!!
 
EAB- blank
 

דף יומיומי

פסחים דף פה – שער ניקנור

הגמרא בסוגייתנו מבארת את הסיבה ששערי ירושלים לא נתקדשו בקדושתה:

דאמר רבי שמואל בר רב יצחק: מפני מה לא נתקדשו שערי ירושלים - מפני שמצורעין מגינין תחתיהן בחמה מפני החמה, ובגשמים מפני הגשמים. ואמר רבי שמואל בר רב יצחק: מפני מה לא נתקדשה שער נקנור - מפני שמצורעין עומדין שם ומכניסין בהונות ידם.

דהיינו: ירושלים, הר הבית ובית המקדש הינם שלוש מחנות המחולקים בקדושתם. מהשערים של ירושלים ועד הר הבית מדובר במחנה ישראל; מהר הבית עד שער ניקנור מדובר במחנה לויה; משער ניקנור ולפנים מדובר במחנה שכינה. מכיון שהמצורע יוצא מחוץ לשלושת המחנות – מחוץ לירושלים, אם היו מקדשים את השערים נמצא היה שאסור היה לו לעמוד מתחתיהם ולמעשה לא היה לו יכולת להגן על עצמו מפני מזג האוויר (שמש גשמים וכיוצ"ב).

בהקשר זה, נאמרה גם הסיבה שבגינה לא נתקדש שער ניקנור – 'מפני שמצורעין עומדין שם ומכניסין בהונות ידם'; כלומר, לאחר שהמצורע נרפא ובא להיטהר, עליו להתגלח ולטבול. רק ביום השמיני טומאתו 'נחלשת' כך שהוא יכול לאכול בתרומה. במצב זה הוא מוגדר כ'מחוסר כפרה' ואסור לו לאכול קדשים ולהיכנס לעזרה (– ל'מחנה שכינה') עד לאחר שיביא את הקרבנות שהוא מחוייב בהם*; העונש למחוסר כפרה הכנס לעזרה הינו כרת. על מנת להשלים את טהרתו, יש לבצע תהליך הקרוי 'מתן בהונות' - הכהן נותן מדם האשם ומלוג השמן על תנוך אוזנו הימנית, על בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית של המטהר. הבעיה, אם כך, פשוטה - מכיוון שמצד אחד אין באפשרותו של המטהר להיכנס לעזרה, ומצד שני לא ניתן להוציא את דם האשם והשמן מחוץ לעזרה** - היה עומד המיטהר בשער ניקנור, שלא נתקדש בקדושת העזרה, ומכניס רק את האברים לצרוך 'מתן בהונות' – הכנסתם של האברים לא מחיבת בכרת משום ש'ביאה במקצת לא שמה ביאה'***.

על פניו, ניתן להקשות על הפיתרון המוצג בגמרא: הרי המיטהר היה יכול לעמוד בעזרת הנשים ולהכניס ידיו לשער ניקנור בדיוק כפי שיכול היה להכניס את ידיו לעזרה! רבי מנחם המאירי ורבי יהודה בן נתן כתבו שהסיבה שפיתרון זה אינו קביל היא משום שבמצב זה, בו הוא אינו נמצא באוויר ה עזרה כלל, נתינת הדם לא הייתה בכלל 'לפני ה'. המסקנה העולה מדיונם, אם כך, היא שאין צורך שעמידת המצורע תהיה לפני ה' אלא די בכך שמתן הדם על הבהונות יהיה לפני ה'.

רבנו תם (תוספות על מסכת יבמות דף ז עמוד ב ד"ה זה) מציע הסבר אחר. לדבריו, אם היו מקדשים את שער ניקנור הוא היה נחשב גם לקדושת עזרה וממילא היה זה בכלל 'לפני ה'. הסיבה לדעתו, פשוטה ומציאותית – עשו כן על מנת שהמיטהר יוכל להתגונן מפני מזג האויר.

________

* בַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִקַּח שְׁנֵי כְבָשִׂים תְּמִימִם וְכַבְשָׂה אַחַת בַּת שְׁנָתָהּ תְּמִימָה וּשְׁלֹשָׁה עֶשְׂרֹנִים סֹלֶת מִנְחָה בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן וְלֹג אֶחָד שָׁמֶן (ויקרא פרק יד פסוק י).

** משום שאם יעשו זאת הדם והשמן ייפסלו משום 'יוצא'.

*** לדעת שסוברת כי ביאה במקצת שמה ביאה, יש לומר שזו גזרת הכתוב שהדבר מותר.

הרב ירון בן צבי