!!
 

EAB- blank
 

דף יומיומי

ביצה דף ו – דם בביצים

הגמרא בסוגייתנו מבארת את דברי רב. הגמ' מבהירה שכוונת דבריו היא שכאשר ביצה יוצאת מהתרנגולת – מאותו הרגע היא נחשבת לראויה לגדל אפרוחים, מה שאין כן כאשר הביצה עדיין נמצאת בתוך בטן התרנגולת.

בגמרא נאמר שההבדל הוא לעניין מקח וממכר – שאם קנה אדם ביצים שיוכל לגדל מהן אפרוחים, וניתנו לו ביצים גמורות שנמצאו בתוך גוף התרנגולת, מדובר במקח טעות משום שביצים אלו אינן ראויות לגדל אפרוחים, ולכן המקח יהיה בטל.

על פניו לא מובן מדוע לא נאמר שההבדל הוא בין דם הנמצא בביצה, שהרי לקביעה זו יש השלכה על השאלה האם הביצה מותרת או לא; רוצה לומר: אם מדובר בביצה שלא מתאפשר שיגדלו ממנה אפרוחים, אין הדם אוסר את כל הביצה*- כפי שפסק רבי יוסף קארו (שולחן ערוך יורה דעה סימן סו סעיף ז) שביצים המוזרות, אפילו ישבה התרנגולת עליהם ימים רבים, מותר לאכל אותן ובלבד שיזרוק הדם קודם. ואם מדובר בביצה שמתאפשר כי יגדלו ממנה אפרוחים, היא אסורה משום שחוששים לדם ריקום של האפרוח.

יתכן לומר כי אף בביצה שלא מתאפשר שיגדלו ממנה אפרוחים, עדיין יכול להתרקם ממנה דם, אלא שלא יכול להתפתח אפרוח שלם ולכן לא נאמר כי הנפקותא היא לענין הדם.

________

* כמו החילוק בין ביצים שנולדו מתרנגולת ללא שהופרו על ידי זכר לבין ביצים שהופרו על ידי זכר, כפי שנאמר בגמרא להלן (דף ז, ע"א).

הרב ירון בן צבי