!!
 

    -    -    -        -

   :    
   ":  
   :  
   :kaluach

:
   
   
   
   
   
   

 

שיעורים בפרשת השבוע מאת הרבנית שרון רימון

פרשה בראשית

# ���������������
1 פרשת נח  מגדל בבל ����� Word הרבנית שרון רימון  מה בא ללמדנו סיפור זה על האנושות? מדוע דווקא סיפור זה מהווה חתימה של תקופת בראשית, ולאחריו עוברים לתקופת האבות? מה היה רע במעשה מגדל בבל? האם בניית עיר ומגדל יכולה להיות בעייתית? האם האחדות איננה דבר חיובי? למה היתה האחדות חשובה להם כל כך? מהי משמעותו של הסיפור כולו? איך מגיב ה' לכל הסיפור? למה בחרה התורה לספר את הסיפור באופן מעורפל?  
2 פרשת לך-לך  ייעודו של אברהם ����� Word הרבנית שרון רימון  מיהו אברם אשר מקבל את הברכה כפי שמופיעה בתחילת הפרשה? האם שמענו עליו או על מעשיו? מדוע הוא זכה לברכה מיוחדת זו? אברם מופיע במדרשים כמי שעמד מול תרבות בבל, נמרוד ובוני מגדל בבל. בניגוד לנח, התורה מסתירה למה דווקא אברם נבחר. סיפורו של נח מתמקד בעברו, ואילו סיפורו של אברם מתמקד בעתיד. הוא זה שיעצב את עתידו. לאחר הציווי הולך אברם לארץ כנען. למה דווקא לשם? אברם מבין שתפקידו לקרוא בשם ה' בניגוד לאנשי דורו שרצו לעשות שם לעצמם. למה ה' לא מנחה את אברם מה לעשות?  
3 פרשת וירא  הנביא המתפלל ����� Word הרבנית שרון רימון  מה בדיוק מגלה ה' לאברהם לפני הפיכת סדום? למה ה' מגלה זאת לאברהם? האם ה' מגלה לו שהוא עומד להפוך את סדום, או שמא הוא רק מודיע לו על המשפט של סדום? מה תפקידו של הנביא? כיצד זה בא לידי ביטוי בתפילותיהם של משה ושל ירמיהו? 
4 פרשת חיי-שרה  " לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני... רק אל תשב את בני שמה" ����� Word הרבנית שרון רימון  למה התורה מאריכה כל כך בסיפור קניית מערת המכפלה? מיהי האשה הראויה ליצחק? למה מתנגד אברהם לנישואין עם הכנענים? למה רוצה אברהם לקחת אשה דווקא מארצו וממולדתו, לאחר שהקב"ה אמר לו להתנתק מהתרבות שלהם? מדוע כל כך חשוב לאברהם שיצחק לא יצא לחרן? מה יקרה אם שני העקרונות יתנגשו: יצחק לא יכול לצאת מהארץ, אך האשה מחרן לא תסכים לבוא לארץ ישראל? על איזה מהעקרונות מוכן אברהם לוותר במקרה שכזה?  
5 פרשת תולדות  בכורה, בחירה וברכה ����� Word הרבנית שרון רימון  למה מעוניין יעקב לקנות את הבכורה? מה יתרונו של הבכור? למה עשיו לא מחשיב כלל את הבכורה? למה נדחו הבכורים לאורך כל ספר בראשית?  
6 פרשת ויצא  מציאות וחזון ����� Word הרבנית שרון רימון  למה יוצא יעקב מבאר שבע לכיוון חרן? האם זה בגלל הפחד מעשו, או שהוא הולך לחפש אישה? במה דומה לקיחת האישה ליצחק ע"י אליעזר לנישואי יעקב? ומהם ההבדלים בין שני אירועים אלו? למה יעקב לא מגרש את לאחה לאחר שמתגלה רמאותו של לבן? למה דווקא לאה הופכת להיות האם המשמעותית מבחינת השבטים? מהו המהלך הא-לוקי המלווה את יעקב לאורך חייו ? 
7 פרשת וישלח  קבורת רחל בדרך ����� Word הרבנית שרון רימון  מה משמעות מותה של רחל בשעת הלידה? למה נקברה רחל בדרך? האם היא נקברה בדרך בגלל אילוץ טכני בלבד, או שמא יש לה משמעות? במדרש מתואר איך רחל מתפללת על בניה ונענית - למה דווקא היא נענית ושאר האבות לא? מה מיוחד ברחל?  
8 פרשת וישב  דמותו של יוסף ����� Word הרבנית שרון רימון  מדוע יוסף תופס מקום מרכזי כל כך ב"תולדות יעקב"? האם בזכות היותו בן רחל ובזכות אהבת אביו אליו, או שמא תכונותיו הקנו לו מעמד מיוחד בין אחיו? מהם המאפיינים העיקריים של דמותו? האם מעמדו חיובי או שלילי? מהם חלומותיו ומה פשרם? האם הם התגשמו?  
9 פרשת מקץ  מנהיגותו של יהודה (א) ����� Word הרבנית שרון רימון  למה נלקחה הבכורה מראובן? מהו סגנון המנהיגות של ראובן ושל יהודה? מהם ההבדלים בן שני סגנונות אלו? למה בסופו של דבר יהודה הוא זה שקיבל את ההנהגה? 
10 פרשת ויגש  מנהיגותו של יהודה (ב) ����� Word הרבנית שרון רימון  למה יעקב לא מסכים לשלוח את בנימין עם ראובן וכן מסכים לשלוח אותו עם יהודה? האם כל הבעיה בדבריו של ראובן היא העיתוי בו הם נאמרו? במה נמדדת ערבותו ואחריותו של יהודה לשלומו של בנימין? מה היה בנאומו של יהודה, שגרם ליוסף להתגלות אל אחיו? 
11 פרשת ויחי  יוסף - מגלות לגאולה ����� Word הרבנית שרון רימון  מהם ההבדלים ומהן נקודות הדמיון בין מות יעקב למות יוסף? למה יוסף לא נקבר בארץ, אלא מושם בארון במצרים? מדוע יוסף איננו מצווה על אחיו לקוברו בארץ כבר עכשיו, בדומה לצווי של אביו, אלא מצווה לקחת את עצמותיו רק כאשר בני ישראל יגאלו ממצרים? למה דווקא יוסף הוא זה שמבשר לאחיו על הגאולה, ולא יעקב בעצמו? ממתי התחילו השעבוד והגלות במצרים? מהי מהותו המיוחדת של יוסף, אשר מלווה את העם בתהליך הגלות ובתהליך הגאולה? 

פרשה שמות

# ���������������
12 פרשת שמות  ציפורה ����� Word הרבנית שרון רימון  מה היתה חשיבותן של הנשים בתהליך גאולתם של ישראל ממצרים? מדוע בוחר משה לשאת דווקא אישה מדיינית? למה מתנתק משה מעם ישראל לתקופה כל כך ארוכה? מה חיפש משה במדין? מה היה אופי הקשר בינו לבין יתרו? למה לא באה ציפורה עם משה למצרים? 
13 פרשת וארא  האותות והחרטומים ����� Word הרבנית שרון רימון   
14 פרשת בשלח  היציאה ממצרים ונדודי המדבר ����� Word הרבנית שרון רימון   
15 פרשת יתרו  מטרת המסע במדבר ����� Word הרבנית שרון רימון   
16 פרשת משפטים  העבדות בפרשה ובהפטרה ����� Word הרבנית שרון רימון   
17 פרשת תרומה  ? "ארון העדות" או "ארון ה' ����� Word הרבנית שרון רימון  מהם השמות השונים בהם נקרא הארון במקרא? מתי השתמשו בכל שם? האם יש משמעות שונה לשמות השונים, או שמא כולם מבטאים אותו רעיון במילים שונות? 
18 פרשת כי-תשא  מחצית השקל ����� Word הרבנית שרון רימון   
19 פרשת ויקהל  נדיבות הלב וחכמת הלב במלאכת המשכן ����� Word הרבנית שרון רימון   
20 פרשת פקודי  האפוד ����� Word הרבנית שרון רימון   

פרשה ויקרא

# ���������������
21 פרשת ויקרא  מלח ברית אלוקיך' ����� Word הרבנית שרון רימון   
22 פרשת צו  "יודו לה' חסדו" ����� Word הרבנית שרון רימון   
23 פרשת שמיני  תחושות ותגובות אחרי מות ����� Word הרבנית שרון רימון   
24 פרשת תזריע  טומאת יולדת וקרבנה ����� Word הרבנית שרון רימון   
25 פרשת מצורע  צרעת הבית ����� Word הרבנית שרון רימון   
26 פרשת אחרי מות  העריות והארץ, הטומאה והקדושה ����� Word הרבנית שרון רימון   
27 פרשת קדושים  "ערלה" ו"ראשית" ����� Word הרבנית שרון רימון   
28 פרשת אמור  יחס התורה לשחיטת בעלי חיים ����� Word הרבנית שרון רימון   
29 פרשת בהר  הגלות, שממת הארץ ושביתתה ����� Word הרבנית שרון רימון   
30 פרשת בחוקותי  מרובה מידה טובה על מידת פורענות ����� Word הרבנית שרון רימון   

פרשה במדבר

# ���������������
31 פרשת במדבר  העם והשכינה במדבר ����� Word הרבנית שרון רימון  ניתן לחלק את ספר במדבר לחלקים במספר צורות: לפי השנים שבו מתרחשים האירועים (השנה השנייה והשנה הארבעים), לפי מעשי בני ישראל (הכנות למסע ומסעות במדבר) ולפי מצבו הרוחני של העם (מצב אידיאלי, נפילה, וחזרה למצב הראשוני). מסדר הפרשיות הראשונות של הספר, ניתן לראות שמטרתו היא להראות כיצד מחנה ישראל במדבר מהווה מרכבה ארצית לשכינה - שילוב האידיאל האלוקי במציאות האנושית. 
32 פרשת נשא  הנזיר והמורכבות האנושית ����� Word הרבנית שרון רימון   
33 פרשת בהעלותך  בהעלותך את הנרות ����� Word הרבנית שרון רימון  מדוע מופיעה פרשיית המנורה בתורה שלוש פעמים? מדוע היא מופיעה בספר במדבר ואיך ניתן להבין את הקשרה? עיון בכל פרשיות השמן והמנורה מראה כי יש להדלקת המנורה משמעות מיוחדת לגבי הקשר שבין ישראל לבין המשכן, קשר שבא לידי ביטוי בספר במדבר. 
34 פרשת קורח  הקטורת ומחלוקת קורח ����� Word הרבנית שרון רימון  הקטורת מופיעה פעמיים בפרשת קרח ועדתו: במקריבי הקטורת ובעצירת המגפה. האם ניתן ללמוד ממקומו של הציווי על מזבח הקטורת בפרשת תצוה על היותו כלי בעל חשיבות משנית במשכן או שמא להיפך זהו כלי חשוב ביותר במשכן? ניתן למצוא דוקא קווי דמיון בין הקטורת לארון. יש מקרים של מוות כתוצאה מקרבת יתר לארון או לקטורת אך מצד שני הקטורת גם יכולה לכפר על חטאים ולהציל חיים. הקטורת היא עבודה פנימית ביותר ומכונה קודש קודשים ויכולה להיעשות רק על ידי מי שנבחר לכך. 
35 פרשת בלק  מלאך ה' וחרבו שלופה בידו ����� Word הרבנית שרון רימון  מדוע שולח ה' מלאך בדרכו של בלעם עם שרי בלק אם לכאורה הלך בלעם ברשות? מהי מטרת התגלות המלאך ומדוע בלעם אינו רואה אותו? בלעם אינו הולך כעבד שעושה את רצון ה' אלא חושב שיקלל כרצונו למרות איסור ה'. מטרת המלאך לרמוז לבלעם דרך העיכובים בדרך אך בלעם אינו מבין זאת לבדו. מלאך עם חרבו שלופה בידו מופיע גם ביהושע וגם בימי דוד כדי לבטא את העובדה שההתרחשות היא מעשה ה'. 
36 פרשת פינחס  בנות צלפחד וירושת הארץ ����� Word הרבנית שרון רימון   
37 פרשת מסעי  "לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה" ����� Word הרבנית שרון רימון   

פרשה דברים

# ���������������
38 פרשת דברים  "בגבול אחיכם בני עשיו" ����� Word הרבנית שרון רימון   
39 פרשת ואתחנן  קרבת אלוקים ויראתו ����� Word הרבנית שרון רימון   
40 פרשת עקב  הארץ הטובה ����� Word הרבנית שרון רימון   
41 פרשת ראה  נביאי השקר ����� Word הרבנית שרון רימון   
42 פרשת שופטים  איכה נדע את הדבר אשר לא דיברו ה'? ����� Word הרבנית שרון רימון   
43 פרשת כי תצא  "פן תקדש המלאה" - למשמעותו של איסור כלאיים ����� Word הרבנית שרון רימון   
44 פרשת כי תבוא  הברכות והקללות על פי השקפת רמב"ן ����� Word הרבנית שרון רימון   
45 פרשיות ניצבים-וילך  תשובה וגאולה ����� Word הרבנית שרון רימון   
46 האזינו  "כי חלק ה' עמו" ����� Word הרבנית שרון רימון   
47 וזאת הברכה  ברכת משה לבני ישראל הרבנית שרון רימון