!!
 
EAB- blank
 

הלכות שבת מעשיות

איסור הטמנה

במיוחד בימות החורף, מצוי שהקור העז מקרר את המאכלים והקדרות. על מנת לשמר את חום הקדרה, נוהגים אנו לעוטפה בשמיכות ובבדים.

הגמרא בשבת לד ע"א מביאה בפנינו גזרה שגזרו חז"ל על הטמנה. הגמרא מבחינה בין שני סוגים של הטמנה: הטמנה בדבר המוסיף הבל - כלומר, עטיפת הקדרה בחומר הגורם לה להתחמם; והטמנה בדבר שאינו מוסיף הבל - כלומר, עטיפת הקדרה בחומר שרק שומר על חומה, אך לא מחמם אותה.

דוגמא להטמנה בדבר המוסיף הבל היא הטמנה ברמץ - בעפר שמעורבבים בו גחלים קטנים. חז"ל אסרו הטמנה בדבר המוסיף הבל מחשש "שמא יחתה בגחלים" - שמא האדם יערבב ויפשפש בחומר המטמין כדי לחמם את הקדרה היטב. חז"ל אסרו להטמין בדבר המוסיף הבל אפילו ביום שישי, למרות שבערב שבת לא חלים כל איסורי המלאכה. הסיבה לכך היא שאיסור ההטמנה חל בכל מקרה שבו הקדרה מוטמנת בשבת בדבר המוסיף הבל, בלי קשר לשאלה מתי הטמינו אותה באותו מקום.

עטיפת קדרה בשמיכות היא הטמנה בדבר שאינו מוסיף הבל, שכן השמיכות אינן מחממות את הקדרה אלא רק שומרות על חומה. חז"ל אסרו הטמנה מעין זו בשבת עצמה, שמא ימצא האדם שקדרתו הצטננה ויבוא לבשלה ולהרתיחה. כאמור, חז"ל אסרו להטמין בדבר שאינו מוסיף הבל בשבת עצמה, אך לא אסרו לעשות זאת מערב שבת - אפילו אם הקדרה תישאר מוטמנת גם בשבת.

כלל חשוב בהטמנה הוא ששני איסורי ההטמנה - בדבר המוסיף הבל ובדבר שאינו מוסיף הבל - חלים רק על הטמנה מלאה; כלומר - על עטיפת הקדרה מכל צדדיה. אם האדם אינו עוטף את הקדרה מכל הצדדים אלא מותיר צד אחד חשוף - אין הדבר נחשב להטמנה, ואין בו איסור בשבת.

האם מותר לכסות את הקדרה בשמיכות בעודה על הפלטה? אם השמיכות עוטפות את הקדרה לחלוטין - ברור שאסור לעשות זאת, שהרי אסור להטמין בדבר המוסיף הבל אפילו מערב שבת. אולם האם מותר לעטוף את הקדרה באופן חלקי? חלק מהראשונים אסרו אפילו הטמנה במקצת מערב שבת כאשר הקדרה מונחת על מקור חום, שכן מקור החום גורם לקדרה להתחמם (למרות שהעטיפה אינה מושלמת), וממילא הקדרה נחשבת למוטמנת בדבר המוסיף הבל. להלכה, השולחן-ערוך פסק שאסור לעשות זאת, ואילו הרמ"א פסק שהדבר מותר. הרב עובדיה יוסף כתב שאם מניחים את הקדרה על תבנית הפוכה המונחת על הפלטה, ולא ישירות על הפלטה - מותר לכסות אותה בשמיכות, כיוון שיש אוויר המפסיק בין הפלטה לבין הקדרה. גם הנוהגים כרמ"א צריכים להקפיד שהקדרה לא תהיה עטופה לחלוטין בשמיכות, ושהחלק הגלוי יהיה חשוב דיו. הגרש"ז אוירבך (שש"כ א', הע' קצה) פסק שרוב הקדרה צריך להיות גלוי כדי שההטמנה תיחשב הטמנה במקצת, ולא הטמנה מלאה, אולם רוב הפוסקים טענו שדי בהשארת חלק חשוף חשוב, אפילו אם הוא אינו רוב הקדרה.

ר' אביעד ברטוב