!!
 

    -    -    -        -

   :    
   ":  
   :  
   :kaluach

:
   
   
   
   
   
   

 

שיעורים בפרשת השבוע מאת הרב יואל בן נון

פרשה בראשית

# ���������������
1 פרשת וישב  הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ח"א) ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי? שאלה זו עמדה במוקד מחלוקת פרשנית מעל דפי "מגדים", בין הרב יואל בן-נון לבין הרב יעקב מדן. 
2 פרשת מקץ  הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ח"ב) ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי? שאלה זו עמדה במוקד מחלוקת פרשנית מעל דפי "מגדים", בין הרב יואל בן-נון לבין הרב יעקב מדן. 
3 פרשת ויגש  הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ח"ג) ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי? שאלה זו עמדה במוקד מחלוקת פרשנית מעל דפי "מגדים", בין הרב יואל בן-נון לבין הרב יעקב מדן. 

פרשה ויקרא

# ���������������
4 פרשת צו  חמץ ומצה בפסח, בשבועות ובקרבנות הלחם ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  המאמר עומד על מהותם של החמץ והמצה. הוא סוקר את כל המקומות שבהם יש חמץ, מצה או שניהם בתורה: פסח, שתי הלחם, מנחה, תודה, קרבן המילואים, נזיר, מנחת חינוך ואיסור חמץ על המזבח. החמץ הוא הגעה לתכלית התהליך מייצג עושר ושובע ואילו המצה, לחם העני, היא עצירת תהליך זה. הגאולה של פסח הייתה תהליך מתמשך וקשה ולא כל כך מהר הגיעו אל העושר והרווחה שבסוף ולכן החמץ אסור. ממחרת השבת - ממחרת יום טוב ולא שבת בראשית, מתחילה ספירה של 50 יום עד להגעה לחמץ של הביכורים המסמל את סיום תהליך הגאולה ממצרים, הוא מבטא את הישיבה בארץ ישראל. יציאת מצרים מהווה נקודת מוצא למהלך כפול: מטרתו מצד אחד מתן תורה ומצד שני מתן הארץ ושני התהליכים מגיעים לתכליתם בחג השבועות.  
5 פרשת אמור  ממחרת השבת ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  כידוע, חז"ל דרשו את הביטוי "ממחרת השבת" כמתייחס למחרת יו"ט הראשון של פסח. המאמר בוחן דרשה זו לאור כפילות פרשת המועדות ולאור לוח השנה הכפול של העם היהודי. 

פרשה דברים

# ���������������
6 פרשת דברים  על חילופי לשון רבים ויחיד בספר דברים ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  אחת התופעות הקיימות בספר דברים (במידה רבה יותר מאשר בשאר החומשים) היא מעבר בין לשון יחיד ללשון רבים באותו דיבור, ואפילו באותו פסוק עצמו. מהי המשמעות של מעבר זה? ומהי משמעות הופעתו דווקא בספר דברים? 
7 פרשת עקב  ואמרת בלבבך: כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  חלק מהמפרשים פירשו את הפסוק "כוחי ועוצם ידי" כבעל משמעות חיובית. המאמר בוחן פירושים אלו, ועורך סקירה היסטורית של מעמד הממלכה היהודית בתקופת המלוכה. 
8   המשך מאמרו של הרב יואל בן-נון, שנכתב בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  המאמר עוסק בלקיחת שלל מלחמה. הדוגמאות העיקריות הם אברהם אבינו שמסרב להצעת מלך סדום, מעילת עכן ביריחו ובעקבותיו הכשלון בעי, חלוקת השלל על פי ציווי דוד לאחר פשיטת עמלק על צקלג, והכשלות בחרם במלחמת שאול בעמלק שגרמה לאי סיום הכחדת עמלק. אי לקיחת שלל מראה על מוסריותו של עם ישראל ולקיחת שלל כאשר זו נאסרת גורמת להכשלות במלחמה ומעידה על רמה מוסרית ירודה בעם.  

פרשה מועדים

# ���������������
9 פסח  חמץ ומצה בתורה ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  המצה מבטאת את הגאולה המגיעה בשלבים הדורשים אורך רוח וכוח סבל רב. עיקר עניינו של חג המצות הוא, האזהרה החמורה מפני האשליה של גאולה שלמה בבת אחת, מפני הציפייה שהחמץ של חג השבועות הוא מיד אחרי הפסח. יום הביכורים מבטא את סיום התהליך והגעה לתכלית: מתן תורה והישיבה בארץ ישראל. ביום זה המצווה היא הקרבת שתי הלחם העשויות חמץ כדי לבטא את השלמת תכלית יציאת מצרים. גם הבאת הביכורים של היחיד ומקרא ביכורים מסמל תהליך זה.  

יוםיום פרשה

# ���������������
10 פרשת וארא  ברית המילה וברית בין-הבתרים���� html הרב יואל בן-נון  שתי בריתות כרת הקב"ה עם אברהם. ברית המילה היא ברית 'טבעית', בשם אלוקים, ההופכת לחלק מהטבע ומיועדת להתגשם מייד; ברית בין-הבתרים היא ברית החורגת מהטבע, בשם הוי"ה, המיועדת להתגשם אחרי ארבעה דורות. שתי הבריתות מתאחדות בפתיחת פרשת וארא, שכן יציאת מצרים מאחדת את שני הייעודים של עם ישראל: מחד - היא מהווה המשך למסורת האבות, ומאידך - מהפכה וחריגה מההיסטוריה. 
11 פרשת בא  פסח מצרים ופסח סדום���� html הרב יואל בן-נון  פרשת פסח מצרים מקבילה באופן בולט לפרשת הכנסת האורחים של לוט בסדום: שני הסיפורים אירעו בלילה, בשניהם ניצלו האנשים השוהים בבית סגור, שאכלו מצות, בעוד העיר או הארץ כולה מושחתים מעבר לפתח הבית. מהו, אם כן, ההבדל בין פסח בני ישראל במצרים לבין פסח לוט בסדום? 
12 פרשת בשלח  דרך ארץ פלישתים���� html הרב יואל בן-נון  מדוע לא הוציא הקב"ה את ישראל ממצרים דרך ארץ פלישתים? מהי המלחמה שבני ישראל היו רואים ושבים בגללה למצרים, ובמה היא שונה מהמלחמה שהתרחשה על ים סוף? מדוע משתמשת התורה בראשית פרשת בשלח בשם "א-לוהים", ולא בשם הוי"ה (כמו בכל פרשיות יציאת מצרים)? כיצד ייתכן היה שעם ישראל יצא ממצרים בלי לעבור בים סוף ובלי לעמוד למרגלות הר סיני? 
13 פרשת יתרו  עשרת הדיברות���� html הרב יואל בן-נון  במקביל לחלוקת שני לוחות הברית לעשרת הדיברות, ניתן לחלק אותם לשנים-עשר לאווים, ששה כנגד ששה. על הלוח הראשון מופיעים לאווים שבין האדם למקום בצירוף טעמים וסיבות, ואילו על הלוח השני מופיעים לאווים שבין האדם לחבירו, מוחלטים וללא נימוקים. מהו פשרם של הבדלים אלו? 
14 פרשת משפטים  מיהו עבד עברי?���� html הרב יואל בן-נון  האם התואר "עברי" מיוחד ליהודים בלבד? ייתכן ש"עברי" הוא עבד, ו"אלוקי העברים" הוא אלוקי העבדים, זה שאין לו טריטוריה המגבילה אותו, אלא הוא שליט על כל העולם. פירוש כזה יוכל לבאר את המקומות בהם מופיע המונח "עברי" במקרא: ביחס ליוסף בבית פוטיפר, ביחס לבני ישראל במצרים ובתקופת שאול, וביחס ליונה הישן בבטן האונייה. 
15 פרשת תצווה  למה קדמה פרשת משפטים לפרשיות המשכן���� html הרב יואל בן-נון  ממבט ראשון נראה כאילו התורה מייחסת חשיבות ראשונית למשכן ולמקדש, ואילו הנביאים, ספר תהילים וחז"ל מייחסים יתר-חשיבות דווקא למצוות הצדקה והחסד. למעשה, הקדמת פרשת משפטים לפרשיות המשכן משדרת את המסר ההפוך: "כי לא ציוויתי את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח". 
16 פרשת כי-תשא  תרומה ונדבה���� html הרב יואל בן-נון  מהו ההבדל שבין תרומת מחצית השקל לבין שאר תרומות המשכן? מדוע ייחדה לה התורה פרשייה בפני עצמה? במה מצדדת התורה: בחופש או בשוויון? כיצד המתח בין שני הערכים הללו מתבטא בסדר פרשיות התורה, מסכתות המשנה וברכות תפילת העמידה? 
17 פרשת כי-תשא  מדוע עשו בני ישראל את העגל?���� html הרב יואל בן-נון  בני ישראל פחדו שמשה הפך להיות מלאך. התורה ניתנה משמיים, אך היא מיועדת לבני אדם, ואין לנו שום צורך במלאכים, במתווכים או באמצעיים מיסטיים למיניהם. 
18 פרשת ויקהל  ל"ט אבות מלאכה - מניין?���� html הרב יואל בן-נון  כיצד הגיעה הגמרא למניין ל"ט אבות המלאכה? האם ניתן למצוא בפשוטו של מקרא קשר בין מלאכות השבת לבין מלאכת המשכן?  
19 פרשת פקודי  בין הר סיני לאוהל מועד���� html הרב יואל בן-נון  א. כל אדם העוסק בצורכי ציבור, חייב להגיש דין וחשבון על פעולותיו הכספיות. ב. קיימת הקבלה מדוייקת בין סוף פרשת משפטים, ביחס להר סיני, לבין סוף ספר שמות ותחילת ספר ויקרא, ביחס למשכן. הקבלה זו שימשה את הרמב"ן כדי להוכיח שהמשכן מהווה המשך ומיסוד של ההתגלות החד-פעמית של מעמד הר סיני. 
20 שבת זכור  המלחמה בעמלק���� html הרב יואל בן-נון  מה היה חטאו של שאול בעמלק? מדוע ניטלה ממנו המלוכה וניתנה לדוד? האם ניהל שאול מלחמה כוללת בעמלק, או שמא רק מערכה מוגבלת, תוך הותרת אגג מלך עמלק בחיים והתעסקות בשלל? 
21 פרשת צו  חמץ ומצה בעולם הקרבנות���� html הרב יואל בן-נון  מתי נאסר להקריב חמץ ודבש, ומתי הדבר הותר? מדוע קרבן התודה מורכב מחמץ וממצה גם יחד? מהו ההבדל העקרוני בין החמץ לבין המצה? 
22 פרשת שמיני  היום השמיני למילואים���� html הרב יואל בן-נון  מהי ייחודיותו של היום השמיני למילואים? מה היה חטאם של נדב ואביהו? כיצד אפשר להיפגש עם הקב"ה, אם אסור להכניס אש אנושית לתוך המשכן? 
23 פרשת החודש  חודשים ושנה בלוח העברי���� html הרב יואל בן-נון  כבר בפרשת בא אנו מוצאים את השניות המאפיינת את הלוח העברי: ההתייחסות לחודשי הירח מחד, ולשנות החמה מאידך. מהם פירושיה של המילה 'חודש'? מדוע נצטוונו "זכור" ו"שמור" דווקא ביחס ללוח ולשבת? 
24 פרשת בא  חודשים ושנה בלוח העברי���� html הרב יואל בן-נון   
25 פרשת אחרי מות  היום השמיני ויום הכיפורים���� html הרב יואל בן-נון  קיימת הקבלה ניגודית בין היום השמיני למילואים, בו מתו נדב ואביהו, לבין יום הכיפורים: ביום השמיני השכינה התגלתה על פני כל העם, ואילו ביום הכיפורים השכינה מצמצמת את הופעתה ומאפשרת לכהן הגדול להיכנס לפני ולפנים ולכפר על העם ועל המקדש. 
26 פסח   מהלכות פסח - התורה והחיים���� html הרב יואל בן-נון  בכמה וכמה מהלכות הפסח, נוצר פער בין ההלכה כפי שהיא מקובלת בימינו לבין מטרת ההלכה, רוחה ואופייה. כך ביחס לבדיקת חמץ (לאור הנר או לאור פנס חשמלי?), למכירת חמץ (חובה או היתר דחוק), לגזירת קטניות (כולל אפילו שמן קטניות) ולמוצרים כשרים לפסח למהדרין הדומים לחלוטין למוצרים שהם חמץ גמור. 
27 פרשת קדושים  "אני ה'" ו"אני ה' א-לוהיכם"���� html הרב יואל בן-נון  בין שלל המצוות שבפרשה, בולטת החלוקה בין המצוות הדתיות האוניברסליות, שהסיומת המאפיינת אותן היא "אני ה'", לבין המצוות הלאומיות הישראליות, המסתיימות בסיומת "אני ה' א-לוהיכם". מדוע השבת מופיעה פעמיים? ומדוע כפלה התורה את איסור העוול במשפט עם איסור הרמאות במידות ובמשקולות? 
28 פרשת אמור  "ממחרת השבת"���� html הרב יואל בן-נון  מדוע מפרשת ההלכה את הביטוי "ממחרת השבת" כמתייחס ליו"ט הראשון של פסח, ולא לשבת בראשית? כיצד מתקשר ביטוי זה עם כפילות הלוח העברי? 
29 פרשת בהר  "מה עניין שמיטה אצל הר סיני?"���� html הרב יואל בן-נון  בסוף ספר ויקרא, לאורך פרשיות אמור, בהר ובחוקותי, התורה חוזרת על עיקרי ספר שמות: על פרשיות המשכן, על פרשת משפטים ועל פרשת יתרו. הבנה זו יכולה להבהיר מדוע כתבה התורה פרשיות שונות (כדוגמת שמן המשחה, לחם הפנים, המקלל ועוד) דווקא בסוף פרשת אמור. החזרה על עיקרי ספר שמות הכרחית לשם כריתת ברית הברכות והקללות של פרשת בחוקותי. 
30 פרשת בחוקותי  חורבן שלישי לא יהיה���� html הרב יואל בן-נון  לרמב"ן שיטה ייחודית, לפיה התורה מתפרשת פירוש היסטורי. לדעתו, שתי התוכחות - זו של בחוקותי וזו של כי-תבוא - מכוונות כנגד שני החורבנות, חורבן הבית הראשון וחורבן הבית השני. מכאן, שהוא סובר שלא יהיה חורבן שלישי, שהרי אין בתורה רמז לחורבן לאחר קיבוץ הגלויות הגדול של פרשת ניצבים. 
31 פרשת בחוקותי  חורבן שלישי לא יהיה���� html הרב יואל בן-נון   
32 פרשת נשא   מדוע קדמה פרשת במדבר לפרשת נשא?���� html הרב יואל בן-נון  הפרקים הראשונים של ספר במדבר מהווים פתיחה לימי המילואים ולחנוכת המשכן. פרשיות המפקד והדגלים מסבירות את סדר הקרבת הנשיאים, ופרשיות הנזיר, הסוטה, הטמאים ואשם הגזלות משלימות את תיאור עם ישראל על החריגים שבו. 
33 פרשת נשא   בדיקת הסוטה���� html הרב יואל בן-נון  מה מטרתה של פרשת הסוטה? מדוע התירה התורה באופן חריג למחוק את שם ה'? כיצד ניתן להתמודד עם סכנת האלימות במשפחה? 
34 פרשת בהעלותך  "ויהי בנסוע הארון"���� html הרב יואל בן-נון  המשבר שהביא בסופו לחטא המרגלים החל כבר בחטא המתאווים, ועוד קודם לכן - בפורענות שאינה כתובה בפירוש (אולי מלחמה בשבטי עמלק). פורענות זו הפכה את סדר הנסיעה של הארון והענן, והיא המבארת את 'הפרשה שלא כסדרה' - פרשת "ויהי בנסוע הארון". 
35 פרשת שלח לך  קהל שוגג���� html הרב יואל בן-נון  מה מעמדם ההלכתי של החילוניים בימינו? בדרך-כלל אנו נוהגים להשתמש בקטגוריות הלכתיות דוגמת "מומרים" או "תינוקות שנשבו". הרמב"ן מביא קטגוריה הלכתית שלישית - "קהל שוגג", הנוגעת לקהל שלם העובר בשוגג על כל התורה כולה. הדוגמאות שנותן הרמב"ן לדבריו מתאימות כמעט לחלוטין לקהל החילוני השוגג של ימינו. 
36 פרשת בלק  נבואתו של בלעם���� html הרב יואל בן-נון  האם בלעם היה קוסם, או שניבא בשם ה'? מה פשר השינויים התכופים בשמות הקב"ה בפרשה זו? מדוע בכלל נכתבה פרשת בלעם בתורה? 
37 פרשת פינחס  מפקד פינחס ומפקד במדבר���� html הרב יואל בן-נון  בניגוד למפקד בני ישראל המופיע בפרשת במדבר, שהוא מפקד אנשי צבא, המפקד המופיע בפרשת פינחס הוא מפקד משפחות לנחלה. בדרך אגב, מלמדת אותנו התורה בפרשה זו פרק בסיסי במעמדן של הנשים בנישואין: אין כופים על האישה להינשא למי שהיא אינה רוצה בו, אלא "לטוב בעיניהן תהיינה לנשים". 
38 פרשת פינחס  פרשת המוספים���� html הרב יואל בן-נון  מדוע פרשת המוספים מופיעה בספר במדבר, ולא בספר ויקרא? מה תפקידו של המוסף? מתברר כי המוסף אינו מייצג את איסור המלאכה (שהרי גם בראש חודש, שאין בו איסור מלאכה, יש מוסף), אלא מייצג את התאספות העם בצוותא. בראשי חודשים, בחגים, בשבתות ובחול המועד היו מקריבים קרבן מוסף כדי לציין ולחגוג את התאספות העם כולו. 
39 פרשת מטות  מלחמת מדיין ושללה���� html הרב יואל בן-נון  האם התורה תומכת או מתנגדת ללקיחת שלל מלחמה? הנורמה הבסיסית - זו המעוגנת בחוק - מאפשרת לקיחת שלל, ובלבד שהוא יתחלק בין היוצאים למלחמה לבין היושבים על הכלים. הנורמה הגבוהה יותר, זו המיוחדת לאנשי מעלה ולמלחמות מיוחדות, מתנגדת ללקיחת שלל באופן גורף. לקיחת שלל שלא כדין אינה רק פגם מוסרי, אלא גם חטא ואף פוגעת בהצלחת המלחמה. 
40 פרשת מטות  שבטי עבר הירדן���� html הרב יואל בן-נון  מה רצה משה לעשות עם עבר הירדן המזרחי, אם אף שבט לא ינחל בו? מדוע התנגדותו של משה מתייחסת בעיקר לשבטי ראובן וגד, ולא לחצי שבט המנשה? 
41 פרשת מסעי  "ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם"���� html הרב יואל בן-נון  מה בין גבולות ארץ כנען שבפרשת מסעי לבין גבולות הארץ שבספר בראשית? מדוע התורה מדגישה בספרי ויקרא ובמדבר את "ארץ כנען", ואילו בספר דברים מודגשת דווקא "הארץ" - מנהר מצרים עד נהר פרת? 
42 פרשת מסעי  "ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם"���� html הרב יואל בן-נון   
43 פרשת כי תצא  אשת יפת תואר���� html הרב יואל בן-נון  מהי מגמתה של פרשת אשת יפת תואר? התורה מבקשת להטיל אחריות על הגבר: אין הוא רשאי לבעול אישה ולזרוק אותה, ועליו לשמור על נאמנות לה. 
44 פרשת כי תצא  שילוח הקן���� html הרב יואל בן-נון  המשנה קובעת כי מטרתה של מצוַת שילוח הקן אינו "רחמים" אלא "גזרות". ספר החינוך הסביר שאין הקב"ה חס על הפרטים בבעלי החיים, אלא רק על קיום המינים, בהשגחה כללית. 
45 פרשת האזינו  מדוע נצרכה פרשת האזינו לאחר פרשיות התוכחה?���� html הרב יואל בן-נון  נחלקו הראשונים בפשר שירת האזינו: לדעת רמב"ן, שירה זו מפרטת את ההיסטוריה של עם ישראל, והיא נכתבה כדי להורות שיש גאולה גם ללא תשובה. לדעת רש"י, השירה מפרטת מודל שונה של שכר ועונש - במקום גלות וגאולה, יש בה מצוקה והצלה. 
46 פרשת נח  נח ומשה���� html הרב יואל בן-נון  קוים רבים מחברים בין נח לבין משה: התיבה, הפרישה מהעולם ארבעים יום וארבעים לילה ועוד. אולם קווי דמיון אלו רק מדגישים את ההבחנה בין שניהם: נח מציל רק את עצמו, ואילו משה מציל את כל בני ישראל. מסיבה זו, קובע הנביא יחזקאל כי אילו יהא נח הצדיק בתוך דור של חוטאים - לא יציל את הדור בצדקותו. 
47 פרשת לך-לך  מדוע ירד אברהם למצרים?���� html הרב יואל בן-נון  האם חטא אברהם בכך שירד למצרים ואמר על שרה "אחותי היא"? מתי הובטחה הארץ לאברהם - מייד כשעלה לארץ, או רק אחרי שנפרד מלוט? מה משמעות ההקבלות בין ירידת אברהם למצרים לבין שעבוד בני ישראל במצרים? 
48 פרשת וירא  ניסיון העקידה���� html הרב יואל בן-נון  מה פירוש הביטוי "הר המוריה"? מה משמעותו של ניסיון העקידה? האם ידע אברהם בלכתו לעקדה שבסופו של דבר יצחק לא יומת? מדוע אברהם אמר לנעריו שהוא ישוב עם יצחק? 
49 פרשת חיי-שרה  חשיבותה של ארץ ישראל���� html הרב יואל בן-נון  מה תוכן דו-השיח שבין אברהם לבין עבדו (אליעזר)? מדוע אברהם אינו מוכן להוריד את יצחק לארם נהריים אם תימצא לו שם אישה? האם הירידה לחוץ-לארץ היא אפשרות לגיטימית אחרי בחירת ארץ ישראל? 
50 פרשת תולדות  שלושה סוגי נישואין���� html הרב יואל בן-נון  האבות והאימהות מציגים בפנינו שלושה מודלים של נישואין: נישואי כבוד (אברהם ושרה), נישואי שידוך (יצחק ורבקה) ונישואי אהבה (יעקב ורחל). לכל מודל חסרונות משלו, אולם חסרונות הנישואין של יצחק ורבקה בולטים במיוחד: אין להם שפה משותפת, כל בן-משפחה חי לעצמו והפער בין בני הזוג ובין שני האחים הוא עצום ותהומי. 
51 פרשת ויצא  יעקב ורחל���� html הרב יואל בן-נון  כיצד לא הבחין יעקב שהכלה המובאת אליו היא רחל? מדוע גרם לו הקב"ה לטעות זו? ומדוע רחל לא סיפרה ליעקב על רמאותו של לבן? מהם חסרונות 'נישואי האהבה' - נישואיהם של יעקב ורחל, לעומת 'נישואי הייעוד' - נישואיהם של יצחק ורבקה? 
52 פרשת וישלח  מעשה ראובן���� html הרב יואל בן-נון  מה ראה ראובן לשכב עם בלהה פילגש אביו? חז"ל פירשו שהוא קנא את קנאת אמו, אך ייתכן שהוא ביקש להכריע בדרך זו את המאבק על ירושת אביו. כאבשלום בשעתו, ששכב את פילגשי דוד לעיני כל העם, אף ראובן מבקש להודיע ולפרסם כי הוא הבכור והוא היורש. עונשו - מידה כנגד מידה - היה נטילת הבכורה והעברתה ליוסף. 
53 פרשת וישב  הזכרת שם ה' והיעלמותו���� html הרב יואל בן-נון  בפרשת וישב מופיע שם ה' ונעלם חליפות. הוא מופיע בתחילת סיפורו של יוסף, אך אינו מופיע בסיפור מכירת יוסף, ירידת יהודה למצרים, והחל מפתרון חלומות שרי המשקים והאופים. מדוע נעלם שם הוי"ה? מדוע הוא אינו מופיע עוד בספר בראשית, עד מעמד הסנה שבתחילת ספר שמות? 
54 פרשת מקץ  פתרון חלומות פרעה���� html הרב יואל בן-נון  מדוע קיבל פרעה דווקא את פתרונו של יוסף לחלומותיו, ולא את פתרונות החרטומים? ניתן להצביע על שני הבדלים בין פתרון יוסף לבין פתרונות החרטומים: יוסף פירש את החלומות כדבר אלוקים על עתידה הלאומי של מצרים, ולא על עתידו הפרטי של פרעה; וכן הוא הוסיף הצעת פעולה עובר לפתרון החלומות. 
55 פרשת ויגש  יעקב וישראל���� html הרב יואל בן-נון  מתי מכונה יעקב בשם "ישראל"? 
56 פרשת ויחי  "אפרים ומנשה - כראובן ושמעון יהיו לי"���� html הרב יואל בן-נון  מתי פגש יעקב את אפרים ומנשה? מדוע בפגישתו איתם הוא מזכיר את ההתגלות בלוז, בה נקרא שמו ישראל ומייד אחריה מתה רחל ונקברה בדרך אפרת? כיצד יכולים אפרים ומנשה, בני יוסף, שגדלו בארמון מצרי, להיחשב על שנים-עשר השבטים, בניו של יעקב? 
57 פרשת שמות  "ואומַר לך בדמייך חיי"���� html הרב יואל בן-נון  בניגוד לספר בראשית, המתאר דומיננטיות של גברים, בספר שמות דווקא הנשים דומיננטיות. סיפור מפתח בהקשר זה הוא סיפור ברית המילה שערכה ציפורה בבנה. מי היה הבן שלא נימול - גרשום או אליעזר? מדוע לא מל משה את בנו? מה היה תוכנה של ברית המילה לפני מעמד הר סיני ומתן תורה? עיון בפרשה זו מלמד כי עליה הסתמכו חז"ל כשקבעו כי בזכות שני דמים נגאלו ישראל ממצרים - דם הפסח ודם מילה. 
58 פרשת וזאת הברכה  ברכות השבטים וברכת העם���� html הרב יואל בן-נון  בפרשת "וזאת הברכה" קיימים שני סוגי ברכות: ברכות לכל השבטים, וברכה לעם כולו. 
59 פרשת בראשית  האיש והאישה���� html הרב יואל בן-נון  מדוע דרשו חז"ל שהאיש והאישה נבראו "דו פרצופים"? ומדוע הופרדו הדבקים במהלך הבריאה? מה פשר הקביעה "והוא ימשול בך" - האם זוהי קללה שעלינו להתגבר עליה, או שמא גזירה אלוקית נצחית המחייבת אותנו? 
60 פרשת ויקרא  מה הקשר בין ספרי "שמות" ו"ויקרא"?���� html הרב יואל בן-נון   
61 פסח  הסבה דרך חירות ושינוי בצורת הסדר���� html הרב יואל בן-נון  כיצד מקיימים את מצוַת ההסבה? היכן ראוי לערוך כיום את הסדר? כיצד אפשר להפוך את סדר ליל הפסח למאורע חשוב ומשמעותי בחיי בני הבית בכלל, ובחיי הילדים בפרט?