!!
 

EAB- blank
 

דף יומיומי

ביצה דף לג' – אוכלי בהמה

בגמרא שבסוגייתנו אומר רב יהודה שמותר לקחת אוכלי בהמה ולקוטמם כדי שיהיה לו קיסם לחצוץ בו שיניו:

אוכלי בהמה אין בהן משום תקון כלי

רבנו ניסים (ר"ן דף יט ע"א באלפס ד"ה אוכלי) מסביר את דברי רב יהודה אלה שאין הכוונה דווקא אוכל של בהמה, אלא שאוכל בהמה הוא רק דוגמה (סימן ולא סיבה) ולכן כל דבר שבהמה אוכלת אותו - הוא דבר רך, ודבר רך אינו מוגדר ככלי משום שאינו מתקיים.

לפי הסבר זה, גם צמח שהוא רך ואינו אוכל בהמה אינו נחשב כתיקון כלי; יחד עם זאת, יתכן לומר שיש בדברים אלה משום 'מוקצה' כפי שכותב רבי ישראל מראדין בביאור הלכה (סימן שכב סעיף ד ד"ה אכלי בהמה) שלכאורה אין היתר לטלטל עצי בשמים. יתכן לומר שעצי בשמים, משום שהם משמשים להרחה אין הם נחשבים כמוקצה, ולכן אין בהם איסור; על אף האמור, אפשר שרק מה שבנוסף על היותו צמח רך ושמוגדר כאוכל בדווקא – יש לו 'שם אוכל', לא נחשב ככלי.

הסבר נוסף שניתן להציע הוא שכל מה שהוא מאכל, אין עליו שם כלי משום שהוא תמיד מוכן לאכילה. כלומר, שרב יהודה סובר שאוכל מופקע משם כלי, ואף כשמתקנים אותו לשימוש, הוא מוגדר כדבר מאכל ולא ככלי.

הרב ירון בן צבי