!!
 
EAB- blank
 

דף יומיומי

עירובין דף מח – גבהו של אדם

בסגוייתנו מבררת הגמרא היכן נאמר בתורה שיעור זה של ארבע אמות שנותנים למי שאין לו תחום (רש"י להלן דף נא עמוד א ד"ה אלו ארבע אמות):

"וחכמים אומרים אין לו אלא ארבע... והני ארבע אמות היכא כתיבא?- כדתניא: שבו איש תחתיו – כתחתיו".

לשיטת רבי מאיר ורבי יהודה, שהזכירו שיעור זה של ארבע אמות, איסור תחומין הוא מהתורה כפי שלמדנו לעיל בדף לה. לעומת זאת, האיסור של מעביר ארבע אמות ברשות הרבים נלמד מפי הקבלה (בבלי שבת דף צו עמוד ב):

"מעביר ארבע אמות ברשות הרבים מנלן דמחייב? - אלא: כל ארבע אמות ברשות הרבים, גמרא גמירי לה".

הרמב"ם בהלכות שבת (יב, טו) פירש שמסוגייתנו למדים גם לשיעור טלטול ברשות הרבים; לדעתו, מאחר שנודע דין טלטול (הלכה למשה מסיני), תוקף הדין הוא מדאורייתא.

תוך כדי הבירור בגמרא, נאמר שגובהו של אדם הינו שלוש אמות:

"[וכמה תחתיו] - גופו שלש אמות, ואמה כדי לפשוט ידיו ורגליו דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר: גופו שלש אמות, ואמה כדי שיטול חפץ מתחת מרגלותיו, ומניח תחת מראשותיו".

בעלי התוספות (ד"ה גופו ג' אמות) כתבו שזה הוא שיעור גופו של אדם מבלי לחשב את גובה הראש. באופן דומה כתבו רש"י ובעלי התוספות במסכת שבת (דף צב עמוד א ד"ה אישתכח) ובמסכת בבא בתרא (דף ק עמוד ב ד"ה והכוכין).ברם, רשב"ם (מסכת בבא בתרא דף ק עמוד ב) ורמב"ן סוברים שחישוב שלוש אמות כולל את האדם עם הראש:

"והכוכין ארבע אמות ארכן - שהמת ארכו שלש אמות ובשביל ארון שהוא מונח בו צריך אמה רביעית".

קשה אם כן, מדוע במספר מקומות אנו למדים שגובהו של אדם הינו ארבע אמות, ואילו במקומות אחרים אנו למדים שגובהו של אדם הינו שלוש אמות.

אפשרות אחת היא כפי שנאמר לעיל, שהחישוב הוא ללא הראש. הסבר אחר שניתן לומר הוא שאף על פי שגופו של אדם הינו רק שלוש אמות, מכל מקום נתנו לאדם ארבע אמות ברשות הרבים; נראה להסביר את דברי רבי מאיר 'כדי לפשוט ידיו ורגליו' על פי דבריו של רבי ישעיה דטרני (תוספות רי"ד) שכאשר אדם שוכב פרקיו אינם דחוסים כפי שהם בזמן שהוא עומד, לכן, כאשר אדם שוכב גופו ארוך יותר. אפשרות נוספת היא שכאשר אדם שוכב ביכולתו למתוח את איבריו יותר מאשר במצב של עמידה.

בעלי התוספות בסוגייתנו (ד"ה גופו ג' אמות) מציעים להסביר את עניין המחיצה הנדרשת כנגד היזק ראיה בכך שדרשו ארבע אמות על אף שגובהו של אדם הינו שלוש אמות משום שאם יעמוד אדם ליד המחיצה, יתכן שתהיה האדמה שם גבוהה יותר מהמקום שבו המחיצה הונחה ולכן יעבור ראשו את המחיצה; הסבר נוסף הינו שאדם יכול למתוח איבריו – לעמוד על קצות האצבעות ובכך יעבור ראשו את המחיצה. באופן דומה מתרצים בעלי התופסות בסוגייתנו את הסוגיות השונות – כל אחת לפי עניינה.

הרב ירון בן צבי