!!
 
EAB- blank
 

דף יומיומי

שבת דף קכב – שימוש בדלת בשבת

סוגייתנו עוסקת בעניין טלטול כלים שיש להם דלתות בשבת, נאמר במשנה:

"כל הכלים ניטלין בשבת ודלתותיהן עמהן, אף על פי שנתפרקו (בשבת) שאינן דומין לדלתות הבית, לפי שאינן מן המוכן".

רש"י (ד"ה ואע"פ שנתפרקו) כתב שהסיבה לכך שדלתות הבית לא ניטלות בשבת היא משום שאינן כלי:

"לפי שדלתות הבית אינן מן המוכן לטלטל, שאינן כלי".

דהיינו, דלתות של כלים גדולים נחשבות ככלי, זאת בשונה מדלתות של הבית שאינן נחשבות לכלי. רבי יוסף קארו (שולחן ערוך אורח חיים שח, ב) כתב שכל כלי, אפילו הוא גדול וכבד הרבה, לא נתבטל שם כלי ממנו לא מפני גדלו ולא מפני כבדו. כלומר, כלי זה אינו נחשב בשבת למוקצה.

הרמב"ם (הלכות שבת כה, ו) חולק על כך שדלתות הבית לא נחשבות ככלים ומביא סיבה אחרת לכך שלא ניטלות בשבת:

"דלתות הבית אף על פי שהן כלים לא הוכנו לטלטל לפיכך אם נתפרקו אפילו בשבת אין מטלטלין אותן".

על אף שהוא חולק על הסיבה, מכל מקום נראה שהוא מסכים לכך שכל כלי שאינו מוקצה בשבת ומטלטלים אותו בשבת, מותר לטלטל אף את הדלתות שלו.

אם אכן הסיבה להיתר או איסור טלטול הדלת תלויה בשאלה האם הכלי הינו מוקצה או לא כדברי רש"י דלעיל, קשה מדוע לדעת הרב יהושע נויבירט (שמירת שבת כהלכתה פרק כ סעיף מג) אסור לטלטל דלתות של כלי שהתפרקו. שהרי הכלי אינו מוקצה.*

לסיום, יתכן לומר שדלתות של כלים שהם מוקצים מחמת חסרון כיס יותרו בטלטול לדעת רש"י, שכן אין הקפדה על הדלת עצמה – שסוף כל סוף משתמשים בה ולכן אף לאחר שהתפרקה מותר להשתמש בה (מה שאין כן בדלתות של בית שאינן כלי).

הרב ירון בן צבי

_______________________________________________

* לא מדובר בכלי שחוששים להזיזו משום חסרון כיס וכיוצ"ב.