!!
 
EAB- blank
 

הלכות שבת מעשיות

הדלקת נרות שבת ע"י גבר

בדרך כלל, האיש אינו מדליק נרות בערב שבת, שכן הוא יוצא בהדלקותיהן של אמו או של אשתו. מתי האיש מדליק נרות בערב שבת בעצמו?

אם נעיין ברמב"ם, נגלה שישנם שני טעמים למצוַת הדלקת הנרות. בפרק ל' מהלכות שבת (ה"ה) פוסק הרמב"ם שהדלקת נרות היא משום כבוד שבת, ואילו בפרק ה' מאותן הלכות (ה"א) הוא פוסק שחובת ההדלקה היא משום עונג שבת. לכאורה אלו הם שני טעמים שונים, כהסברו המפורסם של הגר"א שכבוד השבת הוא ההכנות לקראת השבת ואילו עונג שבת הוא ההתענגות בשבת עצמה. מסיבה זו, הגרי"ז (המובא בהשמטות לחידושי הגר"ח (סטנסיל)) הסביר שלהדלקת הנרות יש שתי משמעויות שונות ושני פנים שונים: פן אחד הוא הפן של מצוַת ההדלקה בפועל ע"י האדם, זמנו קודם השבת והוא קשור לכבוד שבת; ואילו פן שני הוא הפן של מציאות האור הדלוק בבית במהלך השבת, זמנו בשבת עצמה והוא קשר לעונג שבת. נוסף על שני הטעמים הללו, טעם נוסף המופיע בגמרא להדלקת הנרות הוא שלום בית.

הבדל מעניין בין הפנים השונים של ההדלקה ניתן למצוא בתוס' בשבת כה ע"ב, המביאים את שיטת ר"ת, לפיה אין יוצאים ידי חובת נרות שבת בנר הדלוק מבעוד יום. מסתבר שלדעתו עיקר המצווה הוא להדליק נר לכבוד שבת, ואין די בנר שדלוק ועומד. לעומת זאת, יש ראשונים שחלקו על ר"ת וסברו שניתן לצאת ידי חובה בנר כזה, כיוון שאין עניין בהדלקה עצמה וצריך רק נר דלוק.

מתי, אפוא, גברים צריכים להדליק נרות לעצמם? בדרך כלל, נערים יוצאים ידי חובה בהדלקת הנרות של אמם. ה"ביאור הלכה" (רס"ג) פוסק שהדבר נכון רק כאשר הם סמוכים על שולחן אמם ומצויים בביתה, ולכן פסק בספר "שמירת שבת כהלכתה" שבחור המצוי בפנימייה צריך להדליק נרות לעצמו. ברוב הישיבות נהוג שבחור אחד מדליק נרות עבור כולם בחדר האוכל, כיוון שכל בני הישיבה נחשבים למשפחה אחת; אולם עדיין כל אחד צריך להדליק נרות בחדרו. כאשר א"א להדליק נרות בחדרים מחשש לשריפה, ניתן להשאיר נורת לילה דולקת בחדר או במסדרון, שכן לרוב הפוסקים ניתן לצאת ידי חובת הדלקת הנרות בנורה חשמלית. ראוי לציין שב"ביאור הלכה" מובאת שיטה לפיה בחורים הדרים בפנימייה נפטרים בהדלקת הנרות של אמם, כשם שאישה פוטרת את בעלה מההדלקה גם אם יש לו חדר משלו.

כאשר הבעל או האישה מצויים בשבת בחו"ל, פסק ה"מנחת יצחק" שהבעל יוצא ידי חובה בהדלקת אשתו, אפילו אם קיימים הפרשי שעות ניכרים בין זמני כניסת השבת של שניהם. אמנם, הוא מוסיף וכותב שלכתחילה ראוי במקרה זה שהבעל ידליק נרות לעצמו, ולא יסמוך על הדלקת הנרות של אשתו.

ר' אביעד ברטוב