</p> <p>בית המדרש הוירטואלי</p> <p>

 
!!
 

EAB- blank


 


דף יומיומי

תענית דף ט – מעשר כספים

בסוגייתנו אנו למדים שאם אדם יפריש מעשר שני מהתבואה שלו, הוא יזכה לעושר:

אשכחיה ר' יוחנן לינוקא דריש לקיש. אמר ליה: אימא לי פסוקך. א"ל עשר תעשר (דברים יד, כב). ומאי עשר תעשר? א"ל עשר בשביל שתתעשר

בעלי התוספות מרחיבים את פשט האמור בגמרא וקובעים שמימרא זו נכונה גם לגבי הפרשת מעשר מכסף:

עשר תעשר - הכי איתא בסיפרי עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה אין לי אלא תבואת זרעך שחייב במעשר רבית ופרקמטיא וכל שאר רווחים מנין ת"ל את כל דהוה מצי למימר את תבואתך מאי כל לרבות רבית ופרקמטיא וכל דבר שמרויח בו

אם ננסה להבין את טיב המדרש המובא בתוספות, נמצאנו למדים כי מעשר כספים נחשב למעשר שני התואם את אופי החיים בזמננו; כלומר - כיום הפרנסה אינה דווקא מחקלאות אלא ממגוון מלאכות, ועל כן הפרשת מעשר כספים איננה שונה באופן מהותי ממעשר שני. בסופו של דבר, אדם מעשר מהכנסותיו בין אם כשהוא נותן מעשר שני ובין אם נותן מכספו ממש.

על פניו נראה מדברי רבי יוסף קארו שמדובר במצווה שונה - לא מדובר במצוות מעשר כספים אלא במצווה אחרת של צדקה (שולחן ערוך יורה דעה ד סימן רמט סעיף א)

שיעור נתינתה, אם ידו משגת יתן כפי צורך העניים. ואם אין ידו משגת כל כך, יתן עד חומש נכסיו, מצוה מן המובחר; ואחד מעשרה, מדה בינונית; פחות מכאן, עין רעה

יחד עם זאת, מדברי חלק מנושאי הכלים אנו למדים כי כוונת הדברים היא שהשיעור נתינה עליו הוא מדבר הוא מעשר הכספים.

הרב ירון בן צבי