!!
 

    -    -    -        -

   :    
   ":  
   :  
   :kaluach

:
   
   
   
   
   
   

 

שיעורים בפרשת השבוע מאת הרב יונתן גרוסמן

פרשה בראשית

# ���������������
1 פרשת בראשית  חטא דתי, חטא מוסרי ועונש גלות ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק בחטא אדם הראשון כאב טיפוס לחטא הדתי, בחטא קין כאב טיפוס לחטא המוסרי ובהשוואה בין שניהם. 
2 פרשת נח  בין העולם הראשון לשני ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  אם באמת 'התאכזב' הקב"ה מהעולם והביא עליו מבול - מדוע נתן לו להתפתח מחדש? מי ערב שמצב זה לא יחזור על עצמו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההבדל המהותי בין העולם לפני המבול לבין העולם לאחריו: היתר אכילת הבשר. 
3 פרשת נח  נח, יונה ועורב ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מה משמעותה של פרשת שילוח העורב והיונה לראות הקלו המים? מדוע נזקק נח לשלחם אם בסופו של דבר ממילא יצא מן התיבה רק בעקבות דבר ה' אליו לעשות כן? ומה פשר יחסי הקרבה והחיבה שיש לו עם היונה, לעומת הניכור והריחוק השוררים בינו ובין העורב? השיעור מנתח את פרשיית שילוח העופות שלב אחר שלב, ועומד על משמעויותיה על רקע ההקבלה בין חידוש העולם לאחר המבול לבין בריאת העולם בפרק א'. 
4 פרשת לך-לך  שעבוד הגר ושעבוד מצרים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  ההשוואה בין דברי הקב"ה לאברהם לבין דברי המלאך להגר לאחר בריחתה, בין שעבוד הגר לשעבוד מצרים, מלמדת אותנו על יחס התורה להתנהגותה של שרה להגר. 
5 פרשת וירא  בשורת לידת יצחק ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  הבשורה על לידת יצחק מופיעה במקרא פעמיים ברצף. מדוע הכפילות? אברהם ושרה זוכים בבן בשני מישורים נפרדים: במישור הפרטי, ובמישור הלאומי-היסטורי. 
6 פרשת וירא  בשורת לידת יצחק ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  הכפילות שבבשורה על הולדת יצחק, זו שבברית מילה וזו שמבשרים המלאכים מוסברת בשני אפיונים של לידת יצחק. היותו ממשיך ההבטחה להקמת עם נבחר והבשורה על לידתו כברכה שבאה כגמול טוב על פועלם של אברהם ושרה בהכנסת האורחים. בלידת יצחק מוצאים את מימוש שתי הבשורות המבטאות את שני סוגי ההנהגה הא-לוהית: זו האישית-מוסרית, וזו הלאומית-הסטורית. 
7 פרשת וירא  הצלת לוט מסדום ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בקריאה פשוטה נראה שהמלאכים המגיעים לסדום ממלאים שני תפקידים: הצלת לוט והחרבת העיר. למעשה, יש להם תפקיד ראשוני יותר: בחינת ובדיקת העיר, אם יימצאו בה עשרה צדיקים אם לאו. זוהי הסיבה לכך שהם מסרבים בתחילה להתארח אצל לוט: וכי כיצד יוכלו לבחון את העיר ואת מספר הצדיקים שבה מתוך ביתו של לוט?! אמנם, אנשי העיר דאגו, באופן אירוני, ללמד את המלאכים על תרבות העיר גם בהיותם בביתו של לוט. מעתה, מדוע ניצל לוט? הלא ה' אמר לאברהם שאם לא יימצאו עשרה צדיקים בתוך העיר - תיחרב כל העיר?  
8 פרשת חיי-שרה  מעמדו של ישמעאל ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  נראה, כי בצד בחירת יצחק לממשיכו של אברהם אביו, יש בכל זאת מעמד מיוחד לישמעאל. מהו מעמד מיוחד זה, ובזכות מה הוא זכה בו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההשוואה בין גירוש הגר לבין בריחתה. 
9 פרשת חיי-שרה  מעמדו של ישמעאל ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  נראה, כי בצד בחירת יצחק כממשיכו של אברהם אביו, ישנו בכל זאת מעמד מיוחד לישמעאל. מהו מעמד מיוחד זה ובזכות מה הוא זכה בו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההשוואה בין גירוש הגר לבין בריחתה. 
10 פרשת חיי-שרה  "תנו לי אחוזת קבר עמכם" ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בתחילת הפרשה אנו קוראים על פטירתה וקבורתה של שרה אמנו. עצם אזכור מיתתה של שרה הוא יוצא דופן, משום שככלל אין התורה מציינת את פטירתן של האימהות. ואכן, פטירת שרה אינה נזכרת לשם עצמה, כי אם כסיפור רקע לסיפור העיקרי - קניין מערת המכפלה. מה חשיבותו של סיפור זה, על המשא ומתן הארוך המתואר בו? באמצעות ניסוח ראשוני עמום של בקשתו, הצליח אברהם ליצור רושם ראשוני חיובי על בני חת וכך להביא לתוצאה הרצויה לו, וכן להעביר מסר חשוב לצאצאיו הלומדים את הסיפור. 
11 פרשת תולדות  אברהם הוליד את יצחק ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  נראה שמעשיו של יצחק אבינו דומים מאוד למעשיו של אביו אברהם. עיון מדוקדק יותר, בעיקר בפרשת היחסים של אברהם ויצחק עם אבימלך, מראה שיצחק בעצם מכריע בשאלות מוסריות שנותרו פתוחות מימי אברהם. 
12 פרשת ויצא  יעקב כאברהם ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  עזיבת יעקב את הארץ מעלה תמיהה גדולה, ודאי על רקע האיסור ליצחק. המאמר מקביל בין קורות יעקב לבין קורות אברהם, הן הקבלה תוכנית והן הקבלה ספרותית. יעקב נדרש לבנות מחדש את עם ישראל לאחר משבר דחייתו של עשו, שהיה ממש בנו של יצחק. 
13 פרשת ויצא  "וימצא דודאים בשדה" ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  הרצף של תיאור לידות בני יעקב נקטע פעמיים: על ידי דו-שיח קשה בין רחל ויעקב לאחר לידת יהודה, וע"י סיפור הדודאים, לאחר לידת בני השפחות. שיחתם של יעקב ורחל אכן השפיעה באופן ניכר על בניית משפחת יעקב - בעקבותיה לקח יעקב את בלהה ואת זלפה; אך מהי משמעותו של סיפור הדודאים? 
14 פרשת וישלח  נדר ושינוי שם ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  התורה מספרת פעמיים על שינוי שמו של יעקב. מה הצורך בכפילות זו? 
15 פרשת וישב  מכירת יוסף ומיתת בני יהודה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מיקומו של סיפור יהודה ותמר מלמד אותנו על משמעותו. ירידת יהודה הייתה תוצאה של מכירת יוסף, וכן מה שאירע לו היה עונש על מעשיו. בסופו של דבר, יהודה חזר בתשובה ותיקן את מעשיו. 
16 פרשת וישב  שני חלומות ושני פתרונות ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מה תפקיד פתרון חלומו של שר האופים בקורותיו של יוסף במצרים? מה היה נגרע מהעלילה אלמלא היה שר האופים חולם? הלא שר המשקים שכח, בסופו של דבר, את יוסף ואת פתרונו, וגם כשנזכר בו אחרי שנתיים - סביר שהוא נזכר בפתרון חלומו, ולא בפתרון חלום שר האופים. מהו, אפוא, תפקידו של חלום זה ושל פתרונו? 
17 פרשת מקץ  פתרון חלום פרעה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע קיבל פרעה דווקא את פתרונו של יוסף לחלומותיו, למרות שפותרי החלומות הרשמיים שלו הציעו לו פתרונות אחרים? נראה, שהפתרון טמון ב'חוצפתו' של יוסף - להציע דרך להתמודד עם הרעב. 
18 פרשת ויגש  כהני מצרים וכהני ישראל ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק במדיניותו של יוסף כלפי המצרים כהכנה לחיי עם ישראל שם, על רקע ההבדל המהותי שבין כוהני מצרים לבין כוהני ישראל. 
19 פרשת ויגש  ערבונו של יהודה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בפרשת ויגש מגיע סיפור יוסף ואחיו לשיאו. בעמידתו מול יוסף ובניסיונו לשכנע את יוסף לאפשר לבנימין לשוב לאביו, מתגלה יהודה כבעל תעצומות נפש מיוחדות במינן. בשיעור נראה כיצד סיפור יהודה ותמר מהווה רקע לעמידתו של יהודה מול יוסף, הן כחלק מן המבנה הכיאסטי של סיפור יוסף ואחיו, והן בדמיון הגדול שבין שתי הסיטואציות - שבשתיהן עומד בסופו של דבר על הפרק 'עירבון' של יהודה. 
20 פרשת ויגש  כהני מצרים וכהני ישראל ����� Word הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק במדיניותו של יוסף כלפי המצרים כהכנה לחיי עם ישראל שם, על רקע ההבדל המהותי שבין כוהני מצרים לבין כוהני ישראל. 
21 פרשת ויחי  ויחי יעקב - ויחי יוסף ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מיהם השבטים המנהיגים על פי ברכת יעקב? האם יוסף הוא אב בפני עצמו? 

פרשה שמות

# ���������������
22 פרשת שמות  רשימת היורדים למצרים כמבוא לספר שמות ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בתחילת ספר שמות מובאת שוב רשימת היורדים למצרים, אך ישנו הבדל מהותי בין רשימה זו לבין הרשימה שבפרשת ויגש. הבדל זה מלמד אותנו על שינוי התפישה שבספר שמות: מעם למשפחה. 
23 פרשת וארא  בין "שמעתי" ו"אזכור" ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  גאולת עם ישראל ממצרים מתחייבת מצד הצדק והמוסר האנושיים, אך גם מצד הברית שכרת הקב"ה עם עם ישראל. כיצד שני הפנים האלו באים לידי ביטוי בפרשת שמות? 
24 פרשת וארא  הקדשה שניה לגאולה שניה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  לשם מה היה צריך משה להקדשה שנייה? בהקדשה זו נוסף מרכיב חשוב - הברית שבין הקב"ה לאבות. הברית נזכרה דווקא פה בגלל השינוי בהתייחסות משה לגאולת עם ישראל: מהתייחסות מוסרית בלבד להתייחסות לאומית-היסטורית. 
25 פרשת בא  פסח - קרבן או סעודה? ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מצד אחד - לפסח מצרים יש מרכיבים של קרבן, אך מאידך - הוא מוקרב אפילו ללא מזבח! האם ייתכן לומר שבתיהם של בני ישראל במצרים הפכו להיות מזבח? ראייה כזו שופכת אור על תפקידו של קרבן הפסח בפרשתנו ובשאר התנ"ך. 
26 פרשת בשלח  המן וקרבן פסח ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק בתלונת בני ישראל במדבר סין ובתגובתו החינוכית של הקב"ה, על רקע ההשוואה בין המן לבין קרבן פסח. 
27 פרשת יתרו  "במשך היובל המה יעלו בהר" ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  "במשך היובל" - מהי תקיעת השופר שמתירה לעלות להר סיני לאחר שהעם הוגבל מלעלות להר? העם היה צריך לעלות להר לאחר רדת השכינה אליה ולקבל את התורה "פנים בפנים" אולם העם פחד וביקש את תיווכו של משה. חשש זה הוא חיובי אולם יש לו מחיר רוחני בכך שלא נוצר המפגש "פנים אל פנים". 
28 פרשת תצוה  סדר כלי המשכן ומשמעותו ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  ברשימת הכלים הראשונה שנאמרת למשה המנורה אינה במקומה הגיאוגרפי משום שהיא פותחת את יחידת הכהונה כי היא מבטאת את עבודת ה' של האדם שלא זוכה להתגלות ישירה - אהרן הכהן. מזבח הקטורת והכיור לא מופיעים בתוך שאר כלי המשכן כי הם לא חלק מהכלים המגדירים את המשכן אלא הם אמצעים המאפשרים את עבודת המשכן. הכיור מאפשר לכהנים לעבוד במשכן וענן הקטורת מאפשר השראת שכינה לעיני בשר ודם. 
29 פרשת כי-תשא  ברית י"ג מידות ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מעמד י"ג מידות מבקש ליצור מחדש את ברית בין הבתרים ולהמשיכה למרות הפרתה הבוטה על ידי העם בחטא העגל. 
30 פרשת ויקהל  שבת סיני ושבת המשכן ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע חוזרת התורה על ציווי השבת ביחד עם הציווי על המשכן? בציווי זה מתחדשים כמה חידושים, וביניהם הקדושה האימננטית של השבת ומשמעותה. 
31 פרשיות ויקהל-פקודי  שבת סיני ושבת המשכן ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע חוזרת התורה על ציווי השבת ביחד עם הציווי על המשכן? בציווי זה מתחדשים כמה חידושים, וביניהם הקדושה האימננטית של השבת ומשמעותה. 

פרשה ויקרא

# ���������������
32 פרשת ויקרא  תורת כהנים ותורת ישראל ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק במעמדו של האדם מישראל ביחס לעבודת הכוהנים בבית המקדש, על רקע הכפילות הקיימת בין פרשת ויקרא לבין פרשת צו. 
33 פרשת ויקרא  קרבן המנחה ����� Word הרב יונתן גרוסמן  בין שני קרבנות הנדבה המובאים מהבהמה - העולה והשלמים - מביאה התורה את דיני קרבן המנחה. מה אופיו של קרבן המנחה. מה הקשר בינו לבין קרבן העולה, ומהם ההבדלים בין שניהם? 
34 פרשת צו  זמן אכילת שלמים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  זמן אכילת שלמי התודה הוא יום ולילה, בעוד זמן אכילת שאר השלמים הוא שני לילות והיום שביניהם. מהו טעמו של ההבדל? מה משמעותו של קרבן השלמים? 
35 פרשת צו  רציפות ותמורה במשכן ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בניגוד לפרשות החטאת, האשם והשלמים, אחרי הכותרת "זאת תורת העולה" התורה אינה מפרטת את פרטי קרבן העולה, אלא דנה (פעמיים) בפינוי המזבח מהדשן שעליו ובאש התמיד שעל המזבח. לדעת רש"י, יש הבדל בין פינוי הדשן מהמזבח לבין תרומת הדשן, אך בפשוטו של מקרא נראה שהיה רק פינוי אחד של הדשן. בפרשיית "תורת העולה", התורה רומזת לכך שבמקביל לכוהנים האוכלים חלק מהקרבנות האחרים, אש המזבח זוכה 'לאכול' את קרבן העולה. 
36 פרשת שמיני  היום השמיני וחטא נדב ואביהו ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מה היה חטאם של נדב ואביהו? מאמר זה מציע הסבר הקשור לתפקידם של הכוהנים ולמעמדם של ישראל ביחס להשראת השכינה. 
37 פרשת שמיני  היום השמיני - ההפתעה שבגילוי ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  למרבה הפלא, בציווי על ימי המילואים שבספר שמות - היום השמיני אינו נזכר כלל. השיעור בוחן את היחס שבין שבעת ימי המילואים הראשונים לבין היום השמיני לאור מבנים אחרים של 'שבעה ושמונה' בספר ויקרא. נראה, שכוונת התורה לרמוז לכך שבספר שמות - לא היה הכרח שהיום השמיני אכן יתרחש, וממילא לא ניתן היה לצוות עליו. התגלות שכינה היא תמיד אירוע המתרחש באופן לא-צפוי, ואי אפשר לחזותו מראש. 
38 פרשיות תזריע-מצורע  אדם המתאבל על עצמו ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  המאמר בוחן את תהליך הטומאה של המצורע ואת תהליך טהרתו. המצורע נוהג במנהגי אבלות כי הוא מתאבל על עצמו לאחר שהוא "קובר" עצמו בישיבה בדד מחוץ למחנה. תהליך טהרתו מזכיר את הטהרותו של טמא מת. אך היטהרותו וחזרתו אל המחנה מתאפשרת על ידי טקס מעבר ממוות לחיים והוולדות מחדש. 
39 פרשת אחרי מות  דם ורצח בעלי חיים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מהו יחסה של התורה לאכילת בשר? המאמר עוסק בשאלה זו תוך עיון באיסור שחוטי חוץ, באיסור אכילת דם וחלב, ובציווי על כיסוי הדם בחיה ובעוף. 
40 פרשת אחרי מות  בגדי הלבן בעבודת יום הכיפורים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע לובש הכהן הגדול בגדי לבן ("בגדי בד") בעבודת יום הכיפורים? הרמב"ן הסביר שהדבר מסמל מעלה מיוחדת של הכהן הגדול ביום זה, אולם השוואה למקומות אחרים שבהם נדרש הכהן ללבוש בגדי בד(תרומת הדשן ומכנסי הכהן) מלמדת שבגדי הבד מסמלים דווקא ירידה ממעלתו הרגילה של הכהן. נראה, שיום הכיפורים (במקביל ליום השמיני למילואים) הוא יום של 'התחלה מחדש'. הכהן, ביחד עם המקדש כולו, חוזר למצבו שלפני לבישת הבגדים, כדי שיוכל לשוב וללבוש את בגדי הקודש בטהרה ובקדושה. 
41 פרשת אמור  זמן קדוש ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בפרשתינו, מתוודעים אנו לחידוש חשוב: ישנם זמנים קדושים. המאמר עוסק בחידוש זה, ובהבהרת הבדל שבין השבת לבין שאר הימים הטובים. 
42 פרשת אמור  יום הכיפורים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מהו "מקרא קודש"? מדוע פרשיית יום הכיפורים שבפרשת המועדות כתובה בצורה כפולה? מהו היחס בין יום הכיפורים במשכן לבין יום הכיפורים בגבולין? מהו הקשר בין יום הכיפורים לבין חג השבועות? 
43 פרשיות בהר-בחוקותי  ברית בחוקותי ומצוַת השמיטה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע הפרשה פותחת בציון מקום אמירת הדברים ("בהר סיני")? מדוע הציוויים שבפרשתנו - ובעיקר מצוות השמיטה והיובל - נזכרו דווקא בסוף חומש ויקרא? 
44 פרשיות בהר-בחוקותי  'נספח אחרון' למעמד הר סיני ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  ניתן להביא ראיות רבות לכך שהברכות והקללות מתייחסות באופן ישיר למצוות השמיטה והיובל: סמיכות הפרשיות, המספר שבע החוזר בפרשיית הקללות, הקשר בין הגלות לבין ריצוי שנות השמיטה שישראל לא שמרו, הקבלות לשוניות שונות ומועד אמירת פרשות בהר ובחוקותי - במעמד הר סיני. מתי נצטוו ישראל במצוות אלו? נראה, שמצוות השמיטה והיובל ופרשת הברכות והקללות הם "ספר הברית", שקרא משה באוזני העם במהלך ברית האגנות שנכרתה בהר סיני. פרשת בחוקותי, אם כן, מכילה את הסנקציות המובנות בברית סיני, במקביל לתפקיד פרשת התוכחה שבכי-תבוא בברית ערבות מואב. 

פרשה במדבר

# ���������������
45 פרשת במדבר  פקידת הלויים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק במנייתם הכפולה של הלויים, ובמינוים הכפול: מצד עצמם, ובתור שליחים של עם ישראל. 
46 פרשת במדבר  "מה טובו אוהליך יעקב" - על ארגון מרכבת השכינה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע סודרו השבטים בחנייתם על פי סדר השבטים? מדוע המשכן שכן באמצע המחנה, ולא בראשו? העובדה שדווקא בתוך המדבר, מקום חסר גבולות וסדר, עם ישראל חונה בסדר מופתי מבטאת את ייחודו של העם ואת חשיבות המבנה המשפחתי-שבטי שלו. הציורים שצוירו על דגלי השבטים הם פני החיות הנושאות את מרכבת השכינה, וכך מבטא הכתוב את העובדה שעם ישראל מהווה מרכבה לשכינה על הארץ, במקביל למרכבה השמיימית של הכרובים. 
47 פרשת במדבר  פקידת הלווים ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
48 פרשת נשא  משכן ונזיר ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מהי משמעותם של קובץ המצוות שבפרשתנו? משמעות מצוות אלו ותפקיד המשכן בתוכם הוא להראות את תפקידו החשוב והיומיומי של המשכן. 
49 פרשת בהעלותך  משה ומרים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע משה 'נשבר' דווקא בקברות התאווה? מה ההבדל המהותי בין התלונות שבפרשתינו לבין כל שאר התלונות של בני ישראל? 
50 פרשת בהעלותך  "והיית לנו לעינים" ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע מכניסה התורה את פניית משה לחובב חותנו להצטרף לעם ישראל במסעם במדבר באמצע פרשיות המסע? מדוע לא מוזכרת בתורה תשובתו של חובב? 
51 פרשת בהעלותך  משה ומרים ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
52 פרשת שלח לך  ריגול צבאי וריגול מדיני ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  השוואה מדוקדקת בין המרגלים ששלח משה לבין המרגלים ששלח יהושע, מלמדת אותנו על תפקידם של המרגלים ששלח משה: ריגול מדיני ולא ריגול צבאי. 
53 פרשת שלח לך  ריגול צבאי וריגול מדיני ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
54 פרשת קורח  שתי תלונות העם ובחירה חוזרת של אהרן ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  פרשת קרח מעלה כמה תמיהות לגבי התלונות השונות וסדרן. מאמר זה מנתח את התלונות ואת ה'מבחנים' שנעשו כתגובה לאותם תלונות. 
55 פרשת קורח  "ותפתח הארץ את פיה" ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע נענשו דתן ואבירם דווקא בבליעתם בארץ? האם בכלל יש טעם לחפש סיבה לכך שנבחר עונש זה ולא אחר? בניגוד לאסוציאציה הטבעית, המדמה את עונשם של דתן ואבירם לקבורה באדמה, התורה מדמה אותו דווקא ל'היבלעות' או ל'היאכלות' באדמה. ייתכן שיש כאן מידה כנגד מידה: הם פערו פיהם על משה, והאדמה פערה פיה ובלעה אותם; הם ביקשו שלא לעלות אל משה ושלא לעלות לארץ ישראל, ולבסוף - ירדו חיים שאולה; הם התחברו למרגלים, כינו את מצרים "ארץ זבת חלב" ואת ארץ ישראל "ארץ אוכלת יושביה", ולבסוף הם עצמם נאכלו באדמה. 
56   שתי תלונות העם ובחירה חוזרת של אהרון ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
57 פרשת חוקת  חטא משה ואהרן ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מה היה חטאם של משה ואהרן במי מריבה? המאמר מנסה להציע הסבר לחטאם של אבות האומה, על רקע השוואה לפרשת בשלח בכלל ולתלונת בני ישראל על צמאונם בפרט. 
58   חטא משה ואהרן ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
59 פרשת בלק  קנאות משה, קנאות נדב ואביהוא וקנאת פינחס ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  קיים קשר ענייני בולט בין חטא בעל פעור לבין חטא העגל. בשני המקרים, החטא (הכרוך בעבודה זרה ובגילוי עריות) נעשה אחרי גילוי שכינה המוני, בשניהם מתחוללת מגפה בעם ובשניהם אחד ממנהיגי העם - משה או פינחס - עוצר את חרון ה' בפעולה קנאית. כך, נוצר ניגוד בין פעולתו של פינחס בבעל פעור לבין אי-פעולתו של משה באותו אירוע. במקביל, קיים קשר בין קנאותו של פינחס בבעל פעור לבין קנאותם של נדב ואביהוא ביום השמיני לחנוכת המשכן; קשר המלמד אותנו על גבולות הקנאות ועל ההבדל שבין קנאות ראויה לבין קנאות פסולה. 
60   נאות משה, קנאות נדב ואביהוא וקנאות פינחס ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
61 פרשת פינחס  קרבנות המוספים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  אם נתבונן בדקדוק בפירוט קרבנות המוספים, נגלה שמסתתרת מאחוריהם השקפה כוללת על מהות החגים וסדרם. במאמר זה, ננסה לקלף מעט את הקליפות המסתירות את המסרים הטמונים ברשימת קרבנות המוספים של כל מועד. 
62   קורבנות המוספים ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
63 פרשת מטות  מדוע דין נדרי נשים פותח את פרשת מטות? ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בין חטא בעל פעור, מעשה פינחס והציווי על מלחמת מדין לבין המלחמה עצמה מפרידים שש פרשיות שנראות לכאורה לא-קשורות: מפקד בני ישראל, סיפור בנות צלפחד, צו ה' למשה לעלות להר העברים, מינוי יהושע, קרבנות המוספים ופרשת נדרי האישה והבת. שש הפרשיות האלו מתחלקות לשלושה צמדי-פרשיות, שאת כולם חורז יסוד אחד משותף: המתח שבין הצו האלוקי לבין היוזמה האישית. למעשה, קיים קשר אמיץ בין חטא בעל פעור לבין פרשיות אלו, והמתח הנזכר מאפיין גם את פרשת מלחמת מדין. 
64 פרשיות מטות-מסעי  רוצח בשגגה ועיר המקלט ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  לערי המקלט תפקיד כפול: בשלב הראשון - הן מהוות מקום מקלט לרוצח מפני גואל הדם; ובשלב השני - אם מתברר שהרוצח הוא רוצח בשגגה, השהות בעיר מהווה מעין עונש גלות עד מות הכהן הגדול. 
65   רוצח בשגגה ועיר מקלט ����� Word הרב יונתן גרוסמן   

פרשה דברים

# ���������������
66 פרשת דברים  מינוי שופטים ושליחת מרגלים - פער היסטורי ופער מגמתי ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  ישנם מספר הבדלים בין תיאורי אירועים בספר דברים לבין תיאורם בזמן התרחשותם בשאר החומשים. מאמר זה עוסק בשני אירועים: עצת יתרו בעניין השופטים וחטא המרגלים. ההבדלים שבין תיאורי האירועים מהווים אב-טיפוס לשני סוגים של פערים: פער היסטורי ופער מגמתי. 
67 פרשת ואתחנן  עשרת הדברים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מה פשר ההבדלים שבין עשרת הדברות בפרשת יתרו לבין עשרת הדברות שבפרשתינו? המאמר מתייחס בעיקר להבדל בציווי השבת, על רקע הפן הכפול של השבת: זכר לבריאת העולם וזכר ליציאת מצרים. 
68 פרשת עקב  ברית אהבה בין ה' וישראל ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  פתיחתה של פרשת עקב היא בעצם אמצעה של יחידה ספרותית המתחילה בתחילת פרשת ואתחנן. היחידה הזו מהווה פתיחה והקדמה לכריתת הברית בין ישראל לבין ה', ובאים בה לידי ביטוי העקרונות המרכזיים של הברית. 
69 פרשת ראה  שילוח עבדים ויציאת עבדים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מהי משמעות ההבדלים בין הציווי על עבד עברי בפרשת משפטים לבין הציווי בפרשתינו? 
70 פרשת שופטים  עגלה ערופה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  פרשת עגלה ערופה מעלה מספר תמיהות. הבולטת מביניהן היא כיצד התורה מצווה על שחיטה מחוץ למשכן? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המונח המיוחד - "עריפה", ועל רקע ההשוואה לפרשת פרה אדומה. 
71 פרשת כי תצא  איש בחטאו יומתו ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  נראה שציווי התורה "איש בחטאו יומתו" מיותר. וכי יעלה על דעתנו להעניש בן על חטאי אביו?! המאמר עוסק בכמה הסברים שניתנו לשאלה זו, ומציע הסבר נוסף על רקע התרבות המקובלת באותה תקופה. 
72 פרשת כי תבוא  ברית ערבות מואב ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע יש צורך בכריתת ברית בערבות מואב נוסף על הברית שנכרתה בהר סיני? מה היחס בין בריתות אלו לבין הברית שנכרתה לאחר כניסת ישראל לארץ? 
73 פרשיות ניצבים-וילך  תשובת ישראל ותשובת ה' ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  פרשת ניצבים נראית המשך ישיר של פרשת כי תבוא, אך מפתיע לגלות שפרשת התשובה מופיעה בנפרד, ולא כחלק מהברית. עיון בפרשת התשובה. 
74 פרשת האזינו  תורה, שירה וגאולתם של ישראל ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  לפי פסוקי פרשתינו, נראה שהשירה משמשת כ'עֵד' לעם כמו התורה. אם כן - מדוע צריכים ישראל שני עדים? כיצד יכול להיות הבדל בין השירה לבין התורה בנוגע לסיבת הגאולה; הרי שניהם 'מעידים' על אותו דבר?