!!
 
EAB- blank
 

עיון במנחת חינוך

טומאת שכבת זרע

מצווה ק"פ היא מצוַת טומאת שכבת זרע. דין המצווה הוא שתהא שכבת זרע מטמאה. החינוך מציין שלמרות שהמצווה הזו נוהגת גם כיום, כיוון שאין מקדש וקדשים - אין אנו צריכים להיזהר כיום מלהיטמא. עוד מציין החינוך שעזרא תיקן טבילה לבעלי קרי ואסר עליהם ללמוד תורה ולהתפלל, אך כבר נפסק בש"ס שחז"ל ביטלו טבילה זו, וכיום בעל קרי יכול ללמוד תורה ולהתפלל גם בלי לטבול.

ה"מנחת חינוך" מעיר שגם כיום יש משמעות לטומאת בעל קרי - איסור כניסתו למקום המקדש, למחנה שכינה ולמחנה לווייה. בנוסף, ה"מנחת חינוך" מציין מחלוקת ראשונים אודות השאלה מה נותר מתקנת עזרא: לדעת החינוך לא נותר ממנה דבר, אך יש הסוברים שחז"ל הותירו על כנו חיוב על הרואה קרי לרחוץ בתשעה קבין מים, ויש הסוברים שחז"ל רק ביטלו את הטבילה הנחוצה ללימוד תורה, אך גם כיום בעל קרי חייב לטבול לפני שיתפלל.

על תקנת עזרא מעלה ה"מנחת חינוך" ספק בשם גדול אחד: האם חציצה פוסלת בטבילת עזרא? אותו גדול פשט את ספקו מגמרא ביבמות, הכותבת שנכרי מסויים, שנהג כיהודי, נחשב כגר כיוון שודאי טבל לקריו. מכאן ברור שחציצה פוסלת גם בטבילת עזרא, שאם לא כן - טבילה כזו לא הייתה יכולה להחליף את טבילת הגרות.

על הוכחה זו, הנשענת על השוואה בין טבילת עזרא לבין טבילה לגרות, מקשה ה"מנחת חינוך": במשנה נאמר שמים שאובים כשרים לטבילת עזרא, למרות שהם פסולים לטבילה רגילה. יש אפילו סבורים שלטבילת עזרא ניתן לטבול גם בכלי - טבילה הפסולה מדאורייתא. כיצד, אפוא, ייתכן שטבילת עזרא תועיל כטבילת גרות? ואכן, אחרונים אחרים הסבירו שכוונת הגמרא אינה שטבילת עזרא הועילה כטבילת גרות, אלא שהעובדה שאותו אדם טבל טבילת עזרא מוכיחה שהוא היה גר, וודאי טבל לגירותו.

נראה שביסוד שאלתו של אותו חכם עומדת חקירה בדין טבילה. נראה, שיש להבחין בין שני סוגי גורמים הפוסלים את הטבילה: יש ההופכים אותה ל'טבילה פסולה' (או הופכים את המקווה ל'מקווה פסול'), ויש השוללים ממנה לחלוטין את ההגדרה ההלכתית כ'טבילה' (או במקביל, שוללים מהמקווה את הגדרתו כ'מקווה'). ייתכן שגם אותו חכם ידע שההגבלות החלות על טבילה רגילה אינן חלות על טבילת עזרא, ושאלתו ממוקדת בדין חציצה: האם חציצה בטבילה משמיטה ממנה את הגדרתה כ'טבילה' באופן גורף, או שמא היא רק הופכת אותה ל'טבילה פסולה'? גם אם תקנת עזרא אינה מחייבת טבילה כשרה, על כל הדרישות ההלכתיות הרגילות, ברור שיש צורך בטבילה, וספק אם טבילה בחציצה מספקת צורך זה.

ר' עודד מיטלמן