!!
 
EAB- blank
 

הגותו של הראי"ה קוק

לך כנוס את כל היהודים

בשנת תרצ"ד, הראי"ה קוק פרסם מאמר לכבוד פורים. לעניות דעתי, מאמר זה קשור מאד לתקופה שבה אנו נמצאים היום, ולכן אעתיק ממנו קטעים. המאמר המלא מצוי בספר "מאמרי הראי"ה" ח"א, עמ' 155-157.

"בימי הפורים האלה, בשעות קשות הללו, שייסורים מקיפים וממלאים את כלל ישראל הגוי כולו צרות רבות מבחוץ, ויותר גדולה היא הצרה מפני הצרות הפנימיות שלנו, מפני שנשבת שלום הבית אצלנו שלום בית ישראל - נזכור נא את הימים הללו ומאורותיהם כמו שהם כתובים לפנינו במגילת אסתר, אשר ברוח הקודש נאמרה. ורוח הקודש עומד הוא ממעל לכל חליפות העיתים, ומלמעלה שלכל שינויי התכסיסים של הדורות. והאמרה הנצחית של "לך כנוס את כל היהודים" - היא מוכרחת להחיות אותנו עוד פעם ולרוממנו מכל שפלותנו.

"אבל בודאי כאן ישאל מי שיודע לשאול, וגם מי שאינו יודע לשאול: הייתכן עכשיו אתה אומר 'לך כנוס את כל היהודים'? הרי אנחנו רואים בעינינו את הצרה הפנימית האיומה, איך שקמים יהודים כנגד יהודים, איך שאחים נהפכים זה כנגד זה לזאבים ונחשים, ואיך זה תאמר 'לך כנוס את כל היהודים' ?

"אמנם, כל האומר ששקר בדה המן הרשע באומרו 'ישנו עם אחד מפורז ומפורד' - אינו אלא טועה. באמת מפורז ומפורד הוא העם האחד, אבל בכל זה - עם אחד הוא. ושמא תאמר איך ייתכן שיהיו שני הפכים בנושא אחד, עַם אחד מצד אחד ומפוזר ומפורד מצד השני - ישנם פלאים בעולם. והעם הזה, שכל עמידתו בעולם מופרדת היא בפלאי פלאות, הוא מראה בהווייתו גם כן את הפלא הזה, ובמהותו העצמית הרי הוא עם אחד למרות מה שהוא מפורד ומפורד...".

וממשיך הרב קוק להסביר את יסוד הפלא של היותנו עם אחד, למרות שאנו נראים מפורזים ומפורדים: "הפעם מוכרחים להודות על שגיאותינו, שאנו חושבים לתאר לנו את עצמנו, את מהותה של היהדות, על פי המראה החיצון שלה, על פי הפומביות שהיא זיבורית שלה. ומזה בא הפחד שאנו מפחדים מפני קלסתר פנינו אנו, ואנו דנים רק על אותו צד של הפיזור והפירוד שלנו... אבל דווקא על ידי מזעזענו, נבוא לחוש שיש לנו נפש כללית בלתי-ידועה, נפש אומתית גדולה, אשר אנחנו הסחנו את דעתנו ממנה...

וכבימי מור והדס, יֵאמר גם היום: ישנו עם אחד מאוגד ומגובש, עומד בחוסנו לבנות את כל הריסותיו מאוצרו הפנימי הסמוי מן העין, אשר בו גנוזה היא הברכה 'לך כנוס את כך היהודים' ו'מחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי'. ונאמר לחיים לחיים ולחיים טובים ולשלום לכל ישראל ואמרו אמן".

ר' אודי סט