!!
 
EAB- blank
 

שפת אמת

פסח - שירת הלב

בפסח יצאו בני ישראל מעבדות לחירות. החירות שלהם התבטאה בהפסקת העבדות למצרים, ביציאה פיסית ממצרים וגם בחירות הלב.

מהי חירות הלב? זוהי השחרור מכבלי הגוף ומכוח ההרגל, יכולת האדם לשלוט במעשיו. המעבר של יוצאי מצרים אל מתחת לכנפי השכינה מביא להשלמת תהליך החירות שאליה יצאו. כניסה לעול מלכות ה' משחררת את האדם מעצמו ומאפשרת לו לנוע ולפעול לפי ערכים גבוהים, מוסריים ואמיתיים. "בכל דור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" - משפט זה מחיל את החירות של יוצאי מצרים גם עלינו, ומדגיש את חירות הלב שצריכה להנחות אותנו בחיי היומיום ובעבודת ה'.

בני ישראל, לאחר שיצאו ממצרים, עומדים מול ים סוף ושרים - "אז ישיר משה ובני ישראל". מסביר ה"שפת אמת": "וזה כל ענין השירה, להיות נדבק בשורשו... הפירוש, שכל אחד הכיר כי כוחו וחיותו הוא מהשם יתברך". השירה מבטאת את הבנת בני ישראל כי מקור כוחם הוא הקב"ה, ומאפשרת להם להתנתק מרצונם האישי ומכבלי גופם העבדותי ולהגיע לנקודות הגבוהות שבנפשם, הקשורות בקב"ה. השירה מבטאת את המעמד המשוחרר בו מצויים ישראל ומאפשרת להם לעבוד את ה' מתוך חירותם.

בשבת חול המועד פסח נקראת מגילת שיר השירים. זוהי מגילה הפועלת, לכאורה, ברובד הטבעי של העולם. אולם השירה הרמוזה בשמה וקריאתה דווקא בזמן החירות, מאפשרות לראות אותה ברובד שמעל לגשמי: זמן החירות מאפשר לאדם להשתחרר מכבלי הגשמיות ולראות את ה' בעולמו הפרטי, והשירה מאפשרת לו לבטא את התחושה שמקור כוחו מצוי מעבר לו - בה' יתברך. שתיהן יחד מעבירות את האדם להסתכלות כללית, ומאפשרות לו לראות את הקב"ה גם ברבדים הטבעיים בעולם: "בפסח יכול האדם ללמוד רצון ה' יתברך מן הטבע גם כן, כי מתגלה נקודה הפנימיות, לזאת שייך שיר השירים בזמן הזה".

מציאת ה' בעולם - היא המאפשרת חירות והיא המעבירה את האדם ואת עולמו לעולם גבוה ומשוחרר. שירת הים היא שירת הלב של יוצאי מצרים, והיא מושרת בפינו בשיר השירים בכל שנה ושנה.

ר' עדיאל זימרן