!!
 
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:

זמני השבת:
    הד"נ: 
    יציאה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

דף יוםיומי

קידושין דף פא – איסור ייחוד בדירה סגורה או בחדר סגור

עיוננו יעסוק הפעם באחת ההלכות המעשיות בדין ייחוד, שמקורה בסוגייתנו.

בגמרא (פא ע"א) נאמר: "אמר רב יוסף: פתח פתוח לרשות הרבים – אין חוששין משום ייחוד". ההבנה הפשוטה בדבריו היא, שאין די שדלת החדר או דלת הבית תהיה פתוחה, אלא צריך שיהיו במקום עוברים ושבים; אבל אם הדלת פתוחה אך זהו מקום שומם – ברור שיש איסור ייחוד.

ואולם, מן הירושלמי בכתובות (פ"ז ה"ו) ניתן להגיע למסקנה אחרת. כך נאמר שם: "תרעה טריד – סוטה; מוגף – צריכה". וביאר בעל קרבן העדה על אתר: "כששניהם בחדר אחד והדלת סגורה במנעול נמי הוי סוטה; אבל אם הדלת סגורה אבל לא במנעול והבא מן החוץ יוכל לפותחה, מיבעיא לן אם היא סוטה או לא", כלומר: הירושלמי מסתפק כאשר הדלת סגורה ואיננה נעולה.

מכוח דברי הירושלמי הללו כתב הרשב"א בתשובה (חלק א, תשובה אלף רנ"א), כי גם אם הדלת סגורה אך איננה נעולה, אין זה ייחוד: "אין זה יחוד עד שיהא בית נעול, ד'תרעא טריק' בירושלמי – שער נעול במנעול משמע".

הפוסקים התקשו מאוד לקבל את מסקנתו של הרשב"א. הגדיל לעשות רבי עקיבא איגר (שו"ת, מהדורא קמא סימן ק'), הטוען שנפלה טעות סופר בדברי הרשב"א, ומוכיח זאת מלשון הגמרא בסוגייתנו: "פתח פתוח לרשות הרבים" – משמע שאם הפתח סגור יש איסור ייחוד, ואף אם אינו נעול!

להלכה הביא השולחן ערוך (אבן העזר סימן כ"ט סעיף ט) את דברי הגמרא כפשוטם: "פתח פתוח לרשות הרבים". הפתחי תשובה שם ציטט את דברי רבי עקיבא איגר, שבא להוציא מדעת הרשב"א, אך הביא גם דעות חולקות, ואין ברור כיצד הכריע בשאלה.

בשו"ת בנין ציון [לרב יעקב עטלינגר, בעל "ערוך לנר", שחי בגרמניה במאה הי"ט למניינם] (סימן קל"ח) כתב, שאם לא נסמוך על דברי הרשב"א, "אי אפשר להינצל מאיסור ייחוד". במציאות שהייתה מוכרת למחבר זה, גרה בכל בית יהודי משרתת גויה, ואי אפשר היה להשאיר את דלת הבית פתוחה תמיד. והוסיף הבנין ציון עוד סברה להקל: אם הדלת סגורה אך בני הבית מצויים בסביבה, ויש סיכוי שייכנסו במפתיע.

להלכה הכריע בשו"ת ציץ אליעזר (חלק ו סימן מ') שניתן לסמוך על דברי הרשב"א רק בצירוף צדדים נוספים להקל. וגם מתלמידי חכמים נוספים שמעתי, שניתן להקל בזה רק כשברור שאין חשש לעבֵרה. לכן אם מגיע בעל מלאכה לבית לצורך כלשהו, ובני הבית נכנסים ויוצאים, אין איסור בכך שבעלת הבית תישאר לבד בבית כמה דקות, ואפילו הדלת סגורה. אך כאשר נפגשים בני זוג צעירים לצורך היכרות, אין הם יכולים להקל בכך, ועליהם להקפיד שדלת הבית תהיה פתוחה כל הזמן. וכמובן, יש לבחון כל מקרה לגופו.

הרב אודי שוורץ