!!
 

    -    -    -        -

   :    
   ":  
   :  
   :kaluach

:
   
   
   
   
   
   

 

שיעורים בפרשת השבוע מאת הרב יהודה ראק

פרשה בראשית

# ���������������
1 פרשת בראשית  סיפורה של חוה- פרק ד' ����� Word יהודה ראק  השיעור משווה בין תיאור לידת קין ותיאור לידת שת. בלידת קין נוצרת תחושה של שיויון בין האדם לבין הקב"ה ועל כן נופל קין בגאוותו. בלידת שת נמצאת ההבנה כי החיים והמוות הוא מהקב"ה, ומשם מתועלים כוחותיו של האדם לאפיקים חיוביים יותר עד לידת אנוש. 
2 פרשת נח  נחמת האדמה ����� Word הרב יהודה ראק  בהולדת נח מייחל למך כי בהולדו ינחם העולם. נח משמש כתזכורת לכך שישנו טוב באדם, ובכך מפעיל הוא את מידת הרחמים אצל הקב"ה. 
3 פרשת לך-לך  הקריאה בשם ה' ����� Word הרב יהודה ראק  אברהם קורא בשם ה'. המפרשים ראו במעשה זה השכנת שכינה וקריאה לעולם לראות את גדולת ה'. בכך מתבטא תפקידם של האבות בהבאת מלכות ה' בעולם. 
4 פרשת וירא  ברכת אברהם ����� Word הרב יהודה ראק  הקב"ה משתף את אברהם בכוונתו להחריב את סדום מתוך יעוד אברהם להיות שליח הקב"ה להפצת דרכו, ובכך מתברך זרעו של אברהם. 
5 פרשת חיי-שרה  סיפור קניין אחוזת הקבר ����� Word הרב יהודה ראק  על פי שיטתו של הרב ברויאר השיעור מציג 2 רבדים בסיפור קניית הקבר לשרה. הרובד הראשון מתאר קניה של קבר עבור שרה ואילו הרובד השני מתאר קניה של שטח בארץ ישראל על מנת שיהיה שטח זה קניין מדור לדור 
6 פרשת תולדות  ברכת יצחק ����� Word הרב יהודה ראק  השיעור מציג 2 רבדים בגנבת הברכות על ידי יעקב. הרובד הראשון הוא פעולתה של רבקה כמיישמת התוכנית הא-לוקית. הרובד השני הוא פעולתו של יעקב שהיא בבחינת גניבה ועליה הוא נענש בעתיד 
7 פרשת ויצא  נדרו של יעקב ותרפיה של רחל ����� Word הרב יהודה ראק   
8 פרשת וישלח  לדמותה של רחל ����� Word ����� html יהודה ראק  דמותה רחל, כמו דמויות רבות במקרא, היא דמות של תשובה. בתחילת דרכה, רחל חטאה באבק עבודה זרה, אך לפני מותה זכתה לשוב בתשובה והפכה למליצת יושר על ישראל לעתיד לבוא. 
9 פרשת וישלח  משמעות הכפרה בתורה ����� Word הרב יהודה ראק   
10 פרשת וישב  מכירת יוסף ����� Word הרב יהודה ראק   
11 פרשת מקץ  שתי הבחינות בסיפור מינוי יוסף ����� Word הרב יהודה ראק   
12 פרשת ויחי  פגישתם השניה של יעקב ויוסף ����� Word הרב יהודה ראק   

פרשה שמות

# ���������������
13 פרשת שמות  סיכום ספר בראשית ופתיחה לספר שמות ����� Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה נבחן את השאלה האם המאפיינים של חומשי התורה מראים שישנו סיפור אחד מתמשך לאורך פרקי הספרים, או שמא הם אינם אלא סדרה של סיפורים בודדים. אנו נראה ששאלה זו תלויה בבחינות השונות של התורה, נסקור את הסיפור המתמשך של ספר בראשית, ונבדוק את הקשר לספר שמות. 
14 פרשת וארא  ידיעת שם ה' ����� Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה נראה שיש שני שמות לה', המשקפים שתי בחינות, כלומר שתי השקפות ושתי תפיסות שונות: שם הויה (י-ה-ו-ה) ושם אלוקים. בשיעור נסקור את שתי התפיסות הללו, ונראה כיצד הן באות לידי ביטוי גם ביציאת מצרים. 
15 פרשת בא  הפסח וסיפור יציאת מצרים ����� Word הרב יהודה ראק  ישנן שתי פרשיות מרכזיות בתורה העוסקות בקרבן פסח: בפרשת בא ובפרשת ראה, וישנן כמה סתירות מהותיות בין הפרשיות. בשיעור זה נראה שכל פרשייה מציגה משמעות שונה לקרבן פסח, ונבחן כיצד שתי תפיסות אלו משתקפות בהלכה. 
16 פרשת בשלח  שתי הבחינות בסיפור קריעת הים ����� Word הרב יהודה ראק  בסיפור קריעת ים סוף יש כמה סתירות וכפילויות. הפתרון לבעיה הוא חלוקת הסיפור לשתי בחינות, כאשר לכל אחת יש משמעות ומטרה שונה.  
17 פרשת יתרו  עשרת הדברים ����� Word הרב יהודה ראק  התורה אומרת שמה שכתב ה' על הלוחות מחולק לעשרה 'דברים'. אולם, החלוקה ביניהם וזיהוי כל אחד מהם לא מופיע התורה. בשיעור זה נביא שלוש חלוקות המבוססות על המסורה, ונציע חלוקה רביעית. 
18 פרשת משפטים  פרשיות השומרים ����� Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה נבאר את פרשיות 'שומר כלים' ו'שומר בהמה'. נסביר את ההבדל בין סוגי השומרים, ונבאר כמה פסוקים קשים בפרשיות אלו. 
19 פרשת תרומה  שתי הבחינות במשכן ����� Word הרב יהודה ראק   
20 פרשת תצווה  פסוקי ההשלמה של ציווי המשכן ����� Word הרב יהודה ראק   
21 פרשת כי תשא  מחצית השקל בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה ����� Word הרב יהודה ראק   
22 פרשיות ויקהל פקודי  ארון וכרובים ����� Word הרב יהודה ראק   

פרשה ויקרא

# ���������������
23 פרשת ויקרא  קרבן עולה ויורד ����� Word הרב יהודה ראק  השיעור יעסוק ב'קרבן עולה ויורד', דהיינו הקרבן המובא על שבועת העדות, טומאת מקדש וקודשיו בשוגג ושבועת ביטוי, והמשתנה בהתאם למעמדו הכלכלי של החוטא. בשיעור נעלה מספר קשיים הנוגעים לקרבן זה, ונפתור אותם על ידי מציאת המכנה המשותף של החטאים בגינם מובא הקרבן - העיקר בחטאים הללו הוא כוונת הלב, ולא מעשה החטא. 
24 פרשת צו  תורות הקורבנות ����� Word הרב יהודה ראק  בפרשת צו מופיעה החטיבה השנייה של דיני הקרבנות בספר ויקרא. קושי מרכזי אחד בחטיבה זו הוא מציאת המאפיין המיוחד של פרשה זו מול פרשת ויקרא, במיוחד לאור העובדה שחלק מן הדינים מופיעים בשתי הפרשות, וחלק לא. קושי שני הוא הבלבול שיוצרת חתימת החטיבה בשאלת הזמן והמקום של אמירתה. המפתח לפתרון הקשיים הוא ההבנה כי יש כאן עריכה מיוחדת שהתורה עשתה, במסגרתה יש כאן חריגה מהרצף הכרונולוגי של ספר ויקרא.  
25 פרשת שמיני  איסורי הטומאה בתורה ����� Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה נעסוק בסתירה לכאורה בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה בשאלה האם יש איסור להטמא: בפרשתנו (ובעוד מקומות בתורה) משמע במפורש שיש איסור כזה, אך בהלכה אין כל איסור להטמא או חובה לטמא להטהר, אלא שאדם רשאי לגשת אל הקודש רק בעודו טהור. הפתרון לסתירה הוא ההבנה שבעקבות הקמת המשכן מחנה ישראל עצמו היה קדוש בקדושת מקדש ברמה מסויימת, אך לאחר הכניסה לארץ קדושה זו קיימת רק בתחומי המקדש 
26 פרשיות תזריע-מצורע  תפקיד הצרעת ����� Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה נעסוק במשמעות הצרעת לאור הופעתה במקרא, ונראה כי מטרת הצרעת היא חיזוק מעמדו של נציג ה' - הנביא או הכהן. 
27 פרשיות אחרי מות-קדושים  ההקשר הסיפורי של סדר העבודה ����� Word הרב יהודה ראק  פרשיית 'סדר העבודה' היא לכאורה פרשייה הלכתית קלאסית המנותקת מהקשר סיפורי. אולם, קיימים בפרשה מספר קשיים, שרק ביאור הפרשייה על רקע הקשרה הסיפורי - מותם של נדב ואביהוא - מיישבם. 
28 פרשת אמור  פרשת המועדות ����� Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה ננתח את פרק כ"ג של ספק ויקרא - 'פרשת המועדות' - מבחינה מבנית ותוכנית, ונראה כי יש שתי מגמות שונות, דהיינו שתי 'בחינות', בקביעת המועדות: האחת היא קידוש המועדים באמצעות הקרבת קרבנות לה', והשנייה היא יצירת קדושת הזמנים על ידי בני ישראל. 
29 פרשיות בהר-בחוקותי  שני הדיבורים בפרשות בהר ובחוקותי ����� Word הרב יהודה ראק  בפרשות בהר-בחוקותי מופיעים שני דיבורים של ה' ("וידבר ה' אל משה לאמר"), ובשיעור נעסוק בשאלת זמן ומקום אמירתם. נראה כי פרשייתנו נדחתה ממקומה הכרונולוגי בתורה, ולאחר מכן נסביר מדוע היא נדחתה ממקומה, ומדוע היא נאמרה כעת.  

פרשה במדבר

# ���������������
30 פרשת במדבר  העומר, ספירת העומר וחג השבועות ����� Word הרב יהודה ראק   
31 פרשת בהעלותך  פרשיית החצוצרות ����� Word הרב יהודה ראק   
32 פרשת שלח לך  פרשת ציצית ����� Word הרב יהודה ראק   
33 פרשת קורח  משמעות הקטורת ����� Word הרב יהודה ראק   
34 פרשת חוקת  מי מריבה ����� Word הרב יהודה ראק   
35 פרשת בלק  סיפור בעל פעור ומעשה פנחס ����� Word הרב יהודה ראק   
36 פרשת מטות  פרשיית הנדרים ����� Word הרב יהודה ראק   

פרשה דברים

# ���������������
37 פרשת דברים  ביאור התורה ����� Word הרב יהודה ראק   
38 פרשת ואתחנן  אהבת ה' ותלמוד תורה ����� Word יהודה ראק  ידיעת ה' יכולה לשמש כאמצעי לאהבתו, כפי שמציע הרמב"ם, אך יכולה גם להוות מטרה בפני עצמה המושגת על ידי לימוד תורה. הציווי לעסוק בתורה בכל זמן פנוי מחנך את האדם למרכזיות רצון ה' בחייו, ומבטא את אהבת האדם לבוראו. 
39 פרשת עקב  מיהו "הגר"? ����� Word יהודה ראק  בתורה מוזכר הגר כזר המתגורר עם עמ"י, אך הפירושים רואים באדם זה כמי שהצטרף לעמ"י- גר צדק. בתורה שבע"פ חלקו מונח זה לשני סוגי אנשים- כאלו שנתחייבו לקיום מצוות ועליהם חלה מצוות האהבה ואיסור הונאה, וכאלה המתגוררים בארץ ישראל ומחוייבים במצוות בני נח. 
40 פרשת ראה  איסור מחיקת השם ����� Word יהודה ראק  בפרשה זו מצווים עמ"י להכרית את העבודה הזרה בארץ ישראל, וכנגד מצווים שלא לעשות כך להשם. בפשט ניתן ללמוד על איסור פיזי לפגוע בעבודת המקדש. בדרש ניתן ללמוד ציווי לעמ"י להאדיר את שמו של הקב"ה בעולם על ידי עבודת המקדש וקידוש השם בעולם. 
41 פרשת שופטים  דרישה וחקירה ����� Word יהודה ראק  בפרשה זו מצווים עמ"י לדרוש ולחקור מקרים שבהם עולה חשד לעבודה זרה. בדומה, בפסוקי עדי שקר יש שימוש באותם המונחים של דרישה וחקירה. מכאן נלמדת חשיבות וידוא האמת וחקירת העדים על מנת למצוא את האמת. 
42 פרשת כי תצא  "וקצותה את כפה" ו"עין תחת עין" ����� Word יהודה ראק  עונש "עין תחת עין" הינו מקרה בולט ביותר לפער שבין תורה שבכתב לבין תורה שבע"פ. ניתן לראות בפער ביטוי למידת הרחמים אל מול מול הדין. הפער מבטא רצון לעשיית צדק עבור הנחבל ובו בזמן לחנך את החובל. 
43 פרשת כי תבוא  תיארוך הנאום המרכזי של ספר דברים ����� Word יהודה ראק  בפרשה זו מסיים משה את דבריו לבנ"י. המפרשים נחלקו באשר לתיארוך הדברים, מקום התרחשותם והחלטת משה לצוות את המצוות אשר עולות בנאומו דווקא בזמן זה. 
44 פרשת נצבים  פרשת התשובה ����� Word יהודה ראק  הפסוקים קושרים בין התשובה לבין הליך הגאולה. הרב ברויאר מציע 2 בחינות של תשובה התלויות בעשיית פעולת תשובה מצד עמ"י, ושלישית שאינה תלויה בתשובה של עמ"י.