!!
 

    -    -    -        -

   :    
   ":  
   :  
   :kaluach

:
   
   
   
   
   
   

 

שיעורים בפרשת השבוע מאת הרב תמיר גרנות

פרשה בראשית

# ���������������
1 פרשת בראשית  פרשת הבריאה - פרק א של ספר בראשית ����� Word הרב תמיר גרנות   
2 פרשת נח  אכילת בשר לפני ואחרי המבול ����� Word הרב תמיר גרנות   
3 פרשת לך-לך  שתי הבשורות על הולדת יצחק ����� Word הרב תמיר גרנות   
4 פרשת וירא  "פתח האהל" – בין ההתגלות לאברהם להתגלות למשה ����� Word הרב תמיר גרנות   
5 פרשת חיי-שרה  מצוותן של אבות ושיחתן של עבדי אבות ����� Word הרב תמיר גרנות   
6 פרשת תולדות  הבן הנבחר ����� Word הרב תמיר גרנות   
7 פרשת ויצא  חלום יעקב ����� Word הרב תמיר גרנות  השיעור נפתח בהשוואת הבטחת הקב"ה ליעקב בחלום, לנדרו ותגובתו של יעקב לחלום. יעקב לא מקשר בין ההבטחה הכללית לפרטית, לכן נדרו הוא של אדם בצרה. מדוע לא מקבל יעקב את ההבטחה האלוקית אלא מתייחס לצד הפרטי? ומדוע הוא נצרך לנדר בכלל? יעקב מתלבט האם החלום היה התגלות נבואית או שמא רק חלום שבדה מליבו. החידוש הגדול הוא שהקב"ה הוא לא רק אלוקי הארץ אלא גם אלוקי העם והאדם.  
8 פרשת וישלח  בקורת כוח השיפוט - "על מעשה שמעון ולוי" ����� Word הרב תמיר גרנות  הבעיה המוסרית שעולה לגבי מעשה שמעון ולוי, נובעת מהיחס הכפול שעולה מתגובותיו של יעקב, כאן ובברכותיו באחרית ימיו. נראה שהתורה מבקרת את חוסר מנהיגותו של יעקב במקרה זה, ונותנת גיבוי מוסרי לשמעון ולוי. ביקורתו של יעקב היא על המידה של העונש אותו בחרו שמעון ולוי לתת לשכם ואנשיו.  
9 פרשת וישב  תפקידי החלומות בסיפורי יוסף ����� Word הרב תמיר גרנות  בחינת התפתחות סיפור יוסף מגלה ששלב המפנה הוא השלב בו יוסף עובר להיות "פותר חלומות" - מנקודה זו ואילך משתפר מעמדו, עד שבסופו של המהלך הוא מתמנה למשנה למלך מצרים. המעבר מפאסיביות לאקטיביות ביחסו לחלומות, מחולם לפותר, משתקף גם במעבר מפאסיביות לאקטיביות ביחסו למציאות: מנקבע לקובע. 
10 פרשת מקץ  פתרון חלומות פרעה ����� Word הרב תמיר גרנות  איך ידע יוסף לפתור את חלומות פרעה? מהו המפתח לפענוחם? בשיעור זה נסביר בעיה זו, וכן ננתח את ההבדלים שבין חלומות פרעה המקוריים לבין מה שהוא מספר ליוסף, ונראה כיצד בעזרת ההבדלים הללו הראה יוסף לפרעה את חכמתו הרבה. כמו כן, נסביר כיצד חלומות פרעה הבהירו ליוסף את חלומותיו שלו, וגרמו אצלו למהפך.  
11 פרשת ויגש  מנהיגותו של יוסף במצרים ����� Word הרב תמיר גרנות  למה מתעכבת התורה לספר לנו על פעילותו המנהיגותית-כלכלית של יוסף במצרים בעיצומן של שנות הרעב? יוסף דואג למשפחתו,ללחם וכלכלה, בעוד שהמצרים רק הולכים ומשתעבדים לפרעה. נראה, שהתורה מתארת את פעולותיו של יוסף, בכדי להדגיש את העובדה שהוא מכין את הקרקע לעם שבדרך, ובתוך כך הוא גם מגשים את חלומותיו שלו. 

פרשה שמות

# ���������������
12 פרשת שמות  השעבוד ותחילת הגאולה - פרקים א' וְ ב' של ספר שמות ����� Word הרב תמיר גרנות  בפרקים א' וב' של ספר שמות מתואר השעבוד. אולם, נקודת המבט של שני הפרקים שונה: פרק א' מציג נקודת מבט כללית, ופרק ב' מציג נקודת מבט אישית. משום כך גם תחילת הגאולה - סיפורו של משה רבינו - מתוארת רק בפרק ב'.  
13 פרשת וארא  מנין מכות מצרים ����� Word הרב תמיר גרנות  האם מחלוקת התנאים המפורסמת מההגדה בשאלת כמה מכות לקו מצרים היא אינפורמטיבית בלבד, או שישנה כאן שאלה יסודית לגבי מנין המכות ומשמעותו? מאיפה בא המספר עשר ביחס לעשר המכות? כיצד מתוארות המכות ומניינן בספר תהילים? מדוע מחולקות המכות לשלישיות? מהי המטרה של כל אחת מהשלישיות? האם יש קשר טבעי בין המכה השניה לשלישית?  
14 פרשת בא  מטה האלוקים ����� Word הרב תמיר גרנות  מה מסמל המטה של משה? מה תפקידו בכל אחד מהמקומות בהם הוא מוזכר? מיה החלוקה הפנימית של המכות שהביא הקב"ה על המצרים? ומה תפקידו של המטה בכל אחת מהסדרות של המכות? מה היה תפקידו של המטה בקריעת ים סוף?  
15 פרשת בשלח  בעמוד אש וענן ����� Word הרב תמיר גרנות  מהם האופנים השונים בהם מתגלה הקב"ה בעולם? מהו בדיוק כבוד ה' המתגלה בעולם? מהי המשמעות העקרונית של ההתגלות על ידי ישות ממשית? מהו היחס בין התגלות ה' בענן לזו שבאש? האם אלו שיתי תהגלויות שונות זו מזו? מדוע מופיעים עמוד הענן והאש בסיפור קריעת ים סוף? מה חלקם בכל תיאור קריעת הים?  
16 פרשת יתרו  מעמד הר סיני ����� Word הרב תמיר גרנות  למי נאמרו עשרת הדברות? מהו הסדר הכרונולוגי של הדיברות, כ]י שעולה מדהתיאור בספר דברים ובספר שמות? למה עוברת התורה מתיאור של התגלות הקב"ה בשם ה' להתגלות בשם אלוקים? כיצד זה קשור לחששו של העם מכך שהקב"ה ימשיךלידבר איתם? 
17 פרשת משפטים  ושכנתי בתוכם- חלק א' ����� Word הרב תמיר גרנות  היכן נאמר - בהתגלות ה' למשה בסנה ובמצרים, או בהתגלות לאבות - שה' ישלח מלאך שיביא אותם לארץ ולא הקב"ה עצמו? היכן שמענו בהמשך התורה שאנו חייבים לשמוע בקולו של מלאך? פסוקים אלו סותרים לכאורה פסוקים אחרים בהם כתוב מבפורש שהקב"ה בעצמו ישכון בתוך מחנה ישראל. מדוע לא מוזכר המשכן עד לפרשת תרומה? איך רעיון המשכן מתיישב עם הפסוקים שסותרים לכאורה את קיומו? כיצד כל זה קשור למחלוקת רש"י והרמב"ן בשאלת סדר הפרשיות של חטא העגל והציווי על המשכן? 
18 פרשת תרומה  שיעור לפרשת תרומה - חלק א' ����� Word הרב תמיר גרנות  מהו האופן המסוים בו צריך להיבנות המשכן? האם לפי מה שמראה הקב"ה למשה בהר, או שמא על פי ההוראות המפורטות שמוסר לו הקב"ה? מדוע הקב"ה צריך לצוות את משה בשתי דרכים אלו? כיצד ניתן , לפי דברי התורה, להכין לקב"ה מקום גשמי, מצומצם, מוגדר בחומר ובמידה, והמקום ההוא יהיה משכנו? למה משה לא מצליח לבנת המשכן ובצלאל כן מצליח? מדוע הייתה האומנות במשך שנים ארוכות בשולי היצירה היהודית? 
19 פרשת תצוה  גילוי כבוד ה' על המזבח ����� Word הרב תמיר גרנות  מהו מקור הציווי של משה לגבי היום השמיני למילואים? מנין לו שעתיד ה' להתגלות אם לא נאמר לו כך? מהו תאריכו של היום השמיני? לכאורה, כבר נגלה כבוד ה' בסוף ספר שמות. מהו היחס בין שם לכאן? ךמה מופיע בפרשתנו הציווי על קרבן התמיד? מהו היחס בין המשכן למזבח? מהו כבוד ה' שמשה מבטיח לישראל בספוק "וירא אליכם כבוד ה'"? 
20 פרשת כי-תשא  מצוות הברית ����� Word הרב תמיר גרנות  מדוע חוזר הקב"ה על קובץ המצוות של שבת, ע"ז ורגלים, שכבר ניתן לעיל? יתר על כן - מדוע החזרה אינה מדוייקת, אלא יש בה כמה שינויים, והאם אלה שינויים בעלי ערך? מהם הצדדים השווים בין שני קבצי מצוות אלו, ומהם הצדדים השונים ביניהם? נראה ששניהם בעלי גרעין הלכתי זהה, אך הם משמשים או מדגישים מטרות שונות. מהו התפקיד של כל אחד מקבצי מצוות אלו? 
21 פרשת ויקהל  פרשיות השבת בספר שמות ����� Word הרב תמיר גרנות  למה פותחת פרשת ויקהל בציווי על השבת? למה לא להתחיל ישר מהציווי על המשכן? פרשנים רבים הבינו מכאן שהשבת נובעת מעניין המשכן או מלמדת עליו משהו. מה באים להביע שני הציוויים הנוספים על השבת, מלבד זה המופיעיבעשרת הדברות? מדוע נוסף בפרשתנו האיסור של הבערת אש בשבת? מה הקשר בין השבת, המשכן והבריאה? 

פרשה ויקרא

# ���������������
22 פרשת ויקרא  מבנה ספר ויקרא וחלוקתו ����� Word הרב תמיר גרנות  כיצד עלינו לחלק את הספר ולקבוע את מבנהו? השיעור מנסה להציע את חלוקתו של הספר ומבנהו על פי מבחנים פנימיים בלבד, ומתוך כך לקבוע את סדר הנושאים ומשמעותו. החלוקה מתבצעת על פי הקריטריונים הבאים: כל דיבור של ה' ייחשב כיחידה/פרק בפני עצמו. פתיחות כלליות או חתימות כלליות יגדירו יחידות גדולות יותר. מעבר מז'אנר אחד למשנהו, ייקבע סיום או התחלה של יחידה גדולה. יחידות בתוך הספר, שאינם חלק מרצף הדיבורים ההלכתיים, יהוו גם הם קריטריון לקביעת היחידות הגדולות יותר של הספר. נשים לב גם לנמענים של הדיבור. 
23 פרשת צו  איסורי הדם בספר ויקרא ����� Word הרב תמיר גרנות  מדוע יש לחזור על איסור אכילת הדם שלוש פעמים בספר ויקרא ועוד פעמיים בספר דברים? למה יש הבדל בין האיזכורים השונים של המצווה בספר ויקרא, בכל הנוגע לקשר בין איסור אכילת הדם לאיסור אכילת חלב? בכל המקומות איסור הדם מוזכר בקשר להקרבת קרבנות, וגם הפסוקים מצביעים על הזיקה בין מעמדו של הדם כמכפר לבין איסור אכילתו, אולם, דיוק בפסוקים יראה שאיסור הדם נזכר דווקא בהקשר של קרבן שלמים. איך אפשר להבין זאת? מהו טעם האיסור של אכילת הדם? האם מותר לאכול דם חיה? מה הקשר בין איסור חֵלֶב לבין איסור דם? 
24 פרשת שמיני  גילוי כבוד ה' על המזבח ומות נדב ואביהוא ����� Word הרב תמיר גרנות  מהי משמעות מותם של נדב ואביהוא? נראה שאין פרופורציה בין החטא לבין העונש. האם אכן מדובר בעונש, או שמא בתאונה? אם היתה זו תאונה, מה גרם לה לקרות?  
25 פרשיות תזריע-מצורע  על מעמד הטומאה והטהרה בתורה ����� Word הרב תמיר גרנות  מהי גישתו של הרמב"ם למערכת דיני הטומאה והטהרה? ומה משמעותה ההגותית והקיומית? האם יש מתאם בין שיטת הרמב"ם בטעמי המצוות לתפיסתו ההלכתית בכל הנוגע לטומאה וטהרה? האם יש אלטרנטיבה לתפישת הרמב"ם?  
26 פרשת אחרי מות  לפני ה' תטהרו ����� Word הרב תמיר גרנות  המשנה אומרת שאין כפרה ללא תשובה. לכאורה, הדברים ברורים: איך ייתכן שהחטא יימחק, אם אדם לא עזבו עזיבה מוחלטת עד כדי כך שלא ישוב ויחטא? ישנם תנאים שחולקים על הבנה פשוטה זו. מהי שיטתם? מהם ההבדלים בין סדר עבודת יום הכיפורים במקדש כפי שהוא מתואר בתורה, וכפי שהוא מתואר במשנה? מה משמעותו וייעודו של סדר העבודה? מה היחס בין כפרה לבין כניסה ועמידה לפני הקב"ה? מה מטרת הקטרת הקטורת ביום הכיפורים, ומהו ההבדל בינה לבין הקטרת הקטורת בשאר ימות השנה? מדוע מצווה הכהן הגדול ללבוש ביום הכיפורים בגדי בד בלבד? מה משמעות הטבילה של הכהן לפני ה', באוהל מועד? 
27 פרשת אמור  בכל מושבותיכם ����� Word הרב תמיר גרנות  מהי מטרת פרשיית המועדות המופיעה בפרשת אמור? למה יש מצוות שנזכרו כבר ומופיעות כאן שוב, ולעומת זאת יש מצוות שלא מצאו את מקומן במקום אחר אלא כאן? הביטוי "בכל מושבותיכם" מופיע פעמים רבות בפרשה זואך לא הרבה בשאר התורה. למה לא נזכר הביטוי "בכל מושבותיכם" ברוב מצוות התורה? ואם מיותר לומר שכל חוק ומצווה תקפים בכל מקום, למה יש צורך לומר "בכל מושבותיכם" במקומות ספורים דווקא, מה שיכול ללמד בטעות שבשאר המקומות אין דין כזה? ואם אכן יש כאן ביטוי שיש לו קשר מיוחד למועדות, למה הוא לא מופיע ביום הזכרון ובחג הסוכות?  
28 פרשיות בהר-בחוקותי  ושכנתי בתוכם- חלק ב' ����� Word הרב תמיר גרנות  נראה כי הברית המוזכרת בסוף פרשת בחוקותי, איננה במקומה. על איזו ברית מדובר? נראה שכל הפרשה מדברת על השלב של הר סיני ולא של ההליכה במדבר. מהו הקשר בין פרק כ"ה העוסק בדיני שמיטה ויובל, ופרק כ"ו העוסק בהבטחת שכר ועונש לקיום הברית?  

פרשה במדבר

# ���������������
29 פרשת נשא  "יפה את רעייתי כתרצה" ����� Word הרב תמיר גרנות  ה' מצווה את משה לקחת את עגלות הבקר שאותן העניקו הנשיאים כמתנה, ולייעד אותן לנשיאת המשכן וכליו. אירוע זה נראה במבט ראשון חסר חשיבות, אך למעשה הוא מבטא נקודה חשובה ביותר בנוגע לתורה, נקודה העולה גם בפרשת בנות צלפחד ובפרשת פסח שני. 
30 פרשת נשא  מפקד הלויים ובחירת הלויים ����� Word הרב תמיר גרנות  למה הלויים מתפקדים פעמיים? מהם ההבדלים בין שני המפקדים? האם יש זיקה בין המפקד הכפול לבין הבחירה הכפולה בלויים? מתי בדיוק נבחרו הלויים מתוך בני ישראל, לפני חטא העגל או אחריו? כיצד הבחירה הכפולה באה לידי ביטוי בטקס הקרבתם של הלויים לעבודה, שבפרשת בהעלותך? 
31 פרשת בהעלותך  תלונות ישראל במדבר ����� Word הרב תמיר גרנות  בספר שמות ובפרשתנו מופיעים שני קבצים של תלונות של בנ"י כלפי משה והקב"ה. מהם ההבדלים בין שני קבצים אלו? למה בחרה התורה לאסןף את התלונות יחד? האם יש קשר בין תלונות העם המופיעות בפשרה, לתלונות מרים ואהרן? על מה בדיוק מתלוננים בנ"י? כיצד מסבירים המפרשים את התנהגותו של משה בסיפור? האם זכיצד זה משפיע על מעמדו של משה?  
32 פרשת שלח לך  בין כלב ליהושע בפרשת המרגלים ����� Word הרב תמיר גרנות  מדוע יהושע שתק בתגובה לדברי המרגלים - בעוד כלב התנגד להם במלא העוצמה - והצטרף רק לאחר מכן לכלב בדבריו כנגד המרגלים? בשיעור זה נראה כי ליהושע ולכלב היו שתי תפיסות שונות בנוגע למנהיגות ולבטחון בה', ותפיסות אלו באו לידי ביטוי בהתנגדות למרגלים.  
33 פרשת שלח לך  פרשת המרגלים כקו פרשת המים של התורה ����� Word הרב תמיר גרנות  מהי מחלוקת התנאים לגבי חלוקת ספר במדבר לשלושה ספרים? מה משמעותה של פרשת "ויהי בנסוע"? מהי משמעותו של חטא המרגלים?  
34 פרשת קורח  פוליטיקה ואידיאולוגיה במרד דתן ואבירם ����� Word הרב תמיר גרנות  מהם ההבדלים בין המרד של קרח לזה של דתן ואבירם? למה מזהים המדרשים והמפרשים את דתן ואבירם בסיפורים קודמים בתורה, על אף ששמם לא מופיע דם בפירוש? מהו המקור למרד של דתן ואבירם? מה בדיוק היו טענותיהם, ומהי המשמעות של המרד של דתן ואבירם?  
35 פרשת חוקת  על מעמד הטומאה והטהרה בתורה ����� Word הרב תמיר גרנות  לפי הרמב"ם לחוקי טומאה וטהרה תפקיד חשוב בכינון יחס היראה, מורא המקדש. מערכת דיני הטומאה והטהרה יוצרת מרווח בין תחום הקדושה לבין תחום החולין. לא הטומאה לבדה אסורה, אלא המפגש הרצוני של הטמא עם הקודש הוא האסור. 
36 פרשת חוקת  מסע בני ישראל בערבות מואב ����� Word הרב תמיר גרנות  האם משה מת לפני הכניסה לארץ.בגלל החטא במי מריבה, או שמא הוא מת שם כי לא יכול היה להנהיג את דור המדבר? מהם ההבדלים בין המסע הראשון לארץ ישראל בשנה השניה ליציאת מצרים, לבין המסע השני בשנת הארבעים ליציאתם, וממה הם נובעים? למה בוחר הקב"ה דווקא את התוואי הנראה מסובך במסע השני לארץ? מהם ההבדלים בין שלושת התיאורים של מסע בנ"י לארץ המופיעים בספר במדבר ובספר דברים? מהי המשמעות של הבדלים אלו? 
37 פרשת בלק  משלי בלעם ����� Word הרב תמיר גרנות  כמה משלים נשא בלעם? מהו ההקשר של הופעת כל נבואה ומהם היחסים ביניהן? מהי ההתפתחות העולה מתוכן הנבואות?  
38 פרשת פינחס  על מפקד בני ישראל לפני הכניסה לארץ ����� Word הרב תמיר גרנות  מדוע יש לפחות שני מפקדים במדבר? מטרת המפקד הראשון היא לצרכים צבאיים ואילו מטרת המפקד השני היא לקביעת הנחלות בארץ ישראל. פירוט המפקד הראשון רק מדגיש את ההחמצה הגדולה שבחטא המרגלים, אולם נראה שיש משהו שלילי במפקד עצמו. החטא במפקד של דוד המלך הוא שמטרת המפקד היא התפארות בעוצמת הצבא ולא מטרה פרקטית. בטחון אנושי במקום בטחון בה'.מותר לפקוד רק עם מחצית השקל ולא לשם מפקד. המפקד השני הוא סמוך למגפה והוא לאחר הניצחונות הצבאיים שבהם ברורה תשועת ה' והוא מהווה תיקון למפקד הראשון. 
39 פרשת פינחס  משה על הר נבו - 'תראה ולא תבוא' ����� Word הרב תמיר גרנות  מהי המשמעות של עליית משה אל הר העברים? מהי המשמעות של ראיית הארץ משם? מהן הסיבות לכך שמשה לא נכנס לארץ?  
40 פרשיות מטות-מסעי  חלוצים לפני ה' - עיון בפרשת בני גד ובני ראובן ����� Word הרב תמיר גרנות  בפרשת בקשת השבטים ראובן וגד נחלה בעבר הירדן המזרחי יש אריכות יתרה. השיעור בוחן אריכות זאת ומנסה להסביר את מטרת החזרות שבפרשה. ביטוי מנחה בפרשה: "לפני ה'" והשיעור בוחן משמעותו של ביטוי זה. לפני ה' בפרשתנו הוא הליכת החלוץ לפני הארון באופן פיסי. זה גם מסמל את המעבר מהנהגה ניסית להנהגה טבעית. 
41 פרשיות מטות-מסעי  הגרי"ז סולובייצ'יק: הגולן הוא חלק מארץ ישראל - על מעמדה הייחודי של נחלת בני מנשה בגלעד ובבשן ����� Word הרב תמיר גרנות  מהו מעמדה הייחודי של נחלת מנשה בגלעד ובבשן? מהם ההבדלים בין ראובן וגד לבין חצי שבוט המנשה בכל הנוגע לבקשה לנחלה בעבר הירדן ולכיבוש והתנחלות עצמן? מהו מעמדה ההלכתי של נחלת מנשה בבשן ובגלעד? מהם דעתו של הגרי"ז בשאלה זו? 
42 פרשת דברים  ספר דברים כ'סיפור' ����� Word הרב תמיר גרנות      ��� ������ ������� 

פרשה דברים

# ���������������
43 פרשת דברים  ספר "אלה הדברים" ����� Word הרב תמיר גרנות  ייחודו של ספר דברים הוא בכך שהוא נאום, בתוכנו הוא חזרה, והוא נאמר מפי משה ולא מפי ה'. האברבנאל מסביר שספר דברים הוא נאום משה שנכתב על ידי ציווי ה'. ר' צדוק מסביר שספר דברים הוא התחלת התורה שבעל פה, הוא השתקפות של תורת ה' בתוך תורת האדם. ספר דברים הופך את העבר של התגלות ה' להווה מתמיד - ל"היום". 
44 פרשת דברים  ספר דברים כ'סיפור' ����� Word הרב תמיר גרנות  מהם מאפייני ספר דברים, ומהו מעמדו של הספר בקרב שאר החומשים? מהי מטרת הנאום הראשון של משה? האם זהו מבוא כללי לציוויים של הספר ולקראת הכניסה לארץ? או שמא זהו סיפור, או צוואה של משה? אילו סיפורים בוחר משה לספר בנאום הראשון? האם ניתן ללמוד מכאן על ההבדל בין הסיפור בספר דברים לבין שאר התורה?  
45 פרשת ואתחנן  זכרון מעמד הר סיני בנאומו של משה רבנו ����� Word הרב תמיר גרנות  עיקר משמעותו של מעמד הר סיני על פי נאום משה בפרשת ואתחנן הוא ההתגלות הישירה של ה' פנים אל פנים אל כלל ישראל. בספר שמות הדגש הוא האמונה במשה כנביא אמת בעקבות התגלות ה' אליו לעיני ישראל. בספר דברים מטרת החזרה על מעמד הר סיני הוא תביעה לאמונה בקב"ה מתוך הזיכרון של הברית. הוא הופך את המעמד מעבר להווה של היום - בכל יום. זה גם ההסבר להבדל בין "זכור" ו"שמור" בין הספרים במצוות השבת ולהבדל בנימוקים - זכר לבריאת העולם או ליציאת מצרים. נספח בענין לשמוע את קול ה' ומצות "ואהבת". 
46 פרשת ואתחנן  וזאת התורה - 'התורה' על פי התורה (חלק א) ����� Word הרב תמיר גרנות  מה פירוש המונח "תורה" בהופעותיו בתורה לפני ספר דברים? ומהי הוראת המונח 'התורה' בספר דברים? מהי משמעות המונח "תורה"? מהו היקף התורה? מה תוכנו של ספר התורה? היכן הן פתיחתו וסיומו של ספר התורה? 
47 פרשת עקב  ועשית לך ארון עץ ����� Word הרב תמיר גרנות  הבדל משמעותי בין ספר דברים לבין ספר שמות הוא איזכור ארון העץ שנעשה עבור הלוחות השניים בספר דברים. ההסבר לכך קשור לתפיסה האימננטית של ספר שמות מול התפיסה הטרנסצנדנטית של ספר דברים ולכך שהמשכן או אוהל מועד אינם מוזכרים בספר דברים כי עיקר הברית בספר זה הוא במצוות ולא בהשראת שכינה. 
48 פרשת עקב  וזאת התורה - 'התורה' על פי התורה (חלק ב) ����� Word הרב תמיר גרנות  מה פירושו של המונח "המצווה" החוזר שוב ושוב בספר דברים? האם זו מצווה מסויימת או שמא הכוונה היא לכל המצוות? האם ניתן להסביר שהכוונה היא דווקא למצוות אהבת ה'? כיצד ניתן לצוות על אהבת ה', או על אהבה בכלל? מהו ההבדל בין חוק למצווה?  
49 פרשת ראה  "לשכן שמו שם" ����� Word הרב תמיר גרנות  המקום אשר יבחר ה' הוא על פי ספר דברים המקום שבו ה' משכין את שמו ולא מקומו של הקב"ה בעצמו. חיזוק לדברים ניתן למצוא בדברי שלמה בחנוכת המקדש ובדברי הנביא ירמיהו. מהו המקום אשר יבחר ה' לא היה ידוע לעם משום שמחינה עקרונית ה' יכל לבחור בכל מקום ובחר בירושלים. התשובה לשאלה כיצד יתכנו שתי תפיסות עולם שונות לגבי מקומו של ה' תמצא בתורת אחדות ההפכים של חב"ד והרב קוק, ובראייה אמונית - גם בתורת 'החלל הפנוי' של ר' נחמן מברסלב. 
50 פרשת ראה  איש כל הישר בעיניו ����� Word הרב תמיר גרנות  האם היה מותר במדבר להקריב מחוץ למשכן? שהרי התורה אוסרת זאת במפורש בחומש ויקרא, ומאידך בדברים היא מצווה על זה שוב, ומשמע שהם היו מקריבים מחוץ למשכן. כיצד תירצו הראשונים שאלה זו? למה חוזרת התורה כל כך הרבה על הרעיון של עבודת ה' במקום אשר הוא בחר, וכל זאת בפרק י"ב בלבד? מהי המשמעות של חזרתיות זו?  
51 פרשת שופטים  "הכוהנים הלויים" ����� Word הרב תמיר גרנות  בפרשת שופטים אנו רואים את סדרי השלטון ורואים שהמלך כפוף לכהנים ולחכמי התקופה. המונח "הכוהנים הלויים" שבספר דברים אינו חופף למונח "הכוהנים" שבשאר ספרי התורה. לפי ספר דברים כל לוי יכול להפוך לכהן, אך בפועל רק אלו המשרתים בקודש אכן נחשבים לכוהנים. לוי יכול לבחור להפוך לכהן אך הדבר מחייב. זכות זו קיבלו הלווים בגלל בחירתם להצטרף לקריאת משה "מי לה' אליי" לאחר חטא העגל. דבר זה מתאים למודל הוולונטרי של ספר דברים. 
52 פרשת שופטים  התורה ומוסדות השלטון ����� Word הרב תמיר גרנות  מהם יחסי הסמכות שבין רשויות השלטון לבין מקור סמכותן - התורה? מה היקף סמכותו של בית הדין הגדול, ומהי חובת המשמעת המוטלת על כל אדם ביחס אליו? מהי המחלוקת בחז"ל ובראשונים בפירוש המפורסם לפסוק "לא תסור .. ימין ושמאל" - אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל? כיצד יש לקיים 'לא תסור' ביחס ל'לא תסור' עצמו?  
53 פרשת כי תצא  מערכת המצוות של ספר דברים ����� Word הרב תמיר גרנות  פרקי המצוות של ספר דברים מבטאים את ליבתו הרעיונית של הספר, תיאור ההתגלות הא-לוהית דרך הפריזמה האנושית. מצוות אלו הן בתחום המוסר והחברה או שבמצוות שכבר נאמרו בעבר הן מדגישות את ההיבט החברתי-האנושי. לדוגמא בפרשת ראה ניתן לראות זאת במאכלות אסורים, ברגלים, בשמיטה, עבד עברי ואיסור אכילת הדם. בפרשת שופטים מציע ספר דברים במקום שלטון ה' באופן ישיר, שלטון אנושי הכפוף לה'. בפרשת כי-תצא המצוות והאיסורים שנתחדשו בה מדגישים יסודות אנושיים. ניתן לראות זאת במצוות אשת יפת תואר ובמצוות מחית עמלק. בשני המקרים מצב המלחמה הוא המסגרת אך העיקר הוא האדם, כבודו וזכויותיו גם בתוך המצב הזה.  
54 פרשת כי תצא  מהותם של איסורי הכלאיים ����� Word הרב תמיר גרנות  במה שונה תיאור מצוות הכלאיים בפרשתנו מתיאורה בספר ויקרא? מהי מהות איסורי הכלאיים לפי המפרשים השונים כפי שעולים מספר ויקרא? מהם 'חוקות' ומהם 'משפטים'? מהי מהות איסור כלאי הבגדים? מהי מהות איסור כלאי הכרם? 
55 פרשת כי תבוא  בין ברית סיני לברית ערבות מואב ����� Word הרב תמיר גרנות  מהי המשמעות הנבדלת של שתי הבריתות: ברית סיני וברית ערבות מואב, ומדוע דרשה התורה שתי בריתות, ולא אחת? ברית סיני עומדת על האידיאה של השראת השכינה וברית ערבות מואב עומדת על הרעיון של בחירת ישראל ועליונותו על העמים. גם ב"להיות לך לאלוקים" קיים הבדל בין הבריתות. בברית סיני זה שכר על שמירת הברית ואילו בערבות מואב זהו מעשה הבא מצד העם. הבדל ישנו גם בתפיסת ארץ ישראל. תפקידה של הארץ לפי תפישת הברית בספר ויקרא היא להיות מכון לשכינה. בדברים הארץ היא השכר הטוב שהעם מקבל על שמירת הברית.  
56 פרשת כי תבוא  פרשיות מקרא ביכורים ווידוי מעשרות ����� Word הרב תמיר גרנות  למה דווקא שתי הפרשיות (מקרא ביכורים וביעור מעשרות) האלה נבחרו להיות המסיימות את נאום המצוות של משה? האם הן קשורות למצוות המופיעות בסוף פרשת כי תצא? מהו מיקומן הטבעי במהלך הספר? האם מצוות אלו נמצאות כאן בגלל חובת ה'אמירה' הייחודית להן? מהו תוכן האמירה בכל אחת מהמצוות האלו? כיצד הן קשורות לתפילה?  
57 פרשת ניצבים  קללה ללא גאולה?! ����� Word הרב תמיר גרנות  השיעור משווה בין פסוקי הקללה בברית חורב ופסוקי הקללה בברית ערבות מואב. האם לפי ספר דברים אין גאולה לאחר העונש ואין זכות אבות? נאום משה בפרשת ניצבים משלים את ברית ערבות מואב ובין היתר משה מוסיף את ענין התשובה והגאולה. אך מדוע פרשת התשובה היא רק נספח, ולא חלק אינטגרלי מהברית של ערבות מואב? ברית ערבות מואב אינה על בסיס בריתות קודמות כמו ברית סיני אלא על בסיס בחירת העם בכריתת הברית. לכן אם העם חוטא הוא מפסיק להיות העם הנבחר של ה'. אך בעקבות התעוררות העם לתשובה תבוא גם הגאולה.  
58 פרשיות ניצבים-וילך  ספר התורה וקריאת התורה בהקהל ����� Word הרב תמיר גרנות  הפסוקים בפרשה מלמדים אותנו שמשה כתב את התורה ונתנה שבט לוי. מה בדיוק כתב משה? איפה מתחיל ספר התורה שכתב משה? מהי התורה אותה חייב המלך לקרוא במעמד ההקהל? בספר מלכים מסופר על ספר תורה שמצא המלך יאשיהו. מהו הספר שנמצא אז? מהי משמעותו של מעמד ההקהל?  
59 פרשת האזינו  "וענתה השירה הזאת לפניו לעד" ����� Word הרב תמיר גרנות   
60 פרשת וזאת הברכה  משה אמת ותורתו אמת ����� Word הרב תמיר גרנות  מדוע התורה מסתיימת בתיאור מותו של משה ובגדלותו הנבואית? מדוע הרמב"ם קובע את נבואת משה כאחד מעיקרי האמונה? בשיעור זה נגלה כי התשובות לשאלות אלו תלויות זו בזו, ונבין מחדש את הקביעה 'משה אמת ותורתו אמת'. 

פרשה מועדים

# ���������������
61 יום ירושלים  בחירת ירושלים ����� Word הרב תמיר גרנות  מדוע לא נזכרה בירת הנצח בתורת הנצח? מדוע היא הופיעה על בימת ההיסטוריה והתודעה רק בימי דוד? סקירת הרמזים לירושלים בתורה. כיצד נחלקה ירושלים לשבטים? האם דוד יישב את ירושלים או שהיישוב כבר היה קיים? האם כשהעלה דוד את ארון ה' הוא ידע שהוא מביא אותו למקומו הנצחי? מדוע מתנגד הקב"ה לכך שדוד יבנה את בית המקדש? כיצד בחר ה' בסופו של דבר במקומו? היכן נתקיימו דברי משה רבנו "המקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם"? מה משמעות הסיפור בספר שמואל ? 
62 ראש השנה  יום "זכרון תרועה" ו"יום תרועה" ����� Word הרב תמיר גרנות  ראש השנה נקרא בתורה "זכרון תרועה" ו-"יום תרועה". האם יש כאן שני אפיונים של היום, ואם כן - האם ניתן להצביע על אחד מהם כמרכזי? למה לא תוקעים בשופר בשבת? מהו ההבדל בין ידיעה לזכרון?  
63 ראש השנה  יום "זכרון תרועה" ו"יום תרועה ����� Word הרב תמיר גרנות   
64 יום הכיפורים  מלכות וזכרון בחדש השביעי ����� Word הרב תמיר גרנות  מתי תוקעים בתפילת ראש השנה? למה? מה עיקרו של יום כפי שעולה ממחלוקת ר' עקיבא ור'יוחנן בן נורי בשאלת מיקומן של המלכויות? מהי נקודת המחלוקת ביניהם, ומהן השלכותיה? כמי נפסקה ההלכה? מהו המקור לאמירת מלכויות בראש השנה? למה המלכות קשורה דווקא ל"חדש השביעי"? למה סודרו המועדים בחודש השביעי דווקא בראשון ,בעשירי ובחמישה עשר? 
65 סוכות  תשרי שביעי לחדשים- דוגמת שבת לימי השבוע- לפיכך כולו קדוש ����� Word הרב תמיר גרנות  מהו הקשר בין מועדי ניסן למועדי תשרי? במה קשורים פסח, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות להתגלותו של הקב"ה? מה היחס בין "מקרא קדש" ו"שבתון" כפי שמופיעים בתורה ביחס לחגי ישראל? מה אופיו של חג הסוכות? מה הקשר בין סוכות לבין ה'הקהל'?