!!
 

EAB- blank
 

דף יומיומי

סוכה דף לג – אם אין הוא אגוד

בברייתא המובאת בסוגייתנו נאמר שלדעת חכמים, לולב בין אם הוא אגוד ובין אם אין הוא אגוד – כשר; כלומר, לדעת חכמים ניתן לקיים את המצווה של נטילת לולב אף אם ארבעת המינים לא אגודים יחדיו*:

לולב בין אגוד בין שאינו אגוד כשר

החידוש בדין זה הוא שאף אם נקבל כי האיגוד של ארבעת המינים אינו רק נוי אלא שישנה חובה ממשית שסיבתה היא הידור, מכל מקום אין מדובר בפסול וגם אם האדם אינו מאגד את המינים הוא מקיים את מצוות הלולב. לדעת רבי משה פינשטיין (שו"ת אגרות משה או"ח ד, עג) לדעת חכמים אין בפעולת איגוד ביום טוב משום תיקון כלי, אפילו לא מדרבנן, זאת בשונה מסידור פרחים שאסור משום מתקן. לעומת זאת, לשיטת רבי יהודה, אסור משום שבכך מכשיר למצווה – אם כן, לשיטת חכמים, האגד אינו דין בגוף המצווה עצמה.

__________

* יש מהראשונים שסוברים כי אין הכרח שיחזיק האדם את כל ארבעת המינים בבת אחת; אלא די שיהיו כול הארבעה תחת חזקתו – ברשותו, ומונחים לפניו ויכול הוא ליטול אותם אחד אחד, ולצאת ידי חובה. אולם מובן שלכתחילה מצוה לאגוד את המינים ביחד וליטול אותם עם האתרוג.

הרב ירון בן צבי