!!
 
EAB- blank
 

דף יומיומי

ערכין דף יח – אופן חישוב השנים לעניין ערכין

בפרשיית הערכין בתורה (ויקרא כז) נקבע ערכו של האדם לפי מגדרו וגילו, תוך חלוקה לחמש קבוצות גיל: לידה - חדש, חדש – חמש, חמש - עשרים, עשרים - ששים, ששים ומעלה. המשנה (יח עמוד א) דנה בהגדרת הגבולות המדויקים של גילאים אלו:

"יום שלשים כלמטה הימנה, שנת חמש ושנת עשרים כלמטה מהם, שנאמר: "ואם מבן ששים שנה ומעלה", הרי אנו למדים בכולן משנת ששים, מה שנת ששים כלמטה הימנה, אף שנת חמש ושנת עשרים כלמטה הימנה".

כלומר, "בן שישים" נחשב דווקא מי שסיים את השנה השישים בחייו, ולא מי שהתחיל שנה זו, וכן הדין ביחס לשאר הגילאים בפרשה. מה עומד מאחורי הדרכים השונות להגדיר "בן שישים"? נראה שהשאלה שעמדה בפני המשנה היא האם כוונת התורה היא לקבוע משך זמן מסוים שאותו עבר האדם בחייו, או לקבוע הגדרה בגברא שנחשב "בן שישים". אם כוונת התורה היא למשך הזמן שבו חי האדם, ברור שצריכות לעבור שישים שנים שלמות בכדי להגדיר את האדם כ"בן שישים", וכך באמת הסיקה המשנה. אך אם מדובר בהגדרה מיוחדת בגברא שנחשב "בן שישים" ייתכן שניתן להפעיל כאן את הכלל ש"מקצת שנה כשנה שלימה" וכבר בתחילת שנתו השישים יחשב כ"בן שישים".

לאור הבנה זו נראה שניתן להבין טוב יותר את שיטתו התמוהה לכאורה של רבי אליעזר המובאת בסיפא של המשנה:

"רבי אליעזר אומר: עד שיהו יתירות על השנים חדש ויום אחד".

לדעת רבי אליעזר אין אדם עובר לקבוצת הגיל הבאה עד שיעבור את מניין השינים בחודש ויום אחד. למשל, רק לאחר שישים שנה וחודש ויום אחד נחשב אדם כ"בן שישים ומעלה" שערכו חמשה עשר שקלים (לזכר). מה עומד בבסיס שיטתו של רבי אליעזר? נראה שיש לתלות שיטה זו בדבריו בגמרא בראש השנה (דף י):

"דתניא: פר האמור בתורה סתם - בן עשרים וארבעה חדש ויום אחד, דברי רבי מאיר. רבי אלעזר אומר: בן עשרים וארבעה חדש ושלשים יום...
ורבי אליעזר מאי טעמא? דכתיב בראשון באחד לחדש, מדאכתי יום אחד הוא דעייל בחדש, וקא קרי ליה חדש - שמע מינה: יום אחד בחדש חשוב חדש. ומדיום אחד בחדש חשוב חדש - שלשים יום בשנה חשובין שנה".

דעת רבי אליעזר היא שכאשר פר חי במשך שנתיים וחודש הוא נחשב כ"בן שלוש", משום שדווקא חודש יכול להיחשב כשנה שלימה ולא יום אחד. נראה שעמדה זו היא שעומדת גם בבסיס שיטתו בסוגיין. רבי אליעזר לומד מן הפסוק "מבן שישים שנה ומעלה" שדווקא כאשר הגברא נחשב כבן למעלה משישים, היינו בן שישים ואחת, הוא עובר לקבוצת הגיל של "שישים שנה ומעלה". משום כך הוא סבור שיש להמתין עד שיעבור חודש שלם מעבר לשישים שנה כדי שיחול על הגברא שם של "בן שישים ואחת" ויפקיע אותו מדין "מבן עשרים שנה ועד בן שישים שנה".

הרב אברהם סתיו