!!
 
EAB- blank
 

רעיונות על פרשת השבוע

מיהו עבד עברי?

בראשית פרשתנו, מצווה התורה על דיני העבד העברי. מה פשר המילה "עברי"?

כמה אנשים התכנו במקרא בתואר "עברים": אברהם מכונה "העברי" כאשר הוא מציל את לוט מסדום, אשת פוטיפר מכנה את יוסף "העבד העברי" כאשר היא מספרת לפוטיפר כיצד הוא ניסה לבוא עליה, ויונה הנביא אומר למלחים השואלים אותו מיהו - "עברי אנוכי". נוסף על כך, עם ישראל מכונה בתואר "העברים" במקומות שונים: בפרשיות יציאת מצרים, בספר שמואל א' כאשר הם משועבדים לפלישתים; ולאזכרות אלו יש להוסיף את העבד העברי ואת האמה העבריה של פרשתנו.

שיטה אחת היא שיטתו של ה"אבן עזרא", הטוען ש'עברי' היא כינוי נרדף ל'יהודי' או 'ישראלי', וכך אמנם הסבירה ההלכה המבחינה בין עבד עברי לבין עבדים שאינם יהודיים. אמנם, יש לשים לב לכך שכמעט כל המקרים בהם מוזכר השם "עברי" קשורים באופן כלשהו בעבדות. העבד העברי והאמה העבריה ודאי קשורים לעבדות, יוסף היה עבד בבית פוטיפר, בני ישראל היו עבדים במצרים, ואף עם ישראל בימיו של שאול היה משועבד לפלישתים. לכן, יש מקום לפרש את התואר "עברי" כקשור למעמד העבדות. אם נפרש כך, נוכל לקשר את התואר הזה גם לשבט ה"ע'פרו" - שבט של מהגרים, שנעקרו מהחברה שחיו בה והפכו לעבדים במקומם החדש בערך באותה תקופה.

מעתה, ניתן לבאר את אזכוריו השונים של התואר "עברי", ונתמקד כאן בשני אזכורים: משה בדבריו אל פרעה מכנה את הקב"ה שוב ושוב בשם "אלוקי העברים", ויונה בדבריו עם המלחים אומר "עברי אנוכי ואת אלוקי השמיים אני ירא". כידוע, האמונה הרווחת בתקופת התנ"ך הייתה באלים טריטוריאליים, כאילו לכל עם ואומה יש אל משלה. כאשר אדם השייך לאומה מסויימת היה מצוי בסכנה - הוא היה פונה לאלוהיו-פטרונו, ומבקש ממנו סיוע ועזרה. האל היחיד שלא היה מוגבל לטריטוריה מסויימת היה האל של הנדכאים, המסכנים והעבדים - חסרי הלאום והטריטוריה. זהו "אלוקי העברים", שאין גבולות לשלטונו, והוא יכול להציל את המאמינים בו מכל טריטוריה ומכל מקום.

כאשר פרעה טוען כלפי משה "מי ה' אשר אשמע בקולו" - כוונתו היא שהשליט במצרים הוא אלוהי מצרים, ולא ה'. לכן, עונה לו משה "אלוקי העברים נקרא עלינו" - לא "אלוקי ישראל", השליט בטריטוריה של ישראל (אם יש כזו...), אלא "אלוקי העברים", השליט על העולם כולו ושאין לנחלתו גבולות. אף המלחים באונייתו של יונה, אחרי שנכזבו מלפנות איש אל אלוהיו, מופתעים לשמוע מפי יונה: "עברי אנוכי, ואת ה' אלוקי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה". מעתה, מבינים המלחים כי לא אל טריטוריאלי או לאומי חולל את הסערה המהפכת את אונייתם, אלא "אלוקי העברים" - "אלוקי האלוהים", שכל העולם הוא נחלתו ושאין לשלטונו גבולות.

סדרת התקליטורים "שירת התורה", מאת הרב יואל בן-נון, מכילה דברי תורה רבים על כל פרשה בספר בראשית. להזמנות: מכללת הרצוג להכשרת מורים, טל' 02-9937333.

הרב יואל בן-נון