!!
 
EAB- blank
 

דף יומיומי

שקלים דף ט"ז, משיחת מלך בשמן המשחה

המשנה בדף ט"ו הזכירה, כבדרך אגב, את גניזת ארון הברית על ידי יאשיהו ערב חורבן הבית הראשון. הגמרא בדף ט"ז מרחיבה בעניין זה, ובעניין שמן המשחה שנגנז עם הארון.

בפרשת כי תשא ציווה הקב"ה על משה להתקין שמן משחה, דהיינו שמן שבו יימשחו ויקדשו את כלי המקדש ואת הכוהנים. לשמן המשחה ישנו כוח מקדש.

הגמרא בסוגייתנו מסבירה, שבשמן זה מושחים לא רק את המקדש וכליו (כהנים נתפסים אף הם כ"כלי המקדש", כדרך שניסח הרמב"ם בספר עבודה את "הלכות כלי המקדש והעובדים בו"), אלא גם את מלכי ישראל. על כך מעירה הגמרא:

"מלך בתחילה טעון משיחה, מלך בן מלך אין טעון משיחה ... אבל כהן גדול בן כהן גדול אפילו עד עשרה דורות טעון משיחה".

מה פשר ההבחנה בין מלך ובין כהן גדול, הרי סוף סוף שתי המשרות עוברות בירושה? החילוק פשוט: כהונה גדולה היא מ[שרה תורנית-רוחנית. חז"ל מספרים על יוחנן כהן גדול ששימש בכהונה שמונים שנה, ולבסוף הפך לצדוקי. בתחום זה, יש צורך בבחינה מחודשת של כל כהן באשר הוא, ומינויו של כהן גדול אחד איננו ערובה להישגיו הרוחניים של בנו. משום כך, אין ממנים שושלת של כהנים גדולים, אלא ממנים כל אחד מהם במינוי אישי.

מעמדו של המלך שונה. מדברי הנביאים למדנו, כי המלוכה בישראל איננה אישית, אלא משפחתית: בית מלוכה. כבר התורה עצמה מבטיחה את שכרו של המלך בכך ש"יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל". כל עניינה של מלוכה הוא שהינה עוברת בירושה. מדבריו של הרמב"ם (הלכות מלכים, א' ז') ניתן ללמוד, כי עיקר תפקידה של המשיחה בשמן המשחה הוא יצירת השושלת:

"כשמעמידין המלך מושחין אותו בשמן המשחה ... ומאחר שמושחין המלך הרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם, שהמלכות ירושה שנאמר למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל".

הרמב"ם מדגיש שהמשיחה בשמן המשחה היא הזוכה למלך ולבניו עד עולם.

ונראה לבאר את הדברים יותר: הערנו לעיל, ששמן המשחה נועד לקדש את כלי המשכן ואת העובדים בו. מהו, אם כן, הקשר בין שמן המשחה ובין המלך? את התשובה לכך נוכל למצוא בספר שמואל. דוד המלך ביקש לבנות את בית המקדש. מתחילה תמך נתן הנביא ברעיון, ואולם באותו לילה נגלה אליו ה', וקבע שדוד לא יבנה את הבית. כך נצטווה נתן לומר לדוד (שמואל ב, ז, א-יג):

"וּלְמִן הַיּוֹם אֲשֶׁר צִוִּיתִי שֹׁפְטִים עַל עַמִּי יִשְׂרָאֵל וַהֲנִיחֹתִי לְךָ מִכָּל אֹיְבֶיךָ וְהִגִּיד לְךָ ה' כִּי בַיִת יַעֲשֶׂה לְּךָ ה': כִּי יִמְלְאוּ יָמֶיךָ וְשָׁכַבְתָּ אֶת אֲבֹתֶיךָ וַהֲקִימֹתִי אֶת זַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ אֲשֶׁר יֵצֵא מִמֵּעֶיךָ וַהֲכִינֹתִי אֶת מַמְלַכְתּוֹ: הוּא יִבְנֶה בַּיִת לִשְׁמִי וְכֹנַנְתִּי אֶת כִּסֵּא מַמְלַכְתּוֹ עַד עוֹלָם:".

רק כאשר תתבסס בבית ישראל שושלת של מלוכה, המייסדת בית מלוכה, יוכלו מלכי אותה שושלת לבנות את בית המקדש.

כאמור, משמעותה של המשיחה בשמן המשחה היא ליצור שושלת מלוכה, ואין צורך למשוח מלך בן מלך. רק כאשר ישנה שושלת מלוכה מבוססת, היא יכולה לבנות את בית המקדש. מכאן, משיחת המלך בשמן המשחה נועדה לבסס את ביתו ואת שושלתו, ובכך לאפשר את הקמת בית המקדש. זהו אפוא הקשר שבין משיחת המקדש וכליו בשמן המשחה, ובין משיחת המלך באותו שמן עצמו.

הרב אביהוד שורץ