!!
 
EAB- blank
 

דף יומיומי

ברכות דף נז – הרואה הדס בחלום

תוך כדי הדיון בפשרם של חלומות מסוימים הגמרא דנה במשמעות ראיית הדס בחלום:

"הרואה הדס בחלום - נכסיו מצליחין לו, ואם אין לו נכסים - ירושה נופלת לו ממקום אחר".

רש"י בביאור דברי הגמרא, כתב (ד"ה נכסיו מצליחין):

"כהדס זה, שעליו משולשים זה על זה, כמין קליעה".

לפי פירושו משמע שמעצם כך שעלי ההדס מלאים, ללא ריק וללא כל חסרון, כך גם הנכסים של החולם יהיו מלאים.

הסבר נוסף שניתן להציע לסיבה שפתרון החלום על ההדס מתקשר לעושר עולה מדברי הגמרא בבבא מציעא (דף מב עמוד א):

"ואמר רבי יצחק: לעולם ישליש אדם את מעותיו, שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא ושליש תחת ידו".

הרעיון לפיו אדם יתעשר בזכות שילוש מעותיו, דומה לאופן שבו מסודרים עלי ההדס – בשלשות. יתכן שמבנה העלים של ההדס רומז גם להמשך דברי הגמרא שם:

"ואמר רבי יצחק: אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיך".

ההדס דומה לעין, וצורתו רומזת לעינו של בעל הבית שצריכה לשמור על הנכסים מעינם הרעה של אחרים. דברים אלו עולים גם מדברי הגמרא בבבא מציעא (דף כט עמוד ב) ה'ממליצה' למי שהניח לו אביו מעות הרבה ורוצה לאבדן "ישכור פועלים ואל ישב עמהן". רק מי שמשגיח על נכסיו יכול לדאוג להם 'בשבע עינים' בו בזמן שמרחיקם מעיניהם של אחרים, היות ואין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין.

הרב ירון בן צבי