!!
 
EAB- blank
 

רעיונות על פרשת השבוע

פרשת בחוקותי - חורבן שלישי לא יהיה

הרמב"ן בפירושו לתורה על פרשיות התוכחה, הן בפרשת בחוקותי והן בפרשת כי-תבוא, מעמיד את שיטתו הייחודית לפיה התוכחה שבויקרא היא נבואה על חורבן הבית הראשון, והתוכחה שבדברים היא נבואה על חורבן הבית השני. פירוש זה משתלב היטב עם שיטתו של רמב"ן במקומות רבים במקרא, לפרש את התורה פירוש היסטורי: כך הוא מפרש את סוד ששת ימי בראשית בהקבלה לששת-אלפי השנים שקיים בהם העולם (בראשית ב', ג); כך הוא מפרש את מעשי האבות ע"פ העיקרון של 'מעשה אבות סימן לבנים' (בראשית י"ב, ו); וכך הוא מפרש את שירת האזינו כנבואה הכוללת את כל תולדות ישראל.

יש לציין שלא מצאנו פרשן נוסף הצועד בשיטתו של הרמב"ן: לא רש"י, לא הרמב"ם, לא אבן-עזרא, לא רשב"ם, ואף לא אחד מהפרשנים האחרים, הראשונים או האחרונים, פירשו את התורה פירוש היסטורי. חריג לכלל זה הוא הגר"א, שרמז בכמה מקומות לנטייתו לדרך הרמב"ן. אם רמב"ן פירש בפרשת הבריאה שהיום השישי מכוון כנגד תחילת האלף השישי - התקופה שבה הוא עצמו חי, הרי הגר"א חישב שתחילת האלף השישי מכוונת כנגד ליל היום השישי, והיום השישי - יום בריאת האדם - מכוון לתקופתו.

אין בידינו להכריע בין ההרים, האם לפרש את התורה פירוש היסטורי, אך חובתנו להתאמץ בהבנת פירושו של הרמב"ן והמסקנות העולות ממנו. ההשלכה החשובה ביותר העולה מדרכו של רמב"ן היא שלא ייתכן חורבן שלישי, שהרי אין בתורה תוכחה שלישית, פרט לאלו של בחוקותי ושל כי-תבוא. אחרי קיבוץ הגלויות המתואר בפרשת ניצבים, שזכינו ועינינו צופות בו כבר 150 שנה ועדיין הוא נמשך והולך, ייתכנו ייסורים קשים כמתואר בשירת האזינו, אולם אין מקום לחורבן שלישי. שוב, יש להדגיש שגדולי הראשונים האחרים, ביניהם רש"י והרמב"ם, לא קראו כך את התורה, ולדעתם בלי ספק התוכחות מהוות אזהרה נצחית הקיימת לכל הדורות. עם זאת, אי אפשר להתעלם משיטתו של הרמב"ן, שראה בתורה נבואה היסטורית.

נביא כאן קטע מדבריו של הרמב"ן בפרשתנו:

"דע והבן כי האלות האלה ירמזו לגלות ראשון, כי בבית הראשון היו כל דברי הברית הזאת הגלות והגאולה ממנו... והסתכל עוד בענין הגאולה ממנו, שאינו מבטיח רק שיזכור ברית אבות ובזכירת הארץ, לא שימחול עונם ויסלח חטאתם ויוסיף אהבתם כקדם, ולא שיאסוף את נדחיהם.כי היה כן בעלותם מבבל, שלא שבו רק יהודה ובנימין והלוויים עמהם מעט ומקצת השבטים אשר גלו לבבל, ושבו בדלות בעבדות מלכי פרס...

אבל הברית שבמשנה תורה ירמז לגלותנו זה ולגאולה שנגאל ממנו. כי הסתכלנו תחילה שלא נרמז שם קץ וקצב ולא הבטיח בגאולה, רק תלה אותה בתשובה... ולא הזכיר בעבירות ההם שיעשו אשרים וחמנים ושיעבדו עבודת כוכבים כלל... שכך היה בבית שני, כמו שאמרו שבית ראשון מפני מה חרב - מפני עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים; בית שני שאנו בקיאים בהם שהיו עוסקין בתורה ובגמילות חסדים, מפני מה חרב - מפני שנאת חנם שהיתה ביניהם...

והגאולה בברית ההיא השנית - גאולה שלמה מעולה על כולם. אמר: 'והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה וגו'', והבטיח: 'והטיבך והרבך מאבותיך', שהיא הבטחה לכל שבטי ישראל, לא לשישית העם. ושם הבטיח שיכרת ויכלה המגלים אותנו... וכן מה שאמר בכאן 'ושממו עליה אויביכם' - היא בשורה טובה מבשרת בכל הגלויות, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו, כי לא תמצא בכל היישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה ואשר היתה נושבת מעולם והיא חרבה כמוה, כי מאז יצאנו ממנה לא קיבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם".

סדרת התקליטורים "שירת התורה", מאת הרב יואל בן-נון, מכילה דברי תורה רבים על כל פרשה בספר בראשית. להזמנות: מכללת הרצוג להכשרת מורים, טל' 02-9937333.

הרב יואל בן-נון