!!
 
EAB- blank
 

דף יוםיומי

זבחים דף קיג – טהרת ארץ ישראל

במשנה בראש פרק פרת חטאת נאמר, כי פרה אדומה שנשרפה חוץ לגתה, אין בה משום שחוטי חוץ. מלשון המשנה משמע, כי אף אם אין בה משום שחוטי חוץ, מכל מקום ודאי שפרה שנשרפה שם נחשבת חוץ למקומה.

רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו למה נתכוונה המשנה בביטוי 'חוץ לגתה'. לדעת ריש לקיש הכוונה לכל מקום שלא נבדק משום הטומאה, ואילו לדעת רבי יוחנן הכוונה לשריפת הפרה תוך חומות ירושלים, אך מקום אחר בארץ ישראל כשר, אף אם לא נבדק. הגמרא תלתה את מחלוקתם בשאלה האם בארץ ישראל ירד המבול. לדעת רבי יוחנן לא ירד מבול בארץ ישראל, ועל כן היא נחשבת כבדוקה מפני הטומאה. לדעת ריש לקיש המבול ירד גם בארץ ישראל, ועל כן כל מקום שלא נבדק עלול להיות טמא.

הקרן אורה על אתר הקשה קושיה חריפה. הרי, לשיטת רבי שמעון אין קברי עכו"ם מטמאים באהל. יתירה מכך, בגמרא בנזיר (דף נד ע"א) נאמר, שאפילו הסוברים שקברי גויים מטמאים באהל, כל זה הוא דווקא לאחר מתן תורה. לקושיה זו ניתנו מספר תירוצים. הקרן אורה עצמו הסביר, כי החשש הוא מפני מתי מבול שנמחו שרידיהם בתוך עפר הארץ, ואם כן החשש הוא מפני טומאת מגע. הגרי"ז תירץ, שהחשש אינו מפני טומאת אהל, אלא מפני קברים שאין בהם טפל בין המת לבין הקרקע שמעליו. במקרה כזה הטומאה בוקעת ועולה ('טומאה רצוצה') ומכאן רצה הגרי"ז להוכיח שטומאה מעין זו אינה מגדרי טומאת אהל אלא בגדר טומאת מגע.

אמנם, ייתכן שניתן ליישב באופן אחר. אם נעיין נראה, שיסוד הסוגיה כאן אינו בדיני טומאה וטהרה הרגילים. שהרי, לא מצינו שאם יהיה טומאה תחת המזבח, שנאמר שהשוחט על גביו כשוחט בחוץ. ואם כן אין סוגיתנו עוסקת בדיני טומאה וטהרה, אלא בגדר מקום הראוי לעשיית פרה אדומה. ייתכן, שאף מקום שהפרה אינה נטמאת בו מצד דיני טומאה, מכל מקום יהיה אסור לעשות בו את הפרה, כיון שהוא 'מקום טמא', ואין זה מקומה.

נמצא, שאף אם מתי המבול אינם מטמאים באהל, מכל מקום מקומם נחשב כ'מקום טמא', ואסור לשרוף בו את הפרה.

עד כאן אמורים דברינו על דרך הפשט. מכאן ואילך, נמשיך מהלך זה על דרך הדרש.

על דרך זו, ייתכן שיש להבין גם את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש לגבי מעמדה של ארץ ישראל, ואת תליתה של מחלוקת זו בשאלת המבול בארץ ישראל, באופן שונה מעט. במהלך הסוגיה אנו למדים, כי אף לדעת רבי יוחנן מתו יושביה של ארץ ישראל במבול, אלא שמותם לא בא בירידת מים, כי אם מחמת ה'הבלא'. התוספות (קיג ע"א, ד"ה מעלה, מדקאמר) מתבלטים מדוע בכל זאת מתייחס רבי יוחנן לארץ ישראל כאילו אין בה מתי מבול כלל.

לאור דברינו יש להשיב, כי ריש לקיש אינו חושש מפני הטמאותה של הפרה במתי המבול. סוף סוף, אין אנו חוששים לכך בשום טהרה אחרת שאנו נדרשים אליה, וייתכן שמתי המבול כלל אינם יכולים לטמא. דעתו של ריש לקיש היא כי ארץ ישראל עצמה, כל עוד לא נבדקה, אינה חשובה 'מקום טהור'. הטהרה אינה טבעית ואוטומטית רק בשל העובדה כי מדובר בארץ ישראל, ויש לאדם לעמול על מנת להפוך את המקום לבדוק וטהור, הראוי לשריפת הפרה. כך גם, לא ייתכן כי אנשי דור המבול שחיו בארץ ישראל ניצלו רק בזכות מקום מגוריהם. אם מעשיהם לא היו טובים משל חבריהם בשאר העולם, אין ארץ ישראל מגינה עליהם.

רבי יוחנן חלק על תפיסה זו של ריש לקיש. לדעתו, ארץ ישראל מוגדרת כמקום טהור בפני עצמו, ואף בלא מאמץ אנושי של בדיקה. באורח דומה, אנשי דור המבול החיים בתחומי הארץ לא מתו באותה מיתה נוראה של שאר אנשי דורם, אף אם בסופו של דבר לא נמלטו מעונש על חטאיהם. בכך מודגש ההבדל שבין ארץ ישראל לבין חו"ל, הבדל שלדעת רבי יוחנן אינו קיים בלא קשר למעשיהם של יושבי הארץ.

הרב ברוך וינטרוב