!!
 
EAB- blank
 

דף יוםיומי

חולין דף עז - התייעצות עם רב מיקל

הגמרא בדף ע"ז עמוד א' דנה במקרה מורכב של שבר באיזור צומת הגידים. השאלה ההלכתית הובאה בפני אביי, אך מפני מורכבותה הוא התקשה להכריע בה, וביקש להתייעץ עם חכמים נוספים. רש"י מסביר:

"שהייה תלתא ריגלי - לשאול הלכה לחכמים הנאספים לרגל".

ימי הרגל יוחדו למפגש ולדיון הלכתי, ואביי ביקש לנצלם לבירור שאלה זו בהלכות טריפות.

בעקבות הדיון המתמשך, השיא רב אדא בר מתנא עצה לשואל:

"זיל קמיה דרבא בריה דרב יוסף בר חמא, דחריפא סכיניה".

רב אדא שיער, כי רבא יפשוט את הספק במהירות, וכך אמנם קרה: רבא הכריע את הספק באופן מיידי, וקבע שהבהמה מותרת.

"סכינא חריפא" בארמית פירושה סכין חדה. בחידושי "תורת חיים" בסוגיתנו פירש את הדברים כך:

"ויחתוך הדין לאלתר ולא ישהא כאביי דשהי תלתא רגלי".

כלומר, הביטוי "סכינו חדה" מתייחס לכוח ההכרעה הייחודי לרבא; רבא איננו נוהג להתלבט ולהתחבט בשאלות סבוכות, אלא מוצא להן מענה חד וברור.

על פי פירוש זה, ההבדל בין דרכו של רבא ודרכו של אביי נוגע למהירות ההכרעה: אביי הוא ספקן, הנוהג להתלבט זמן רב, ואילו רבא הוא פוסק זריז, המכריע באחת לחומרא או לקולא.

דומני, שהשימוש בביטוי "חריפא סכיניה" בשאלה הנוגעת להלכות טריפות, מורה על משמעות אחרת. אביי השתהה בתשובה משום שלא היה משוכנע שניתן להתיר את הבהמה. רב אדא מציע לשואל לפנות לרבא, אשר סכינו חריפה, דהיינו שאיננו מהסס להשחיז את הסכין, ולשחוט את הבהמה כדי להתירה באכילה.

ייתכן, שכך יש לבאר את דברי רש"י כאן, שכתב:

"דחריפא סכיניה - לב פתוח לו בסברא".

לא לגמרי ברור מהי משמעות "לב פתוח", ואפשר שהדברים קרובים להצעתנו: ליבו של רבא פתוח גם להקל, ואיננו מהסס בכך.

על פי הפירוש המוצע כאן, ישנו חידוש גדול בדבריו של רב אדא. לעיתים, יודעים הציבור כי רב פלוני נוהג להחמיר, ואילו רב אלמוני נוהג להקל. ובכן, האם ראוי לאדם שיפנה דווקא לרב המיקל יותר, כדי שיזכה למענה לקולא ולא לחומרא? האם יכול להחליט השואל מיהו הרב שעימו הוא מעוניין להתייעץ, בהתאם לתשובה שאותה הוא מבקש לקבל? על פי האמור לעיל, כך בדיוק הורה רב אדא לשואל: מוטב לך להיוועץ ברבא, שהינו פוסק בעל נטיה לקולא בהלכות טריפות, ולא להמתין לתשובתו של אביי, המחמיר יותר.

חיפשתי בספרי השו"ת והפוסקים שבמאגרים הממוחשבים מי שידון בשאלה זו, ולעת עתה לא מצאתי (אשמח אם אחד הלומדים יסייע בזה). אך כאמור, הפירוש שהצענו בסוגיה אכן מברר שאלה מעניינת זו.

הרב אביהוד שורץ