!!
 
EAB- blank
 

הלכות שבת מעשיות

קילוף פירות בשבת

האם מותר לקלף פירות בשבת? המלאכה הרלוונטית לפעולה שכיחה זו היא מלאכת בורר - הפרדת הקליפה (=הפסולת) מהפרי (=האוכל). ואמנם, כבר הראשונים נחלקו האם יש איסור בורר בקילוף פירות: הרמב"ם סבר שאין בכך איסור, אך רבנו ירוחם (המובא ברמ"א בסי' שי"ט) הביא ירושלמי שממנו משמע שהדבר אסור. אמנם, יש להעיר ש"ערוך השולחן" הבין את הירושלמי באופן אחר לחלוטין, ומשמע ממנו שאין איסור בקילוף פירות.

ההלכה, כפי שנפסקה ב"שמירת שבת כהלכתה" (ג', כט-לא), מבוססת על דעת ה"אגלי טל" (בורר ו'), המבחין בין קילוף פירות מסוגים שונים:

"הקולף שום ובצלים וכיוצא בהן מהפירות שיש עליהן קליפה, להניח לאחר זמן או בכלי המיוחד לכך, אפילו לאכול לאלתר - חייב משום בורר... פירות שרוב העולם אוכלין עם קליפתן - אין בקילופן משום בורר כלל, ומותר לקולפן אפילו בכלי המיוחד ת לקילוף...".

ה"אגלי טל" מחלק בין שני סוגי פירות: פירות שבדרך-כלל אוכלים אותם בלי הקליפה - אסור לקלפם, ואילו פירות שבד"כ אוכלים גם את קליפתם - מותר לקלפם.

כאשר הקליפה בד"כ אינה נאכלת (כגון בגזר או בתפוז) - היא נחשבת ל"פסולת", ולכן הסרתה מה"אוכל" (מהפרי) נחשבת לברירה. כיצד, אם כן, מותר לקלף גזר בשבת? באופן כללי, ברירה מותרת בשבת בשלושה תנאים: ביד ולא בכלי, 'לאלתר' - לצורך שימוש מיידי באוכל, ובוררים את האוכל מתוך הפסולת (ולא את הפסולת מתוך האוכל). כאשר קולפים פרי שקליפתו אינה נאכלת - יש לשמור על שלושת התנאים:

1. לקלף ביד, ולא במקלף. אם אי אפשר לקלף ביד - ניתן להיעזר בסכין, הנחשב ל'ידו הארוכה' של האדם.

2. לקלף סמוך לזמן האכילה.

3. התנאי השלישי - לברור את האוכל מתוך הפסולת - אינו ניתן ליישום כאשר מקלפים פירות (שהרי תמיד 'מקלפים את הקליפה מהביצה', ואי אפשר 'לקלף את הביצה מקליפתה'). כיוון שאי אפשר להגיע לפרי בדרך אחרת - מותר לקלף ממנו את קליפתו (שש"כ ג', כט).

פירות הנאכלים עם קליפתם (תפוחים, מלפפונים וכד') - מותר לקלפם אפילו במקלף. קליפות אלו אינן נחשבות ל"פסולת", וממילא קילוף התפוח אינו שונה מחתיכתו לשתי חתיכות, שודאי אינה נחשבת לברירה. אמנם, ה"מגן אברהם" חלק על היתר זה, ואסר גם לקלף תפוחים. הרב משה פיינשטיין (אג"מ ח"ד סי' ע"ד אות ח) הסביר שלדעתו, כיוון שהאדם מקלף את הקליפה ואינו רוצה לאוכלה - היא נחשבת "פסולת", וחל עליה איסור הברירה.

ר' אביעד ברטוב