה: דוד מנסה לשכנע את ברזילי שיבוא עמו, אך ברזילי מסרב ונשאר במקומו.

מהי משמעותה של הקבלה זו? נראה שהמטרה העיקרית שלה היא להציג תיקון: דוד חוזר לירושלים, ומחזיר בכך את המצב לקדמותו.

ר' ספי מרקוס