!!
 

    -    -    -        -

   :    
   ":  
   :  
   :kaluach

:
   
   
   
   
   
   

 

שיעורים בפרשת השבוע מאת הרב עזרא ביק

פרשה בראשית ����� ���

# �������������������� �����������
1 פרשת בראשית  פרשת בראשית ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
2 פרשת נח  אחדות ואינדיבידואליזם ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
3 פרשת לך-לך  פרשת לך לך ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
4 פרשת וירא  אברהם והמלאכים ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
5 פרשת חיי-שרה  כשרבקה פגשה את יצחק ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
6 פרשת תולדות  יצחק ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  מהי דמותו של יצחק? מדוע, למרות הפסיביות הבולטת שלו, הוא נחשב לאחד מאבות האומה? 
7 פרשת תולדות  פיצול הברכות ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
8 פרשת ויצא  יעקב ומצרים ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
9 פרשת וישלח  בית-אל ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
10 פרשת מקץ  יעקב ויהודה ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
11 פרשת ויגש  שנות הדמדומים ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
12 פרשת ויחי  יעקב ומצרים ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 

פרשה שמות

# ���������������
13 פרשת שמות  משה: מבית פרעה לארץ מדין ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  מקובל לראות את ספר בראשית כמתאר היסטוריה של יחידים, ואילו את ספר שמות כסיפורו של עם. עם זאת, ברור שבמוקד סיפור יציאת מצרים עומדת דמותו של משה, שהתפתחותו האישית מתוארת בפרשתנו. בפרק ב' מתוארים ארבעה אירועים שונים (מלבד לידתו): האיש המצרי המכה את האיש העברי; שני העברים הניצים; ניסיונו של פרעה להרוג את משה; והצלת בנותיו של כהן מדיין. מה משמעויותיהם של אירועים אלו? 
14 פרשת וארא  איך מושיעים את ישראל ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  שני הפרקים הראשונים של פרשת וארא מתמיהים למדי מבחינת הרצף הסיפורי. התורה חוזרת כמה פעמים על הציווי למשה (או למשה ולאהרן) ללכת לפרעה ולהוציא את בני ישראל ממצרים. ניכר אמנם שמשה מגלה חוסר רצון מובהק, אך טיבה של החזרה המשולשת על תיאורים הנראים כזהים אינו ברור. 
15 פרשת בא  "וידעתם כי אני ה'" ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  מהי החשיבות של התיאור החוזר ונשנה של ביאת משה לפרעה והליכתו ממנו? האם העימות בין משה לפרעה הוא אישי, בין שני המנהיגים, או לאומי - בין עם ישראל למשעבדיהם? 
16 פרשת בא  "וידעתם כי אני ה'" ����� Word הרב עזרא ביק   
17 פרשת בשלח  המן ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  המן הוא מזון של אמונה וביטחון בקב"ה, ומכאן נגזר גם הקשר המהותי בינו לבין השבת. משמעותו של השליו היא שונה, וההבדל ביניהם הוא מפתח להבנת הפרשייה כולה. 
18 פרשת יתרו  אחרית הדבר' של מעמד הר סיני ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  לאחר מתן תורה מצווה התורה כמה ציוויים: עשיית מזבח אדמה, איסור סיתות אבני המזבח ואיסור עלייה למזבח במעלות. מצוות אלו קשורות באופן ישיר למעמד הר סיני, ודווקא דרכן מתבארת המשמעות העמוקה של נתינת התורה לישראל. 
19 פרשת משפטים  אני ולא מלאך ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  "הנה אנכי שולח מלאך לפניך..." - מיהו המלאך המתואר בפרשה? מהו היחס בינו לבין המלאך המופיע בפרשייה שלאחר חטא העגל? דמותו של המלאך קשורה להנהגות השונות בהן מנהיג הקב"ה את עם ישראל, ולאופי הזיקה שנוצרה שבין ה' וישראל מכח מעמד הר סיני. 
20 פרשת תרומה  הכפורת ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  הכפורת היא אחת מכלי המשכן. דרך העיסוק במהותה של הכפורת, מתבררת משמעותם של שני הכרובים ושל ארון העדות. מתוך הדברים, נשפך אור על מטרתו וייעודו של המשכן בכללותו. 
21 פרשת תצוה  עולת התמיד ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  מדוע הציווי על עולת התמיד מופיע עוד לפני שהוקם המשכן? מהו היחס בין פרשת התמיד שבפרשת תצווה לבין פרשת התמיד שבפרשת פינחס?  
22 פרשת כי-תשא  הברית המחודשת - ח"א ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  מה פשר פעולותיו של משה לאחר חטא העגל? שלוש מטרות היו לו: מניעת השמדת העם, סליחה ונשיאת החטא וכריתת ברית מחודשת. 
23 פרשת כי-תשא  הברית המחודשת - ח"ב ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  מה מייחד את המצוות המופיעות בסוף פרשת כי-תשא? מדוע דווקא מצוות אלו מרכיבות את הברית המחודשת שכרת הקב"ה עם ישראל לאחר חטא העגל? 

פרשה ויקרא ����� ���

# �������������������� �����������
24 פרשת ויקרא  הקטרה ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
25 פרשת שמיני  דרוש דרש ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
26 פרשיות תזריע-מצורע  טהרת המצורע ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
27 פרשיות אחרי מות-קדושים  חוקת הקודש ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 

פרשה במדבר ����� ���

# �������������������� �����������
28 פרשת במדבר  הלווים והביכורים ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
29 פרשת נשא  השלמת המחנה ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
30 פרשת בהעלותך  חנוכת הנשיאים והמנורה ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
31 פרשת שלח לך  עליה ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
32 פרשת קורח  בחירת שבט לוי ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
33 פרשת בלק  בלעם ובלק ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
34 פרשת פינחס  פרשת פינחס ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
35 פרשת מטות  משה ומדין ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
36 פרשת עקב  פרשת עקב ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
37 פרשת כי תבוא  פרשת כי תבוא ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 

פרשה דברים ����� ���

# �������������������� �����������
38 פרשת ניצבים  ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
39 פרשת האזינו  שירה ותוכחה ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ �������