</p> <p>בית המדרש הוירטואלי</p> <p>

 
!!
 

EAB- blank


 


דף יומיומי

ביצה דף מ – 'כמי שיחד לו קרן זוית דמי'

מהמשנה בסוגייתנו אנו למדים כי על אף שחפציו של אדם מוגבלים לתחום שלו, מי שהזמין אליו אורחים מעיר שמחוץ לתחומו וכבר מערב יום טוב הקנה את המאכלים לאורחים, מותר לאורחים לקחת את המאכלים לעיר שלהם.

בנוגע לכך, נאמר בגמרא שהמשנה עוסקת במקרה בו בעל הבית זיכה לאורחיו את האוכל על ידי אדם אחר ומסיבה זו נחשב הדבר 'כמי שיחד לו קרן זוית דמי' - כאילו ייחד להם מקום מסויים בביתו להניח את המאכלים שלהם.

רבי אהרן הלוי מפרש שעניין 'קרן זוית' הוא כפי מה שלמדנו – לעיל בדף לז שאם אדם השאיל לחברו כלים בערב יום טוב, אף אם החבר לא לקח את הכלים בערב יום טוב משום שהמשאיל העמיד את הכלים לחברו, עומד החפץ ברשות החבר לעניין התחום שלו; כך גם לעניין זיכוי המאכלים, שמכך שהם עומדים לאורחים מערב יום טוב, עומד להם גם התחום.

הרב ירון בן צבי