!!
 

    -    -    -        -

   :    
   ":  
   :  
   :kaluach

:
   
   
   
   
   
   

 

������ ����:

����� 923 ������.

פרשה בראשית

# ���������������
1 פרשת בראשית  חטא דתי, חטא מוסרי ועונש גלות ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק בחטא אדם הראשון כאב טיפוס לחטא הדתי, בחטא קין כאב טיפוס לחטא המוסרי ובהשוואה בין שניהם. 
2 פרשת בראשית  וישע... לא שעה, מדוע? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מדוע לא שעה הקב"ה למנחתו של קין, ואילו למנחתו של הבל - כן? הפגם של קין נובע מבחירת עיסוקו - עובד אדמה. עיון בדברי הרב הירש והלל צייטלין. 
3 פרשת בראשית  תיאור בריאת העולם ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  הבריאה מתוארת במקרא בשתי צורות, אשר - במידת מה - סותרות זו את זו. האם יש פה סיפור אחד או שניים? מה המשמעות של הסיפור הכפול? 
4 פרשת בראשית  המשבר האקולוגי של דורנו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  התורה 'הואשמה' בכך שציוויי הקב"ה לאדם בנוגע ליחסיו עם הטבע הביאו למשבר האקולוגי. האם כך הם פני הדברים? עיון בסיפור הבריאה ובפירושים השונים מעלה שדווקא ההיפך הוא הנכון. 
5 פרשת בראשית  מאכלי האדם והחיות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  עיון בפירוט המאכלים המותרים לאדם ולחיות מעלה שגם בשלב הראשון, לפני היתר אכילת הבשר, היה הבדל בין מאכלי האדם לבין מאכלי החיות. המאמר מתחקה אחר השלבים השונים בדרגתו של האדם על פי המאכלים העולים על שולחנו. על פי ההבחנה הזו, ניתן גם להסביר אירועים נוספים: חטאו של קין, חטא האדם הראשון ועוד. 
6 פרשת בראשית  חטאו ועונשו של הנחש ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  במה חטא הנחש? חז"ל והמפרשים הציעו תשובות שונות לשאלה זו: אולי היה מסית, אולי סיפר לשון הרע, ואולי בא על חווה ("הטיל בה זוהמה"). מחטאו של הנחש לומדים הלכות רבות מדיני המסית: אין מהפכין בזכותו והוא נענש אף בלי התראה. נראה, שההבדל בין עונשו של הנחש לבין עונשו של האדם מלמדנו גם על מותר האדם - "צלם א-לוהים" - על פני חיות הטבע. 
7 פרשת בראשית  למך אבי נח ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  כיצד ידע למך שבנו עתיד לנחם את העולם? ייתכן שהתשובה לכך נעוצה בהקבלה שבין נח למשה, או אולי בתקוותו של למך לכפרת קללתו של האדם הראשון. עוד ייתכן, שיש להשוות בין למך אבי נח לבין למך בן-בנו של קין: זה - אחד מ"בני האלוהים", בני דור המבול, שבעוונם נשחתה הארץ; וזה - אבי האחד ששרד, המבטא תקווה ובקשה לנחמה מאת הקב"ה. 
8 פרשת בראשית  "ויתהלך חנוך את הא-לוהים" ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  בין הדמויות השונות שבפרשת בראשית, מתואר חנוך בן ירד אך בקצרה, ורב הסתום מן הגלוי אודותיו. ברור כי זהו אדם מיוחד, שהכתוב מעיד עליו כי התהלך את הא-לוהים; ברם, מה משמעות הביטוי "ואיננו כי לקח אותו א-לוהים"? למה לקח אותו א-לוהים? מדוע קצרו חיי חנוך יחסית לשאר הדורות שבפרשה? ומה משמעותה של פרשה קצרה זו? השיעור מבקש לשרטט קו העובר בין ארבע הדמויות המרכזיות בתחילת חומש בראשית - אדם, חנוך, נח ואברהם - בשאלת מקומו של האדם מול א-לוהיו ומול סביבתו. 
9 פרשת בראשית  "וירא א-לוהים כי טוב" ����� Word הרב חנוך וקסמן  דווקא מסיפור בריאת האדם, נעדר התיאור "וירא א-לוהים כי טוב". ואכן, לאחר זמן אנו מגלים כי כל מחשבות לבו של האדם - רק רע כל היום, וכי יצר לב האדם רע מנעוריו. מהו "טוב", ומדוע לא יכול גם האדם להיברא "טוב"? 
10 פרשת בראשית  פרשת הבריאה - פרק א של ספר בראשית ����� Word הרב תמיר גרנות   
11 פרשת בראשית  סיפורה של חוה- פרק ד' ����� Word יהודה ראק  השיעור משווה בין תיאור לידת קין ותיאור לידת שת. בלידת קין נוצרת תחושה של שיויון בין האדם לבין הקב"ה ועל כן נופל קין בגאוותו. בלידת שת נמצאת ההבנה כי החיים והמוות הוא מהקב"ה, ומשם מתועלים כוחותיו של האדם לאפיקים חיוביים יותר עד לידת אנוש. 
12 פרשת בראשית  "אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה" הרב אלחנן סמט   
13 פרשת בראשית  פרשת בראשית ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
14 פרשת בראשית  עץ הדעת ועץ החיים ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
15 פרשת נח  בין העולם הראשון לשני ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  אם באמת 'התאכזב' הקב"ה מהעולם והביא עליו מבול - מדוע נתן לו להתפתח מחדש? מי ערב שמצב זה לא יחזור על עצמו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההבדל המהותי בין העולם לפני המבול לבין העולם לאחריו: היתר אכילת הבשר. 
16 פרשת נח  החטא ועונשו בסיפור על בבל ומגדלה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  סיפור מגדל בבל ודור הפלגה נראה כסיפור על חטא ועונשו. אולם מה טיבו של חטא זה, והיכן בדיוק הוא מתואר בסיפור? עיון בשיטות השונות, ובהצעת הסבר המתבססת על הרקע התרבותי -היסטורי של אותה תקופה. 
17 פרשת נח  פרשיות התולדות ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  פרשיות התולדות השונות מחלקות את חומש בראשית לכמה חלקים. חלוקה זו מלמדת אותנו על עיקר המשמעות של חומש בראשית: הבחירה באברהם ובזרעו. 
18 פרשת נח  פרשת המבול - בין שתי בריתות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  על פי פשט הכתובים, נראה שהקב"ה כרת ברית עם עולמו בזמן הבריאה. ברית זו באה לידי ביטוי בציווי הכפול אל נח בנוגע לתיבה ולמבול. אך מדוע, אם כן, היה צורך בברית נוספת לאחר המבול? מה מוסיפה ברית הקשת בענן? 
19 פרשת נח  התגלות הקב"ה לנח ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע לא התגלה הקב"ה לנח לבשר לו על סופו של המבול? התשובה לשאלה זו טמונה בהבנת הבעייתיות שבהתגלות הקב"ה במים: במקום שיש מים - יש פחות השראת שכינה. יחס זה מבאר, מלבד את פרשתנו, גם את בריאת העולם וגם את קריעת ים סוף. 
20 פרשת נח  נח, יונה ועורב ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מה משמעותה של פרשת שילוח העורב והיונה לראות הקלו המים? מדוע נזקק נח לשלחם אם בסופו של דבר ממילא יצא מן התיבה רק בעקבות דבר ה' אליו לעשות כן? ומה פשר יחסי הקרבה והחיבה שיש לו עם היונה, לעומת הניכור והריחוק השוררים בינו ובין העורב? השיעור מנתח את פרשיית שילוח העופות שלב אחר שלב, ועומד על משמעויותיה על רקע ההקבלה בין חידוש העולם לאחר המבול לבין בריאת העולם בפרק א'. 
21 פרשת נח  שרידה ותחייה - על צדקותו של נח ����� Word הרב חנוך וקסמן  נח מתחיל כצדיק תמים, אך מסיים את חייו שיכור ומושפל. כיצד מתרחשת טרגדיה כזאת? הקבלה בין נח בסיפור השמדת העולם במבול לבין אברהם ולוט בסיפור השמדת סדום, מגלה כי כשלונו של נח נעוץ בכך שהוא לא דאג לזולתו ולא ניסה לעזור לסביבתו, בניגוד משווע לאברהם, שניסה לעזור אפילו לאנשי סדום החטאים. 
22 פרשת נח  אכילת בשר לפני ואחרי המבול ����� Word הרב תמיר גרנות   
23 פרשת נח  מגדל בבל ����� Word הרבנית שרון רימון  מה בא ללמדנו סיפור זה על האנושות? מדוע דווקא סיפור זה מהווה חתימה של תקופת בראשית, ולאחריו עוברים לתקופת האבות? מה היה רע במעשה מגדל בבל? האם בניית עיר ומגדל יכולה להיות בעייתית? האם האחדות איננה דבר חיובי? למה היתה האחדות חשובה להם כל כך? מהי משמעותו של הסיפור כולו? איך מגיב ה' לכל הסיפור? למה בחרה התורה לספר את הסיפור באופן מעורפל?  
24 פרשת נח  נחמת האדמה ����� Word הרב יהודה ראק  בהולדת נח מייחל למך כי בהולדו ינחם העולם. נח משמש כתזכורת לכך שישנו טוב באדם, ובכך מפעיל הוא את מידת הרחמים אצל הקב"ה. 
25 פרשת נח  סיפור המבול – מבנהו המשוכלל ����� Word הרב אלחנן סמט   
26 פרשת נח  הקשת בענן ����� Word הרב אמנון בזק  מה טיבו של "אות הברית" – הקשת בענן? מה משותף לברית הקשת ולברית המילה ובמה הן שונות זו מזו? 
27 פרשת נח  אחדות ואינדיבידואליזם ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
28 פרשת נח  הבריאה החדשה ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
29 פרשת לך-לך  כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מדוע בחר ה' באברם? המדרש מספר שני הסברים המשיבים על שאלה זו. סיפור הנפילה לכבשן האש מקביל לסיפורם של חנניה, מישאל ועזריה; וסיפור ניתוץ הפסילים מקביל לסיפורו של גדעון הנותץ את פסילי אביו. עיון בשתי ההקבלות הללו עשוי ללמדנו על הקבלה רחבה בין אברהם לבין גדעון, ועל חטאם של נמרוד ושל אנשי דור הפלגה (שיבוא על תיקונו באחרית הימים, ב"שירת הכרם" של ירמיהו). 
30 פרשת לך-לך  אברהם אבינו - ראשית של אמונה ותורה ����� Word ����� html הרב ברוך גיגי  המגמה הבולטת בתיאור אברהם אבינו בספר בראשית היא להציג אותו בפותח דרך חדשה, המנותק מהעולם הקודם אך מנסה להתחבר אליו כדי לקרבו לאמונה, לתורה וליראת ה'. 
31 פרשת לך-לך  ליישוב סכסוכים משפחתיים ����� Word ����� html אריאל שופר  מהו ההבדל המהותי בין אברהם לבין לוט? מדוע הם נאלצו להיפרד איש מרעהו? 
32 פרשת לך-לך  שעבוד הגר ושעבוד מצרים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  ההשוואה בין דברי הקב"ה לאברהם לבין דברי המלאך להגר לאחר בריחתה, בין שעבוד הגר לשעבוד מצרים, מלמדת אותנו על יחס התורה להתנהגותה של שרה להגר. 
33 פרשת לך-לך  האם חטאה אמנו בעינוי הגר? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  חלק מהמפרשים רואים בעינוי הגר חטא של שרה אמנו, אך עיון מדוקדק בסיפור, על רקע התקופה ועל רקע פשט הפסוקים, מעלה שהתורה מצדיקה את מעשיה של שרה. 
34 פרשת לך-לך  הבטחת הזרע והארץ ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  ארבע פעמים חוזר הקב"ה ומבטיח לאברהם את הבטחת הזרע והארץ. מדוע עשה זאת הקב"ה מספר כה רב של פעמים? 
35 פרשת לך-לך  ניסיון כפול ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  כהקדמה, עוסק המאמר בנושא התיחום של סיפור המופיע בתורה, ומציע מספר קריטריונים כדי לתחם סיפור כזה. בהמשך, עוסק המאמר בסיפור ירידת אברהם למצרים. לכאורה, נראה שהסיפור מסתיים לפני סיפור פרידת לוט. בעיון נוסף, ניתן לראות ששני הסיפורים הם בעצם סיפור אחד, והפרידה של לוט החלה במצרים. כל זה מהווה ניסיון כפול לאברהם: הן בלקיחת אשתו, והן בעזיבת לוט. 
36 פרשת לך-לך  פשרה של מלחמת המלכים ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מה החשיבות הגדולה של הסיפור המפורט על מלחמת המלכים? מה הקשר בינו לבין ברית בין הבתרים? נראה, שהברית וגזירת השעבוד באו בעקבות הכרעתו המוסרית של אברהם להציל את לוט ואת אנשי סדום, למרות המחיר הרב שהוא וזרעו עתידים לשלם. 
37 פרשת לך-לך  ברית בין הבתרים ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מדוע גזר ה' על בני אברהם גלות ושעבוד במצרים? לדעת שמואל, אברהם חטא בחוסר-אמונה. ר' אבהו ור' יוחנן, לעומתו, הזכירו חטא אחר שאברהם חטא בו. מסתבר, שמחלוקת זו משקפת גם שיפוט להתנהגותו של אברהם במלחמת ארבעת המלכים ולאופן הכריתה של הברית בין הבתרים. 
38 פרשת לך-לך  לישוב סיכסוכים משפחתיים ����� Word ����� html אריאל שופר  הריב בין רועי אברהם לרועי לוט מוביל לפרידה משום שהוא מבטא פער מוסרי עמוק ביותר שאינו מאפשר ללוט ולאברהם לשבת ביחד. פרשת פגישת אברהם עם מלך סדום וסירובו לקחת מחוט ועד שרוך נעל מבטאת את התרחקותו של אברהם מממון זר. לוט עושה מעשים שאינם מוסריים תחת מעטה מוסרי לכאורה. הוא מפרש באופן מוטעה את המתנות שקיבל אברהם ממלך מצרים וחושב שמותר לו לגזול את הכנעני כי ממילא הוא יירש אותו בעתיד. 
39 פרשת לך-לך  אברהם והפסילים: בבואה מדרשית לסיפור מקראי ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  בשיעור זה נבחן מדרש מפורסם - הסיפור על שבירת הפסילים בידי אברהם, באמצעות השיטה הספרותית של 'הסיפור המרומז'. מדרש זה מזכיר את סיפורו של גדעון, ומטרתו להסביר מדוע בחר הקב"ה דווקא באברהם. האמנם השיפוט המקראי כלפי אברהם וכלפי גדעון הוא זהה? 
40 פרשת לך-לך  "במה אדע" - שאלה וברית ����� Word הרב חנוך וקסמן  מדוע הוזכר שעבוד מצרים בברית בין הבתרים? האם מדובר בעונש לאברהם על חוסר אמונתו? ראשית, נראה כי כריתת הברית היא שכר על התנהגותו של אברהם במלחמת ארבעת המלכים. שנית, קיימת הקבלה בין פרשיית הברית לבין סיפור בריחת הגר. הקבלה זו מלמדת את אברהם - ואותנו - משהו על השגחת ה' בעולם: ה' גואל את העשוקים מיד לוחציהם; ובכך טמון גם הפתרון לבעייתנו. 
41 פרשת לך-לך  שתי הבשורות על הולדת יצחק ����� Word הרב תמיר גרנות   
42 פרשת לך-לך  ייעודו של אברהם ����� Word הרבנית שרון רימון  מיהו אברם אשר מקבל את הברכה כפי שמופיעה בתחילת הפרשה? האם שמענו עליו או על מעשיו? מדוע הוא זכה לברכה מיוחדת זו? אברם מופיע במדרשים כמי שעמד מול תרבות בבל, נמרוד ובוני מגדל בבל. בניגוד לנח, התורה מסתירה למה דווקא אברם נבחר. סיפורו של נח מתמקד בעברו, ואילו סיפורו של אברם מתמקד בעתיד. הוא זה שיעצב את עתידו. לאחר הציווי הולך אברם לארץ כנען. למה דווקא לשם? אברם מבין שתפקידו לקרוא בשם ה' בניגוד לאנשי דורו שרצו לעשות שם לעצמם. למה ה' לא מנחה את אברם מה לעשות?  
43 פרשת לך-לך  הקריאה בשם ה' ����� Word הרב יהודה ראק  אברהם קורא בשם ה'. המפרשים ראו במעשה זה השכנת שכינה וקריאה לעולם לראות את גדולת ה'. בכך מתבטא תפקידם של האבות בהבאת מלכות ה' בעולם. 
44 פרשת לך לך  "מֵאַרְצְךָ" – אל "הָאָרֶץ הַזֹּאת" ����� Word הרב אלחנן סמט   
45 פרשת לך-לך  פרשת לך לך ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
46 פרשת לך-לך  ברית בין הבתרים הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
47 פרשת וירא  בשורת לידת יצחק ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  הבשורה על לידת יצחק מופיעה במקרא פעמיים ברצף. מדוע הכפילות? אברהם ושרה זוכים בבן בשני מישורים נפרדים: במישור הפרטי, ובמישור הלאומי-היסטורי. 
48 פרשת וירא  הולדת יצחק ושילוח הגר וישמעאל ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק בהיבט המוסרי של שילוח הגר וישמעאל: משמעות שילוח ישמעאל ביחס ליצחק, פירוש המונח 'שילוח' ופשר סיפור סכנת חייו של ישמעאל והצלתו. 
49 פרשת וירא  תכונותיו של זרע אברהם ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  סיפורה של סדום, על כל הכלול בה, מלמד אותנו, בין השאר, אילו תכונות צריכות להיות בזרעו של אברהם. 
50 פרשת וירא  האם בראש פרשתנו מתחיל סיפור חדש? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נראה שהסיפור בתחילת פרשת וירא הוא המשך של הסיפור שבפרשת לך-לך, בעיקר בגלל המילה "אליו" שבפתיחת הפרשה. האם כך הדבר? האם היו האנשים מלאכים או אנשים רגילים? עיון בפרשנותו של הרשב"ם על פרשת וירא. 
51 פרשת וירא  בין שילוח הגר לשילוח הפילגשים ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע שילח אברהם את הגר וישמעאל בחוסר כל, ולא נתן להם כלום, שלא כמו לבני הפילגשים? מה פשר התנהגותה של הגר בהשליכה את ישמעאל תחת אחד השיחים? נראה, שהקב"ה העמיד את הגר בניסיון הדומה במקצת לעקדת יצחק, אלא שבניגוד לאברהם, שעמד בניסיון, הגר סירבה להשתתף בו. 
52 פרשת וירא  דרך ה' ודרך הצדקה והמשפט ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מהו היחס בין האמונה לבין החסד בעולמו הרוחני של אברהם אבינו? המאמר בוחן את סיפור ברית המילה, את הכנסת האורחים של המלאכים, את הויכוח עם הקב"ה בעניין סדום, את עקדת יצחק ואת מצוַת ידיעת ה' כדי לתת מענה לשאלה זו. 
53 פרשת וירא  בשורת לידת יצחק ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  הכפילות שבבשורה על הולדת יצחק, זו שבברית מילה וזו שמבשרים המלאכים מוסברת בשני אפיונים של לידת יצחק. היותו ממשיך ההבטחה להקמת עם נבחר והבשורה על לידתו כברכה שבאה כגמול טוב על פועלם של אברהם ושרה בהכנסת האורחים. בלידת יצחק מוצאים את מימוש שתי הבשורות המבטאות את שני סוגי ההנהגה הא-לוהית: זו האישית-מוסרית, וזו הלאומית-הסטורית. 
54 פרשת וירא  הצלת לוט מסדום ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בקריאה פשוטה נראה שהמלאכים המגיעים לסדום ממלאים שני תפקידים: הצלת לוט והחרבת העיר. למעשה, יש להם תפקיד ראשוני יותר: בחינת ובדיקת העיר, אם יימצאו בה עשרה צדיקים אם לאו. זוהי הסיבה לכך שהם מסרבים בתחילה להתארח אצל לוט: וכי כיצד יוכלו לבחון את העיר ואת מספר הצדיקים שבה מתוך ביתו של לוט?! אמנם, אנשי העיר דאגו, באופן אירוני, ללמד את המלאכים על תרבות העיר גם בהיותם בביתו של לוט. מעתה, מדוע ניצל לוט? הלא ה' אמר לאברהם שאם לא יימצאו עשרה צדיקים בתוך העיר - תיחרב כל העיר?  
55 פרשת וירא  "ואת בריתי אקים את יצחק" ����� Word הרב חנוך וקסמן  מדוע גורש ישמעאל? האם הוא חטא? האם הוא לא היה ראוי? הקבלה מאלפת בין עקידת יצחק לבין גירוש ישמעאל מלמדת אותנו כיצד מתנהגים אברהם ויצחק במצבי לחץ וכיצד מגיבים במצבים כאלו ישמעאל והגר; הזרע הנבחר עשוי מן החומרים מהם קורצו הזוג הראשון - ולא הזוג השני, המגורש מבית אברהם והנדחה מן הברית בצו ה'. 
56 פרשת וירא  "פתח האהל" – בין ההתגלות לאברהם להתגלות למשה ����� Word הרב תמיר גרנות   
57 פרשת וירא  הנביא המתפלל ����� Word הרבנית שרון רימון  מה בדיוק מגלה ה' לאברהם לפני הפיכת סדום? למה ה' מגלה זאת לאברהם? האם ה' מגלה לו שהוא עומד להפוך את סדום, או שמא הוא רק מודיע לו על המשפט של סדום? מה תפקידו של הנביא? כיצד זה בא לידי ביטוי בתפילותיהם של משה ושל ירמיהו? 
58 פרשת וירא  ברכת אברהם ����� Word הרב יהודה ראק  הקב"ה משתף את אברהם בכוונתו להחריב את סדום מתוך יעוד אברהם להיות שליח הקב"ה להפצת דרכו, ובכך מתברך זרעו של אברהם. 
59 פרשת וירא  בין אברהם ללוט-הסיפור בפרקים י"ח-י"ט – מבנהו ומגמתו ����� Word הרב אלחנן סמט   
60 פרשת וירא  אברהם והמלאכים ����� Word הרב אמנון בזק  "וירא אליו ה'" – היראות זו, מה טיבה? מה היחס בינה לבין התגלות המלאכים לאברהם? נעמוד על גישתו הייחודית של רשב"ם בביאור פרשה זו ועל הקשר בין שני תכני ההתגלות: ההבטחה על הולדת הבן וההודעה על כילוי סדום. 
61 פרשת וירא  אברהם והמלאכים ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
62 פרשת וירא  התגלות א-להית אל אברהם ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
63 פרשת חיי-שרה  ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם... ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  בכל מקום שהמקרא מתאר קרקע בארץ ישראל העוברת מיד ליד - הוא מאריך בתיאור המכירה ופרטיה. מה פשר אריכות זו? מדוע קנו ישראל דווקא ארבעה מקומות - ירושלים, חברון, שכם ושומרון? 
64 פרשת חיי-שרה  מעמדו של ישמעאל ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  נראה, כי בצד בחירת יצחק לממשיכו של אברהם אביו, יש בכל זאת מעמד מיוחד לישמעאל. מהו מעמד מיוחד זה, ובזכות מה הוא זכה בו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההשוואה בין גירוש הגר לבין בריחתה. 
65 פרשת חיי-שרה  מעמדו של ישמעאל ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  נראה, כי בצד בחירת יצחק כממשיכו של אברהם אביו, ישנו בכל זאת מעמד מיוחד לישמעאל. מהו מעמד מיוחד זה ובזכות מה הוא זכה בו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההשוואה בין גירוש הגר לבין בריחתה. 
66 פרשת חיי-שרה  יפה שתיקתן של עבדי אבות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  אחד הכלים הספרותיים המקובלים הוא שימוש בכינויים שונים לאדם במקום בשמו. על ידי השינויים בכינוי ניתן ללמוד על השינויים ביחס לאותו אדם. בפרשתנו, משתמשת התורה בכלי זה ביחס לעבד אברהם. מה ניתן ללמוד מכך על העבד ועל שתיקתו בבית רבקה? 
67 פרשת חיי-שרה  תולדות אברהם ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע מתעקש אברהם לקחת אישה ליצחק דווקא מצאצאי תרח? מדוע לא מפורטים בתורה "תולדות אברהם"? 
68 פרשת חיי-שרה  קבורת שרה במערת המכפלה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה התרחש בדיון בין אברהם לבין בני חת? מי מכר בסופו של דבר את המערה - עפרון או בני חת? ובשביל מה בכלל נכתבו כל חילופי הדברים בנוגע למכירה? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המציאות של אותם ימים, ועל רקע ההקבלות והמילים המנחות בסיפור מכירת המערה ובסיפור מותו של אברהם. 
69 פרשת חיי-שרה  ניסיון ופשרו ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מה מטרת ניסיונו של אליעזר על הבאר? האם אברהם שלח את עבדו דווקא למשפחת בתואל? אם כן - מדוע הוא ניסה את כל בנות חרן? מדוע לא ציווה אליעזר על אחד מהאנשים בשיירתו לעזור לרבקה להשקות את גמליו? 
70 פרשת חיי-שרה  קטורה ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  לשם מה נשא אברהם את קטורה? אפשר שהתשובה לשאלה זו מהווה מפתח להבנת היחס שבין יצחק לבין שאר בניו של אברהם. מי הוא זה שאמור לרשת את ארץ ישראל מהפרת עד החידקל? 
71 פרשת חיי-שרה  "תנו לי אחוזת קבר עמכם" ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בתחילת הפרשה אנו קוראים על פטירתה וקבורתה של שרה אמנו. עצם אזכור מיתתה של שרה הוא יוצא דופן, משום שככלל אין התורה מציינת את פטירתן של האימהות. ואכן, פטירת שרה אינה נזכרת לשם עצמה, כי אם כסיפור רקע לסיפור העיקרי - קניין מערת המכפלה. מה חשיבותו של סיפור זה, על המשא ומתן הארוך המתואר בו? באמצעות ניסוח ראשוני עמום של בקשתו, הצליח אברהם ליצור רושם ראשוני חיובי על בני חת וכך להביא לתוצאה הרצויה לו, וכן להעביר מסר חשוב לצאצאיו הלומדים את הסיפור. 
72 פרשת חיי-שרה  כלה ליצחק ����� Word הרב חנוך וקסמן  בשיעור זה נעקוב אחרי דמותה המיוחדת של רבקה, הדומה דמיון מפתיע לאברהם. נראה כי למעשה כל סיפור מציאת הכלה ליצחק מתמקד בה, וכי יש לה השלכות גם על הבנתנו את דרכי ה' בעולם לאחר העקידה. 
73 פרשת חיי-שרה  " לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני... רק אל תשב את בני שמה" ����� Word הרבנית שרון רימון  למה התורה מאריכה כל כך בסיפור קניית מערת המכפלה? מיהי האשה הראויה ליצחק? למה מתנגד אברהם לנישואין עם הכנענים? למה רוצה אברהם לקחת אשה דווקא מארצו וממולדתו, לאחר שהקב"ה אמר לו להתנתק מהתרבות שלהם? מדוע כל כך חשוב לאברהם שיצחק לא יצא לחרן? מה יקרה אם שני העקרונות יתנגשו: יצחק לא יכול לצאת מהארץ, אך האשה מחרן לא תסכים לבוא לארץ ישראל? על איזה מהעקרונות מוכן אברהם לוותר במקרה שכזה?  
74 פרשת חיי-שרה  מצוותן של אבות ושיחתן של עבדי אבות ����� Word הרב תמיר גרנות   
75 פרשת חיי-שרה  סיפור קניין אחוזת הקבר ����� Word הרב יהודה ראק  על פי שיטתו של הרב ברויאר השיעור מציג 2 רבדים בסיפור קניית הקבר לשרה. הרובד הראשון מתאר קניה של קבר עבור שרה ואילו הרובד השני מתאר קניה של שטח בארץ ישראל על מנת שיהיה שטח זה קניין מדור לדור 
76 פרשת חיי-שרה  "אשת חיל מי ימצא" – דרך בחירתה של רבקה ����� Word הרב אלחנן סמט   
77 פרשת חיי-שרה  דמותה של רבקה ����� Word הרב אמנון בזק  פרשתנו מאריכה לתאר את דמותה של רבקה אמנו. נעיין בסיפור המפגש בין עבד אברהם ובין רבקה, נעמוד על ההקבלות שהוא מקביל בינה ובין אברהם אבינו, ומתוך כך נעמיק את היכרותנו עם אישיותה המיוחדת. 
78 פרשת חיי-שרה  כשרבקה פגשה את יצחק ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
79 פרשת חיי-שרה  ארץ ישראל ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
80 פרשת תולדות  יצחק ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  מהי דמותו של יצחק? מדוע, למרות הפסיביות הבולטת שלו, הוא נחשב לאחד מאבות האומה? 
81 פרשת תולדות  רבקה - אם האימהות ����� Word ����� html אריק נמט  מה פשר דמותה של רבקה? המאמר עורך השוואה בינה לבין תמר. 
82 פרשת תולדות  אברהם הוליד את יצחק ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  נראה שמעשיו של יצחק אבינו דומים מאוד למעשיו של אביו אברהם. עיון מדוקדק יותר, בעיקר בפרשת היחסים של אברהם ויצחק עם אבימלך, מראה שיצחק בעצם מכריע בשאלות מוסריות שנותרו פתוחות מימי אברהם. 
83 פרשת תולדות  ברכות יצחק ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  סיפור ברכות יצחק ליעקב ולעשו מעלה מספר תמיהות: האם היה זה מעשה ראוי? מדוע רבקה לא דיברה עם יצחק ופעלה מאחורי גבו? מה יחסו של יצחק למעשהו של יעקב? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המסגרת הספרותית של הסיפור. 
84 פרשת תולדות  ברכת יצחק ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  האם התכוון יצחק שהבחירה תעבור לעשיו? נראה, שיצחק קיווה ששני בניו יהיו ההתחלה של עם ישראל, ולכן ייעד לכל אחד תפקיד אחר. 
85 פרשת תולדות  ויתרוצצו הבנים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בחלקו הראשון, עוסק המאמר בתיחום הסיפור המופיע בתחילת פרשתנו. המסקנה היא שהסיפור עוסק בלידתם, ומכוח זה - גם בנערותם של יעקב ועשיו. בחלקו השני, המאמר עוסק בהשפעתו של הסיפור הזה על המשך השתלשלות העניינים, ובעיקר על גניבת הברכות. 
86 פרשת תולדות  ברכת האבות, בחירת יעקב ומהלך ההיסטוריה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  גניבת הברכות ע"י יעקב נבע מ'מחלוקת' שהתגלעה בין יצחק לרבקה בנוגע להמשכיות עם ישראל. לעיתים, הקב"ה נותן לאדם לבחור בין שני דרכים, ובבחירתו הוא קובע כיצד יתקדם העולם. 
87 פרשת תולדות  על המאבק שבין יעקב לעשו ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  האם טעה יצחק כאשר ביקש לתת את הברכה לעשו? מה הייתה כוונתו של יצחק, ומה הייתה כוונתה של רבקה? 
88 פרשת תולדות  זכותו של עשו ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  עם כל עוינותם לעשו, חז"ל שמרו לו זכות אחת גדולה: כיבוד האב שקיים כלפי יצחק. מה חשיבותה של מצווה זו? מעיון בפסוקים, מתברר שעשו נמנע מלהרוג את יעקב רק בשל מצוֹת כיבוד האב שקיים. השבטים לא קיימו את כיבוד האב, ולכן הגיעו לידי (כמעט) רצח יוסף. מה בין עשו לדוד המלך? 
89 פרשת תולדות  בין אברהם ליצחק ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  רבים מציירים את דמותו של יצחק כמקבילה לחלוטין לזו של אברהם, כעולה ממדרש הגדול : "כל מה שאירע לאברהם אירע ליצחק". מתוך כך הסיקו רבים שיצחק לא חידש דרך מיוחדת, וכי גדולתו היא בעיקר ביכולתו לשמר ולייצב את דרכו של אברהם. האמנם כך הדבר? ייתכן שכל נקודות ההשוואה רק מחדדות את ההבדלים הקיימים ביניהם ואת דרכו המיוחדת של יצחק. 
90 פרשת תולדות  ועתה בני שמע בקולי ����� Word הרב חנוך וקסמן  השהות הממושכת והקשה של יעקב אצל לבן מקשה על הקריאה הרגילה, הרואה את רבקה כמצילת ברית אברהם ואת גניבת הברכות כמהלך הכרחי וחיובי. יש להציע, אם כן, פרשנות אחרת לסיפור, שהמסר שלה הוא חוסר יכולתו של האדם להתערב במהלך האלוקי של המציאות. 
91 פרשת תולדות  בכורה, בחירה וברכה ����� Word הרבנית שרון רימון  למה מעוניין יעקב לקנות את הבכורה? מה יתרונו של הבכור? למה עשיו לא מחשיב כלל את הבכורה? למה נדחו הבכורים לאורך כל ספר בראשית?  
92 פרשת תולדות  הבן הנבחר ����� Word הרב תמיר גרנות   
93 פרשת תולדות  ברכת יצחק ����� Word הרב יהודה ראק  השיעור מציג 2 רבדים בגנבת הברכות על ידי יעקב. הרובד הראשון הוא פעולתה של רבקה כמיישמת התוכנית הא-לוקית. הרובד השני הוא פעולתו של יעקב שהיא בבחינת גניבה ועליה הוא נענש בעתיד 
94 פרשת תולדות  סיפור ברכותיו של יצחק – מבנהו ופרשנות תמונה אחת מתוכו ����� Word הרב אלחנן סמט   
95 פרשת תולדות  פיצול הברכות ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
96 פרשת תולדות  "תתן אמת ליעקב" ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
97 פרשת ויצא  סולם המקדש, באר שבע ובית אל ����� Word ����� html הרב יהודה שביב  המדרש מביא שתי דעות בנוגע למקומו של סולם יעקב: באר שבע ובית אל. מה הקשר בין שני המקומות הללו לבין חלום יעקב? 
98 פרשת ויצא  מה' יצא הדבר ����� Word ����� html הרב ראובן טרגין  בתוך מסגרת הסיפור העוסק ביציאת יעקב מארץ כנען ובחזרתו אליה, מספרת התורה על גלותו של יעקב. מטרת המאמר היא להבליט את הקשרים שבין הסיפורים השונים שבמסגרת. הבנת קשרים אלו מאפשרת לגלות את המסר של הסיפור כולו. 
99 פרשת ויצא  יעקב כאברהם ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  עזיבת יעקב את הארץ מעלה תמיהה גדולה, ודאי על רקע האיסור ליצחק. המאמר מקביל בין קורות יעקב לבין קורות אברהם, הן הקבלה תוכנית והן הקבלה ספרותית. יעקב נדרש לבנות מחדש את עם ישראל לאחר משבר דחייתו של עשו, שהיה ממש בנו של יצחק. 
100 פרשת ויצא  שיבה מאוחרת ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מיוחדת היא פרשת ויצא, שכולה פרשת מסורה אחת ובה 148 פסוקים הכתובים ברצף, ללא כל הפסקה של פרשה סתומה או פתוחה ביניהם. האם ישנה משמעות לעובדה זו? המאמר בודק נקודה זו על ידי העיקרון של חציית הסיפור באמצעו, והקבלה בין שני חצאיו. 
101 פרשת ויצא  נדרו של יעקב ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  יש להניח, שאם ה' הבטיח משהו - הוא יקיים. מדוע, אם כן, נשבע יעקב אבינו לעבוד את ה' רק אם יקיים ה' את הבטחתו? יתירה מזו: מדוע בכלל נודר יעקב נדר בעקבות ההבטחה שקיבל? במאמר זה נבחן את התגלות ה' ליעקב וננסה לענות על שאלות אלו. 
102 פרשת ויצא  המפגש על הבאר ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה עניינו של סיפור מפגש יעקב עם הרועים על הבאר? המאמר בוחן מפגש זה כסיפור מַטרים לשאר חייו של יעקב, ובמשמעותה של הבאר על רקע ההשוואה בין אישה לבין באר, ועל רקע סיפורי הזיווג האחרים שהתחילו במפגש על הבאר. 
103 פרשת ויצא  מפתח של חיה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע לא זכתה רחל לפרי בטן? מה פשר טענתה ליעקב ומהי סיבת התפרצותו? המאמר עוסק בנשים העקרות שבמקרא, ובעיקר ברחל, בלאה וביחסים בתוך משפחת יעקב. 
104 פרשת ויצא  בית אל ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  כיצד היה נראה סולם יעקב? מה היה מבנהו, היכן הוא עמד ולהיכן הגיע שיפועו? 
105 פרשת ויצא  "וימצא דודאים בשדה" ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  הרצף של תיאור לידות בני יעקב נקטע פעמיים: על ידי דו-שיח קשה בין רחל ויעקב לאחר לידת יהודה, וע"י סיפור הדודאים, לאחר לידת בני השפחות. שיחתם של יעקב ורחל אכן השפיעה באופן ניכר על בניית משפחת יעקב - בעקבותיה לקח יעקב את בלהה ואת זלפה; אך מהי משמעותו של סיפור הדודאים? 
106 פרשת ויצא  על מלאכים, מצבות ואחים ����� Word הרב חנוך וקסמן  שתי פגישות עם מלאכים תוחמות את הפרשה, אך ישנם הבדלים רבים בין שתי הפגישות. ההבדלים הללו הם פועל יוצא של השינוי הגדול שעבר יעקב מיציאתו לחרן ועד חזרתו מחרן: הוא הפסיק לגלם את דמות הסוחר הערמומי, והתחיל לבטוח בה' באמונה שלמה.  
107 פרשת ויצא  חלום יעקב ����� Word הרב תמיר גרנות  השיעור נפתח בהשוואת הבטחת הקב"ה ליעקב בחלום, לנדרו ותגובתו של יעקב לחלום. יעקב לא מקשר בין ההבטחה הכללית לפרטית, לכן נדרו הוא של אדם בצרה. מדוע לא מקבל יעקב את ההבטחה האלוקית אלא מתייחס לצד הפרטי? ומדוע הוא נצרך לנדר בכלל? יעקב מתלבט האם החלום היה התגלות נבואית או שמא רק חלום שבדה מליבו. החידוש הגדול הוא שהקב"ה הוא לא רק אלוקי הארץ אלא גם אלוקי העם והאדם.  
108 פרשת ויצא  מציאות וחזון ����� Word הרבנית שרון רימון  למה יוצא יעקב מבאר שבע לכיוון חרן? האם זה בגלל הפחד מעשו, או שהוא הולך לחפש אישה? במה דומה לקיחת האישה ליצחק ע"י אליעזר לנישואי יעקב? ומהם ההבדלים בין שני אירועים אלו? למה יעקב לא מגרש את לאחה לאחר שמתגלה רמאותו של לבן? למה דווקא לאה הופכת להיות האם המשמעותית מבחינת השבטים? מהו המהלך הא-לוקי המלווה את יעקב לאורך חייו ? 
109 פרשת ויצא  נדרו של יעקב ותרפיה של רחל ����� Word הרב יהודה ראק   
110 פרשת ויצא  "בֵּית אֵל יִמְצָאֶנּוּ וְשָׁם יְדַבֵּר עִמָּנוּ" (הושע י"ב, ה') ����� Word הרב אלחנן סמט   
111 פרשת ויצא  סולם יעקב ����� Word הרב אמנון בזק  בצאתו לחרן התגלה ה' ליעקב בחלום והבטיח לו כמה הבטחות. באשר לאחת ההבטחות יעקב עדיין מהסס, והוא נודר נדר לחיזוק ההבטחה. מדוע היסס יעקב עד שהוצרך לנדור? כיצד קשור מראה הסולם לחששותיו? 
112 פרשת ויצא  יעקב ומצרים ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
113 פרשת ויצא  המקום אשר יבחר ה' ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
114 פרשת וישלח  לדמותה של רחל ����� Word ����� html יהודה ראק  דמותה רחל, כמו דמויות רבות במקרא, היא דמות של תשובה. בתחילת דרכה, רחל חטאה באבק עבודה זרה, אך לפני מותה זכתה לשוב בתשובה והפכה למליצת יושר על ישראל לעתיד לבוא. 
115 פרשת וישלח  בין שכם לנבו - מנהיגות, מלכות, קינאה ����� Word ����� html הרב חיים נבון  מדוע נשתנו גורלו ותפקידו של לוי מגורלו ומתפקידו של שמעון? המאמר עוסק בשאלה זו, וכן בתפקידי המלך והכוהן ובהשתקפותם אצל משה ואהרן. 
116 פרשת וישלח  נדר ושינוי שם ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  התורה מספרת פעמיים על שינוי שמו של יעקב. מה הצורך בכפילות זו? 
117 פרשת וישלח  המפגש הכפול בין יעקב לעשו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  הפער בין ההכנות של יעקב למפגש עם עשו לבין המפגש בפועל הוא עצום. נראה שסצינת המאבק עם המלאך, הממוקמת במרכזו של סיפור המפגש עם עשו, מהווה חלק אינטגרלי מעלילתו, ומסבירה את אותו הפער. 
118 פרשת וישלח  שינוי שמו של יעקב ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  שינוי שמו של יעקב הוא שינוי משמעותי יותר מאשר השינוי מ'אברם' ל'אברהם'. מהי המשמעות העמוקה של שינוי זה? 
119 פרשת וישלח  מותה של רחל בעת לדתה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  במקרים אחרים - מודגשות מאוד רגשותיו של יעקב, אך דווקא במות אשתו האהובה - קולו של יעקב אינו נשמע. מדוע? מדוע בכלל מתה רחל בדמי ימיה? המפתח לשאלות הנ"ל נמצא בבן שנולד ובשני שמותיו: בן-אוני ובנימין. 
120 פרשת וישלח  נדרו של יעקב ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מפשט הכתובים עולה שמעשה דינה אירע כדי לגרום ליעקב לקיים את נדרו - להקים מזבח בבית אל. מדוע לא מילא יעקב את נדרו כבר שהגיע לארץ? 
121 פרשת וישלח  כל האומר ראובן חטא... ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  לחטאו של ראובן עם בלהה ניתנו פירושים רבים. אנו, ננסה לבחון את מעשה ראובן בשני אופנים: ראשית - אם חטא גילוי עריות ועשה על כך תשובה; ושנית - אם רק בלבל את יצועי אביו. תוך כדי עיון, נבחן גם את נבואתו של הושע בן אלה, הנביא שעמד משבט ראובן. 
122 פרשת וישלח  ויותר יעקב לבדו ����� Word הרב חנוך וקסמן  מיהו המלאך המסתורי, ומדוע הוא נלחם ביעקב? האם יש מטרה לפציעת יעקב? מהו פשר שינוי השם של יעקב? דרך עיון בהכנותיו של יעקב למפגש עם עשיו נגלה כי יעקב מתכוון, למעשה, להתמודד עם עצמו ועם עברו; נקודה זו תאפשר לנו להבין את סיפור המאבק עם המלאך.  
123 פרשת וישלח  בקורת כוח השיפוט - "על מעשה שמעון ולוי" ����� Word הרב תמיר גרנות  הבעיה המוסרית שעולה לגבי מעשה שמעון ולוי, נובעת מהיחס הכפול שעולה מתגובותיו של יעקב, כאן ובברכותיו באחרית ימיו. נראה שהתורה מבקרת את חוסר מנהיגותו של יעקב במקרה זה, ונותנת גיבוי מוסרי לשמעון ולוי. ביקורתו של יעקב היא על המידה של העונש אותו בחרו שמעון ולוי לתת לשכם ואנשיו.  
124 פרשת וישלח  קבורת רחל בדרך ����� Word הרבנית שרון רימון  מה משמעות מותה של רחל בשעת הלידה? למה נקברה רחל בדרך? האם היא נקברה בדרך בגלל אילוץ טכני בלבד, או שמא יש לה משמעות? במדרש מתואר איך רחל מתפללת על בניה ונענית - למה דווקא היא נענית ושאר האבות לא? מה מיוחד ברחל?  
125 פרשת וישלח  משמעות הכפרה בתורה ����� Word הרב יהודה ראק   
126 פרשת וישלח  שמעון ולוי אחיי דינה ����� Word הרב אלחנן סמט   
127 פרשת וישלח  עמדת התורה כלפי מעשה שמעון ולוי בשכם ����� Word הרב אמנון בזק  מעשה שכם המתואר בפרשתנו מעמיד בפנינו אתגר רציני: הריגת כל אנשי שכם ע"י שמעון ולוי בשל חטיפת דינה היא מעשה בעל השלכות מוסריות רבות, אך קשה מאוד לזהות את עמדת התורה כלפיו. השיעור מנסה לעמוד על הערכת מעשה שכם לאור האמור בפרשייה עצמה ולאור השוואה לפרשיות אחרות במקרא. 
128 פרשת וישלח  בית-אל ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
129 פרשת וישלח  האם ניתן ללמוד זכות על מעשה שמעון ולוי? ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
130 פרשת וישב  הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ח"א) ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי? שאלה זו עמדה במוקד מחלוקת פרשנית מעל דפי "מגדים", בין הרב יואל בן-נון לבין הרב יעקב מדן. 
131 פרשת וישב  מהותו של יוסף ����� Word ����� html הרב אוריאל ציפסר  בתורת הסוד, יוסף מכונה "יוסף הצדיק". גם מעיון בפשוטו של מקרא, ניתן להראות שתפקידו של יוסף הוא להביא את השפע לעולם, ולהוסיף טוב למציאות. 
132 פרשת וישב  מכירת יוסף ומיתת בני יהודה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מיקומו של סיפור יהודה ותמר מלמד אותנו על משמעותו. ירידת יהודה הייתה תוצאה של מכירת יוסף, וכן מה שאירע לו היה עונש על מעשיו. בסופו של דבר, יהודה חזר בתשובה ותיקן את מעשיו. 
133 פרשת וישב  פשרם של חלומות יוסף ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה פשרם של חלומות יוסף? מהי תכליתם? מדוע היה צריך לחלום שני חלומות? האם חלומות אלו התגשמו? מה המשמעות של ההשתחוויה בחלום - האם זה בדווקא או זה מבטא משהו אחר? מה תכליתם של חלומות בכלל? 
134 פרשת וישב  מכירת יוסף ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מי באמת מכר את יוסף - האחים או המדיינים? מה הייתה תוכניתו של ראובן? המאמר עוסק בשאלות אלו ובעוד שאלות העולות מפרשת מכירת יוסף. 
135 פרשת וישב  סיפור יהודה ותמר ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  סיפור יהודה ותמר נראה כסיפור-משנה בתוך הסיפור של מכירת יוסף. מה משמעות מיקומו של סיפור זה? האם סיפור זה קשור לסיפור המכירה? מתי התרחש סיפור זה? 
136 פרשת וישב  למי ניתנה הבכורה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מיהו הבכור בין השבטים? נראה שתפקיד זה התחלק לשלושה: ראובן הוא גדול האחים, יהודה הוא המנהיג והבכורה ניתנה ליוסף. המאמר עוסק בחלוקה זו על רקע ניתוח אופיים ומעשיהם של השלושה. 
137 פרשת וישב  מעמק חברון לעמק דותן ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מסעו של יוסף מעמק חברון לאחיו שבעמק דותן מעלה קשיים פרשניים רבים. יש שהציעו שהמדרשים על פרשה זו אינם עולים בקנה אחד עם התיאור הריאליסטי של האיזור; אך למעשה - המדרשים רק עוזרים לנו להבין את הרקע של הסיפור המצומצם המתואר בפסוקים. 
138 פרשת וישב  שני חלומות ושני פתרונות ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מה תפקיד פתרון חלומו של שר האופים בקורותיו של יוסף במצרים? מה היה נגרע מהעלילה אלמלא היה שר האופים חולם? הלא שר המשקים שכח, בסופו של דבר, את יוסף ואת פתרונו, וגם כשנזכר בו אחרי שנתיים - סביר שהוא נזכר בפתרון חלומו, ולא בפתרון חלום שר האופים. מהו, אפוא, תפקידו של חלום זה ושל פתרונו? 
139 פרשת וישב  אברך אסיר ����� Word הרב חנוך וקסמן  מדוע יוסף יורד מגדולתו פעם אחר פעם? מה פשר סיפור יהודה ותמר, ומדוע הוא נמצא באמצע עלילות יוסף? אחד הנושאים המרכזיים של ספר בראשית, החל מפרשת וישב ועד סוף הספר, הוא מלוכה ומלכות; על פי נקודת מבט זו ניתן לענות על השאלות שהעלינו לעיל, ולהסביר את מבנה סיפורי יוסף.  
140 פרשת וישב  תפקידי החלומות בסיפורי יוסף ����� Word הרב תמיר גרנות  בחינת התפתחות סיפור יוסף מגלה ששלב המפנה הוא השלב בו יוסף עובר להיות "פותר חלומות" - מנקודה זו ואילך משתפר מעמדו, עד שבסופו של המהלך הוא מתמנה למשנה למלך מצרים. המעבר מפאסיביות לאקטיביות ביחסו לחלומות, מחולם לפותר, משתקף גם במעבר מפאסיביות לאקטיביות ביחסו למציאות: מנקבע לקובע. 
141 פרשת וישב  דמותו של יוסף ����� Word הרבנית שרון רימון  מדוע יוסף תופס מקום מרכזי כל כך ב"תולדות יעקב"? האם בזכות היותו בן רחל ובזכות אהבת אביו אליו, או שמא תכונותיו הקנו לו מעמד מיוחד בין אחיו? מהם המאפיינים העיקריים של דמותו? האם מעמדו חיובי או שלילי? מהם חלומותיו ומה פשרם? האם הם התגשמו?  
142 פרשת וישב  מכירת יוסף ����� Word הרב יהודה ראק   
143 פרשת וישב (א)  סיפור יהודה ותמר - סיפור בתוך סיפור? ����� Word הרב אלחנן סמט   
144 פרשת וישב (ב)  יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (א) - חלומות שר המשקים ושר האופים (פרק מ') ����� Word הרב אלחנן סמט   
145 פרשת וישב  פרשת יהודה ותמר ����� Word הרב אמנון בזק  יהודה מונע את אחיו מהריגת יוסף, אך מציע למכרו לעבד. כיצד רואה התורה מעשה זה? מה הקשר בין מכירת יוסף לבין פרשת ער, אונן, שלה ותמר? ומה ניתן ללמוד מפרשה זו על קבלת אחריות ועל 'שקרים לבנים'? 
146 פרשת וישב  "ונראה מה יהיו חלומותיו" ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
147 פרשת מקץ  הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ח"ב) ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי? שאלה זו עמדה במוקד מחלוקת פרשנית מעל דפי "מגדים", בין הרב יואל בן-נון לבין הרב יעקב מדן. 
148 פרשת מקץ  פרשת מקץ ����� Word ����� html עוזי פוקס  המסר המרכזי של פרשת מכירת יוסף הוא שעם כל ההכנות והנסיונות האנושיים לנהל את העולם - בסופו של דבר, הקב"ה הוא המנהל היחיד של העולם. זוהי גם הסיבה לכך שיוסף לא שלח אות-חיים לאביו. 
149 פרשת מקץ  פתרון חלום פרעה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע קיבל פרעה דווקא את פתרונו של יוסף לחלומותיו, למרות שפותרי החלומות הרשמיים שלו הציעו לו פתרונות אחרים? נראה, שהפתרון טמון ב'חוצפתו' של יוסף - להציע דרך להתמודד עם הרעב. 
150 פרשת מקץ  מתי אמר ראובן "אל תחטאו בילד"? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  כיצד ראובן אומר לאחים "אל תחטאו בילד", והרי הוא הציע להם לזרוק אותו אל הבור? מעיון מדוקדק בפרשת המכירה, ניתן להבין שראובן ניסה גם לומר לאחיו לא לחטוא בילד. המאמר עוסק גם במושג הספרותי 'הבטה לאחור'. 
151 פרשת מקץ  התנהגותו של יוסף בצרים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע מכרו האחים את יוסף? מדוע יוסף, לאחר שעלה לגדולה במצרים, לא שלח שליחים לאביו לספר לו שהוא חי במצרים? 
152 פרשת מקץ  סיפור יוסף ואחיו - מה בא ללמדנו? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מהו המסר של סיפור מכירת יוסף? מהי מטרתו מבחינת השתלשלות העניינים? האם זהו רק ריב בין האחים, או שהוא מייצג את תחילת התגשמותה של ברית בין הבתרים? בשאלות אלו ואחרות עוסק המאמר על פרשתנו, המציע ניתוח ספרותי של סיפור של מכירת יוסף ושל האירועים שבאו בעקבותיו. כן עוסק המאמר במשמעות הפתיחה "ואלה תולדות...", המופיעה רבות בחומש בראשית. 
153 פרשת מקץ  על חלומות ופתרונם ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  בחינת החלומות השונים שפתר יוסף מעלה שפתרונותיו היו סבירים בהחלט, וקשה להאמין שאף אחד אחר לא פתר כך את החלומות. אם כן, מה הייחודיות של יוסף כפותר חלומות? 
154 פרשת מקץ  פשר ההתנכרות ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מדוע התנכר יוסף לאחיו, ומדוע לא שלח שליחים להודיע לאביו כי הוא חי? ניתן להציע, שיוסף ידע שחלומותיו אינם אלא נבואות, ופעל במרץ להגשמתם. כמו כן, יוסף פעל להחזיר את אחיו בתשובה על מכירתו. מה ההבדל בין תשובתו של ראובן לבין תשובתו של יהודה? מה מקומה של התשובה בספר בראשית? מדוע חטאיהם של אבות האומה הם מינוריים, ודווקא בניו של יעקב חוטאים לפתע חטאים הזוקקים תשובה גדולה? 
155 פרשת מקץ  "אין נבון וחכם כמוך" ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  כל החלומות הקשורים בדמותו של יוסף הם צמדי-חלומות: צמד החלומות שחלם הוא עצמו, חלומות שר המשקים ושר האופים וצמד החלומות של פרעה. בין הצמדים ניתן לראות התפתחות בכמה היבטים, המלמדת כי יש לראות את שלושת צמדי החלומות כמערכת אחת. כפי שנראה, שני הצמדים הראשונים הכינו את יוסף לקראת עמידתו מול פרעה, והעניקו לו את היכולת לפתור נכונה את חלומו. 
156 פרשת מקץ  על שקים ועל אחים ����� Word הרב חנוך וקסמן  מהו פשר התנהגות יוסף בהחזרת הכסף לאחים? מדוע הוא מעוניין בכליאת בנימין? ניתן לבחון שאלות אלו מכמה נקודות מבט, ואחת מהן היא כי יוסף מעוניין להעמיד את אחיו במצב בו הם עמדו לפני עשרים שנה, כאשר הם מכרו אותו לעבדות.  
157 פרשת מקץ  פתרון חלומות פרעה ����� Word הרב תמיר גרנות  איך ידע יוסף לפתור את חלומות פרעה? מהו המפתח לפענוחם? בשיעור זה נסביר בעיה זו, וכן ננתח את ההבדלים שבין חלומות פרעה המקוריים לבין מה שהוא מספר ליוסף, ונראה כיצד בעזרת ההבדלים הללו הראה יוסף לפרעה את חכמתו הרבה. כמו כן, נסביר כיצד חלומות פרעה הבהירו ליוסף את חלומותיו שלו, וגרמו אצלו למהפך.  
158 פרשת מקץ  מנהיגותו של יהודה (א) ����� Word הרבנית שרון רימון  למה נלקחה הבכורה מראובן? מהו סגנון המנהיגות של ראובן ושל יהודה? מהם ההבדלים בן שני סגנונות אלו? למה בסופו של דבר יהודה הוא זה שקיבל את ההנהגה? 
159 פרשת מקץ  שתי הבחינות בסיפור מינוי יוסף ����� Word הרב יהודה ראק   
160 פרשת מקץ (א)  יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (ב) יוסף בעמדו לפני פרעה מלך מצרים (פרק מ"א) ����� Word הרב אלחנן סמט   
161 פרשת מקץ (ב)  יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (ב) יוסף בעמדו לפני פרעה מלך מצרים (פרק מ"א) הרב אלחנן סמט   
162 פרשת ויגש  נאומו של יהודה ����� Word הרב אמנון בזק  זה לשון הרמב"ן בפירושו לנאום יהודה בתחילת הפרשה: "לא ידעתי טעם לאריכות דברי יהודה". בעיוננו ננסה לעמוד על התובנות המיוחדות העולות מן הנאום, ובתוך כך להבין מקצת ממה שהביא את יוסף לחדול מן ההתנכרות לאחיו ולהתוודע אליהם.    ��� ������ ������� 
163 פרשת מקץ  יעקב ויהודה ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
164 פרשת מקץ  מדוע התנכר יוסף לאחיו? ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
165 פרשת ויגש  הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ח"ג) ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי? שאלה זו עמדה במוקד מחלוקת פרשנית מעל דפי "מגדים", בין הרב יואל בן-נון לבין הרב יעקב מדן. 
166 פרשת ויגש  ואלה שמות בני ישראל - הרהורים על מספרים ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  כיצד נמנו יורדי מצרים? כיצד הגיעה התורה למניין של 70 אנשים? 
167 פרשת ויגש  כהני מצרים וכהני ישראל ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק במדיניותו של יוסף כלפי המצרים כהכנה לחיי עם ישראל שם, על רקע ההבדל המהותי שבין כוהני מצרים לבין כוהני ישראל. 
168 פרשת ויגש  נאום יהודה ואפשרות הרֵשומון בסיפור המקראי ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  רֵשומון הוא מצב שבו מקרה מסוים מתואר על ידי מספר אנשים הסותרים זה את זה. האם בתורה ייתכן מצב שסיפור מסוים יסופר רק מנקודת מבטם של אנשים מסויימים, ולא מפי המספר ה'יודע כל'? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח של נאום יהודה, על ההבדלים הרבים והמהותיים שבין התיאור בנאום לבין תיאור המקרים בעת התרחשותם. 
169 פרשת ויגש  ירידת יעקב ובניו למצרים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  האם תכנן יעקב ביקור קצר במצרים, או שתכנן להשתקע שם? מדוע תכנן כך? מה המשמעות של תפילתו בבאר שבע? מדוע הקריב שם זבחים? 
170 פרשת ויגש  בשבעים נפש ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעותה של רשימת האנשים מבית יעקב שירדו מצרימה. בחלקו השני, הוא דן במספר שאלות העולות מרשימה זו: מדוע יש חוסר עקביות במניית בני לאה? לפי החשבון יוצא שיש רק שישים ותשעה אנשים, ולא שבעים? האם מונים נשים או לא? 
171 פרשת ויגש  מעשיו של יוסף ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא חי? מדוע התנכר יוסף לאחיו? כיצד ייתכן שאף אחד מהאחים לא הכיר את יוסף, אפילו אחרי כל הסימנים שיוסף נתן להם? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובניתוח נאומו של יהודה. 
172 פרשת ויגש  יוסף ויהודה ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מה המשותף ומהם ההבדלים בין יוסף ליהודה? שני השבטים הללו הם עיקר תולדותיו של יעקב, ומשניהם עתידים לעמוד לנו משיחים. 
173 פרשת ויגש  ואלה שמות בני ישראל - הרהורים על מספרים ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  בפרשתנו, התורה מונה את בני יעקב שירדו למצרים. מניין בני יעקב הוא 69, ובכל זאת התורה מסכמת את המניין במספר 70. זאת ועוד: כיצד לא נולדו בנות בבית יעקב? וכיצד הצליח יהודה להקים כל כך הרבה צאצאים בזמן כל כך קצר? מסתבר, שהמספר 70 אינו מספר אמיתי, ומטרתו להשוות בין יורדי מצרים, נוחלי הארץ, לבין אומות העולם: "בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם - יצב גבולות עמים למספר בני ישראל". 
174 פרשת ויגש  ערבונו של יהודה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בפרשת ויגש מגיע סיפור יוסף ואחיו לשיאו. בעמידתו מול יוסף ובניסיונו לשכנע את יוסף לאפשר לבנימין לשוב לאביו, מתגלה יהודה כבעל תעצומות נפש מיוחדות במינן. בשיעור נראה כיצד סיפור יהודה ותמר מהווה רקע לעמידתו של יהודה מול יוסף, הן כחלק מן המבנה הכיאסטי של סיפור יוסף ואחיו, והן בדמיון הגדול שבין שתי הסיטואציות - שבשתיהן עומד בסופו של דבר על הפרק 'עירבון' של יהודה. 
175 פרשת ויגש  נאום יהודה וקהל היעד שלו ����� Word הרב חנוך וקסמן  נאום יהודה עובר תפנית חדה ובלתי מובנת: בתחילת דבריו נראה כי יהודה תובע צדק ומשפט וגם מתחנן לרחמים, אך לאחר מכן הוא מבקש להפוך לעבד במקום בנימין. בחינת קהל היעד של יהודה תעזור לנו להבין נכונה את טיעוניו.  
176 פרשת ויגש  מנהיגותו של יוסף במצרים ����� Word הרב תמיר גרנות  למה מתעכבת התורה לספר לנו על פעילותו המנהיגותית-כלכלית של יוסף במצרים בעיצומן של שנות הרעב? יוסף דואג למשפחתו,ללחם וכלכלה, בעוד שהמצרים רק הולכים ומשתעבדים לפרעה. נראה, שהתורה מתארת את פעולותיו של יוסף, בכדי להדגיש את העובדה שהוא מכין את הקרקע לעם שבדרך, ובתוך כך הוא גם מגשים את חלומותיו שלו. 
177 פרשת ויגש  מנהיגותו של יהודה (ב) ����� Word הרבנית שרון רימון  למה יעקב לא מסכים לשלוח את בנימין עם ראובן וכן מסכים לשלוח אותו עם יהודה? האם כל הבעיה בדבריו של ראובן היא העיתוי בו הם נאמרו? במה נמדדת ערבותו ואחריותו של יהודה לשלומו של בנימין? מה היה בנאומו של יהודה, שגרם ליוסף להתגלות אל אחיו? 
178 פרשת ויגש  כהני מצרים וכהני ישראל ����� Word הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק במדיניותו של יוסף כלפי המצרים כהכנה לחיי עם ישראל שם, על רקע ההבדל המהותי שבין כוהני מצרים לבין כוהני ישראל. 
179 פרשת ויגש  מִצְרַיְמָה ����� Word הרב אלחנן סמט   
180 פרשת ויגש  שנות הדמדומים ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
181 פרשת ויגש  ירידתו הכפולה של יעקב למצרים ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 
182 פרשת ויחי  עלי היו כולנה ����� Word ����� html הרב חנן שלזינגר  עלי היו כולנה - בגללי היו כולנה. יעקב מבין שבגלל שבועתו ללבן נגזרה מיתתה של רחל. עם תחושה זו הוא חי עד סוף ימיו, והיא באה לידי ביטוי בהתנהגותו לאורך השנים ובדבריו לבניו לפני מיתתו. 
183 פרשת ויחי  ויחי יעקב - ויחי יוסף ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מיהם השבטים המנהיגים על פי ברכת יעקב? האם יוסף הוא אב בפני עצמו? 
184 פרשת ויחי  פרידה מיעקב אבינו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נראה שלכל אורך חייו של יעקב - כל מעשיו נעשים תמיד משני מניעים: מניע מקומי ומניע אלוקי. אלא שיש הבדלים ביניהם. מדוע זהו המצב? מה פשר ההבדלים הנ"ל? 
185 פרשת ויחי  ברכות יעקב לבניו ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מהו מעמדו המיוחד של יוסף ושל שני בניו? האם מעמד זה זהה ל'בחירה', או שמא הוא מעמד מסוג אחר? האם כוונת יעקב בברכותיו הייתה לברך בלבד, או שמא היו לו גם כוונות נוספות? 
186 פרשת ויחי  אפרים ומנשה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בדרך כלל, נהוג להסביר את דברי יעקב ליוסף בדבר קבורתה של רחל, בכך שיעקב ביקש מיוסף לקבור אותו בארץ כנען. המאמר דן בהסבר זה, מקשה עליו מספר קושיות מפשט הכתובים ומביא את פירושו של הרס"ג על הקשיים שבו ועל פירוקם. הסבר זה גם מבהיר את הקשר בין שלושת נושאי דבריו של יעקב: ההתגלות בבית אל, מעמדם של אפרים ומנשה ומותה של רחל. 
187 פרשת ויחי  הבחירה בספר בראשית ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מקובל לחשוב שלכל אורך ספר בראשית, הקב"ה בוחר תמיד בבן הצעיר. עיון בפרשיות השונות מעלה שזה אינו המצב לאורך כל הדרך. אם כן, מהו הקריטריון לבחירה? 
188 פרשת ויחי  מות רחל וקבורתה ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  היכן נקברה רחל? מדוע דווקא היא מבכה על בניה, והקב"ה נענה לתפילתה? התשובה לשאלה זו היא מסע מרתק, העובר דרך תולדות יוסף ובנימין (מהולדת בנימין ומכירת יוסף ועד לפילגש בגבעה, חורבן שילה וגלות עשרת השבטים) ודרך מלחמות האחים לאורך ההיסטוריה (ממכירת יוסף, דרך רצח גדליה ועד לחורבן הבית השני ומרד בר כוכבא). זכותה הכפולה של רחל - מסירת נפשה על הולדת בנימין ומסירת הסימנים לאחותה - עמדה לה, כדי שהקב"ה ישמע לתפילתה בכל דור ודור. 
189 פרשת ויחי  תשובתו של יוסף ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  במחצית השנייה של ספר בראשית אנו קוראים על תהליך התשובה של בני יעקב. ראשון השבים הוא ראובן, שניסה למנוע את מכירת יוסף, ובכך תיקן את חטאו בפרשת בלהה; אחריו - יהודה, מהתנהגותו בפרשת תמר ועד לנכונותו לשבת כעבד תמורת בנימין; וכך גם האחים כולם, שהכו על חטא מכירת יוסף באמרם "אבל אשמים אנחנו". נראה שגם יוסף עבר תהליך של תשובה: בפרשת מכירת הארץ למצרים, ובכך שלא סיפר לאביו על חטאם של אחיו. 
190 פרשת ויחי  דמעותיו של יוסף ����� Word הרב חנוך וקסמן  יוסף בוכה בפרשתנו בפעם השביעית; מעקב אחר בכיותיו של יוסף וניתוחן מגלה לנו את הטרגדיה הגדולה של חייו, ואת סופו ומותו הבודדים והעצובים. נושא נוסף שעולה בפרשה הוא היחס שבין הרצון להגשים חזון ונבואה לבין המחוייבות למשפחה. 
191 פרשת ויחי  ברכות יעקב ����� Word ??  במרכז פרשת ויחי נמצאות הברכות שמברך יעקב אבינו את צאצאיו. מה בדיוק מעמדן של ברכות יעקב ומהי כוונתו של יעקב אבינו בברכו את בניו? האם מדובר באיחול או תפילה, סוג של חלוקת ירושה ותפקידים, או מעין נבואה?  
192 פרשת ויחי  יוסף - מגלות לגאולה ����� Word הרבנית שרון רימון  מהם ההבדלים ומהן נקודות הדמיון בין מות יעקב למות יוסף? למה יוסף לא נקבר בארץ, אלא מושם בארון במצרים? מדוע יוסף איננו מצווה על אחיו לקוברו בארץ כבר עכשיו, בדומה לצווי של אביו, אלא מצווה לקחת את עצמותיו רק כאשר בני ישראל יגאלו ממצרים? למה דווקא יוסף הוא זה שמבשר לאחיו על הגאולה, ולא יעקב בעצמו? ממתי התחילו השעבוד והגלות במצרים? מהי מהותו המיוחדת של יוסף, אשר מלווה את העם בתהליך הגלות ובתהליך הגאולה? 
193 פרשת ויחי  פגישתם השניה של יעקב ויוסף ����� Word הרב יהודה ראק   
194 פרשת ויחי  "מי אלה?" – המפגש בין יעקב לבין יוסף ובניו ����� Word הרב אלחנן סמט   
195 פרשת ויחי  יעקב ומצרים ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
196 פרשת ויחי  ויחי יעקב – בארץ מצרים ����� Word הרב זאב ויטמן      ��� ������ ������� 

פרשה שמות

# ���������������
197 ספר שמות  מבוא לספר שמות ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מהו הציר המרכזי של ספר שמות? המאמר עוסק בשאלה זו, וטוען כי הנושא המרכזי של הספר הוא קיום ההבטחה שניתנה לאבות. 
198 פרשת שמות  משה... כי מן המים משיתיהו ����� Word ����� html הרב דוד טי  מדוע נקרא משה בשם זה? האם משמעות השם רחבה יותר מציון המאורע ההיסטורי של משיית משה מן המים? 
199 פרשת שמות  וידעתם / וידעו מצרים כי אני ה' ����� Word ����� html הרב ברוך גיגי  ניתן לפצל את שליחותו של משה לשתי שליחויות שונות: הצלת ישראל וחינוכו של פרעה. כך, ניתן להבין חלק מהתמיהות על התנהגותו של משה. 
200 פרשת שמות  רשימת היורדים למצרים כמבוא לספר שמות ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בתחילת ספר שמות מובאת שוב רשימת היורדים למצרים, אך ישנו הבדל מהותי בין רשימה זו לבין הרשימה שבפרשת ויגש. הבדל זה מלמד אותנו על שינוי התפישה שבספר שמות: מעם למשפחה. 
201 פרשת שמות  סיפור השעבוד וגזירת המתת הבנים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  עיון מדוקדק בתחילת ספר שמות, בפרשת שעבודו של עם ישראל, תוך כדי חלוקת הסיפור לשניים והקבלה בין שתי סוגי הגזירות. 
202 פרשת שמות  דרישת משה מפרעה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  לפי פשט הכתוב, וכך גם טוענים חלק מהמפרשים, משה לא מדבר אף פעם על יציאה מוחלטת של עם ישראל, אלא רק על שהות של שלושה ימים במדבר. מדוע? האם הקב"ה לא יכול להוציא את עם ישראל בלי ה'רמאות' הזו? 
203 פרשת שמות  לידתו הכפולה של משה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק בסיפורו המופלא של משה בילדותו, בבחינת רמז למצבו של עם ישראל באותה שעה. כיצד התמודדו בני ישראל עם גזירותיו של פרעה? מדוע דווקא בת-פרעה היא זו שהצילה את משה? מדוע גדל משה דווקא בבית המלוכה? האם יש בכך 'לידה מחודשת' של משה? 
204 פרשת שמות  מנהיגותו של משה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע סירב משה להנהיג את ישראל? האם לסירוב זה היו תוצאות משמעותיות? נראה, שסירובו של משה הביא לפיצול הסמכויות בינו ובין אהרן, וכך גם לדורות. רמז לפיצול זה ניתן למצוא בשלושת האותות שעשה משה לעיני בני ישראל. 
205 פרשת שמות  מעט על ראשית מעשיו של משה ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  המאמר מכיל שלושה חלקים. א. במה כה גדלה זכותן של המיילדות, עד שקבעו חז"ל ש"בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים"? מהיכן שאבו חז"ל את ההשראה למדרש על הויכוח בין מרים לבין עמרם? במה היה משה בנה של יוכבד? ב. מה המשותף ומהם ההבדלים בין משה לבין שאול? מה מקורו של המדרש על משה הרודף אחרי הגדי? ג. מה פשר האותות - הנחש והצרעת - שנתן ה' למשה? כיצד הם מוכיחים את נבואתו של משה? 
206 פרשת שמות  "פרו וישרצו וירבו ויעצמו" ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  כמה זמן ארכה גלות מצרים, 420 שנים או רק 210? כמה דורות עברו מהירידה למצרים עד לגאולה? כיצד ייתכן שבני ישראל ירדו למצרים בשבעים נפש, ויצאו משם שישים ריבוא? 
207 פרשת שמות  משה: מבית פרעה לארץ מדין ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  מקובל לראות את ספר בראשית כמתאר היסטוריה של יחידים, ואילו את ספר שמות כסיפורו של עם. עם זאת, ברור שבמוקד סיפור יציאת מצרים עומדת דמותו של משה, שהתפתחותו האישית מתוארת בפרשתנו. בפרק ב' מתוארים ארבעה אירועים שונים (מלבד לידתו): האיש המצרי המכה את האיש העברי; שני העברים הניצים; ניסיונו של פרעה להרוג את משה; והצלת בנותיו של כהן מדיין. מה משמעויותיהם של אירועים אלו? 
208 פרשת שמות  יאור וגואל ����� Word הרב חנוך וקסמן  הצלתו של משה בידי בת פרעה מהווה היפוך גמור של גזירת פרעה: במקום לשמש ככלי להריגה, היאור משמש להצלה; במקום להשליך אליו את הבנים, משה דווקא נמשה ממנו. דרך נקודת מבט זו נוכל להבין מדוע היה צריך מושיעם של ישראל לגדול דווקא בבית פרעה. 
209 פרשת שמות  השעבוד ותחילת הגאולה - פרקים א' וְ ב' של ספר שמות ����� Word הרב תמיר גרנות  בפרקים א' וב' של ספר שמות מתואר השעבוד. אולם, נקודת המבט של שני הפרקים שונה: פרק א' מציג נקודת מבט כללית, ופרק ב' מציג נקודת מבט אישית. משום כך גם תחילת הגאולה - סיפורו של משה רבינו - מתוארת רק בפרק ב'.  
210 פרשת שמות  ציפורה ����� Word הרבנית שרון רימון  מה היתה חשיבותן של הנשים בתהליך גאולתם של ישראל ממצרים? מדוע בוחר משה לשאת דווקא אישה מדיינית? למה מתנתק משה מעם ישראל לתקופה כל כך ארוכה? מה חיפש משה במדין? מה היה אופי הקשר בינו לבין יתרו? למה לא באה ציפורה עם משה למצרים? 
211 פרשת שמות  סיכום ספר בראשית ופתיחה לספר שמות ����� Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה נבחן את השאלה האם המאפיינים של חומשי התורה מראים שישנו סיפור אחד מתמשך לאורך פרקי הספרים, או שמא הם אינם אלא סדרה של סיפורים בודדים. אנו נראה ששאלה זו תלויה בבחינות השונות של התורה, נסקור את הסיפור המתמשך של ספר בראשית, ונבדוק את הקשר לספר שמות. 
212 פרשת שמות  זֶה מֹשֶׁה הָאִישׁ- סיפור נעוריו של משה (ב', יא-כב) כהמשך לסיפור לידתו וכהכנה לשליחותו בעתיד ����� Word הרב אלחנן סמט   
213 פרשת שמות  נטייתו הדתית של משה לפני התגלות ה' אליו ����� Word הרב אמנון בזק  התורה מתארת באריכות את קורותיו של משה בטרם התגלה אליו ה'. בפרק ב' ניתן לעמוד על דמותו המוסרית. האם רק בגלל מעלותיו המוסריות נבחר משה למנהיגם של ישראל, או שמא היו לו גם מעלות רוחניות-דתיות? ואם כן, מניין קיבלן? 
214 פרשת שמות  "ויאמן העם וישמעו" - הוויכוח בין ה' למשה על חינוך לאמונה ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
215 פרשת וארא  "וידעתם/וידעו מצרים כי אני ה'" ����� Word ����� html הרב ברוך גיגי  השליחות של משה לישראל ולפרעה הייתה בעלת משמעות כפולה. האחת, אלוקי העברים שמוציא את ישראל ממצרים בזכות הבטחתו לאבות. השניה היא "אני הוי-ה", ה' יוציא את עם ישראל ממצרים ויביאם לארץ בגלל היותם עם ה'. המאמר מוכיח את שני המשמעויות בתוך הפסוקים ומראה כיצד המכות מביאות את פרעה להכרה בה' לא רק כאלוקי העברים.  
216 פרשת וארא  בין "שמעתי" ו"אזכור" ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  גאולת עם ישראל ממצרים מתחייבת מצד הצדק והמוסר האנושיים, אך גם מצד הברית שכרת הקב"ה עם עם ישראל. כיצד שני הפנים האלו באים לידי ביטוי בפרשת שמות? 
217 פרשת וארא  מתחיל בגנות ומסיים בשבח - ח"א ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מדוע נצרך משה לשקר לפרעה? מדוע ביקש ממנו לשחרר את ישראל רק לשלושה ימים, כאשר התכוון לברוח לתמיד? בחלקו הראשון של המאמר, מוסברים שני הפנים של גאולת ישראל: זכות אבות וחילול השם. 
218 פרשת וארא  מתחיל בגנות ומסיים בשבח - ח"ב ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  בחלקו השני, מביא המאמר תשובה לשאלת השקר של משה לפרעה. המאמר מעמיק לעיין בגאולה מהטעם של חילול השם, ומבהיר ששלושת הימים מהווים סמל לכוחו ולאלוקיותו הבלעדיים של הקב"ה. 
219 פרשת וארא  הקדשה שניה לגאולה שניה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  לשם מה היה צריך משה להקדשה שנייה? בהקדשה זו נוסף מרכיב חשוב - הברית שבין הקב"ה לאבות. הברית נזכרה דווקא פה בגלל השינוי בהתייחסות משה לגאולת עם ישראל: מהתייחסות מוסרית בלבד להתייחסות לאומית-היסטורית. 
220 פרשת וארא  נאום ה' בראש הפרשה - מבנהו ומשמעותו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בתחילת פרשתנו ישנו פסק זמן בתהליך היציאה ממצרים, ובו מופיע נאום ה'. עיון מדוקדק בנאום זה, תוך חלוקתו לשני חצאים ועיון בהקבלה ביניהם ובהקבלה הכיאסטית, מלמד שפסק הזמן הזה נועד לרומם את השליחות של משה משליחות מוסרית-פרטית לשליחות היסטורית-לאומית. 
221 פרשת וארא  גאולת ישראל ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  פשטי הכתובים מורים, לכאורה, שגאולת ישראל ממצרים לא הייתה תלויה במעשיהם של ישראל. האם כך הוא הדבר? מעיון מדוקדק בפרשה, עולה שהמצב הוא שונה לחלוטין, ובני ישראל נדרשים לחזור בתשובה. 
222 פרשת וארא  ההבטחה שקוימה וזו שלא קוימה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה כוונת המילים "ושמי ה' לא נודעתי להם"? הרי הקב"ה התגלה לאבות גם בשם הוי"ה? המאמר עוסק בשאלה זו ובתשובות השונות שניתנו לה. העקרון המנחה הוא שלא מדובר על שמו של הקב"ה, אלא על הבטחות מסויימות הקשורות לשמות השונים. 
223 פרשת וארא  אותות ומכות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  במכות הדם והשחין יש שיתוף פעולה בין משה ואהרן, וכן יש כפילות מסויימת בציווי ובעשייה. נראה, שמכות אלו הן שתיים מהאותות שנתן הקב"ה למשה - הדם והצרעת. ואכן, שתי המכות הללו פותחות קבוצות חדשות של מכות. על פי זה, ייתכן שמספר המכות כלל לא היה עשר אלא דווקא שתים עשרה. 
224 פרשת וארא  "ואני אקשה את לב פרעה" ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מה פשר הקשיית לבו של פרעה? כיצד אפשר להעניש אותו, אם הוא לא אשם בחטאיו? כיצד הקשה ה' את לבם של סיחון ושל עמי כנען? 
225 פרשת וארא  קורות משה עד יציאת מצרים ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  משה ברח למדין בגיל 20, והחל לדבר לפני פרעה בגיל 80. מה עשה משה בששים השנים שבאמצע? האם רעה את צאן יתרו? האם מלך על ארץ כוש? ואולי ניסה לשחרר את בני ישראל? מדוע סירבו ישראל לשמוע אליו? 
226 פרשת וארא  איך מושיעים את ישראל ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  שני הפרקים הראשונים של פרשת וארא מתמיהים למדי מבחינת הרצף הסיפורי. התורה חוזרת כמה פעמים על הציווי למשה (או למשה ולאהרן) ללכת לפרעה ולהוציא את בני ישראל ממצרים. ניכר אמנם שמשה מגלה חוסר רצון מובהק, אך טיבה של החזרה המשולשת על תיאורים הנראים כזהים אינו ברור. 
227 פרשת וארא  מינוי משה ����� Word הרב חנוך וקסמן  בתחילת פרשתנו ה' מצווה את משה להוציא את בני ישראל ממצרים, כלומר הוא מקדיש אותו למשימתו. אולם, משה כבר הוקדש פעם אחת, במעמד הסנה. מהו פשר הכפילות? מדוע יש צורך בשתי הקדשות? ניתוח שתי ההקדשות מגלה כי ישנן שתי סיבות שונות לגאולת ישראל ממצרים, וכל הקדשה מתמקדת במימד אחר של הגאולה.  
228 פרשת וארא  מנין מכות מצרים ����� Word הרב תמיר גרנות  האם מחלוקת התנאים המפורסמת מההגדה בשאלת כמה מכות לקו מצרים היא אינפורמטיבית בלבד, או שישנה כאן שאלה יסודית לגבי מנין המכות ומשמעותו? מאיפה בא המספר עשר ביחס לעשר המכות? כיצד מתוארות המכות ומניינן בספר תהילים? מדוע מחולקות המכות לשלישיות? מהי המטרה של כל אחת מהשלישיות? האם יש קשר טבעי בין המכה השניה לשלישית?  
229 פרשת וארא  האותות והחרטומים ����� Word הרבנית שרון רימון   
230 פרשת וארא  ידיעת שם ה' ����� Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה נראה שיש שני שמות לה', המשקפים שתי בחינות, כלומר שתי השקפות ושתי תפיסות שונות: שם הויה (י-ה-ו-ה) ושם אלוקים. בשיעור נסקור את שתי התפיסות הללו, ונראה כיצד הן באות לידי ביטוי גם ביציאת מצרים. 
231 פרשת וארא  המכה השביעית – מכת ברד (ט', יג-לה) ����� Word הרב אלחנן סמט   
232 פרשת וארא  מיהו מושא החזיון התיאולוגי של מכות מצרים ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
233 פרשת בא  בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים - מעמד בני ישראל בסיפור יציאת מצרים ����� Word ����� html הרב ראובן טרגין  מכות מצרים לא נועדו רק לשכנע את פרעה ואת מצרים לשלח את בני ישראל, אלא גם כדי לחנך את עם ישראל עצמו. 
234 פרשת בא  פסח - קרבן או סעודה? ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מצד אחד - לפסח מצרים יש מרכיבים של קרבן, אך מאידך - הוא מוקרב אפילו ללא מזבח! האם ייתכן לומר שבתיהם של בני ישראל במצרים הפכו להיות מזבח? ראייה כזו שופכת אור על תפקידו של קרבן הפסח בפרשתנו ובשאר התנ"ך. 
235 פרשת בא  ההונאה במשא ומתן עם פרעה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מדוע ציווה ה' להונות את פרעה בדרישה לשחרר את בני ישראל לשלושה ימים בלבד? במאמר מובאים כמה הסברים הנכנסים לקטגוריה של הפרשנות האפולוגטית, ופירוש אחר הקשור לטבעו של משא ומתן. 
236 פרשת בא  קרבן הפסח במצרים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  המאמר עוסק במהותו של קרבן הפסח, בקשר שבין חג הפסח לבין פגישת לוט עם המלאכים ובמשמעותו של "יום ה'" 
237 פרשת בא  שאילת הכלים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  כיצד יכלו בני ישראל "לשאול" כלים מהמצרים, הרי הם מעולם לא התכוונו להחזיר להם אותם? המאמר מביא הן את הפתרונות האפולוגטיים שהוצעו במהלך הדורות, והן את הפתרונות מהכיוון השני. 
238 פרשת בא  חג הפסח ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מהו התאריך של חג הפסח - י"ד בניסן או "חודש האביב"? מדוע מצווה הקב"ה למשה בערב פסח מצרים על פסח דורות? 
239 פרשת בא  הפסח ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מה פירוש המילה "פסיחה" בפרשתינו, בסיפור אליהו בהר הכרמל ובמצור סנחריב על ירושלים בימי חזקיהו? האם הקב"ה היכה את בכורי מצרים בעצמו, או שעשה זאת על ידי שליח או מלאך? מה היחס בין ארבע המצוות המזכירות את יציאת מצרים ואת קבלת עול מלכות שמיים: התפילין, המזוזה, הפסח וברית המילה? מצוות אלו מסמלות את שמירת ביתו של היהודי ממזיקים חיצוניים, כדרך שאנו עושים מדי שנה בהגדה של פסח. 
240 פרשת בא  "החודש הזה לכם" - לדרך מניין התאריך ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  התורה מצווה למנות את ימי השבוע לשבת, ואת החודשים והשנים ליציאת מצרים. כיום - אין אנו נוהגים כך, אלא מציינים את החודשים בשמות בבליים ופרסיים, ומונים את השנים לבריאת העולם. שמא הגיע הזמן להחזיר את החודשים ואת השנים למניין הראוי להם? 
241 פרשת בא  "וידעתם כי אני ה'" ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  מהי החשיבות של התיאור החוזר ונשנה של ביאת משה לפרעה והליכתו ממנו? האם העימות בין משה לפרעה הוא אישי, בין שני המנהיגים, או לאומי - בין עם ישראל למשעבדיהם? 
242 פרשת בא  בית עבדים ����� Word הרב חנוך וקסמן  הכתוב יוצר השוואה רחבה ועמוקה בין סיפור יציאת מצרים לבין סיפור החרבת סדום והצלת לוט, ולמעשה ניתן לכנות את הסיפור האחרון כ'יציאת סדום'. התעמקות בשני הסיפורים והבנת הדימויים שלהם תחשוף את פשר ההקבלה ואת משמעותה.  
243 פרשת בא  מטה האלוקים ����� Word הרב תמיר גרנות  מה מסמל המטה של משה? מה תפקידו בכל אחד מהמקומות בהם הוא מוזכר? מיה החלוקה הפנימית של המכות שהביא הקב"ה על המצרים? ומה תפקידו של המטה בכל אחת מהסדרות של המכות? מה היה תפקידו של המטה בקריעת ים סוף?  
244 פרשת בא  "וידעתם כי אני ה'" ����� Word הרב עזרא ביק   
245 פרשת בא  הפסח וסיפור יציאת מצרים ����� Word הרב יהודה ראק  ישנן שתי פרשיות מרכזיות בתורה העוסקות בקרבן פסח: בפרשת בא ובפרשת ראה, וישנן כמה סתירות מהותיות בין הפרשיות. בשיעור זה נראה שכל פרשייה מציגה משמעות שונה לקרבן פסח, ונבחן כיצד שתי תפיסות אלו משתקפות בהלכה. 
246 פרשת בא  סיפור מכת בכורות ופרשת "החדש הזה לכם" הכלולה בו (י"א, א - י"ב, לו) ����� Word הרב אלחנן סמט   
247 פרשת בא  משמעותו של זבח הפסח ����� Word הרב אמנון בזק  מה טיבו של זבח הפסח? האם מדובר בקרבן, או שמא בסעודה חגיגית? ואם בקרבן עסקינן – איזה סוג של קרבן הוא? ומה עניינו של החיפזון באכילתו? 
248 פרשת בא  עיצוב הזכרון הקולקטיבי של סיפור יציאת מצרים מתקופת המדבר ועד ימי בית שני ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
249 פרשת בשלח  אמונת חובה ואמונת רשות ����� Word ����� html הרב עזרא שבט  מייד לאחר קריעת ים סוף ושירת האמונה הגדולה החותמת אותה, בני ישראל מלינים על ה'. מה היה הפגם באמונת ישראל לאחר קריעת הים? 
250 פרשת בשלח  המן וקרבן פסח ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק בתלונת בני ישראל במדבר סין ובתגובתו החינוכית של הקב"ה, על רקע ההשוואה בין המן לבין קרבן פסח. 
251 פרשת בשלח  סיפור בקיעת הים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  לסיפור בקיעת הים יש שתי מטרות: המטרה המוצהרת כלפי מצרים, והמטרה הנסתרת כלפי ישראל. קביעה זו נובעת מניתוח ספרותי של הפרשה, הכולל חצִייה של הסיפור והקבלה בין שתי מחציותיו. 
252 פרשת בשלח  המלחמה בעמלק ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מה כל כך נורא במעשיו של עמלק? המאמר מתמודד עם שאלה זו, ומסביר שתלאותיהם של בני ישראל בין יציאת מצרים לבין מתן תורה הם אירועים חינוכיים, שבהם הקב"ה מחנך את עם ישראל שלא להרגיש תלות במצרים. 
253 פרשת בשלח  פרשת בשלח ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע כה חמור חטאו של עמלק. כדי לענות על שאלה זו נעמיק במסע ישראל ממצרים להר סיני. 
254 פרשת בשלח  המלחמה בעמלק ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה היה חטאו הנורא של עמלק? מה המשמעות של הרמת ידיו של משה? המאמר עוסק בשאלות אלו, כאשר הקו המנחה הוא שיש פה ערבוב של הנהגות: הנהגה אלוקית, המיוצגת ע"י משה, והנהגה טבעית, המיוצגת ע"י יהושע. פתרון השאלות נעשה ע"י השוואה בין מלחמת עמלק לבין קריעת ים סוף. 
255 פרשת בשלח  מעבדות לחירות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע 'שיקר' משה לפרעה ואמר לו שהם רוצים ללכת רק לשלושה ימים? מדוע הקב"ה הביא כל כך הרבה מכות על מצרים, כאשר ניתן היה לשחרר את בני ישראל ביתר קלות? מדוע נאלצו בני ישראל לקבל את שכרם במרמה? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע ההשוואה בין יציאת מצרים לבין בריחת יעקב מלבן. המסקנה היא שמטרת הקב"ה הייתה שחרור מלא של עם ישראל ממצרים, מרצון ולא מכפייה. 
256 פרשת בשלח  איפה ואיפה - עיון בפרשיות נדודי ישראל במדבר ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  לארבעים שנות הנדודים במדבר היו מטרות רבות, ואחת מהן - גיבוש עם העבדים שיצא ממצרים לעם הנושא את דגל השוויון, המשפט והצדק החברתי. מוקד שינוי זה מצוי בפרשתנו: במצוות הדינים, השבת (מלאכת ההוצאה מרשות לרשות) וכיבוד אב ואם (בן סורר ומורה) שניתנו לישראל במרה, ובציווי על החלוקה הצודקת של המן ושל השליו. כאשר עם ישראל נטש את המשפט והצדק וביקש ברפידים מים ללא גבולות - הגיע עמלק ונלחם בו. 
257 פרשת בשלח  המן ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  המן הוא מזון של אמונה וביטחון בקב"ה, ומכאן נגזר גם הקשר המהותי בינו לבין השבת. משמעותו של השליו היא שונה, וההבדל ביניהם הוא מפתח להבנת הפרשייה כולה. 
258 פרשת בשלח  עקידת יצחק וקריעת ים סוף ����� Word ר' אליהו שי  המדרש מקביל בין עקידת יצחק לבין קריעת ים סוף, ומתברר שאכן קיימות הקבלות רבות בין שתי הפרשיות הללו. מהי משמעותן של הקבלות אלו?  
259 פרשת בשלח  בעמוד אש וענן ����� Word הרב תמיר גרנות  מהם האופנים השונים בהם מתגלה הקב"ה בעולם? מהו בדיוק כבוד ה' המתגלה בעולם? מהי המשמעות העקרונית של ההתגלות על ידי ישות ממשית? מהו היחס בין התגלות ה' בענן לזו שבאש? האם אלו שיתי תהגלויות שונות זו מזו? מדוע מופיעים עמוד הענן והאש בסיפור קריעת ים סוף? מה חלקם בכל תיאור קריעת הים?  
260 פרשת בשלח  היציאה ממצרים ונדודי המדבר ����� Word הרבנית שרון רימון   
261 פרשת בשלח  שתי הבחינות בסיפור קריעת הים ����� Word הרב יהודה ראק  בסיפור קריעת ים סוף יש כמה סתירות וכפילויות. הפתרון לבעיה הוא חלוקת הסיפור לשתי בחינות, כאשר לכל אחת יש משמעות ומטרה שונה.  
262 פרשת בשלח  עֵץ חַיִּים הִיא לַמַּחֲזִיקִים בָּהּ (משלי ג', יח) האירועים במרה (ט"ו, כג-כו) ����� Word הרב אלחנן סמט   
263 פרשת בשלח  'ממרים הייתם' או 'חסד נעוריך' – מסע בעקבות תלונות עם ישראל במדבר ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
264 פרשת יתרו  "במשך היובל המה יעלו בהר" ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  "במשך היובל" - מהי תקיעת השופר שמתירה לעלות להר סיני לאחר שהעם הוגבל מלעלות להר? העם היה צריך לעלות להר לאחר רדת השכינה אליה ולקבל את התורה "פנים בפנים" אולם העם פחד וביקש את תיווכו של משה. חשש זה הוא חיובי אולם יש לו מחיר רוחני בכך שלא נוצר המפגש "פנים אל פנים". 
265 פרשת יתרו  בואו של יתרו אל משה ואל ישראל ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מהו המוקד של סיפור הגעת יתרו? האם זהו סיפור משפחתי או סיפור בעל מימד רוחני? מתוך ניתוח ספרותי, הכולל חלוקת הסיפור לשני חלקים והשוואה בין שניהם, עולה שחלקו הראשון של הסיפור הוא אכן סיפור משפחתי, אלא שאז חל שינוי והסיפור מקבל משמעות רוחנית. 
266 פרשת יתרו  מעמד הר סיני ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעות הסדר בתורה באופן כללי. בחלקו השני, מתעסק המאמר באי-הבהירות המופיעה במעמד הר סיני: האם הקב"ה נגלה ממש לבני ישראל, או רק נתגלה אליהם בענן? 
267 פרשת יתרו  הדיבר העשירי - לא תחמוד וטעמו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם "לא תחמוד" ו"לא תתאווה" הם שני איסורים שונים, או איסור אחד? מהו טעמו של האיסור לא לחמוד? כיצד אפשר לצוות ציוויים בתחום הרגש? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובעיקר בשיטת פילון והרס"ג, המדגישים את הפגיעה באדם החומד עצמו. 
268 פרשת יתרו  מעמד הר סיני ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  עיון במעמד הר סיני מעלה מספר שאלות ותמיהות. המאמר עוסק בניתוח המטרה של מעמד הר סיני, בתוצאות שהיו לו ובהשלכותיו לעתיד. 
269 פרשת יתרו  יתרו ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  לשם מה בא יתרו למחנה ישראל? האם הוא צדק בעצתו למשה, והאם משה ציית לעצה זו? מתי אירעה פרשת יתרו, ומתי אירעו הפרשיות המקבילות לה - מינוי הזקנים ומינוי השופטים? מדוע עונשם של ישראל בקברות התאווה היה כה חמור, ומהו ההבדל בין בקשת הבשר שבפרשת בהעלותך לבין בקשת הבשר שבפרשת בשלח? 
270 פרשת יתרו  אימתי היו שלושת ימי ההגבלה? ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מתי ניתנה התורה? מפשט הכתובים עולה שהתורה ניתנה בג' בסיוון, אך מסורת חז"ל מלמדת שהיא ניתנה בו' בו. האם הקב"ה אמר את עשרת הדברות לעם ישראל במישרין, או באמצעות תיווכו של משה? מהי ההקבלה בין מעמד הר סיני לבין מות נדב ואביהו ביום השמיני למילואים? 
271 פרשת יתרו  אחרית הדבר' של מעמד הר סיני ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  לאחר מתן תורה מצווה התורה כמה ציוויים: עשיית מזבח אדמה, איסור סיתות אבני המזבח ואיסור עלייה למזבח במעלות. מצוות אלו קשורות באופן ישיר למעמד הר סיני, ודווקא דרכן מתבארת המשמעות העמוקה של נתינת התורה לישראל. 
272 פרשת יתרו  מֵי סיני ����� Word הרב חנוך וקסמן  מדוע חוזרת התורה על חובת ההגבלה - הרחקת בני ישראל מהר סיני? האם בני ישראל הגיעו לסיני לראשונה ערב קבלת עשרת הדיברות, או שמא ביקרו שם כבר קודם, בנסיון מסה ומריבה? מדוע מקבילה התורה בין מעמד הר סיני לבין בקשת המים במסה ומריבה? 
273 פרשת יתרו  מעמד הר סיני ����� Word הרב תמיר גרנות  למי נאמרו עשרת הדברות? מהו הסדר הכרונולוגי של הדיברות, כ]י שעולה מדהתיאור בספר דברים ובספר שמות? למה עוברת התורה מתיאור של התגלות הקב"ה בשם ה' להתגלות בשם אלוקים? כיצד זה קשור לחששו של העם מכך שהקב"ה ימשיךלידבר איתם? 
274 פרשת יתרו  מטרת המסע במדבר ����� Word הרבנית שרון רימון   
275 פרשת יתרו  עשרת הדברים ����� Word הרב יהודה ראק  התורה אומרת שמה שכתב ה' על הלוחות מחולק לעשרה 'דברים'. אולם, החלוקה ביניהם וזיהוי כל אחד מהם לא מופיע התורה. בשיעור זה נביא שלוש חלוקות המבוססות על המסורה, ונציע חלוקה רביעית. 
276 פרשת יתרו  מקומה של המשפחה בשליחותו של משה במצרים ����� Word הרב אלחנן סמט   
277 פרשת יתרו  'וישתחו וישק לו' – כפל המשמעות בסיפור המפגש בין משה ליתרו ומשמעותו ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
278 פרשת משפטים  הרכושנות לאור פרשיות הממון בתורה ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  מהו ההבדל בין דיני הממונות שבפרשת משפטים לבין דיני הממונות שבפרשת בהר? מהי תפיסתה החברתית של התורה? 
279 פרשת משפטים  פרשת משפטים ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  חז"ל דרשו שהקרבן שהוקרב בסוף פרשת משפטים היה קרבן תמיד. המאמר עומד על פשר דרשה זו בעזרת בחינת מהותו ואופיו של קרבן התמיד. 
280 פרשת משפטים  דיני נזיקין - מגילת זכויות האדם ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  לכאורה נראה שהסדר של דיני הנזיקין בפרשה כלל לא הגיוני. למעשה, סודרו הנזיקין לפי סדר הניזקים ולא לפי סדר המזיקים. מדוע בחרה התורה בסדר זה? מתברר, שהתורה ביקשה להעביר מסר על חשיבות זכויות האדם, ולכן סידרה בהתחלה את הפגיעות השונות האפשריות בו, ורק אחריהן את הפגיעות בבהמות וברכוש. 
281 פרשת משפטים  נעשה ונשמע ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מתי אמרו בני ישראל "נעשה ונשמע", במתן תורה או לאחריו? מה המשמעות של המצוות המוזכרות בפרשת משפטים, והמפסיקות את הרצף הסיפורי? האם יש מבנה וסדר הגיוניים לכל המצוות שבפרשתנו? 
282 פרשת משפטים  עבדות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר בוחן את יחסה של התורה למוסד העבדות בהשוואה ליחסם של אומות העולם בתקופה זו. ההשוואה נעשית לפי דיני העבד הכנעני דווקא: העונש על הריגתו, והחיוב לשלחו תחת עינו או שינו. 
283 פרשת משפטים  פשטי המקראות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  הפער בין פשטי המקראות בפרשתינו לבין ההלכות שקבעו חז"ל הוא גדול מאוד. המאמר מתחקה אחר פער זה, ומנתח את התפיסה המקראית של דיני הנזיקין אל מול תפיסתם של חז"ל. 
284 פרשת משפטים  הרוצח בעורמה ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מיהו הרוצח שנאמר עליו "מעם מזבחי תיקחנו למות"? חז"ל דרשו פסוק זה על הרוצח במזיד, אך בפשט הפסוקים - פרט לרוצח במזיד ולרוצח בשוגג, קיים גם סוג שלישי של רוצח: רוצח בעורמה, המסתיר את מעשיו, את זדונו או את המניעים האמיתיים למעשהו. דוגמאות לרוצח בעורמה מצויות לאורך כל התנ"ך: החל מקין הרוצח את הבל, דרך יואב בן צרויה הרוצח את אבנר, עשאל ואוריה עד לישמעאל בן נתניה הרוצח את גדליה בן אחיקם. 
285 פרשת משפטים  אני ולא מלאך ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  "הנה אנכי שולח מלאך לפניך..." - מיהו המלאך המתואר בפרשה? מהו היחס בינו לבין המלאך המופיע בפרשייה שלאחר חטא העגל? דמותו של המלאך קשורה להנהגות השונות בהן מנהיג הקב"ה את עם ישראל, ולאופי הזיקה שנוצרה שבין ה' וישראל מכח מעמד הר סיני. 
286 פרשת משפטים  בריתות סיני ����� Word הרב חנוך וקסמן  פעמיים מתארת התורה שבני ישראל אמרו "נעשה" על מצוות התורה: פעם אחת במעמד הר סיני, ופעם נוספת במעמד כריתת ברית האגנות. מה פשר חזרה זו? מתי - אם בכלל - קיימו ישראל את שהבטיחו לפרעה, לחוג לה' במדבר? 
287 פרשת משפטים  ושכנתי בתוכם- חלק א' ����� Word הרב תמיר גרנות  היכן נאמר - בהתגלות ה' למשה בסנה ובמצרים, או בהתגלות לאבות - שה' ישלח מלאך שיביא אותם לארץ ולא הקב"ה עצמו? היכן שמענו בהמשך התורה שאנו חייבים לשמוע בקולו של מלאך? פסוקים אלו סותרים לכאורה פסוקים אחרים בהם כתוב מבפורש שהקב"ה בעצמו ישכון בתוך מחנה ישראל. מדוע לא מוזכר המשכן עד לפרשת תרומה? איך רעיון המשכן מתיישב עם הפסוקים שסותרים לכאורה את קיומו? כיצד כל זה קשור למחלוקת רש"י והרמב"ן בשאלת סדר הפרשיות של חטא העגל והציווי על המשכן? 
288 פרשת משפטים  העבדות בפרשה ובהפטרה ����� Word הרבנית שרון רימון   
289 פרשת משפטים  פרשיות השומרים ����� Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה נבאר את פרשיות 'שומר כלים' ו'שומר בהמה'. נסביר את ההבדל בין סוגי השומרים, ונבאר כמה פסוקים קשים בפרשיות אלו. 
290 פרשת משפטים  "אִם עֶבֶד יִגַּח הַשּׁוֹר אוֹ אָמָה, כֶּסֶף שְׁלֹשִׁים שְׁקָלִים יִתֵּן לַאדֹנָיו וְהַשּׁוֹר יִסָּקֵל" (כ"א, לב) - מעמדו של עבד כנעני לאור די ����� Word הרב אלחנן סמט   
291 פרשת משפטים  דיני עבדים לדור יוצאי מצרים ודיני אדונים לדור הנכנסים לארץ ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
292 פרשת תרומה  בחזרה לגן עדן ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  ישנן נקודות דמיון רבות בין בניית המשכן לבין בריאת העולם. מהי משמעותה של השוואה זו? 
293 פרשת תרומה  המשכן והכהנים - הנצחה אנושית של מעמד אלוקי ����� Word ����� html הרב ראובן טרגין  המאמר עוסק בבעייתיות שבבנייה אנושית של מקום המיועד להשראת שכינה. יש במשכן פן אלוקי, המוכתב מלמעלה, לצד פן אנושי. כך גם בעבודת ה': יש בה פן של הזדהות לצד פן של קבלת עול מלכות שמיים. 
294 פרשת תרומה  הארון ובדיו וכפורת הכרובים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק בעיון בתפקידו המיוחד של ארון העדות, וביחס בין הארון לכפורת, על פי ניתוח ספרותי של פרשת הארון והכפורת. 
295 פרשת תרומה  המשכן מול חטא העגל ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  נחלקו רש"י והרמב"ן האם הציווי על המשכן הוא תוצאה של חטא העגל או לא, והאם "אין מוקדם ומאוחר בתורה" או שיש . האם מחלוקת זו משליכה גם על השאלה אם הציווי על המשכן הוא "לכתחילה" או "בדיעבד"? 
296 פרשת תרומה  מזבח העולה ומעמדו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מעמדו של מזבח העולה לאור מבנה פרשת תרומה ולאור ה'פזמון החוזר' והמסכם של כל חלק. 
297 פרשת תרומה  מבנה המשכן ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  האם יש קשר בין פרטי מבנה המשכן? נראה, שלמשכן יש אופי כפול: המשך למעמד הר סיני, ומקום ההתוועדות של בני ישראל עם ה'. אופי כפול זה מתבטא בפרטים השונים של מבנה המשכן. 
298 פרשת תרומה  ענייני משכן ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  למונחים המשמשים אותנו בדרך כלל לתיאור מבנה המשכן והמקדש יש גם משמעויות ספציפיות. ה"מקדש" הוא שמו של ארון העדות, ה"משכן" הוא יריעות המשכן, ו"האוהל" הן יריעות העיזים העליונות. הנחת יריעות העיזים מעל יריעות המשכן רומזת לדימוי המשכן לעם ישראל ולקב"ה, וליחסים ביניהם הרמוזים במגילת שיר השירים. המאמר מסתיים בביאור השאלה מדוע הרחיבה התורה כל כך לפרט את מידות המשכן והמקדש, ולא קיצרה בהן. 
299 פרשת תרומה  ושכנתי בתוכם ����� Word ����� html אבישי מילנר  ושכנתי בתוכם בתוך כל אדם. דבר זה נעשה על ידי הברכות הרבות המתאימות לכל נושא ומציאות. זה יעשה גם על ידי ניתובהכוחות והתכונות של האדם לה' יתברך. 
300 פרשת תרומה  הכפורת ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  הכפורת היא אחת מכלי המשכן. דרך העיסוק במהותה של הכפורת, מתבררת משמעותם של שני הכרובים ושל ארון העדות. מתוך הדברים, נשפך אור על מטרתו וייעודו של המשכן בכללותו. 
301 פרשת תרומה  סדר ומקדש: שיטת רש"י ����� Word הרב חנוך וקסמן  לשיטת רש"י, חטא העגל התרחש לפני הציווי על בניית המשכן. האם לשיטתו המשכן הוא רק תגובה לכשלון העם בחטא? בשיעור זה נראה כי המשכן הוא אמנם פשרה מסויימת - אך הוא גם מבטא אידיאל חשוב.  
302 פרשת תרומה  שיעור לפרשת תרומה - חלק א' ����� Word הרב תמיר גרנות  מהו האופן המסוים בו צריך להיבנות המשכן? האם לפי מה שמראה הקב"ה למשה בהר, או שמא על פי ההוראות המפורטות שמוסר לו הקב"ה? מדוע הקב"ה צריך לצוות את משה בשתי דרכים אלו? כיצד ניתן , לפי דברי התורה, להכין לקב"ה מקום גשמי, מצומצם, מוגדר בחומר ובמידה, והמקום ההוא יהיה משכנו? למה משה לא מצליח לבנת המשכן ובצלאל כן מצליח? מדוע הייתה האומנות במשך שנים ארוכות בשולי היצירה היהודית? 
303 פרשת תרומה  ? "ארון העדות" או "ארון ה' ����� Word הרבנית שרון רימון  מהם השמות השונים בהם נקרא הארון במקרא? מתי השתמשו בכל שם? האם יש משמעות שונה לשמות השונים, או שמא כולם מבטאים אותו רעיון במילים שונות? 
304 פרשת תרומה  שתי הבחינות במשכן ����� Word הרב יהודה ראק   
305 פרשת תרומה  מבוא לפרשות המשכן (א) – משכן ההיוועדות בספר שמות ����� Word הרב אלחנן סמט   
306 פרשת תרומה  האם אין סתירה בין גזרת 'הנה אנכי שולח מלאך לפניך' לציווי ו'עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'? ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
307 פרשת תצוה  סדר כלי המשכן ומשמעותו ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  ברשימת הכלים הראשונה שנאמרת למשה המנורה אינה במקומה הגיאוגרפי משום שהיא פותחת את יחידת הכהונה כי היא מבטאת את עבודת ה' של האדם שלא זוכה להתגלות ישירה - אהרן הכהן. מזבח הקטורת והכיור לא מופיעים בתוך שאר כלי המשכן כי הם לא חלק מהכלים המגדירים את המשכן אלא הם אמצעים המאפשרים את עבודת המשכן. הכיור מאפשר לכהנים לעבוד במשכן וענן הקטורת מאפשר השראת שכינה לעיני בשר ודם. 
308 פרשת תצוה  המשכן והכהנים- הנצחה אנושית של מעמד אלוקי ����� Word ����� html הרב ראובן טרגין  תיאור המשכן בפרשת תרומה מקביל במבנה להר סיני ומבטא את העובדה שיסודות בנין המשכן נשאבו מהגילוי השמימי ולא מהחלטות אנושיות. פרשת תצוה עוסקת בכהנים ועבודתם. עבודת הכהנים הופכת את המשכן לבית מלא חיים כי הם מסמלים את נוכחות ה' הנתפשת בקנה מידה אנושי ורק באופן כזה יכול המשכן לבטא בצורה אנושית את הגילוי המקורי השמימי.  
309 פרשת תצוה  מזבח הקטורת- מקומו במשכן ומיקומו בפרשה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מיקומה המפתיע של פרשת מזבח הקטורת בציווי על המשכן הביא את הפרשנים לשתי גישות שונות: 'הקטנה' בערכו מחד, ו'הגדלה' בערכו מאידך. המאמר עוסק בשאלה זו ומציע אפשרות ביניים המתבססת על הבנת משמעותה של מצוַת הקטרת הקטורת. 
310 פרשת תצוה  מזבח הקטורת ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  נראה שבניית מזבח הקטורת הוצאה מפרשת תרומה והועברה לסוף פרשת תצוה, לאחר הציווי על עשיית הבגדים. מדוע? מה עובדה זו מלמדת על תפקידו של מזבח הקטורת? 
311 פרשת תצוה  פרשת עולת התמיד ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר דן בשאלת מעמדו של מזבח העולה, על רקע פרשת עולת התמיד, שנראית כמצויה לא במקומה. פרשה זו נראית גם כמיותרת, שהרי התורה חוזרת עליה בפרשת פינחס. האם יש קשר בין עולת התמיד לבין הציווי להקטיר קטורת "תמיד"? 
312 פרשת תצוה  בין כהן גדול לכהן הדיוט ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מה פשר ההבדלים בין בגדי הכהן הגדול לבין בגדי הכהן ההדיוט? מה בדיוק תפקידו של הכהן ההדיוט? האם הוא רשאי לעבוד בהיכל? מפשט הכתובים עולה שכוהנים הדיוטות לא היו רשאים לעבוד בהיכל. מדוע, אם כן, הם עבדו בו? 
313 פרשת תצוה  משה ואהרן בציווי המשכן ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  משה לא מוזכר בפרשת תצוה כי פרשה זו מבטאת את ההתייחדות של משה עם הקב"ה בהר סיני לאחר שהעם ביקש ממנו לשמוע את דברי ה' במקומם. איזכור הכהנים מבטא את ההפך, מטרתם אינה לעבוד במשכן במקום העם אלא להביא ל"ושכנתי בתוכם", לקירוב העם לה'.  
314 פרשת תצוה  עולת התמיד ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  מדוע הציווי על עולת התמיד מופיע עוד לפני שהוקם המשכן? מהו היחס בין פרשת התמיד שבפרשת תצווה לבין פרשת התמיד שבפרשת פינחס?  
315 פרשת תצוה  בגדי קודש ����� Word הרב חנוך וקסמן  התורה מאריכה בצורה תמוהה בתיאור בגדי הכהונה. עיון בתיאור בגדי הכהן הגדול מגלה כי יש להם כמה תפקידים ומטרות, ובראשם - כפרה על עם ישראל. כך מוסברת ההתעסקות המרובה של התורה בבגדי הכוהנים, כמו גם עוד כמה בעיות נוספות בסדר ומבנה פרשיות המשכן. 
316 פרשת תצוה  גילוי כבוד ה' על המזבח ����� Word הרב תמיר גרנות  מהו מקור הציווי של משה לגבי היום השמיני למילואים? מנין לו שעתיד ה' להתגלות אם לא נאמר לו כך? מהו תאריכו של היום השמיני? לכאורה, כבר נגלה כבוד ה' בסוף ספר שמות. מהו היחס בין שם לכאן? ךמה מופיע בפרשתנו הציווי על קרבן התמיד? מהו היחס בין המשכן למזבח? מהו כבוד ה' שמשה מבטיח לישראל בספוק "וירא אליכם כבוד ה'"? 
317 פרשת תצווה  פסוקי ההשלמה של ציווי המשכן ����� Word הרב יהודה ראק   
318 פרשת תצוה  מבוא לפרשות המשכן (ב) – תפקידם של הכהנים במשכן ההיוועדות ובמשכן העבודה ����� Word הרב אלחנן סמט   
319 פרשת תצוה  הוויכוח על דרך החינוך לאמונה וביטוייו בפרשיות המשכן ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
320 פרשת כי-תשא  ברית י"ג מידות ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מעמד י"ג מידות מבקש ליצור מחדש את ברית בין הבתרים ולהמשיכה למרות הפרתה הבוטה על ידי העם בחטא העגל. 
321 פרשת כי-תשא  לולי משה בחירו עמד בפרץ ����� Word ����� html הרב דוד נוימן  מהם מרכיביה של תפילת משה לקב"ה לאחר חטא העגל? 
322 פרשת כי-תשא  לימוד זכות על חטא העגל ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  מדוע חטאו ישראל בחטא העגל? האם הבנת מניעי חטאם של ישראל זהה ללימוד זכות על החוטאים? 
323 פרשת כי-תשא  הודיעני את דרכיך ����� Word ����� html אופיר סעדון  מדוע דרך רשעים צלחה? מדוע יש צדיק שרע לו, ורשעים שטוב להם? המאמר עוסק בתשובה שנתן הקב"ה למשה על שאלה זו, המבוססת על ההנחה שהעונש גלום כבר בתוך החטא. 
324 פרשת כי-תשא  תפילתו הכפולה של אליהו כמפתח למשמעות האירוע ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  אליהו הנביא, במעמד בהר הכרמל, נושא תפילה הכוללת שתי תפילות שונות. הבנת משמעותן של שתי התפילות מלמדת אותנו על שתי המטרות של אליהו במעמד זה: הכחשת נבואות הבעל מזה, והתפקיד הרגיל של הנביא - המשך הברית בין הקב"ה לבין עם ישראל - מזה. 
325 פרשת כי-תשא  חטא העגל ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  האם בני ישראל באמת האמינו שהעגל הוציאם ממצרים? מדוע החליטו לעשות עגל? למה דווקא עגל? מדוע אהרן משתף איתם פעולה? על מה חרה אף ה' - על עצם עשיית העגל או על האירועים שאירעו אחר כך? 
326 פרשת כי-תשא  השבת והמשכן ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מדוע מופיעה פרשת השבת בסוף הציווי על המשכן? מאיפה למדו המפרשים שיש איסור לבנות את המשכן בשבת? מהו הקשר המהותי בין השבת למשכן? 
327 פרשת כי-תשא  השלכותיו של חטא העגל ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  חטא העגל נמנה על החטאים החמורים ביותר של עם ישראל, אך לא תמיד שמים לב לאחת מההשלכות שלו: מעמדו של עם ישראל השתנה מ'עמו של הקב"ה' ל'עמו של משה'. המאמר עוסק בשינוי זה על רקע השינוי שחל גם במשה, וכן בתיקון המלא בדורו של שמואל. 
328 פרשת כי-תשא  הברית המחודשת - ח"א ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  מה פשר פעולותיו של משה לאחר חטא העגל? שלוש מטרות היו לו: מניעת השמדת העם, סליחה ונשיאת החטא וכריתת ברית מחודשת. 
329 פרשת כי-תשא  הברית המחודשת - ח"ב ����� Word ����� html הרב עזרא ביק  מה מייחד את המצוות המופיעות בסוף פרשת כי-תשא? מדוע דווקא מצוות אלו מרכיבות את הברית המחודשת שכרת הקב"ה עם ישראל לאחר חטא העגל? 
330 פרשת כי-תשא  מצוות הברית ����� Word הרב תמיר גרנות  מדוע חוזר הקב"ה על קובץ המצוות של שבת, ע"ז ורגלים, שכבר ניתן לעיל? יתר על כן - מדוע החזרה אינה מדוייקת, אלא יש בה כמה שינויים, והאם אלה שינויים בעלי ערך? מהם הצדדים השווים בין שני קבצי מצוות אלו, ומהם הצדדים השונים ביניהם? נראה ששניהם בעלי גרעין הלכתי זהה, אך הם משמשים או מדגישים מטרות שונות. מהו התפקיד של כל אחד מקבצי מצוות אלו? 
331 פרשת כי-תשא  יסודותיו הרעיוניים של חטא העגל ����� Word הרב אמנון בזק  כיצד יכלו ישראל לחטוא בעגל מייד אחרי קבלת התורה? עיון במעשה המרכבה מלמד שהכרובים המצויים מעל הארון ועליהם עומדת המרכבה הם למעשה שוורים. אהרן התכוון 'להוריד' את השכינה לאחר שמשה 'נעלם', אך ישראל לא הבינו כראוי את כוונתו וחשבו שהעגל מחליף את ה'. אותה טעות עצמה הייתה גם, מאות שנים מאוחר יותר, טעותו של ירבעם. 
332 פרשת כי-תשא  מחצית השקל ����� Word הרבנית שרון רימון   
333 פרשת כי תשא  מחצית השקל בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה ����� Word הרב יהודה ראק   
334 פרשת כי-תשא  מחצית השקל – מצוה לשעתה או מצוה לדורות ����� Word הרב אלחנן סמט   
335 פרשת כי-תשא  כִּי קָרַן עוֹר פָּנָיו ����� Word הרב אמנון בזק  כשירד משה מן ההר עם הלוחות השנִיים, קרן עור פניו. מה פשרה של תופעה ייחודית זו? מדוע התרחשה רק כעת? האם היא קשורה לחטא העגל? 
336 פרשת יתרו  משפחתו של משה ����� Word הרב אמנון בזק   
337 פרשת תרומה  בין המשכן למקדש ����� Word הרב אמנון בזק   

פרשה ויקרא

# ���������������
338 פרשת ויקרא  קרבן עולה ויורד ����� Word הרב אמנון בזק   

פרשה שמות ����� ���

# �������������������� �����������
339 פרשת כי-תשא  חלקו של אהרן במעשה העגל מהמקרא ועד לספרות חז"ל? ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
340 פרשת ויקהל  המשכן - לכתחילה או בדיעבד ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מקובל לטעון שלדעת רש"י, הקב"ה ציווה לבנות את המשכן רק לאחר חטא העגל, ואלמלא חטא זה המשכן לא היה מוקם. האם אמנם כך הדבר? 
341 פרשת ויקהל  המבוא לתיאור עשיית המשכן ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המבוא הארוך לבניית המשכן בנוי על שני 'עמודים': התרומה והעשייה. המאמר עוסק בעיון במבוא זה, ובמשמעות שני ה'עמודים' הללו. 
342 פרשת ויקהל  פרשת ויקהל מול פרשת תרומה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  במבט ראשון נראית פרשת ויקהל כחזרה פשוטה על פרשת תרומה, אך עיון נוסף מגלה הבדלים משמעותיים בין שתי הפרשיות, בעיקר על רקע חטא העגל המופיע בין הציווי בפרשת תרומה לבין העשייה בפרשת ויקהל. 
343 פרשת ויקהל  המשכן לאחר חטא העגל ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  אחת ההשלכות של חטא העגל הייתה השינויים שחלו בפרטי מבנה המשכן: מזבח הקטורת, הכהן העובד בשבעת ימי המילואים, הציווי על מחצית השקל והאחראים על בניית המשכן. המאמר עוסק בהבדלים אלו ובקשר ביניהם לבין חטא העגל. 
344 פרשת ויקהל  שבת סיני ושבת המשכן ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע חוזרת התורה על ציווי השבת ביחד עם הציווי על המשכן? בציווי זה מתחדשים כמה חידושים, וביניהם הקדושה האימננטית של השבת ומשמעותה. 
345 פרשת ויקהל  פרשיות השבת בספר שמות ����� Word הרב תמיר גרנות  למה פותחת פרשת ויקהל בציווי על השבת? למה לא להתחיל ישר מהציווי על המשכן? פרשנים רבים הבינו מכאן שהשבת נובעת מעניין המשכן או מלמדת עליו משהו. מה באים להביע שני הציוויים הנוספים על השבת, מלבד זה המופיעיבעשרת הדברות? מדוע נוסף בפרשתנו האיסור של הבערת אש בשבת? מה הקשר בין השבת, המשכן והבריאה? 
346 פרשת ויקהל  נדיבות הלב וחכמת הלב במלאכת המשכן ����� Word הרבנית שרון רימון   
347 פרשיות ויקהל-פקודי  לפרשות ויקהל-פקודי ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  מדוע התורה מאריכה כל כך בפרטי ציווי המשכן, וחוזרת על פרטי הבנייה גם בציווי וגם בעשייה? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע נסיונו של דוד לבנות את המקדש. 
348 פרשיות ויקהל-פקודי  שבת סיני ושבת המשכן ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע חוזרת התורה על ציווי השבת ביחד עם הציווי על המשכן? בציווי זה מתחדשים כמה חידושים, וביניהם הקדושה האימננטית של השבת ומשמעותה. 
349 פרשיות ויקהל-פקודי  תפקידם הכפול של הכוהנים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מדוע לא מבצע משה את מה שצווה ביחס למשיחת הכלים והכוהנים, כפי שביצע את הציוויים אודות הקמת המשכן, והמתין עד לחומש ויקרא? נראה, שלמשכן יש תפקיד כפול: התוועדות ה' עם משה והקרבת קרבנותיהם של ישראל. במקביל, קיים גם תפקיד כפול לכוהנים. 
350 פרשיות ויקהל פקודי  ארון וכרובים ����� Word הרב יהודה ראק   
351 פרשיות ויקהל-פקודי  מלאכות שבת ומלאכות המשכן הרב אלחנן סמט   
352 פרשיות ויקהל-פקודי  "ותחזינה עיננו בשובך לציון" – הערגה למקדש והחשש מבניינו במהלך הדורות ����� Word ד"ר ברכי אליצור      ��� ������ ������� 
353 פרשת פקודי  מה בין פרשת ויקהל לפרשת פקודי? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם פרשיות ויקהל ופקודי, מבחינה ספרותית, הן פרשה אחת או שתי פרשיות? מדוע ה'דין וחשבון' שמשה מוסר מופיע בין תיאור עשיית הכלים לבין תיאור עשיית הבגדים, ולא אחר כך? עיון בפרשת פקודי מראה שהיא אכן נבדלת מפרשת ויקהל, וכך ניתן להסביר גם את מיקומה של פרשת עשיית הבגדים. 
354 פרשת פקודי  השראת השכינה במשכן ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  נימה מרירה במקצת מלווה את סיומו של ספר שמות: למרות חזרת השכינה, משה רבנו אינו יכול להיכנס למשכן. האם משהו איננו כשורה? האם משה אינו ראוי לכך? על מנת לענות על שאלה זו, בוחן המאמר הקבלה טקסטואלית בין פרשת פקודי לבין פרשת משפטים, אשר תסייע בהבנת הקשר התוכני שבין ספר שמות, ספר ויקרא וספר במדבר. 
355 פרשת פקודי  בגדי הכהונה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע הקב"ה לא הראה למשה את בגדי הכהונה בהר סיני, כמו שהראה לו את שאר הכלים? מדוע השרשראות נעשו מזהב טהור ולא מזהב רגיל? התשובות לשתי השאלות קשורות זו בזו, וטמונות בהבנת השילוב שבין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה. 
356 פרשת פקודי  מדוע מסיימת התורה את ספר שמות בתיאור המסעות? ����� Word ����� html הרב חנוך וקסמן  עיון בפרשת תצווה מלמד כי קיים פער בין הציווי על בניית המשכן לבין בניינו בפועל. בפרשת תצווה מופיע ציווי על משיחת הכלים והקדשתם ועל משיחת הכוהנים והקדשתם, אך ביצועו של ציווי זה נדחה עד לספר ויקרא. האם פסוקי הסיום של ספר שמות מתארים את סיום הקמת המשכן ואת השראת השכינה בו, או שמא מטרתם ליצור הקבלה למעמד הר סיני? 
357 פרשת פקודי  על חלקים וחתיכות - ההוראות לבניית המשכן ����� Word הרב חנוך וקסמן  משה ממלא בדייקנות את כל ציוויי ה' בנוגע להקמת המשכן, מלבד אחד מהם: משיחת הכהנים וחינוכם ומשיחת המקדש. אולם למרות שאלו לא מבוצעים, ה' מקדש את המשכן על ידי הופעת כבודו בענן. עובדה זו בולטת עוד יותר על רקע קידוש המשכן בידי ה' המתרחש בשנית בספר ויקרא, בפרשת שמיני. בשיעור זה נסביר כיצד הדברים קשורים, ונראה כי הם משקפים שני אספקטים של המשכן. 
358 פרשת פקודי  האפוד ����� Word הרבנית שרון רימון   
359 פרשת פקודי  פרוכת הקודש ופרוכת המסך ����� Word הרב אמנון בזק  יש כמה הבדלים בין הציווי על בניית המשכן בפרשת תרומה לבין תיאור הביצוע בפרשות ויקהל ופקודי. בשיעור נעסוק בסתירות ובהבדלים שבין שני התיאורים של הפרוכת, ונראה כיצד הם קשורים לשני תפקידים שונים שלה. 
360   מילות פרידה ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מילות פרדה ותודה 

פרשה ויקרא

# ���������������
361 פרשת ויקרא  מנחת העומר ����� Word ����� html הרב צבי שלוה  מהן מהותה ומשמעותה של מנחת העומר? מדוע היא מופיעה שלא בהקשרה, בפרשת ויקרא? המאמר משווה בין מנחת העומר לבין המן, שאותו אכלו בני ישראל במדבר. 
362 פרשת ויקרא  תורת כהנים ותורת ישראל ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק במעמדו של האדם מישראל ביחס לעבודת הכוהנים בבית המקדש, על רקע הכפילות הקיימת בין פרשת ויקרא לבין פרשת צו. 
363 פרשת ויקרא  הקרבן ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  הקרבת הקרבנות איננה טקס טכני בלבד, אלא מקדמת את המטרה המרכזית של המשכן. המאמר עוסק בנקודה זו על פי מבנה פרשת ויקרא. 
364 פרשת ויקרא  החטאת והאשם ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר דן בעבירות שעליהם חייבים להביא חטאת או אשם, במשותף ובמייחד כל קבוצת עבירות. 
365 פרשת ויקרא  הקרבנות העולים והיורדים ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  גם החטאת וגם האשם הם, במידה מסויימת, קרבן עולה ויורד. בחטאת - סוג הקרבן נקבע לפי מעמדו של החוטא, ובאשם - לפי גילו. המאמר מנתח את ההבדלים הללו ואת תפקידם של החטאת והאשם. 
366 פרשת ויקרא  שאור, דבש והמזבח ����� Word ����� html הרב חנוך וקסמן  פירוט ארבעת סוגי המנחה הרגילים מסתיים באזהרה שלא להקריב שאור ודבש על המזבח. השיעור עוסק בחריגותו של איסור זה ובמשמעותו לאור משמעותם הסימבולית של המצה והחמץ בתורה בכלל. 
367 פרשת ויקרא  מבנה ספר ויקרא וחלוקתו ����� Word הרב תמיר גרנות  כיצד עלינו לחלק את הספר ולקבוע את מבנהו? השיעור מנסה להציע את חלוקתו של הספר ומבנהו על פי מבחנים פנימיים בלבד, ומתוך כך לקבוע את סדר הנושאים ומשמעותו. החלוקה מתבצעת על פי הקריטריונים הבאים: כל דיבור של ה' ייחשב כיחידה/פרק בפני עצמו. פתיחות כלליות או חתימות כלליות יגדירו יחידות גדולות יותר. מעבר מז'אנר אחד למשנהו, ייקבע סיום או התחלה של יחידה גדולה. יחידות בתוך הספר, שאינם חלק מרצף הדיבורים ההלכתיים, יהוו גם הם קריטריון לקביעת היחידות הגדולות יותר של הספר. נשים לב גם לנמענים של הדיבור. 
368 פרשת ויקרא  קרבן המנחה ����� Word הרב יונתן גרוסמן  בין שני קרבנות הנדבה המובאים מהבהמה - העולה והשלמים - מביאה התורה את דיני קרבן המנחה. מה אופיו של קרבן המנחה. מה הקשר בינו לבין קרבן העולה, ומהם ההבדלים בין שניהם? 
369 פרשת ויקרא  מלח ברית אלוקיך' ����� Word הרבנית שרון רימון   
370 פרשת ויקרא  קרבן עולה ויורד ����� Word הרב יהודה ראק  השיעור יעסוק ב'קרבן עולה ויורד', דהיינו הקרבן המובא על שבועת העדות, טומאת מקדש וקודשיו בשוגג ושבועת ביטוי, והמשתנה בהתאם למעמדו הכלכלי של החוטא. בשיעור נעלה מספר קשיים הנוגעים לקרבן זה, ונפתור אותם על ידי מציאת המכנה המשותף של החטאים בגינם מובא הקרבן - העיקר בחטאים הללו הוא כוונת הלב, ולא מעשה החטא. 
371 פרשת ויקרא  בין קרבנות נדבה לקרבנות חובה ����� Word הרב אלחנן סמט   
372 פרשת ויקרא  הקטרה ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
373 פרשת צו  זמן אכילת שלמים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  זמן אכילת שלמי התודה הוא יום ולילה, בעוד זמן אכילת שאר השלמים הוא שני לילות והיום שביניהם. מהו טעמו של ההבדל? מה משמעותו של קרבן השלמים? 
374 פרשת צו  פרשת צו מול פרשת ויקרא ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע התורה חוזרת שוב על דיני הקרבנות בפרשת צו, והלא הם כבר הוזכרו בפרשת ויקרא? מדוע סדר הקרבנות בפרשתנו שונה מהסדר שבפרשת ויקרא? מה משמעות הפתיחה: "זאת התורה"? 
375 פרשת צו  מנחת חינוך ומנחת חביתין ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  משפט הכתובים, נראה שהפרשה העוסקת במנחת החינוך ובמנחת החביתין עוסקת בעצם רק במנחה אחת. בשל סתירות בפרשה זו, למדו חז"ל שהתורה מצווה על שתי מנחות שונות. המאמר סוקר את שיטות המפרשים השונות בהבנת פשוטו של המקרא. 
376 פרשת צו  בין פרשת צו לפרשת ויקרא ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  ישנם מספר הבדלים בין תיאור הקרבנות בפרשתינו לבין תיאורם בפרשת ויקרא: סדר הקרבנות, הדינים המוזכרים ועוד. המאמר עוסק בהבדל המהותי שבין שתי הפרשיות: פרשת ויקרא מתארת את דיני הקרבנות מנקודת מבטו של מביא הקרבן, ואילו פרשת צו מתארת אותם מנקודת מבטו של הכהן המקריב. 
377 פרשת צו  רציפות ותמורה במשכן ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בניגוד לפרשות החטאת, האשם והשלמים, אחרי הכותרת "זאת תורת העולה" התורה אינה מפרטת את פרטי קרבן העולה, אלא דנה (פעמיים) בפינוי המזבח מהדשן שעליו ובאש התמיד שעל המזבח. לדעת רש"י, יש הבדל בין פינוי הדשן מהמזבח לבין תרומת הדשן, אך בפשוטו של מקרא נראה שהיה רק פינוי אחד של הדשן. בפרשיית "תורת העולה", התורה רומזת לכך שבמקביל לכוהנים האוכלים חלק מהקרבנות האחרים, אש המזבח זוכה 'לאכול' את קרבן העולה. 
378 פרשת צו  חזון ומעשה ����� Word ����� html הרב ברוך קץ  הבדלים בין פרשיות ויקהל- פקודי לתרומה - תצוה שההסבר להם הוא שמשה רואה את התמונה השלמה עם תכליתו של כל כלי ואילו עושי המלאכה אינם רואים את כל התמונה הכללית. זה ההסבר גם להבדלים בין פרשיות תצוה וצו בשבעת ימי המילואים: בזמן הזיית הדם ובפר החטאת. ההבדל הוא בין הצד הרעיוני והצד המעשי, בין חזון להגשמתו. 
379 פרשת צו  חמץ ומצה בפסח, בשבועות ובקרבנות הלחם ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  המאמר עומד על מהותם של החמץ והמצה. הוא סוקר את כל המקומות שבהם יש חמץ, מצה או שניהם בתורה: פסח, שתי הלחם, מנחה, תודה, קרבן המילואים, נזיר, מנחת חינוך ואיסור חמץ על המזבח. החמץ הוא הגעה לתכלית התהליך מייצג עושר ושובע ואילו המצה, לחם העני, היא עצירת תהליך זה. הגאולה של פסח הייתה תהליך מתמשך וקשה ולא כל כך מהר הגיעו אל העושר והרווחה שבסוף ולכן החמץ אסור. ממחרת השבת - ממחרת יום טוב ולא שבת בראשית, מתחילה ספירה של 50 יום עד להגעה לחמץ של הביכורים המסמל את סיום תהליך הגאולה ממצרים, הוא מבטא את הישיבה בארץ ישראל. יציאת מצרים מהווה נקודת מוצא למהלך כפול: מטרתו מצד אחד מתן תורה ומצד שני מתן הארץ ושני התהליכים מגיעים לתכליתם בחג השבועות.  
380 פרשת צו  תורה וממלכת כוהנים ����� Word הרב חנוך וקסמן  מדוע לא הובאו דיני הקרבנות כולם בקובץ אחד? מה כוונת התורה בהצגת שתי רשימות נפרדות של דינים אלו: הרשימה שבפרשת ויקרא וזו שבפרשת צו? ומדוע שונה סדרן של שתי הרשימות? על מהותן השונה בתכלית של שתי הרשימות - "תורת ישראל" שבפרשת ויקרא ו"תורת הכוהנים" שבפרשת צו - בשיעור שלפנינו. 
381 פרשת צו  דין פיגול בפשוטו של מקרא ובמדרש ההלכה ����� Word הרב אמנון בזק  פרשנות חז"ל לדין פיגול שונה מפשוטו של מקרא; בשיעור זה נראה מהו מקור הסמכות של חז"ל לעשות כן, ונראה שמטרת הפרשנות הזו היא להדגיש את חשיבות הפן הרוחני של הקרבנות על פני הפן הפיזי שלהם. 
382 פרשת צו  תורה וממלכת כוהנים ����� Word ����� html הרב חנוך וקסמן  מדוע לא הובאו דיני הקרבנות כולם בקובץ אחד? מה כוונת התורה בהצגת שתי רשימות נפרדות של דינים אלו: הרשימה שבפרשת ויקרא וזו שבפרשת צו? ומדוע שונה סדרן של שתי הרשימות? על מהותן השונה בתכלית של שתי הרשימות - "תורת ישראל" שבפרשת ויקרא ו"תורת הכוהנים" שבפרשת צו - בשיעור שלפנינו. 
383 פרשת צו  איסורי הדם בספר ויקרא ����� Word הרב תמיר גרנות  מדוע יש לחזור על איסור אכילת הדם שלוש פעמים בספר ויקרא ועוד פעמיים בספר דברים? למה יש הבדל בין האיזכורים השונים של המצווה בספר ויקרא, בכל הנוגע לקשר בין איסור אכילת הדם לאיסור אכילת חלב? בכל המקומות איסור הדם מוזכר בקשר להקרבת קרבנות, וגם הפסוקים מצביעים על הזיקה בין מעמדו של הדם כמכפר לבין איסור אכילתו, אולם, דיוק בפסוקים יראה שאיסור הדם נזכר דווקא בהקשר של קרבן שלמים. איך אפשר להבין זאת? מהו טעם האיסור של אכילת הדם? האם מותר לאכול דם חיה? מה הקשר בין איסור חֵלֶב לבין איסור דם? 
384 פרשת צו  "יודו לה' חסדו" ����� Word הרבנית שרון רימון   
385 פרשת צו  תורות הקורבנות ����� Word הרב יהודה ראק  בפרשת צו מופיעה החטיבה השנייה של דיני הקרבנות בספר ויקרא. קושי מרכזי אחד בחטיבה זו הוא מציאת המאפיין המיוחד של פרשה זו מול פרשת ויקרא, במיוחד לאור העובדה שחלק מן הדינים מופיעים בשתי הפרשות, וחלק לא. קושי שני הוא הבלבול שיוצרת חתימת החטיבה בשאלת הזמן והמקום של אמירתה. המפתח לפתרון הקשיים הוא ההבנה כי יש כאן עריכה מיוחדת שהתורה עשתה, במסגרתה יש כאן חריגה מהרצף הכרונולוגי של ספר ויקרא.  
386 פרשת שמיני  היום השמיני וחטא נדב ואביהו ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מה היה חטאם של נדב ואביהו? מאמר זה מציע הסבר הקשור לתפקידם של הכוהנים ולמעמדם של ישראל ביחס להשראת השכינה. 
387 פרשת שמיני  דיני בעלי החיים: הטמא והטהור ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  כאשר בוחנים את מבנה הפרק, נראה שהתורה מערבבת בין איסורי האכילה לבין ענייני הטומאה. האם יש קשר בין איסורי האכילה לבין הטומאות? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע הרמיזות הספרותיות שבפרק. 
388 פרשת שמיני  שבעת ימי המילואים והיום השמיני ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  לכאורה, סיפור שבעת ימי המילואים היה צריך להופיע בחומש שמות. ממיקומו בספר ויקרא, ניתן ללמוד פרטים חשובים על תפקיד המשכן. מה ההבדל בין שבעת ימי המילואים לבין יום השמיני? מהו הקשר בין היום השמיני לבין יום הכיפורים ושבועות? 
389 פרשת שמיני  בין החיה הנאכלת לבין החיה אשר לא תאכל ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה משמעותו של סדר החיות האסורות באכילה? מה דינם של חיות שאיסורם לא הוזכר במפורש, אבל אין להם סימני טהרה? מה דינו של בשר אדם? מדוע לא נזכר דינו בתורה במפורש? 
390 פרשת שמיני  חטאם של בני אהרן ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע חטאו נדב ואביהו דווקא ביום השמיני לימי המילואים? נראה, חטאם נבע מטעות בהבנת מעמדם. לכהן הגדול יש אופי כפול: כהן גדול וכהן משוח. בני אהרון היו כהנים הדיוטות, אבל הם נמשחו. עובדה זו - היא שגרמה לטעותם של נדב ואביהו. 
391 פרשת שמיני  היום השמיני - ההפתעה שבגילוי ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  למרבה הפלא, בציווי על ימי המילואים שבספר שמות - היום השמיני אינו נזכר כלל. השיעור בוחן את היחס שבין שבעת ימי המילואים הראשונים לבין היום השמיני לאור מבנים אחרים של 'שבעה ושמונה' בספר ויקרא. נראה, שכוונת התורה לרמוז לכך שבספר שמות - לא היה הכרח שהיום השמיני אכן יתרחש, וממילא לא ניתן היה לצוות עליו. התגלות שכינה היא תמיד אירוע המתרחש באופן לא-צפוי, ואי אפשר לחזותו מראש. 
392 פרשת שמיני  "איש מחתתו" - מות נדב ואביהוא ����� Word ����� html הרב חנוך וקסמן  מדוע מתו נדב ואביהוא? בניגוד לעמימות שבסיפור המקראי, מדרש ויקרא רבה מציע שנים-עשר הסברים לשאלה זו, אך אריכות זו רק מחדדת את הקושי שבכתובים. בשיעור ננסה לעמוד על מהות החטא לאור מאורעות היום השמיני כולו ועל משמעותו להבנת עניינה של הכהונה בכלל. 
393 פרשת שמיני  גילוי כבוד ה' על המזבח ומות נדב ואביהוא ����� Word הרב תמיר גרנות  מהי משמעות מותם של נדב ואביהוא? נראה שאין פרופורציה בין החטא לבין העונש. האם אכן מדובר בעונש, או שמא בתאונה? אם היתה זו תאונה, מה גרם לה לקרות?  
394 פרשת שמיני  תחושות ותגובות אחרי מות ����� Word הרבנית שרון רימון   
395 פרשת שמיני  איסורי הטומאה בתורה ����� Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה נעסוק בסתירה לכאורה בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה בשאלה האם יש איסור להטמא: בפרשתנו (ובעוד מקומות בתורה) משמע במפורש שיש איסור כזה, אך בהלכה אין כל איסור להטמא או חובה לטמא להטהר, אלא שאדם רשאי לגשת אל הקודש רק בעודו טהור. הפתרון לסתירה הוא ההבנה שבעקבות הקמת המשכן מחנה ישראל עצמו היה קדוש בקדושת מקדש ברמה מסויימת, אך לאחר הכניסה לארץ קדושה זו קיימת רק בתחומי המקדש 
396 פרשת שמיני  "וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי" – יכול בראש חודש?! המחלוקת על תאריכם של שבעת ימי המילואים והיום השמיני ����� Word הרב אלחנן סמט   
397 פרשת שמיני  חטא נדב ואביהוא ופרשת איסורי האכילה ����� Word הרב אמנון בזק  לאחר פרשת חטאם ומותם של נדב ואביהוא באה פרשת מאכלות אסורות. האם יש קשר בין הדברים? מהי הדרך למצוא את האיזון הנכון בעבודת ה' על פי פרשתנו? 
398 פרשת שמיני  דרוש דרש ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
399 פרשת תזריע  חיוב נשים בטבילה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  בחינה מדוקדקת של פרשיות הטהרה מגלה שהתורה אינה מצווה לעולם על נשים לטבול. מהו פשר עובדה מפתיעה זו? 
400 פרשת תזריע  טומאת יולדת ומילה לשמונה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  עיונים במיקומה של פרשת טומאת היולדת, בטעם המילה דווקא ביום השמיני ובקשר שבין שניהם. 
401 פרשת תזריע  משמעותו המקראית של המספר שמונה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  המאמר בוחן את משמעותו של המספר שמונה במקרא. בחינה זו נעשית על רקע ברית המילה, טהרתו של המצורע, היום השמיני למילואים ושמיני עצרת. למסקנה, המספר שבע מייצג את הטבע, והמספר שמונה - את מה שמעבר לטבע. 
402 פרשת תזריע  טהרת המצורע ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  התורה מצווה לשלח את כל הטמאים מהמחנה, אבל בפרשתינו נאמר ציווי זה רק לגבי המצורע, מדוע? מה המיוחד בטהרתו של המצורע? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח תהליך טהרתם של כל הטמאים. 
403 פרשת תזריע  הסגר המצורע ����� Word ����� html הרב יוסי סלוטניק  האם אדם המוסגר שבעת ימים כי אין סימני הצרעת ברורים הוא טמא למרות שספק אם יש לו צרעת או שהוא טמא כמצורע בדרגה חמורה פחות? 
404 פרשת תזריע  טומאת יולדת וקרבנה ����� Word הרבנית שרון רימון   
405 פרשיות תזריע-מצורע  אדם המתאבל על עצמו ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  המאמר בוחן את תהליך הטומאה של המצורע ואת תהליך טהרתו. המצורע נוהג במנהגי אבלות כי הוא מתאבל על עצמו לאחר שהוא "קובר" עצמו בישיבה בדד מחוץ למחנה. תהליך טהרתו מזכיר את הטהרותו של טמא מת. אך היטהרותו וחזרתו אל המחנה מתאפשרת על ידי טקס מעבר ממוות לחיים והוולדות מחדש. 
406 פרשיות תזריע-מצורע  טעמי טומאת הצרעת ושאר טומאות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה מלמד אותנו המבנה של פרשת הצרעת? מהי הצרעת? מה המשמעות של טומאת הצרעת? המאמר דן בשאלות אלו על רקע הדיון בשאלת משמעות כל הטומאות שבתורה, ובפרט - טומאת הצרעת. 
407 פרשיות תזריע-מצורע  האדם, הבגד והבית ����� Word הרב אמנון בזק  באמצע הלכות נגעי האדם, בין דיני טומאת האדם בצרעת לבין דיני טהרתו ממנה, מופיעה לפתע פרשיית נגעי הבגדים. מדוע? מהו פשר הדבר? ניתן להציע לכך שני כיוונים: האחד עוסק בקשר שבין האדם לבין בגדיו, והשני מתמקד באופי הגורמים להופעת הצרעת.  
408 פרשיות תזריע-מצורע  על מעמד הטומאה והטהרה בתורה ����� Word הרב תמיר גרנות  מהי גישתו של הרמב"ם למערכת דיני הטומאה והטהרה? ומה משמעותה ההגותית והקיומית? האם יש מתאם בין שיטת הרמב"ם בטעמי המצוות לתפיסתו ההלכתית בכל הנוגע לטומאה וטהרה? האם יש אלטרנטיבה לתפישת הרמב"ם?  
409 פרשיות תזריע-מצורע  תפקיד הצרעת ����� Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה נעסוק במשמעות הצרעת לאור הופעתה במקרא, ונראה כי מטרת הצרעת היא חיזוק מעמדו של נציג ה' - הנביא או הכהן. 
410 פרשיות תזריע-מצורע  דיני הטומאה והטהרה בספר ויקרא ­– סדר הפרשיות והמבנה הפנימי של כל אחת ����� Word הרב אלחנן סמט   
411 פרשיות תזריע-מצורע  טהרת המצורע ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
412 פרשת מצורע  הטבילה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בתהליכי הטהרה של הטמאים השונים, ובעיקר בתפקידה של הטבילה - המופיעה גם במקומות שאין בהם טומאה. 
413 פרשת מצורע  על מוות ועל טומאה ����� Word ����� html הרב חנוך וקסמן  מדוע קטעה התורה את הרצף הסיפורי העובר ממות בני אהרן לדיני הכניסה אל הקודש, והפרידה ביניהם בדיני הטומאה והטהרה? מדוע נסמכו דיני המצורע למות נדב ואביהו? ייתכן שהתשובה לשאלה זו נעוצה באקסקלוסיביות ההלכתית ההדדית של מושגי הקדושה והטומאה ובזיקה שבין טומאה ובין מוות. 
414 פרשת מצורע  צרעת הבית ����� Word הרבנית שרון רימון   
415 פרשת מצורע  בין מצורע לטמא מת ����� Word הרב אמנון בזק  קווי דמיון רבים נמתחים בין תהליך ההיטהרות של מצורע לבין טהרת טמא מת. דמיון זה – מה טיבו? ומה משמעותם של ההבדלים הבולטים שקיימים בכל זאת בין שני התהליכים? 
416 פרשת אחרי מות  דם ורצח בעלי חיים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מהו יחסה של התורה לאכילת בשר? המאמר עוסק בשאלה זו תוך עיון באיסור שחוטי חוץ, באיסור אכילת דם וחלב, ובציווי על כיסוי הדם בחיה ובעוף. 
417 פרשת אחרי מות  עבודת יום הכיפורים וספר בראשית ����� Word ����� html ??  מה פשר השעיר שנשלח לעזאזל? מהו הקשר בין שעיר זה לבין פרשת שחוטי חוץ, המובאת בסמוך? 
418 פרשת אחרי מות  מה בין כרת לבין מיתה בידי שמים? ����� Word ����� html הרב יצחק גוטמן  מה ההבדל בין עונש הכרת לבין עונש המיתה בידי שמיים? המאמר דן בשיטות הראשונים השונות העוסקות בשאלה זו. 
419 פרשת אחרי מות  המאבק בין טוב לרע בעבודת יום הכיפורים ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  בתחילת חומש ויקרא מפרטת התורה איזה קרבן צריך האדם להביא על כל חטא. לאור זאת - מדוע בכלל נצרכת עבודת יום הכיפורים? הרי האדם כבר הביא קרבן כדי לכפר על עוונו? התשובה לשאלה זו טמונה בעובדה שהחטא לא רק מחייב אלא גם מטמא, וטומאה זו מועברת רק ביום כיפור. 
420 פרשת אחרי מות  בזאת יבא אהרן אל הקודש ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  מה טיבה של כניסתו של אהרן אל הקודש ביום הכיפורים? עיון בפירוש הגר''א לפרשה זו. 
421 פרשת אחרי מות  טעמם של איסורי העריות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  כבר בחז"ל ובראשונים מצאנו מחלוקת בטעמו של איסור גילוי עריות: האם הוא נחשב לחוק או למשפט. המאמר דן בשיטות המגדירות את איסור גילוי העריות כמשפט, ומביא טעמים שונים לאיסור זה. 
422 פרשת אחרי מות  פרשת העריות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בניתוח פרשת העריות: סדר האיסורים, מבנה הפרשה, הנשים הכלולות בה ואלו שאינן כלולות בה, וחלות האיסור על האישה. 
423 פרשת אחרי מות  בגדי הלבן בעבודת יום הכיפורים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע לובש הכהן הגדול בגדי לבן ("בגדי בד") בעבודת יום הכיפורים? הרמב"ן הסביר שהדבר מסמל מעלה מיוחדת של הכהן הגדול ביום זה, אולם השוואה למקומות אחרים שבהם נדרש הכהן ללבוש בגדי בד(תרומת הדשן ומכנסי הכהן) מלמדת שבגדי הבד מסמלים דווקא ירידה ממעלתו הרגילה של הכהן. נראה, שיום הכיפורים (במקביל ליום השמיני למילואים) הוא יום של 'התחלה מחדש'. הכהן, ביחד עם המקדש כולו, חוזר למצבו שלפני לבישת הבגדים, כדי שיוכל לשוב וללבוש את בגדי הקודש בטהרה ובקדושה. 
424 פרשת אחרי מות  "אחרי מות שני בני אהרן" - מיתת בני אהרן ועבודת יום הכיפורים - המקשר והמפריד ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  בפתח פרשת עבודת יום הכיפורים קושרת התורה קשר של קיימא בין הציווי על עבודה זו ובין מיתת בני אהרן: "וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן". אנו נבחן קשר זה לאור חטאם של בני אהרן ולאור חטא העגל, על מנת להשיג הבנה מעמיקה יותר של משמעות יום הכיפורים ועבודתו - של משמעות העמידה לפני ה'. 
425 פרשת אחרי מות  לפני ה' תטהרו ����� Word הרב תמיר גרנות  המשנה אומרת שאין כפרה ללא תשובה. לכאורה, הדברים ברורים: איך ייתכן שהחטא יימחק, אם אדם לא עזבו עזיבה מוחלטת עד כדי כך שלא ישוב ויחטא? ישנם תנאים שחולקים על הבנה פשוטה זו. מהי שיטתם? מהם ההבדלים בין סדר עבודת יום הכיפורים במקדש כפי שהוא מתואר בתורה, וכפי שהוא מתואר במשנה? מה משמעותו וייעודו של סדר העבודה? מה היחס בין כפרה לבין כניסה ועמידה לפני הקב"ה? מה מטרת הקטרת הקטורת ביום הכיפורים, ומהו ההבדל בינה לבין הקטרת הקטורת בשאר ימות השנה? מדוע מצווה הכהן הגדול ללבוש ביום הכיפורים בגדי בד בלבד? מה משמעות הטבילה של הכהן לפני ה', באוהל מועד? 
426 פרשת אחרי מות  העריות והארץ, הטומאה והקדושה ����� Word הרבנית שרון רימון   
427 פרשת אחרי מות  כניסת הכוהן הגדול לקודש הקודשים ����� Word הרב אמנון בזק  אחרי מות בני אהרן הצטווה אהרן שלא להיכנס לקודש הקודשים "בכל עת". האם הציווי בא למעט כל כניסה, לבד מיום הכיפורים, או שמא מותר לכוהן הגדול להיכנס גם בזמן אחר, ובלבד שיעשה כסדר העבודה האמור בפרשה? מה ההבדל בין שתי הגישות בשאלת הקשר בין סדר העבודה הזה ובין חטאם של נדב ואביהוא? 
428 פרשיות אחרי מות-קדושים  ואשה אל אחותה לא תקח ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר דן בהסבר האיסור של שתי אחיות, כולל הסברים של כתות שפרשו מהיהדות. המאמר גם דן בסיבת האיסור, ובהסבר מעשהו של יעקב, שנשא שתי אחיות. 
429 פרשיות אחרי מות-קדושים  ההקשר הסיפורי של סדר העבודה ����� Word הרב יהודה ראק  פרשיית 'סדר העבודה' היא לכאורה פרשייה הלכתית קלאסית המנותקת מהקשר סיפורי. אולם, קיימים בפרשה מספר קשיים, שרק ביאור הפרשייה על רקע הקשרה הסיפורי - מותם של נדב ואביהוא - מיישבם. 
430 פרשיות אחרי מות-קדושים  "דָּם שָׁפָךְ" – "וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ" יחס התורה להריגת בעלי חיים לצורך אכילת בשרם ����� Word הרב אלחנן סמט   
431 פרשיות אחרי מות-קדושים  חוקת הקודש ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
432 פרשת קדושים  קדושים תהיו - "רוב גופי תורה תלויים בה" ����� Word ����� html הרב ראובן טרגין  תחילת פרשת קדושים מעלה מספר תמיהות: מהו הבסיס לסדרם של פרקי הפרשה? מה ההיגיון העומד מאחורי סדר הציוויים? מדוע בא פרק י"ט בין פרקים י"ח וכ', למרות ששניהם עוסקים באותו נושא? בשאלות אלו עוסק המאמר, באמצעות הבנת המבנה של פרק י"ט. 
433 פרשת קדושים  ולפני עור לא תתן מכשל ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  עיון מדוקדק בהבנתם המטפורית של חז"ל ושל הראשונים את הפסוק "ולפני עיוור לא תתן מכשול", על רקע דיון עקרוני בהבנה מטפורית במקרא. 
434 פרשת קדושים  פרשת קדושים מול אחרי מות ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע חוזרת התורה בפרשת קדושים על הציוויים שנאמרו כבר בפרשת אחרי מות? ישנם כמה הבדלים קטנים, המסבירים חזרה זו. 
435 פרשת קדושים  ה"יום" ההלכתי ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  האם היממה מתחילה מהלילה או מהיום? בתורה נראה ששתי האפשרויות נכונות. המאמר עוסק בנקודה זו, ומסביר על פיה את ציוויי קרבן הפסח השונים. 
436 פרשת קדושים  פרשת העריות הכפולה ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  לשם מה כפלה התורה את פרשת איסורי העריות? השיעור דן בשייכותן של שתי פרשיות העריות לשתי מערכות שונות - מערכת פרשיות הטומאה והטהרה ומערכת פרשיות הקודש והחול - עומד על משמעותה של הבחנה זאת ומסביר לאורה הבדלי תוכן וניסוח שיש בין שתי הפרשיות. 
437 פרשת קדושים  "ערלה" ו"ראשית" ����� Word הרבנית שרון רימון   
438 פרשת אמור  שתי בחינות בחג הסוכות ����� Word ����� html הרב אברהם שאמע  התורה חותמת את פרשת המועדות פעמיים. מדוע מופיעה חתימה כפולה זו? 
439 פרשת אמור  פרשת אמור ����� Word ����� html יעקב דון  בתוך פרשיות של חוקים ומשפטים, הוראות והנהגות, מופיעה פתאום פרשת המקלל, השונה באופייה מהפרשיות שלפניה ושלאחריה. המאמר עוסק בסמיכות הפרשיות שבין פרשת המקלל לפרשיות שלפניה. 
440 פרשת אמור  ממחרת השבת ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  כידוע, חז"ל דרשו את הביטוי "ממחרת השבת" כמתייחס למחרת יו"ט הראשון של פסח. המאמר בוחן דרשה זו לאור כפילות פרשת המועדות ולאור לוח השנה הכפול של העם היהודי. 
441 פרשת אמור  זמן קדוש ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בפרשתינו, מתוודעים אנו לחידוש חשוב: ישנם זמנים קדושים. המאמר עוסק בחידוש זה, ובהבהרת הבדל שבין השבת לבין שאר הימים הטובים. 
442 פרשת אמור  יום הכיפורים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מהו "מקרא קודש"? מדוע פרשיית יום הכיפורים שבפרשת המועדות כתובה בצורה כפולה? מהו היחס בין יום הכיפורים במשכן לבין יום הכיפורים בגבולין? מהו הקשר בין יום הכיפורים לבין חג השבועות? 
443 פרשת אמור  ממחרת השבת ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  עיון ודיון בשיטת רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי בפירוש הפסוק "ממחרת השבת", שיוחס ע"י חז"ל, כידוע, למחרת יו"ט הראשון של פסח. 
444 פרשת אמור  החגים בתורה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  בחלקו הראשון, סוקר המאמר את הופעת החגים בתורה. בחלקו השני, הוא עוסק בתיארוך הכפול - השמשי והירחי - של החגים, ובמשמעות שני התיארוכים הללו. 
445 פרשת אמור  פרשת המועדות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  פרשת המועדות מעלה מספר שאלות: מה הקשר בין השבת לבין המועדות? מדוע מזכירה התורה באמצע פרשת המועדות את מצוות הפאה והלקט? מה פשר הסיכום הכפול בחג הסוכות? המאמר דן בשאלות אלו על רקע דיון במבנה הפרשה, ובאמצעות חלוקתה לשתי מחציות מקבילות. 
446 פרשת אמור  פרשת המקלל ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע בחרה התורה לשזור את פרשת המקלל עם פרשה העוסקת בדיני נזיקין? את מי בדיוק קילל המקלל? מה הקשר בין פרשת המקלל לבין הפרשה שלפניה ושאחריה? המאמר עוסק בניתוח פרשת המקלל, תוך השוואתה לפרשת הכאת המצרי על ידי משה. 
447 פרשת אמור  מרחב וזמן ����� Word ����� html הרב חנוך וקסמן  מה עניינה של פרשת המועדות באמצע פרשת אמור, לאחר דיני הכוהנים, הקדושה והמומים? מה עניינם של החגים, המופיעים בחומשים שמות, במדבר ודברים כקשורים למערכת היחסים ההיסטורית בין הקב"ה וישראל, לספר ויקרא? השיעור דן בביאורם של אבן-עזרא ורמב"ן, הרואה את עיקרה של פרשת המועדות בקרבנות החגים, ומציע גישה אחרת, לפיה הלוז של פרשת המועדות הוא התגלות ה' והמפגש עמו במימד הזמן - מפגש המשלים את ההיוועדות עם ה' במשכן, דהיינו בקדושת המקום. 
448 פרשת אמור  פרשת המקלל ����� Word הרב אמנון בזק  פרשת המקלל מעלה מספר תמיהות: מדוע התורה קוטעת רצף של מצוות ודינים על ידי פרשייה זו, וממשיכה לאחר מכן שוב פעם ברצף של מצוות ודינים? מדוע נכללים בפרשה זו, בלי שום קשר לכאורה, דיני נזקים וחבלות? התשובה לבעיות אלו נעוצה בהדגשה של התורה כי המקלל היה 'בן איש מצרי', ובקדושתם המיוחדת של ישראל. 
449 פרשת אמור  בכל מושבותיכם ����� Word הרב תמיר גרנות  מהי מטרת פרשיית המועדות המופיעה בפרשת אמור? למה יש מצוות שנזכרו כבר ומופיעות כאן שוב, ולעומת זאת יש מצוות שלא מצאו את מקומן במקום אחר אלא כאן? הביטוי "בכל מושבותיכם" מופיע פעמים רבות בפרשה זואך לא הרבה בשאר התורה. למה לא נזכר הביטוי "בכל מושבותיכם" ברוב מצוות התורה? ואם מיותר לומר שכל חוק ומצווה תקפים בכל מקום, למה יש צורך לומר "בכל מושבותיכם" במקומות ספורים דווקא, מה שיכול ללמד בטעות שבשאר המקומות אין דין כזה? ואם אכן יש כאן ביטוי שיש לו קשר מיוחד למועדות, למה הוא לא מופיע ביום הזכרון ובחג הסוכות?  
450 פרשת אמור  יחס התורה לשחיטת בעלי חיים ����� Word הרבנית שרון רימון   
451 פרשת אמור  מהי קדושה? ����� Word הרב יהודה עמיטל   
452 פרשת אמור  פרשת המועדות ����� Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה ננתח את פרק כ"ג של ספק ויקרא - 'פרשת המועדות' - מבחינה מבנית ותוכנית, ונראה כי יש שתי מגמות שונות, דהיינו שתי 'בחינות', בקביעת המועדות: האחת היא קידוש המועדים באמצעות הקרבת קרבנות לה', והשנייה היא יצירת קדושת הזמנים על ידי בני ישראל. 
453 פרשת אמור  "לְנֶפֶשׁ לֹא יִטַּמָּא" – האיסור וטעמו, כחלק מן הציוויים על הכהנים בפרשתנו (פרקים כ"א-כ"ב) ����� Word הרב אלחנן סמט   
454 פרשת אמור  פרשת אמור ����� Word הרב מאיר שפיגלמן      ��� ������ ������� 
455 פרשת בהר  פרשת בהר ופרשת בחוקותי ����� Word ����� html ??  האם יש קשר בין פרשת בהר לבין פרשת בחוקותי? 
456 פרשת בהר  פרשת בהר ����� Word ����� html הרב זאב ויטמן  מתי נאמרה פרשת בהר? 
457 פרשת בהר  עבד עברי - אחד או שניים? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  ההבדלים הרבים בין דיני עבד בפרשת משפטים לבין דיני עבד בפרשתנו מעלים את השאלה: האם מדובר על אותו סוג של עבד, או שאלו הם שני סוגים שונים? אם אכן שני סוגים של עבד לפנינו - מהו טעם ההבדלים שביניהם? 
458 פרשת בהר  מיקומה של פרשת בהר ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע ציוויים שנאמרו בהר סיני מופיעים רק בסוף ספר ויקרא? המאמר עוסק בשאלה זו, ומציע מבנה כיאסטי העוטף את ספר ויקרא ואת רובו של ספר שמות. 
459 פרשת בהר  היובל והשמיטה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מפשטי המקראות נראה שדיני השמיטה והיובל דומים, אך בעצם הטעמים העומדים ביסוד הדינים הללו - שונים. החלוקה בין היובל לבין השמיטה מסבירה גם את דיניהם השונים וגם את צורת הספירה הייחודית של כל אחד מהם. 
460 פרשת בהר  השבת והמשכן ����� Word הרב חנוך וקסמן  פרשת בהר מאירה באור חדש את מצוות שנת השמיטה, בקשרה אותה באמצעים ספרותיים מובהקים למצוַת השבת. מה משמעות הקשר הזה, ומדוע הוא מוצג לראשונה דווקא בספר ויקרא? השיעור ממשיך את רעיונות קדושת המקום וקדושת הזמן שנידונו בשיעור הקודם, עומד על על משמעותו של יסוד קדושת הזמן בחלקו האחרון של הספר ועל שילובם של שני סוגי הקדושה במצוות השמיטה ובתוכחה שבפרשת בחוקותי. 
461 פרשת בהר  הגלות, שממת הארץ ושביתתה ����� Word הרבנית שרון רימון   
462 פרשת בהר  בין הפרטים והכללים ����� Word הרב יהודה עמיטל   
463 פרשת בהר  זווית הראייה הייחודית של פרשת בהר ����� Word הרב אמנון בזק  מה עניין שמיטה אצל הר סיני? בשיעור נעסוק בזווית הראייה הייחודית של פרשת בהר, הניכרת בדרך שהיא מבארת כמה וכמה מצוות, השונה מתפיסתן של מצוות אלו במקומות אחרים בתורה. 
464 פרשת בהר  פרשת בהר ����� Word הרב מאיר שפיגלמן      ��� ������ ������� 
465 פרשיות בהר-בחוקותי  בעלותם של אדם ואלוקיו ����� Word ����� html הרב ראובן טרגין  מה פשר מיקומן של פרשיות בהר ובחוקותי? מה מייחד את העניינים הנידונים בהן? המאמר טוען, שפרשיות אלו עוסקות בעניינים המדגישים את ההגבלה של בעלות ה' על בעלות האדם. 
466 פרשיות בהר-בחוקותי  ברית בחוקותי ומצוַת השמיטה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע הפרשה פותחת בציון מקום אמירת הדברים ("בהר סיני")? מדוע הציוויים שבפרשתנו - ובעיקר מצוות השמיטה והיובל - נזכרו דווקא בסוף חומש ויקרא? 
467 פרשיות בהר-בחוקותי  'נספח אחרון' למעמד הר סיני ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  ניתן להביא ראיות רבות לכך שהברכות והקללות מתייחסות באופן ישיר למצוות השמיטה והיובל: סמיכות הפרשיות, המספר שבע החוזר בפרשיית הקללות, הקשר בין הגלות לבין ריצוי שנות השמיטה שישראל לא שמרו, הקבלות לשוניות שונות ומועד אמירת פרשות בהר ובחוקותי - במעמד הר סיני. מתי נצטוו ישראל במצוות אלו? נראה, שמצוות השמיטה והיובל ופרשת הברכות והקללות הם "ספר הברית", שקרא משה באוזני העם במהלך ברית האגנות שנכרתה בהר סיני. פרשת בחוקותי, אם כן, מכילה את הסנקציות המובנות בברית סיני, במקביל לתפקיד פרשת התוכחה שבכי-תבוא בברית ערבות מואב. 
468 פרשיות בהר-בחוקותי  סיום מרומם לספר ויקרא ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם פרשיות בהו ובחוקותי הן פרשה אחת או שתי פרשיות? "מה עניין שמיטה להר סיני" - מדוע באמת נזכר הר סיני בפתיחת פרשת בהר? מדוע נבחרו דווקא פרשיות אלו לסיים את ספר ויקרא? מה הקשר בין הברכות והקללות לבין מצוות השמיטה והיובל? 
469 פרשיות בהר-בחוקותי  ארבע מצוות הספירה שבתורה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם דיניהם של כל מצוות הספירה שווים? האם זבה צריכה לספור את ימיה כמו ספירת העומר? אם לא - מדוע לא? מהי המשמעות של ספירת העומר? מדוע אין בתורה תאריך לחג השבועות? 
470 פרשיות בהר-בחוקותי  ושכנתי בתוכם- חלק ב' ����� Word הרב תמיר גרנות  נראה כי הברית המוזכרת בסוף פרשת בחוקותי, איננה במקומה. על איזו ברית מדובר? נראה שכל הפרשה מדברת על השלב של הר סיני ולא של ההליכה במדבר. מהו הקשר בין פרק כ"ה העוסק בדיני שמיטה ויובל, ופרק כ"ו העוסק בהבטחת שכר ועונש לקיום הברית?  
471 פרשיות בהר-בחוקותי  שני הדיבורים בפרשות בהר ובחוקותי ����� Word הרב יהודה ראק  בפרשות בהר-בחוקותי מופיעים שני דיבורים של ה' ("וידבר ה' אל משה לאמר"), ובשיעור נעסוק בשאלת זמן ומקום אמירתם. נראה כי פרשייתנו נדחתה ממקומה הכרונולוגי בתורה, ולאחר מכן נסביר מדוע היא נדחתה ממקומה, ומדוע היא נאמרה כעת.  
472 פרשיות בהר-בחוקותי  הברכות והקללות – המבנה ומשמעותו ����� Word הרב אלחנן סמט   
473 פרשת בחוקותי  הארץ והברית ����� Word ����� html הרב חנוך גמליאל  המאמר עוסק במשמעותה של ארץ ישראל, בעקבות הזכרת מעמדה בפרשת הקללות, ובעקבות הביטוי "ריצוי הארץ" המוזכר בפרשה. 
474 פרשת בחוקותי  סיומו של ספר ויקרא ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע לא סיימה התורה את ספר ויקרא בפרשת התוכחה, ובמקום זאת הוסיפה את פרשת הערכים? איזו יחידה חותם הפסוק: "אלה החוקים והמשפטים והתורות"? 
475 פרשת בחוקותי  עשרת הדברות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  נראה ששלוש הפרשיות האחרונות של ספר ויקרא - קדושים, בהר ובחוקותי - הן חזרה על עשרת הדברות. מדוע חזרה התורה על עשרת הדברות פעם נוספת? ומדוע ניסוח עשרת הדברות שונה מניסוחן בפרשת יתרו ובפרשת ואתחנן?, העיקרון המנחה את ההסבר הוא שפרשיות אלו ניתנו בין הלוחות הראשונים לבין הלוחות השניים. 
476 פרשת בחוקותי  הארץ והברית ����� Word ����� html הרב חנוך גמליאל  המאמר עוסק במשמעותה של ארץ ישראל, בעקבות הזכרת מעמדה בפרשת הקללות, ובעקבות הביטוי "ריצוי הארץ" המוזכר בפרשה. 
477 פרשת בחוקותי  ערכי האדם ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  פרשת ערכין, החותמת את ספר ויקרא, עוסקת בערכי אדם, בהמה טמאה, בית, שדה אחוזה ושדה מקנה. לרוב נקבע הערך ע"פ הנתונים הספציפיים של הדבר המוקדש, פרט לערך האדם שנקבע ע"פ גילו ומינו בלבד. השיעור עוסק בקצרה בבעיות העולות מקביעת ערכי האדם, ומנסה להבין את הקריטריונים לקביעת ערכים אלו. 
478 פרשת בחוקותי  מרובה מידה טובה על מידת פורענות ����� Word הרבנית שרון רימון   
479 פרשת בחוקותי  פרשת בחוקותי ����� Word הרב מאיר שפיגלמן      ��� ������ ������� 

פרשה במדבר

# ���������������
480 פרשת במדבר  עיונים בהפטרת השבוע ����� Word ����� html הרב יהודה שביב  הפטרת פרשת במדבר מתארת את תקופת המדבר כתקופה של אירוסין בין הקב"ה לבין עם ישראל. מה פשר הפטרה זו? 
481 פרשת במדבר  פקידת הלויים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק במנייתם הכפולה של הלויים, ובמינוים הכפול: מצד עצמם, ובתור שליחים של עם ישראל. 
482 פרשת במדבר  המפקדים במדבר ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המפקדים המוזכרים בחומש במדבר מעלים מספר שאלות. מאמר זה מתמקד בשתי שאלות: איך יכול להיות שמספר בני ישראל זהה למספרם במפקד המוזכר בסוף ספר שמות? ומה הצורך בשני מפקדים כאשר ההפרש ביניהם הוא כשבעה חודשים בלבד? 
483 פרשת במדבר  סדר הופעתם של השבטים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  רשימות השבטים מופיעות בפרשתנו שלוש פעמים, ובכל פעם בהבדלים מסויימים. מדוע סדר השבטים שונה בכל פעם? 
484 פרשת במדבר  שיטת עיגול המספרים במפקדי בנ"י ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מהי שיטת מסירת המספרים בתורה? האם התורה מעגלת למאות שלמות, לעשרות שלמות, או שמא היא אינה מעגלת כלל? 
485 פרשת במדבר  כיסויי המשכן ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בניתוח מדוקדק של הפרטים השונים הנוגעים לסוגים השונים של כיסויי הכלים ובמשמעותם. 
486 פרשת במדבר  "מה טובו אוהליך יעקב" - על ארגון מרכבת השכינה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע סודרו השבטים בחנייתם על פי סדר השבטים? מדוע המשכן שכן באמצע המחנה, ולא בראשו? העובדה שדווקא בתוך המדבר, מקום חסר גבולות וסדר, עם ישראל חונה בסדר מופתי מבטאת את ייחודו של העם ואת חשיבות המבנה המשפחתי-שבטי שלו. הציורים שצוירו על דגלי השבטים הם פני החיות הנושאות את מרכבת השכינה, וכך מבטא הכתוב את העובדה שעם ישראל מהווה מרכבה לשכינה על הארץ, במקביל למרכבה השמיימית של הכרובים. 
487 פרשת במדבר  במדבר - לא רק מספרים ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  מה משמעות המפקד המתואר בתחילת הפרשה? מדוע נפתח ספר במדבר דווקא במפקד זה, בחריגה מן הסדר הכרונולוגי, כמו גם באריכות יתרה שאינה אופיינית לתורה? השיעור יעמוד על תפקידו של המפקד בשזירת האריג המיוחד של "מחנה ישראל" לקראת הכניסה לארץ ישראל, ועל משמעות השם החז"לי של ספר במדבר, "חומש הפקודים", להבנת הספר כולו. 
488 פרשת במדבר  העם והשכינה במדבר ����� Word הרבנית שרון רימון  ניתן לחלק את ספר במדבר לחלקים במספר צורות: לפי השנים שבו מתרחשים האירועים (השנה השנייה והשנה הארבעים), לפי מעשי בני ישראל (הכנות למסע ומסעות במדבר) ולפי מצבו הרוחני של העם (מצב אידיאלי, נפילה, וחזרה למצב הראשוני). מסדר הפרשיות הראשונות של הספר, ניתן לראות שמטרתו היא להראות כיצד מחנה ישראל במדבר מהווה מרכבה ארצית לשכינה - שילוב האידיאל האלוקי במציאות האנושית. 
489 פרשת במדבר  העומר, ספירת העומר וחג השבועות ����� Word הרב יהודה ראק   
490 פרשת במדבר  פקידת הלווים ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
491 פרשת במדבר  "מה צורך היה במניין הזה?" ����� Word הרב אלחנן סמט   
492 פרשת במדבר  מעמדו של שבט לוי ����� Word הרב אמנון בזק  בפרשתנו שתי כפילויות: כפילות אחת נוגעת לשאלה מדוע לא נפקדו הלויים בתוך שאר שבטי ישראל, וחברתה – לאופי עבודתם במשכן. כפילויות אלו מבטאות שני הבדלים בין הלויים ובין ישראל, ושתי בחינות שונות במעמדם הייחודי. 
493 פרשת במדבר  הלווים והביכורים ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
494 פרשת במדבר  עבודת ה' שבמפקד בני ישראל ����� Word הרב חנוך וקסמן      ��� ������ ������� 
495 פרשת נשא  ברכת כהנים - מיהו המברך? ����� Word ����� html הרב דוד טי  מיהו המברך בברכת כהנים? האם זה הכהן, או שמא הקב"ה הוא המברך והכהן הוא רק כלי המעביר את הברכה? המאמר דן בשאלות אלו לאור מדרשי חז"ל בנושא ולאור הלכות ברכת הכהנים. 
496 פרשת נשא  דיבור ושתיקה ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  'דור המדבר' - 'מדבר' מלשון דיבור. כל חטאי עם ישראל נעשו כי הם לא ידעו להשתמש בכוח הדיבור שהיה להם. ארבעים שנות הנדודים במדבר לימדו את בני ישראל כיצד להשתמש בכוח הדיבור, וכך התעלו משירת הים של משה אל שירת הבאר של כל ישראל. 
497 פרשת נשא  משכן ונזיר ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מהי משמעותם של קובץ המצוות שבפרשתנו? משמעות מצוות אלו ותפקיד המשכן בתוכם הוא להראות את תפקידו החשוב והיומיומי של המשכן. 
498 פרשת נשא  מפקדי הלוויים ומספר הבכורות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מפקד הלוויים בספר במדבר מעלה מספר שאלות, ובעיקר את השאלה מדוע מספרם של בני לוי קטן בהרבה ממספרם של כל שאר השבטים. המאמר עוסק בשאלה זו על רקע דברי המפרשים, ועל רקע מודל מדעי שנבנה כדי לאמת את הנתונים הללו. 
499 פרשת נשא  הפרשיות בפרשת נשא ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  המאמר עוסק במבנהו של ספר במדבר, הנראה במבט ראשון כחסר מבנה משמעותי בגלל השילוב בין סיפורים לבין מצוות. השילוב הזה נועד להדגיש את ההשפעה הרוחנית של המצוות של חייו של היהודי. 
500 פרשת נשא  פרשת סוטה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  פרשת סוטה מעלה מספר תמיהות: כיצד מבטיחה התורה נס קבוע, כאשר מהותו של הנס מבוססת על זמניוּת? כיצד מתערב הקב"ה בעניין הנתון לדיינים, והלא נאמר "לא בשמים היא"? מדוע נמחק שם ה' על המים? המאמר עוסק בפרטי הדינים של פרשת הסוטה, ובכך שופך אור חדש על ההבנה הרגילה של הפרשה: מטרת הבדיקה אינה לברר את האמת, אלא להעניק לזוג דרך לתקן את חייו. על פי הבנה זו, ניתן גם לענות על השאלות שהוזכרו לעיל. 
501 פרשת נשא  ההסתכלות האלוקית מול זו האנושית ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בשלוש נקודות: מבנה המשכן, סדר חניית השבטים וסדר האבנים על האפוד. שלוש הנקודות האלו קשורות אחת לשנייה, שכן בא בהן לידי ביטוי ההבדל שבין ההסתכלות האלוקית לבין ההסתכלות האנושית. 
502 פרשת נשא  "למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה?" ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מדוע סמכה התורה את פרשיות הסוטה והנזיר לענייני הקדשת הלויים? נראה, שהתורה מבקשת להשוות בין קדושת הכהנים לבין קדושת הנזיר, ולרמוז שכל אדם מישראל יכול להגיע, לזמן מסויים, לקדושתם המיוחדת של הכוהנים. פרשת הסוטה באה כהשוואה ניגודית: מטרתה להדגיש את הניגוד החריף הקיים בין הנזיר לבין הסוטה. על רקע זה, יש להבין ציוויים שונים כמו איסור התספורת לנזיר, חובת התספורת לכהן הגדול ופריעת ראש האישה הסוטה. השיער הוא נזר, והיחס אליו משתנה לפי קדושתו היחסית של האדם. 
503 פרשת נשא  גשר בין חזון ומציאות ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  מה עניינן של שלוש הפרשיות ההלכתיות שבפרשתנו - כופר בפיקדון, סוטה ונזיר? מדוע הן קוטעות את הרצף הנושאי של תחילת ספר במדבר? קשה אמנם למצוא זיקה בין פרשיות אלו לבין מסעות בני ישראל וחנייתם, אך נראה שהדבר אפשרי. 
504 פרשת נשא  "יפה את רעייתי כתרצה" ����� Word הרב תמיר גרנות  ה' מצווה את משה לקחת את עגלות הבקר שאותן העניקו הנשיאים כמתנה, ולייעד אותן לנשיאת המשכן וכליו. אירוע זה נראה במבט ראשון חסר חשיבות, אך למעשה הוא מבטא נקודה חשובה ביותר בנוגע לתורה, נקודה העולה גם בפרשת בנות צלפחד ובפרשת פסח שני. 
505 פרשת נשא  מפקד הלויים ובחירת הלויים ����� Word הרב תמיר גרנות  למה הלויים מתפקדים פעמיים? מהם ההבדלים בין שני המפקדים? האם יש זיקה בין המפקד הכפול לבין הבחירה הכפולה בלויים? מתי בדיוק נבחרו הלויים מתוך בני ישראל, לפני חטא העגל או אחריו? כיצד הבחירה הכפולה באה לידי ביטוי בטקס הקרבתם של הלויים לעבודה, שבפרשת בהעלותך? 
506 פרשת נשא  הנזיר והמורכבות האנושית ����� Word הרבנית שרון רימון   
507 פרשת נשא  "וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲנִי אֲבָרְכֵם" (ו', כז) ברכת כהנים במקדש ובגבולין ����� Word הרב אלחנן סמט   
508 פרשת נשא  השלמת המחנה ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
509 פרשת נשא  המחנה והמרכבה ����� Word הרב חנוך וקסמן      ��� ������ ������� 
510 פרשת בהעלותך  משה ויהושע -דמותו של יהושע בתורה ����� Word ����� html הרב דוד נתיב  מה היה היחס בין שני מנהיגיהם של ישראל - בין משה ליהושע? 
511 פרשת בהעלותך  משה ויהושע -דמותו של יהושע בתורה (ח"ב) ����� Word ����� html הרב דוד נתיב  מה היה היחס בין שני מנהיגיהם של ישראל - בין משה ליהושע? 
512 פרשת בהעלותך  והאיש משה עניו מאוד ����� Word ����� html מיכאל שפרבר  המאמר עוסק במשמעות הענווה של משה, וביחס בינה לבין מנהיגותו. 
513 פרשת בהעלותך  משה ומרים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע משה 'נשבר' דווקא בקברות התאווה? מה ההבדל המהותי בין התלונות שבפרשתינו לבין כל שאר התלונות של בני ישראל? 
514 פרשת בהעלותך  מנהיגות במשבר ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  עיון מדוקדק בפרשיות המתאוננים והמתאווים: מהות התלונות, טענתו של משה ופתרונו של הקב"ה בדמות שבעים הזקנים ובהתנבאותם של אלדד ומידד. 
515 פרשת בהעלותך  ויהי בנסוע הארון ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מה משמעות חלוקת ספר במדבר לשלושה ספרים? מדוע הוסיף ה' את שבעים הזקנים להנהגת בני ישראל? מדוע הגיב לכך כפי שהוא הגיב? 
516 פרשת בהעלותך  משה, אהרן ומרים והאישה הכושית ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מי היא האישה הכושית שלקח לו משה? מה בדיוק טענו אהרן ומרים? המאמר דן בפרשה סבוכה זו תוך ניתוח המבנה שלה, חלוקתה לשתי מחציות, ועיון בדברי המפרשים השונים. 
517 פרשת בהעלותך  חטאם של בני ישראל ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מה פשר טענתם של בני ישראל? מדוע הקב"ה נותן בשר לעם ובסוף מעניש אותם? מהי משמעות ההתנבאות של אלדד ומידד? 
518 פרשת בהעלותך  "והיית לנו לעינים" ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע מכניסה התורה את פניית משה לחובב חותנו להצטרף לעם ישראל במסעם במדבר באמצע פרשיות המסע? מדוע לא מוזכרת בתורה תשובתו של חובב? 
519 פרשת בהעלותך  חומשי במדבר ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  מדוע קבעו חז"ל שפרשיית "ויהי בנסוע הארון" היא 'ספר נפרד'? לדעה זו, מהו אופיו של כל אחד משלושת הספרים הכלולים בספר במדבר לדעת רבי? 
520 פרשת בהעלותך  בהעלותך את הנרות ����� Word הרבנית שרון רימון  מדוע מופיעה פרשיית המנורה בתורה שלוש פעמים? מדוע היא מופיעה בספר במדבר ואיך ניתן להבין את הקשרה? עיון בכל פרשיות השמן והמנורה מראה כי יש להדלקת המנורה משמעות מיוחדת לגבי הקשר שבין ישראל לבין המשכן, קשר שבא לידי ביטוי בספר במדבר. 
521 פרשת בהעלותך  תלונות ישראל במדבר ����� Word הרב תמיר גרנות  בספר שמות ובפרשתנו מופיעים שני קבצים של תלונות של בנ"י כלפי משה והקב"ה. מהם ההבדלים בין שני קבצים אלו? למה בחרה התורה לאסןף את התלונות יחד? האם יש קשר בין תלונות העם המופיעות בפשרה, לתלונות מרים ואהרן? על מה בדיוק מתלוננים בנ"י? כיצד מסבירים המפרשים את התנהגותו של משה בסיפור? האם זכיצד זה משפיע על מעמדו של משה?  
522 פרשת בהעלותך  פרשיית החצוצרות ����� Word הרב יהודה ראק   
523 פרשת בהעלותך  משה ומרים ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
524 פרשת בהעלותך  פרשת החצוצרות (י, א-י) ����� Word הרב אלחנן סמט   
525 פרשת בהעלותך  פרשת האישה הכושית ����� Word הרב אמנון בזק  פרשת האישה הכושית עמוסה קשיים: מיהי האישה הכושית, ומה בדיוק טענו מרים ואהרן בעניינה? כיצד קשורה טענה זו לטענתם השנייה – " הֲרַק אַךְ בְּמֹשֶׁה דִּבֶּר ה' "? מדוע נענשה מרים לבדה, ומדוע בצרעת? נעיין בפשוטה של הפרשה וננסה לענות על שאלות אלו ואחרות. 
526 פרשת בהעלותך  חנוכת הנשיאים והמנורה ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
527 פרשת בהעלותך  על תאוות וקינות ����� Word הרב חנוך וקסמן      ��� ������ ������� 
528 פרשת שלח לך  האם נענש משה בשל חטא המרגלים, ומדוע? ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מה היה החטא שבגללו נגזר על משה שלא להיכנס לארץ? האם היה זה חטא המרגלים, אולי חטא מי מריבה, ואולי אף אחד משניהם? 
529 פרשת שלח לך  ויהיו בני ישראל במדבר ����� Word ����� html מוטי ספראי  פרשת שלח-לך מכילה סיפורים רבים, שהקשר ביניהם אינו ברור. מהו הקשר בין פרשיות המרגלים, הנסכים, החלה, חטאת עבודה זרה, המקושש והציצית? 
530 פרשת שלח לך  ריגול צבאי וריגול מדיני ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  השוואה מדוקדקת בין המרגלים ששלח משה לבין המרגלים ששלח יהושע, מלמדת אותנו על תפקידם של המרגלים ששלח משה: ריגול מדיני ולא ריגול צבאי. 
531 פרשת שלח לך  חטא התרים את הארץ ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  במה בדיוק חטאו המרגלים? האם היה תפקידם לרגל או לתור? מהי המשמעות של "לתור את הארץ"? 
532 פרשת שלח לך  חטא המרגלים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מה בדיוק היה תפקידם של המרגלים - לרגל את הארץ או לתור אותה? מה בדיוק היה חטאם? נראה, שחטאם היה בחוסר מנהיגות ובחוסר אמונה בעם. 
533 פרשת שלח לך  המעפילים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק בניתוח פרשת המעפילים: מבנה הפרשה, משמעות המילה 'מעפילים', ומטרתם של המעפילים. 
534 פרשת שלח לך  עם ישראל וארץ ישראל ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בקשר בין שלוש המצוות שבסוף הפרשה - נסכים, חלה וקרבן חטאת - לבין חטא המרגלים. הקשר נובע מהקשר המיוחד שבין עם ישראל לארצו, בהקשר של עבודת ה'. 
535 פרשת שלח לך  "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מה הקשר בין מצוַת הציצית לבין פרשת המרגלים שלפניה? מה הקשר בין פרשיות אלו לבין הפרשיות שבסוף פרשת בהעלותך - מסע המחנה, משה וחובב והתלונות על המן? נראה, שמטרתה של מצוַת הציצית היא להזכיר לבני ישראל שעליהם להתבונן על המציאות במבט אמונה, ולא במבט ריאלי-חילוני. חטא המרגלים היה שהם פירשו את מה שראו עיניהם בצורה חילונית, ובכך זנו מאחרי ה' ותרו אחרי לבם. ייתכן ששורש חטאם נעוץ עוד בבקשתו של משה מחובב, "אל נא תעזוב אותנו... והיית לנו לעיניים". 
536 פרשת שלח לך  פרשת שלח ����� Word ����� html הרב יצחק ברנד  פרשיות המצוות שבאות אחרי חטא המרגלים מציעות תיקון לקילקולי החטא. פרשיות נסכים וחלה הן תיקון לדיבת הארץ ופרשת קרבנות עבו"ז באה לתקן את הכפירה ביכולת ה'. 
537 פרשת שלח לך  חוסר ביטחון, חוסר אמונה ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  בשיעור הקודם עקבנו אחר תהליך הנפילה של עם ישראל עם תחילת המסע במדבר. בפרשת המרגלים מחמירה הידרדרות זו עד כדי פגיעה חמורה בתשתית של מחנה ישראל. עיון מדוקדק בפרשה מגלה כי לחטא המרגלים שני היבטים שונים מאוד זה מזה: האחד - חוסר אמונה בקב"ה; והשני - חוסר בגרות של בני ישראל, פגם באופיים שבגללו אין הם בשלים עדיין להיכנס לארץ. 
538 פרשת שלח לך  בין כלב ליהושע בפרשת המרגלים ����� Word הרב תמיר גרנות  מדוע יהושע שתק בתגובה לדברי המרגלים - בעוד כלב התנגד להם במלא העוצמה - והצטרף רק לאחר מכן לכלב בדבריו כנגד המרגלים? בשיעור זה נראה כי ליהושע ולכלב היו שתי תפיסות שונות בנוגע למנהיגות ולבטחון בה', ותפיסות אלו באו לידי ביטוי בהתנגדות למרגלים.  
539 פרשת שלח לך  פרשת המרגלים כקו פרשת המים של התורה ����� Word הרב תמיר גרנות  מהי מחלוקת התנאים לגבי חלוקת ספר במדבר לשלושה ספרים? מה משמעותה של פרשת "ויהי בנסוע"? מהי משמעותו של חטא המרגלים?  
540 פרשת שלח לך  פרשת ציצית ����� Word הרב יהודה ראק   
541 פרשת שלח לך  ריגול צבאי וריגול מדיני ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
542 פרשת שלח לך  הפרשה והפטרתה – בין סיפור התרים את הארץ לבין סיפור המרגלים ביריחו (יהושע ב') ����� Word הרב אלחנן סמט   
543 פרשת שלח לך  עליה ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
544 פרשת קורח  מחלוקתו של קרח ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מדוע קבעו חז"ל שמחלוקת קרח ועדתו הייתה שלא לשם שמיים? כיצד קביעה זו באה לידי ביטוי בפשט הפסוקים? 
545 פרשת קורח  מעשר דגנך תירושך ויצהרך, ובכורות בקרך וצאנך ����� Word ����� html הרב ברוך קץ  עיונים במצוות המעשר והבכורות על רקע הסתירות הרבות הקיימות בין הפרשיות השונות העוסקות במצוות אלו. 
546 פרשת קורח  שתי תלונות העם ובחירה חוזרת של אהרן ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  פרשת קרח מעלה כמה תמיהות לגבי התלונות השונות וסדרן. מאמר זה מנתח את התלונות ואת ה'מבחנים' שנעשו כתגובה לאותם תלונות. 
547 פרשת קורח  מנהיגות במבחן ההתמודדות בשתי חזיתות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בפרשת קרח נראה שנשזרו שני סיפורים שאינם קשורים זה בזה: תלונתו של קרח מצד אחד ותלונתם של דתן ואבירם מצד שני. האם אלו באמת שני סיפורים, או רק סיפור אחד המתרחש בשני מקומות? המאמר עוסק בשאלה זו ובקשיים אחרים, הן לפי התוכן והן לפי האמצעים הספרותיים השונים. 
548 פרשת קורח  מרד קרח והנשיאים ומרד דתן ואבירם ����� Word ����� html ??  בפרשת קרח לומדים על התאגדותם יחד של שתי קבוצות שמטרתן להביא לקריסת מנהיגותו של משה על ידי יצירת חזית רחבה של לחצים, שמשה לא יוכל לטפל בכולם בבת אחת. הסיפור מתמקד הסיפור בדמותו של משה ובדרך שבה הוא מנסה להדוף את המתקפה הנערכת עליו בו זמנית בכמה חזיתות. משה מנסה תחילה לפעול בדרכים אנושיות אולם זה לא מצליח ואין מנוס מהתערבות אלוקית. שתי קבוצות המורדים בחרו לפעול באותו זמן בשתי חזיתות ועונשם מגיע גם הוא בו זמנית בשתי המקומות - אוהל מועד ואוהלי דתן ואבירם.  
549 פרשת קורח  התיאור החסר בפרשת קרח ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  בחינה מדוקדקת של פרשת קרח מעלה שהיא מזכירה שתי קבוצות נפרדות, שהורכבו מאנשים שונים וטענו טענות שונות. למרות זאת, הכתוב בוחר לשזור את שתי הקבוצות ביחד. מדוע? כדי לענות על שאלה זו צריך לבחון את תפקידו של קרח, שכנראה איגד את שתי הקבוצות הללו. לכך, כנראה, כיוונו חז"ל בדבריהם על מחלוקת קרח ועדתו - למניעיו הנסתרים של קרח, ולא למניעים הגלויים, הנראים לגיטימיים לחלוטין. 
550 פרשת קורח  דתן ואבירם ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר דן בדבריהם של דתן ואבירם אודות בקשת משה אליהם לעלות אליו. אם נחלק את דבריהם לשתי מחציות, נוכל להבין אותם ביתר דיוק, ולהכריע בשאלה מתי התרחשו המאורעות המתוארים בפרשתנו. 
551 פרשת קורח  טענותיו של קרח ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  כיצד הציע משה לעדת קרח הצעה שהיא אסורה ותגרום למותם? המאמר עוסק בשאלה זו ובעוד שאלות העולות בפרשתינו. התשובה להן נובעת מניתוח השתלשלות המאורעות על רקע עמדתו של משה, ועל רקע הטענות השונות הנטענות בחלקים השונים של הפרשה. 
552 פרשת קורח  "ותפתח הארץ את פיה" ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע נענשו דתן ואבירם דווקא בבליעתם בארץ? האם בכלל יש טעם לחפש סיבה לכך שנבחר עונש זה ולא אחר? בניגוד לאסוציאציה הטבעית, המדמה את עונשם של דתן ואבירם לקבורה באדמה, התורה מדמה אותו דווקא ל'היבלעות' או ל'היאכלות' באדמה. ייתכן שיש כאן מידה כנגד מידה: הם פערו פיהם על משה, והאדמה פערה פיה ובלעה אותם; הם ביקשו שלא לעלות אל משה ושלא לעלות לארץ ישראל, ולבסוף - ירדו חיים שאולה; הם התחברו למרגלים, כינו את מצרים "ארץ זבת חלב" ואת ארץ ישראל "ארץ אוכלת יושביה", ולבסוף הם עצמם נאכלו באדמה. 
553 פרשת קורח  "מעשר דגנך תרושך ויצהרך, ובכורות בקרך וצאנך" ����� Word ����� html הרב ברוך קץ  שלוש בחינות שונות בפרשיות המעשרות וכן מעשר בהמה והקדשת בכור ופטר חמור. הראשונה, הקדשה לה'. השניה, הקדשה ללוויים כהשתתפות בעבודת אוהל מועד על ידי נתינת שכרם. השלישית, אכילה בקדושה בירושלים כדי שלא להגיע למצב של "פן תאכל ושבעת" ו"כחי ועצם ידי...". התורה מפרידה מגמות אלו לפרשיות שונות כדי להדגיש את החשיבות של כל בחינה והתורה שבעל פה מאחדת בהלכות המעשר את כל הבחינות.  
554 פרשת קורח  ממלכת כוהנים וגוי קדוש ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  בניגוד חד לתיאור התמציתי של מרד קורח עצמו, מתוארות תוצאותיו בפרטנות מפתיעה, המפתיעה עוד-יותר על רקע נטיית התורה לצמצם בתיאור נזיפות ועונשים. התיאור הנרחב של האירועים המתמיהים שהתרחשו בעקבות מרד קורח מעיד כי אי אפשר להבין את מלוא משמעותו של המרד בלי לפענח את החשיבות של מה שאירע לאחריו. 
555 פרשת קורח  הקטורת ומחלוקת קורח ����� Word הרבנית שרון רימון  הקטורת מופיעה פעמיים בפרשת קרח ועדתו: במקריבי הקטורת ובעצירת המגפה. האם ניתן ללמוד ממקומו של הציווי על מזבח הקטורת בפרשת תצוה על היותו כלי בעל חשיבות משנית במשכן או שמא להיפך זהו כלי חשוב ביותר במשכן? ניתן למצוא דוקא קווי דמיון בין הקטורת לארון. יש מקרים של מוות כתוצאה מקרבת יתר לארון או לקטורת אך מצד שני הקטורת גם יכולה לכפר על חטאים ולהציל חיים. הקטורת היא עבודה פנימית ביותר ומכונה קודש קודשים ויכולה להיעשות רק על ידי מי שנבחר לכך. 
556 פרשת קורח  פוליטיקה ואידיאולוגיה במרד דתן ואבירם ����� Word הרב תמיר גרנות  מהם ההבדלים בין המרד של קרח לזה של דתן ואבירם? למה מזהים המדרשים והמפרשים את דתן ואבירם בסיפורים קודמים בתורה, על אף ששמם לא מופיע דם בפירוש? מהו המקור למרד של דתן ואבירם? מה בדיוק היו טענותיהם, ומהי המשמעות של המרד של דתן ואבירם?  
557 פרשת קורח  משמעות הקטורת ����� Word הרב יהודה ראק   
558   שתי תלונות העם ובחירה חוזרת של אהרון ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
559 פרשת קורח  "מֵקִים דְּבַר עַבְדּוֹ, וַעֲצַת מַלְאָכָיו יַשְׁלִים" (ישעיהו מ"ד, כו)-משה מול המערערים על שליחותו ����� Word הרב אלחנן סמט   
560 פרשת קורח  את מי לקח קורח? ����� Word הרב אמנון בזק  פתיחת הפרשה – "וַיִּקַּח קֹרַח" – מעוררת תמיהה: את מי לקח?! נראה שהלשון התמוהה באה לבטא את אופייה התמוה של עדת קֹרח גופה: צירוף של קבוצות שונות הבאות בטענות שונות. בעיון נבחן את הקבוצות השונות ואת טענותיהן, ונראה מה היה סופה של כל קבוצה, ומה היה סופו של קֹרח עצמו.    ��� ������ ������� 
561 פרשת קורח  בחירת שבט לוי ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
562 פרשת חוקת  חטא מי מריבה ����� Word ����� html הרצל רוזנברג  מה היה חטאו של משה במי מריבה? פרשנים רבים עסקו בכך, אך אנו ננסה לארוג את השיטות המרכזיות לשיטה אחת כוללת. 
563 פרשת חוקת  זהב ואפר - בין המשכן והעגל לפרה האדומה ����� Word ����� html הרב משה ליכטנשטיין  אחד מהדילמות המרכזיות בעבודת ה' היא המתח המתמיד הקיים בין ההמחשה לבין ההפשטה. המאמר עוסק בהשלכות של דילמה זו על אירועי החצי השני של ספר שמות, לאור פרשת פרה. 
564 פרשת חוקת  נדרו של יפתח ����� Word ����� html הרב יהונתן יעקובס  מתי נדר יפתח את נדרו? מה בדיוק הייתה כוונתו? מדוע נקט בלשון מיוחדת? 
565 פרשת חוקת  חטא משה ואהרן ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מה היה חטאם של משה ואהרן במי מריבה? המאמר מנסה להציע הסבר לחטאם של אבות האומה, על רקע השוואה לפרשת בשלח בכלל ולתלונת בני ישראל על צמאונם בפרט. 
566 פרשת חוקת  פרשת דרכים בספר במדבר ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האירועים המתוארים בפרשת חקת אירעו בשנה הארבעים. בשנה זו, עם ישראל הורכב מדור הבנים של חוטאי חטא המרגלים. עובדה זו מאירה באור אחר את מעשיהם, ובעיקר את תלונותיהם ואת חטאם של משה ואהרן. 
567 פרשת חוקת  חטא מי מריבה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  לא משנה בדרכו של איזה פרשן נלך, עונשם של משה ואהרן נראה מוגזם. המאמר עוסק בשאלה זו, ומציע שהעונש הוא על תהליך ארוך, ולא על מעשה חד פעמי. בתהליך זה, התברר שמשה ואהרן אינם האנשים המתאימים להנהיג את עם ישראל ולהכניסו לארץ המובטחת. 
568 פרשת חוקת  מי מריבה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  הרבה קולמוסים נשברו על השאלה במה חטאו משה ואהרן. המאמר דן בשאלה מדוע לא זכו משה ואהרן להכניס את עם ישראל לארצו, על רקע ההבחנה בין דור המדבר, יוצאי מצרים, לבין הדור החדש הנכנס לארץ. האם התאימו משה ואהרן לדור החדש, לדור באי הארץ? 
569 פרשת חוקת  חטאם של משה ואהרן ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  במה חטא משה? מדוע נענש גם אהרן? המאמר סוקר את היחלשות מנהיגותו של משה, החל מחטא המרגלים ועד פרשת מי מריבה. 
570 פרשת חוקת  בני ישראל - הדור החדש ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מדוע תגובתם של משה ואהרן על חטא מי מריבה חורגת מדפוסי התגובה הרגילים, על שאר התלונות שהתלוננו בני ישראל? נראה, שמשה ואהרן ציפו שהדור החדש, שנולד במדבר, יתנהג בצורה אחרת מדור יוצאי מצרים, שהרבו להתלונן במדבר. כתגובה על תלונות בני הדור החדש, מביא עליהם ה' נחשים ומצווה להקים את נחש הנחושת. ואכן, השימוש בנחש מצשיג את מטרתו: בני ישראל לומדים להאמין בה' - יראת העונש המביאה לידי אהבה. לראשונה הם שרים בעצמם (את שירת הבאר), ואף פועלים בעצמם כדי לכבוש את ארצו של סיחון. 
571 פרשת חוקת  עליית הדור השני ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  בפרשת חקת מוצגים בפנינו סוף סוף בני הדור השני, העתידים להצליח במקום שבו נכשלו קודמיהם. מבט חטוף בפרשתנו יביא למסקנה המטרידה שלכאורה דבר לא השתנה. בני הדור השני חוזרים על אותן טעויות שטעו בהן בני הדור הראשון: תלונות על מזון ומים,"למה העליתנו ממצרים", ועוד. האמנם אין הבדל משמעותי בין שני הדורות? 
572 פרשת חוקת  על מעמד הטומאה והטהרה בתורה ����� Word הרב תמיר גרנות  לפי הרמב"ם לחוקי טומאה וטהרה תפקיד חשוב בכינון יחס היראה, מורא המקדש. מערכת דיני הטומאה והטהרה יוצרת מרווח בין תחום הקדושה לבין תחום החולין. לא הטומאה לבדה אסורה, אלא המפגש הרצוני של הטמא עם הקודש הוא האסור. 
573 פרשת חוקת  נדרו של יפתח (שופטים יא, כט-מ) ����� Word ����� html הרב יהונתן יעקובס   
574 פרשת חוקת  מסע בני ישראל בערבות מואב ����� Word הרב תמיר גרנות  האם משה מת לפני הכניסה לארץ.בגלל החטא במי מריבה, או שמא הוא מת שם כי לא יכול היה להנהיג את דור המדבר? מהם ההבדלים בין המסע הראשון לארץ ישראל בשנה השניה ליציאת מצרים, לבין המסע השני בשנת הארבעים ליציאתם, וממה הם נובעים? למה בוחר הקב"ה דווקא את התוואי הנראה מסובך במסע השני לארץ? מהם ההבדלים בין שלושת התיאורים של מסע בנ"י לארץ המופיעים בספר במדבר ובספר דברים? מהי המשמעות של הבדלים אלו? 
575 פרשת חוקת  מי מריבה ����� Word הרב יהודה ראק   
576   חטא משה ואהרן ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
577 פרשת חוקת  פרשת פרה ����� Word הרב אלחנן סמט   
578 פרשת חוקת  בני ישראל - הדור החדש ����� Word הרב אמנון בזק      ��� ������ ������� 
579 פרשת בלק  הקללה לברכה ����� Word ����� html הרב יהודה שביב  מה ייחודה של פרשת בלק ובלעם, עד שהתורה והנביאים מזכירים את עצת בלק כניסיון חמור לפגוע בעם ישראל? 
580 פרשת בלק  מבן בעור עד מול פעור ����� Word ����� html הרב יעקב פישר  המאמר עוסק במושג הראייה: מה היו יכולותיו של בלעם בן ציפור, ומה צריכה להיות דרכינו? 
581 פרשת בלק  נבואתו הרביעית של בלעם ����� Word ����� html ראובן גפני  הנבואה הרביעית של בלעם מעלה מספר שאלות: היא שונה מאוד מקודמותיה, אף אחד לא אמר לבלעם להגיד אותה, לא ברור מה היא העצה שבלעם נתן בה לבלק, ועוד. מה פשרה של נבואה זו? 
582 פרשת בלק  מה יעץ בלק ומה ענה אותו בלעם ����� Word ����� html הרב מרדכי סבתו  בחינה מדוקדקת של פרשת בלק מעלה שיש בה התמודדות כפולה: בין ה' לבלק, ובין ה' לבלעם. 
583 פרשת בלק  פרשת האתון ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נראה שפרשת האתון אינה תורמת דבר לעלילה שבפרשתנו, אלא רק מעלה מספר תמיהות. מה תפקידה של פרשת האתון? מה היא באה ללמד? המאמר מציע שפרשה זו נועדה ללמד את בלעם מה צפוי לו בהמשך, ומדוע כך הם הדברים. 
584 פרשת בלק  בלעם הרשע ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע אמרו חז"ל שבלעם היה רשע, והרי מפשט הפסוקים עולה שהוא היה מאוד ממושמע לדברי ה'? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע עצת בלעם להחטיא את ישראל בערבות מואב. 
585 פרשת בלק  סיפור החטא בבעל פעור כחתימת פרשת בלק ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מה ראו מחלקי הפרשות לכלול בפרשת בלק את מחציתו הראשונה של סיפור החטא בבעל פעור, ובכך לחלק את הסיפור בין שתי פרשיות? עיון בפרשה זו מגלה את המשמעות העמוקה של החטא, את הקשר בינה לבין בלק ובלעם, ואת ההנהגה החדשה האמורה להתמודד עם המצב הזה. 
586 פרשת בלק  סיפור האתון ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע מנסה בלעם לקלל את ישראל, והרי הוא הבין שהקב"ה איננו מעוניין בכך? מה פשר סיפור האתון? המאמר עוסק בשאלות אלו תוך כדי ניתוח דברי בלעם וכוונותיו, ובאמצעות הקבלה לסיפור האתון. 
587 פרשת בלק  קנאות משה, קנאות נדב ואביהוא וקנאת פינחס ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  קיים קשר ענייני בולט בין חטא בעל פעור לבין חטא העגל. בשני המקרים, החטא (הכרוך בעבודה זרה ובגילוי עריות) נעשה אחרי גילוי שכינה המוני, בשניהם מתחוללת מגפה בעם ובשניהם אחד ממנהיגי העם - משה או פינחס - עוצר את חרון ה' בפעולה קנאית. כך, נוצר ניגוד בין פעולתו של פינחס בבעל פעור לבין אי-פעולתו של משה באותו אירוע. במקביל, קיים קשר בין קנאותו של פינחס בבעל פעור לבין קנאותם של נדב ואביהוא ביום השמיני לחנוכת המשכן; קשר המלמד אותנו על גבולות הקנאות ועל ההבדל שבין קנאות ראויה לבין קנאות פסולה. 
588 פרשת בלק  ואברכה מברכיך ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  מה ביקש בלעם להשיג? מה הייתה תגובתו של ה'? ומהו המסר הנצחי שמבקשת התורה לקבוע בפרשה זו? השיעור מנסה לענות על שאלות אלו תוך בחינת ברכות בלעם לאור סיפור האתון. 
589 פרשת בלק  מלאך ה' וחרבו שלופה בידו ����� Word הרבנית שרון רימון  מדוע שולח ה' מלאך בדרכו של בלעם עם שרי בלק אם לכאורה הלך בלעם ברשות? מהי מטרת התגלות המלאך ומדוע בלעם אינו רואה אותו? בלעם אינו הולך כעבד שעושה את רצון ה' אלא חושב שיקלל כרצונו למרות איסור ה'. מטרת המלאך לרמוז לבלעם דרך העיכובים בדרך אך בלעם אינו מבין זאת לבדו. מלאך עם חרבו שלופה בידו מופיע גם ביהושע וגם בימי דוד כדי לבטא את העובדה שההתרחשות היא מעשה ה'. 
590 פרשת בלק  משלי בלעם ����� Word הרב תמיר גרנות  כמה משלים נשא בלעם? מהו ההקשר של הופעת כל נבואה ומהם היחסים ביניהן? מהי ההתפתחות העולה מתוכן הנבואות?  
591 פרשת בלק  סיפור בעל פעור ומעשה פנחס ����� Word הרב יהודה ראק   
592   נאות משה, קנאות נדב ואביהוא וקנאות פינחס ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
593 פרשת בלק  פרשת האתון - סוף מעשה במחשבה תחילה ����� Word הרב אלחנן סמט   
594 פרשת בלק  בלק ובלעם ����� Word הרב אמנון בזק  מהו המסר המרכזי של פרשה זו, שלכאורה אינה עוסקת בקורותיהם של בני ישראל? נעמוד על התכונה המשותפת לבלק ולבלעם, שפרשתנו מתמודדת עמה הן בסיפור האתון הן בסיפור הפיכת הקללה לברכה.    ��� ������ ������� 
595 פרשת בלק  בלעם ובלק ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
596 פרשת פינחס  בעניין קרבנות המועדים שבפרשת פינחס ����� Word ����� html נח חכם  האם ניתן ללמוד מקרבנות כל חג על אופיו של החג? 
597 פרשת פינחס  צלפחד בן חפר - חייב או זכאי ����� Word ����� html עזרא קהלני  על צלפחד נאמר בתורה "כי בחטאו מת". מה היה חטאו של צלפחד? 
598 פרשת פינחס  קרבנות המוספים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  אם נתבונן בדקדוק בפירוט קרבנות המוספים, נגלה שמסתתרת מאחוריהם השקפה כוללת על מהות החגים וסדרם. במאמר זה, ננסה לקלף מעט את הקליפות המסתירות את המסרים הטמונים ברשימת קרבנות המוספים של כל מועד. 
599 פרשת פינחס  האם היו בנות צלפחד פמיניסטיות? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם דרישת בנות צלפחד נבעה ממניעים פמיניסטיים? מעיון בפרשה עולה שהמניע כלל לא קשור לפמיניזם, אלא להעמדת 'שמו' של צלפחד. אמנם, מתשובת הקב"ה אפשר אולי ללמוד קצת על השוויון בין המינים. 
600 פרשת פינחס  פרשת פנחס ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  הרצף בין חטאם של בני ישראל בערבות מואב לבין מלחמת מדין נקטע בכמה עניינים שאינם קשורים למלחמת מדין. מדוע סודרו כך האירועים במקרא? המאמר עונה על שאלה זו בהתבסס על כך שזהו החטא האחרון של בני ישראל במדבר, ומי ששרד עד כה - יהיה מבאי הארץ. 
601 פרשת פינחס  הציווי אל משה לעלות אל הר העברים וסמיכת יהושוע ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בפרשתנו מופיע הציווי למשה לעלות אל הר העברים, ולהיאסף שם אל עמיו. בפועל, עד מיתתו של משה אירעו עוד מאורעות רבים. מדוע הציווי מוזכר דווקא פה? המאמר עוסק בדברי המפרשים השונים, ומציע שציווי זה נאמר על העתיד, כהקדמה לפרשת מינויו של יהושע. 
602 פרשת פינחס  המועדות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בניתוח ההבדלים שבין החגים השונים: הן מצד פרטי הדינים, והן מצד יחס התורה אליהם. 
603 פרשת פינחס  "מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו" ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מהו מעמדם של השבת ושל ראש החודש? בפרשיות המועדות והמוספים שבפרשת פינחס ובפרשת אמור הם מופיעים בין המועדים, ואף נתייחד להם קרבן מוסף בדומה לשאר החגים. נראה, שהשבת נחשבת ל"מקרא קודש" ול"שבת שבתון" למרות שהיא אינה מועד, וקרבן המוסף המוקרב בה מלמד על מעמדה הייחודי. ראש חודש, לעומתה, אינו נחשב "מקרא קודש" אך נמנה על המועדות, ולכן מעמדו הוא מעמד ביניים - בין ימי החול והשבת לבין המועדים. 
604 פרשת פינחס  המפקד השני ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  בתחילת פרשת פינחס מופיעה תופעת כתיב נדירה במקרא - "פיסקא באמצע פסוק" (בין "וַיְהִי אַחֲרֵי הַמַּגֵּפָה" לבין המשך הפסוק).הקושי מתעצם לאור הקשר הפסוק, שלכאורה סוטה מנושא הפרשייה - מלחמת מדיין - ועובר לדון במפקד החדש של בני ישראל, בפרשת בנות צלפחד, במינוי יהושע ובפרשיות הלכתיות שונות. מדוע חוזר הציווי על מלחמת מדיין פעמיים? מה משמעות הסטייה מהנושא וקטיעתו? מה הקשר של פרשיות אלו לספר במדבר, ומה הקשר בינן לבין מלחמת מדיין? 
605 פרשת פינחס  על מפקד בני ישראל לפני הכניסה לארץ ����� Word הרב תמיר גרנות  מדוע יש לפחות שני מפקדים במדבר? מטרת המפקד הראשון היא לצרכים צבאיים ואילו מטרת המפקד השני היא לקביעת הנחלות בארץ ישראל. פירוט המפקד הראשון רק מדגיש את ההחמצה הגדולה שבחטא המרגלים, אולם נראה שיש משהו שלילי במפקד עצמו. החטא במפקד של דוד המלך הוא שמטרת המפקד היא התפארות בעוצמת הצבא ולא מטרה פרקטית. בטחון אנושי במקום בטחון בה'.מותר לפקוד רק עם מחצית השקל ולא לשם מפקד. המפקד השני הוא סמוך למגפה והוא לאחר הניצחונות הצבאיים שבהם ברורה תשועת ה' והוא מהווה תיקון למפקד הראשון. 
606 פרשת פינחס  משה על הר נבו - 'תראה ולא תבוא' ����� Word הרב תמיר גרנות  מהי המשמעות של עליית משה אל הר העברים? מהי המשמעות של ראיית הארץ משם? מהן הסיבות לכך שמשה לא נכנס לארץ?  
607 פרשת פינחס  בנות צלפחד וירושת הארץ ����� Word הרבנית שרון רימון   
608   קורבנות המוספים ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
609 פרשת פינחס  פרשת התמידין והמוספין (כ"ח-כט) כחלק מפרשיות המשכן שבספר במדבר ����� Word הרב אלחנן סמט   
610 פרשת פינחס  פרשת פינחס ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
611 פרשת מטות  ולארץ לא יכופר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו - שתי בחינות בערי מקלט ����� Word ����� html הרב יעקב גנק  לערי המקלט יש מטרה כפולה: הגנה על הרוצח בשוגג מחד, וכפרה על הרציחה מאידך. מהי ההשלכה של מטרה כפולה זו על פרשיות ערי המקלט? 
612 פרשת מטות  מדוע דין נדרי נשים פותח את פרשת מטות? ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  בין חטא בעל פעור, מעשה פינחס והציווי על מלחמת מדין לבין המלחמה עצמה מפרידים שש פרשיות שנראות לכאורה לא-קשורות: מפקד בני ישראל, סיפור בנות צלפחד, צו ה' למשה לעלות להר העברים, מינוי יהושע, קרבנות המוספים ופרשת נדרי האישה והבת. שש הפרשיות האלו מתחלקות לשלושה צמדי-פרשיות, שאת כולם חורז יסוד אחד משותף: המתח שבין הצו האלוקי לבין היוזמה האישית. למעשה, קיים קשר אמיץ בין חטא בעל פעור לבין פרשיות אלו, והמתח הנזכר מאפיין גם את פרשת מלחמת מדין. 
613 פרשת מטות  החניכה ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  השיעור עוסק בשני נושאים שבפרשה: א. משמעותה של מלחמת מדיין לאור היחס המיוחד והתיאור המפורט שמקדישה התורה לשלל המלחמה; ב. מדוע צורף חצי שבט מנשה לבני גד ולבני ראובן, שנחלו בעבר הירדן המזרחי, אף שבני מנשה לא הצטרפו כלל לבקשתם של שבטי ראובן וגד. 
614 פרשת מטות  פרשיית הנדרים ����� Word הרב יהודה ראק   
615 פרשת מטות  פרשת בני גד ובני ראובן ����� Word הרב אמנון בזק  פרשת בני גד ובני ראובן כתובה באריכות רבה, והיא חוזרת פעמיים על התנאים שבהם יקבלו שבטים אלו את נחלתם בעבר הירדן. מה טיבה של אריכות זו, ומדוע נכפלו התנאים שבה? מה היחס בין סיפור הפרשה בפרשתנו לבין התיאור בספר דברים?    ��� ������ ������� 
616 פרשת מטות  משה ומדין ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
617 פרשיות מטות-מסעי  רוצח בשגגה ועיר המקלט ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  לערי המקלט תפקיד כפול: בשלב הראשון - הן מהוות מקום מקלט לרוצח מפני גואל הדם; ובשלב השני - אם מתברר שהרוצח הוא רוצח בשגגה, השהות בעיר מהווה מעין עונש גלות עד מות הכהן הגדול. 
618 פרשיות מטות-מסעי  דברי משה לבני גד ולבני ראובן ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  תגובתו החריפה של משה לנוכח בקשתם של בני גד ובני ראובן, ותשובתם של בני גד ובני ראובן, מעלות את השאלה הבאה: האם הייתה פה אי-הבנה בין משה לבין שני השבטים, או שמא שינו השבטים את דעתם לאחר התגובה החריפה? 
619 פרשיות מטות-מסעי  גבולות הארץ ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע גבולות הארץ מובאים בצורה מעורפלת? האם הארץ היא מהנילוס לפרת, או מדן ועד באר שבע? המאמר עוסק בשאלה זו, ומחלק בין הפן הלאומי לבין הפן האישי. 
620 פרשיות מטות-מסעי  היחיד והשבט בנחלות הארץ ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בפרשתנו מוזכרת בעייתם של בני שבט מנשה עם הירושה של בנות צלפחד. ניתוח ספרותי מראה שפרשה זו היא חציה השני של פרשת בקשתן של בנות צלפחד. אם כן - מדוע הפרידה התורה בין שני הסיפורים, ודחתה את המחצית השנייה עד פרשתנו? 
621 פרשיות מטות-מסעי  דיני הנחלות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  האם חולקו הנחלות לפי מספר האנשים או לפי הגורל? המאמר עוסק באופן חלוקת הארץ לנחלות, ובמשמעות ההחלטה לתת לבנות צלפחד נחלה. 
622 פרשיות מטות-מסעי  חלוצים לפני ה' - עיון בפרשת בני גד ובני ראובן ����� Word הרב תמיר גרנות  בפרשת בקשת השבטים ראובן וגד נחלה בעבר הירדן המזרחי יש אריכות יתרה. השיעור בוחן אריכות זאת ומנסה להסביר את מטרת החזרות שבפרשה. ביטוי מנחה בפרשה: "לפני ה'" והשיעור בוחן משמעותו של ביטוי זה. לפני ה' בפרשתנו הוא הליכת החלוץ לפני הארון באופן פיסי. זה גם מסמל את המעבר מהנהגה ניסית להנהגה טבעית. 
623 פרשיות מטות-מסעי  הגרי"ז סולובייצ'יק: הגולן הוא חלק מארץ ישראל - על מעמדה הייחודי של נחלת בני מנשה בגלעד ובבשן ����� Word הרב תמיר גרנות  מהו מעמדה הייחודי של נחלת מנשה בגלעד ובבשן? מהם ההבדלים בין ראובן וגד לבין חצי שבוט המנשה בכל הנוגע לבקשה לנחלה בעבר הירדן ולכיבוש והתנחלות עצמן? מהו מעמדה ההלכתי של נחלת מנשה בבשן ובגלעד? מהם דעתו של הגרי"ז בשאלה זו? 
624   רוצח בשגגה ועיר מקלט ����� Word הרב יונתן גרוסמן   
625 פרשיות מטות-מסעי  ערי 'מקלט' (ל"ה, ט-לד) – משמעות השם ����� Word הרב אלחנן סמט   
626 פרשת מסעי  אחרית דבר ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  עיון מדוקדק בפתיחת הפרשה, הפורטת את תחנותיהם של בני ישראל במסעם במדבר סיני, יראה כי אין זו רשימת סיכום גרידא. רשימה זו ממחישה את החשיבות הרוחנית שבכל חלקי המסע, שהגיע עתה לסיומו. נוסף על כך, השיעור דן בפרשייה החותמת את הספר: טענתם של ראשי שבט יוסף ביחס לנחלת צלפחד. כפי שנראה, גם פרשייה זו חוזרת לנושאים שעלו בראשית הספר. היא מדגישה את החשיבות של העצמאות האישית ושל סמכות השבט גם יחד, והמסר שלה הולם את הנושא המרכזי של הספר כולו: הקמת המחנה, בואו לגבול ארץ ישראל וההכנה לקראת חציית הירדן. ייתכן שיש בפרשייה זו גם משום סגירת מעגל עם סופו של ספר בראשית, כדי לציין את סיום תקופת הגלות, הסבל והשעבוד, שהחלה עם מות יוסף. 
627 פרשת מסעי  "לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה" ����� Word הרבנית שרון רימון   
628 פרשת דברים  ספר דברים כ'סיפור' ����� Word הרב תמיר גרנות      ��� ������ ������� 
629 פרשת ואתחנן  "קול א-לוהים מדבר מתוך האש" ����� Word הרב אמנון בזק      ��� ������ ������� 
630 פרשת עקב  פרשת עקב ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
631 פרשת ראה  קדושת עם ישראל בספר דברים ����� Word הרב אמנון בזק      ��� ������ ������� 
632 פרשת שופטים  ריכוז וביזור ����� Word       ��� ������ ������� 
633 פרשת כי תצא  פשט ודרש בפרשת "והיה אם בִּן הכות הרשע" ����� Word הרב אמנון בזק      ��� ������ ������� 
634 פרשת כי תבוא  פרשת כי תבוא ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 

פרשה דברים

# ���������������
635 פרשת דברים  משה: מוכיח ולא היסטוריון ����� Word ����� html משה צדוק  עיון בדברי הפרידה של משה מהעם מראה שמשה לא עסק בסיפור ההיסטוריה של עם ישראל, אלא העביר להם עקרונות חינוכיים ערב כניסתם לארץ המובטחת. 
636 פרשת דברים  מינוי שופטים ושליחת מרגלים - פער היסטורי ופער מגמתי ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  ישנם מספר הבדלים בין תיאורי אירועים בספר דברים לבין תיאורם בזמן התרחשותם בשאר החומשים. מאמר זה עוסק בשני אירועים: עצת יתרו בעניין השופטים וחטא המרגלים. ההבדלים שבין תיאורי האירועים מהווים אב-טיפוס לשני סוגים של פערים: פער היסטורי ופער מגמתי. 
637 פרשת דברים  על חילופי לשון רבים ויחיד בספר דברים ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  אחת התופעות הקיימות בספר דברים (במידה רבה יותר מאשר בשאר החומשים) היא מעבר בין לשון יחיד ללשון רבים באותו דיבור, ואפילו באותו פסוק עצמו. מהי המשמעות של מעבר זה? ומהי משמעות הופעתו דווקא בספר דברים? 
638 פרשת דברים  משנה תורה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מקובל לחשוב שספר דברים, המכונה 'משנה תורה', הוא בעצם חזרה על שאר החומשים. מעיון בכתובים, עולה שספר דברים בקושי חוזר על דברים שנאמרו כבר, וודאי לא חוזר על כל מה שנאמר. אם כן - מה ענינו של ספר דברים? מה פירוש הכינוי 'משנה תורה'? 
639 פרשת דברים  חטא המרגלים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מפורסמת היא הסתירה בין סיפור המרגלים בחומש במדבר לבין תיאור המרגלים בחומש דברים. המאמר עוסק בסתירה זו, ובעיקר בשאלה מי יזם את שילוח המרגלים ומה היה תפקידם. להצעתו, שני הסיפורים אירעו במקביל, ובכל מקום נדרשה התורה להדגיש פן מסויים. 
640 פרשת דברים  עבר הירדן המזרחי ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  לכאורה, עבר הירדן המזרחי נחשב לחלק מארץ ישראל עוד לפני מותו של משה. יוצא, אם כן, שמשה אכן נכנס לארץ. מה ההבדל בין עבר הירדן המזרחי לבין עבר הירדן המערבי? האם יש קשר בין הבדל זה לבין השבטים השונים שהתנחלו בכל חלק? המאמר עוסק גם בחשיבות הסיפור של מינוי השופטים. 
641 פרשת דברים  "איכה אשא לבדי" ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  קיימים קווי דמיון רבים, אך גם הבדלים רבים, בין תיאור מינוי השופטים בפרשתנו לבין תיאור מינוי השופטים בפרשת יתרו. ייתכן שמטרת שני המינויים הייתה שונה: בפרשת יתרו נתמנו שופטים, ואילו בפרשתנו - מנהיגים. בצורה דומה, יש לבאר את היחס בין מינוי המנהיגים בפרשתנו לבין מינוי הזקנים אחרי פרשת המתאווים: בפרשת המתאווים פנה משה לה' וזכה להנהגה נבואית, ואילו בפרשתנו פנה משה לעם וזכה לעזרה בהנהגה הגשמית. 
642 פרשת דברים  פסוקי הפתיחה לספר דברים ומבנה הספר ����� Word ����� html הרב מרדכי סבתו  השיעור עוסק בפסוקי הפתיחה לספר דברים ומראה כיצד משקף המבנה המורכב שלהם בצורה מדויקת את המבנה המורכב של הספר כולו: הן את היחס המורכב שבין הנאום ההיסטורי לנאום המצוות, והן את האופי הכפול של נאום המצוות, המשמש בעת ובעונה אחת גם כתורה שבעל פה וגם כתורה שבכתב. 
643 פרשת דברים  ספר "אלה הדברים" ����� Word הרב תמיר גרנות  ייחודו של ספר דברים הוא בכך שהוא נאום, בתוכנו הוא חזרה, והוא נאמר מפי משה ולא מפי ה'. האברבנאל מסביר שספר דברים הוא נאום משה שנכתב על ידי ציווי ה'. ר' צדוק מסביר שספר דברים הוא התחלת התורה שבעל פה, הוא השתקפות של תורת ה' בתוך תורת האדם. ספר דברים הופך את העבר של התגלות ה' להווה מתמיד - ל"היום". 
644 פרשת דברים  ספר דברים כ'סיפור' ����� Word הרב תמיר גרנות  מהם מאפייני ספר דברים, ומהו מעמדו של הספר בקרב שאר החומשים? מהי מטרת הנאום הראשון של משה? האם זהו מבוא כללי לציוויים של הספר ולקראת הכניסה לארץ? או שמא זהו סיפור, או צוואה של משה? אילו סיפורים בוחר משה לספר בנאום הראשון? האם ניתן ללמוד מכאן על ההבדל בין הסיפור בספר דברים לבין שאר התורה?  
645 פרשת דברים  ביאור התורה ����� Word הרב יהודה ראק   
646 פרשת דברים  "בגבול אחיכם בני עשיו" ����� Word הרבנית שרון רימון   
647 פרשת דברים  הנאום הראשון בספר דברים (פרקים א'-ג'): 'המבוא ההיסטורי' ����� Word הרב אלחנן סמט   
648 פרשת דברים  חטא המרגלים, חטא העם ועונשו של משה ����� Word הרב אמנון בזק  מי אשם בחטא המרגלים: המרגלים? העם? שמא משה רבנו? בשיעור נעמוד על האפשרויות השונות העולות משני התיאורים שיש בתורה לחטא זה.    ��� ������ ������� 
649 פרשת ואתחנן  הטעם העליון והטעם התחתון בעשרת הדיברות ����� Word ����� html ד''ר יוסף עופר  חכמי המסורה ייחדו לעשרת הדברות מערכת כפולה של טעמים. מה משמעות כל מערכת? 
650 פרשת ואתחנן  עשרת הדברים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מה פשר ההבדלים שבין עשרת הדברות בפרשת יתרו לבין עשרת הדברות שבפרשתינו? המאמר מתייחס בעיקר להבדל בציווי השבת, על רקע הפן הכפול של השבת: זכר לבריאת העולם וזכר ליציאת מצרים. 
651 פרשת ואתחנן  השפע החומרי לסוגיו ולסכנותיו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  גם בתחילת פרשת ואתחנן וגם בתחילת פרשת עקב, משה עוסק במפגש של עם ישראל עם הארץ. האם משה חוזר על דבריו פעמיים, או שישנו הבדל מהותי בין שני הנאומים? 
652 פרשת ואתחנן  ההר הטוב הזה והלבנון ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מה עניין יש לו למשה בלבנון? לשם מה הוא צריך להביט לכיוון מזרח? נראה, שבבקשת משה ובתשובת הקב"ה, מסתתרות משמעויות עמוקות יותר, הבאות לידי ביטוי במדרש חז"ל: ההר - הר הבית; הלבנון - בית המקדש. 
653 פרשת ואתחנן  זיכרון ההתגלות בהר חורב ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  סיפור מעמד הר סיני מוזכר בפרשתנו בשלושה מקומות שונים. מדוע הפריד משה בין שלושת המקומות? המאמר עוסק בשאלה זו תוך חלוקת הספר לחטיבות, על פי הנאומים השונים, ותוך ניתוח המבנה של פרשתנו. מה אופי האיסור לשכוח את מעמד הר סיני? האם הוא מתייחס לכל המצוות, או רק לאיסור עבודה זרה? 
654 פרשת ואתחנן  עשרת הדברות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  כיצד יש לחלק את עשרת הדברות? מה משמעות ההבדלים שבין הדברות הכתובות בפרשת יתרו לבין הדברות שבפרשתינו? 
655 פרשת ואתחנן  "קול א-לוהים מדבר מתוך האש" ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מעמד הר סיני מופיע שלוש פעמים בפרשת ואתחנן. שלוש האיזכורים של מעמד זה נועדו ללמד שלושה עקרונות יסוד של האמונה בקב"ה: איסור ההגשמה, איסור עבודה זרה ואמיתות נבואתו של משה. מסרים אלו מתווספים על מטרתו העיקרית של מעמד הר סיני - לימוד יראת ה' מתוך דברי התורה וציווייה. במעמד הקהל חוזר כל עם ישראל על מעמד הר סיני, ולומד שנית את המטרה המרכזית של מעמד הר סיני. 
656 פרשת ואתחנן  "אעברה נא ואראה" ����� Word ����� html הרב שלמה ישי  "אעברה נא ואראה" - משה לא זוכה לעבור "ויתעבר ה' בי למענכם" אבל הוא זוכה ל"ואראה". העליה לראש הפסגה והראיה הםבעלי משמעות רוחנית. בניגוד לבלעם משה עולה על פי ציווי ה'. משה רבנו זכה לראות את עומק משמעות החיים היהודים בארץ ישראל השזוריםמתורה המורכבת מערכים שונים ולפעמים מנוגדים כמו ארבע רוחות שמים. 
657 פרשת ואתחנן  מה בין דיברות ראשונות לדיברות אחרונות? ����� Word הרב מרדכי סבתו  בפתח נאום המצוות חוזר משה על עשרת הדיברות. בעיוננו נעמוד על מיקומם של הדיברות בנאומו של משה ונראה כי הם משמשים מבוא לו. אחר כך נסקור את השינויים שבין הדיברות בשמות לבין הדיברות בדברים וננסה לברר את משמעותם. 
658 פרשת ואתחנן  זכרון מעמד הר סיני בנאומו של משה רבנו ����� Word הרב תמיר גרנות  עיקר משמעותו של מעמד הר סיני על פי נאום משה בפרשת ואתחנן הוא ההתגלות הישירה של ה' פנים אל פנים אל כלל ישראל. בספר שמות הדגש הוא האמונה במשה כנביא אמת בעקבות התגלות ה' אליו לעיני ישראל. בספר דברים מטרת החזרה על מעמד הר סיני הוא תביעה לאמונה בקב"ה מתוך הזיכרון של הברית. הוא הופך את המעמד מעבר להווה של היום - בכל יום. זה גם ההסבר להבדל בין "זכור" ו"שמור" בין הספרים במצוות השבת ולהבדל בנימוקים - זכר לבריאת העולם או ליציאת מצרים. נספח בענין לשמוע את קול ה' ומצות "ואהבת". 
659 פרשת ואתחנן  וזאת התורה - 'התורה' על פי התורה (חלק א) ����� Word הרב תמיר גרנות  מה פירוש המונח "תורה" בהופעותיו בתורה לפני ספר דברים? ומהי הוראת המונח 'התורה' בספר דברים? מהי משמעות המונח "תורה"? מהו היקף התורה? מה תוכנו של ספר התורה? היכן הן פתיחתו וסיומו של ספר התורה? 
660 פרשת ואתחנן  אהבת ה' ותלמוד תורה ����� Word יהודה ראק  ידיעת ה' יכולה לשמש כאמצעי לאהבתו, כפי שמציע הרמב"ם, אך יכולה גם להוות מטרה בפני עצמה המושגת על ידי לימוד תורה. הציווי לעסוק בתורה בכל זמן פנוי מחנך את האדם למרכזיות רצון ה' בחייו, ומבטא את אהבת האדם לבוראו. 
661 פרשת ואתחנן  קרבת אלוקים ויראתו ����� Word הרבנית שרון רימון   
662 פרשת ואתחנן  "כִּי יָסִיר אֶת בִּנְךָ מֵאַחֲרַי" (ז', ד) המקור לייחוס בן הישראלי והנכרית אחר אמו ����� Word הרב אלחנן סמט   
663 פרשת עקב  פרשת עקב ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  מה משמעות הפסוק האומר "מה ה' שואל מעמך"? פסוק זה מבטא את מגמתו של ספר דברים שהיא לרומם מן המישור העובדתי אל ההבנה והמחשבה. הלומד בספר משנה תורה, מעתיק את עצמו מהתחום הפרטי והמעשי, ומסיט את עיונו אל הכללים, הרעיונות והרגש. יש קו חינוכי ורעיוני העובר דרך כל פרטי המצוות המעשיות והפסוק הנ"ל מבטא קו זה.  
664 פרשת עקב  פרשת "שמע" ופרשת "והיה אם שמוע" ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  למרות העובדה שפרשת "שמע" ופרשת "והיה אם שמוע" אינן פרשיות צמודות, אנו רגילים לאומרם כמקשה אחת. ואכן, שתי הפרשיות הללו הן התוחמות את הנאום המרכזי של משה בספר דברים. מהו הקשר ביניהן? 
665 פרשת עקב  ואמרת בלבבך: כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  חלק מהמפרשים פירשו את הפסוק "כוחי ועוצם ידי" כבעל משמעות חיובית. המאמר בוחן פירושים אלו, ועורך סקירה היסטורית של מעמד הממלכה היהודית בתקופת המלוכה. 
666 פרשת עקב  ברית אהבה בין ה' וישראל ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  פתיחתה של פרשת עקב היא בעצם אמצעה של יחידה ספרותית המתחילה בתחילת פרשת ואתחנן. היחידה הזו מהווה פתיחה והקדמה לכריתת הברית בין ישראל לבין ה', ובאים בה לידי ביטוי העקרונות המרכזיים של הברית. 
667 פרשת עקב  שבחה הכפול של הארץ בפרשה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בפרשת עקב מופיעות שתי פרשיות המלמדות על שבחה של ארץ ישראל. מדוע הכפילות? הפרשה הראשונה מתארת את שבח הארץ כהנגדה למדבר, ואילו הפרשה השנייה מתארת את שבח הארץ כהנגדה למצרים. 
668 פרשת עקב  ארץ ישראל וארץ מצרים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מההשוואה בין ארץ ישראל לבין מצרים בפרשתנו, לא ברור מי עדיפה. מהי בדיוק עדיפותה של ארץ ישראל? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע סיפור פרידת לוט מאברהם. 
669 פרשת עקב  מעשי ה' ובריתו עם ישראל ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  כריתות הברית בפרשתנו מעלות שתי שאלות: ראשית - מהזכרת נסי מצרים משמע שהברית נכרתה רק עם יוצאי מצרים, ולא עם כל הדורות. שנית - בכריתת הברית נאמר "לא את אבותינו כרת ה' את הברית הזאת", והרי יודעים אנו שהקב"ה כרת ברית גם עם אבותיהם? המאמר עוסק בשאלות אלו באמצעות ניתוח לשוני של תבניות דקדוקיות: "לא... כי אם" ו"לא... כי". 
670 פרשת עקב  פרשיות שמע ו"והיה אם שמוע" ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע תיקנו חז"ל לומר פעמיים ביום דווקא את פרשיות "שמע" ו"והיה אם שמוע"? המאמר עוסק בניתוח פרשיות אלו ובמשמעות מיקומן בתוך נאום ההקדמה לנאום המצוות. המאמר גם עוסק בשאלת הזכרת מיתתו של אהרן בפרשת עקב. 
671 פרשת עקב  תפילת משה - לפני הירידה מההר או אחריה? ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  לאחר חטא העגל, משה התפלל וביקש מהקב"ה לסלוח לעם ישראל. על פי פרשת כי-תשא, משה התפלל תפילה זו לפני שירד מההר. לעומת זאת, על פי פרשת עקב, תפילה זו התרחשה אחרי שמשה ירד מההר, ראה את העגל, שבר את הלוחות ועלה להר שנית. מתי התפלל משה תפילה זו? מדוע מתארת התורה אירוע זה בשני אופנים שונים? האם היה רגע שבו הקב"ה גמר בדעתו לכלות את ישראל ולהשמידם? 
672 פרשת עקב  באיזו זכות יורשים ישראל את הארץ? למבנהו ולמשמעותו של פרק ט' בספר דברים ����� Word הרב מרדכי סבתו  פרשת עקב משמשת מעין אתנחתא בין שני חלקיו של נאום המצוות: פרשת ואתחנן מכאן, ופרשיות ראה עד כי-תבוא מכאן. אחד הנושאים שמשה דן בהם הוא באיזו זכות יורשים ישראל את הארץ. חשיבותה של שאלה זו ניכרת במילות הפתיחה של הפרק - "שמע ישראל". 
673 פרשת עקב  ועשית לך ארון עץ ����� Word הרב תמיר גרנות  הבדל משמעותי בין ספר דברים לבין ספר שמות הוא איזכור ארון העץ שנעשה עבור הלוחות השניים בספר דברים. ההסבר לכך קשור לתפיסה האימננטית של ספר שמות מול התפיסה הטרנסצנדנטית של ספר דברים ולכך שהמשכן או אוהל מועד אינם מוזכרים בספר דברים כי עיקר הברית בספר זה הוא במצוות ולא בהשראת שכינה. 
674 פרשת עקב  וזאת התורה - 'התורה' על פי התורה (חלק ב) ����� Word הרב תמיר גרנות  מה פירושו של המונח "המצווה" החוזר שוב ושוב בספר דברים? האם זו מצווה מסויימת או שמא הכוונה היא לכל המצוות? האם ניתן להסביר שהכוונה היא דווקא למצוות אהבת ה'? כיצד ניתן לצוות על אהבת ה', או על אהבה בכלל? מהו ההבדל בין חוק למצווה?  
675 פרשת עקב  מיהו "הגר"? ����� Word יהודה ראק  בתורה מוזכר הגר כזר המתגורר עם עמ"י, אך הפירושים רואים באדם זה כמי שהצטרף לעמ"י- גר צדק. בתורה שבע"פ חלקו מונח זה לשני סוגי אנשים- כאלו שנתחייבו לקיום מצוות ועליהם חלה מצוות האהבה ואיסור הונאה, וכאלה המתגוררים בארץ ישראל ומחוייבים במצוות בני נח. 
676 פרשת עקב  הארץ הטובה ����� Word הרבנית שרון רימון   
677 פרשת עקב  איסור הגאווה מן התורה- מניין? ����� Word הרב אלחנן סמט   
678 פרשת עקב  בין "שמע" ל"והיה אם שמֹע" ����� Word הרב אמנון בזק  "למה קדמה 'שמע' ל'והיה אם שמוע'? אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ואחר כך יקבל עליו עול מצות" (ברכות פ"ב מ"ב). בשיעור נעמוד על שני ההבדלים המהותיים בין שתי הפרשות ובשני ההיבטים השונים בעבודת ה' שהן מבטאות.    ��� ������ ������� 
679 פרשת ראה  לא תבשל גדי בחלב אמו ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  מהו טעם איסור הבשר בחלב? 
680 פרשת ראה  שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  חז"ל דרשו שהקרבן שהקריבו נערי בני ישראל בסוף פרשת משפטים היה קרבן ראיה. מה פשרו של קרבן זה? מה פירוש הביטוי "לראות את פני ה"? 
681 פרשת ראה  שילוח עבדים ויציאת עבדים ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מהי משמעות ההבדלים בין הציווי על עבד עברי בפרשת משפטים לבין הציווי בפרשתינו? 
682 פרשת ראה  שמיטת כספים ושמיטת קרקעות ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם יש קשר בין שתי המצוות של שנת השמיטה - שמיטת הקרקעות ושמיטת הכספים? אם כן, מהי משמעות הקשר? האם שמיטת הכספים היא ביטול החוב לגמרי, או רק דחייתו למועד אחר? 
683 פרשת ראה  ירושלים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע לא נזכרה ירושלים בתורה? על העיר ירושלים - תפקידה, משמעותה ומשמעות אי-הזכרתה בתורה. 
684 פרשת ראה  מצוות המסתעפות מאיסור עבודה זרה בפרשתנו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק במצוות הנגזרות מאיסור עבודה זרה, ובעיקר במסית ועיר הנידחת: פרטי האיסורים ודיניהם, ומשמעות מיקומם ומיקומו של האיסור העקרוני של עבודה זרה. 
685 פרשת ראה  פרשת בשר תאווה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  פרשת היתר בשר התאווה מחלוקת לשלוש חטיבות, העוסקות בהיבטים שונים של היחס בין הבאת קרבן לבין שחיטת בשר חולין: חובת הבאת הקרבנות מצד קדושת המקדש, חובת ההבאה מצד דיני הקרבן, ופירוט דיני בשר התאווה והאיסור לאכול את הדם. 
686 פרשת ראה  קדושת עם ישראל בספר דברים ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מדוע קרבנות החובה אינם מוזכרים בספר דברים? נראה, שקיימת הבחנה יסודית בין משמעותו של מושג הכפרה בספר ויקרא לבין משמעותו של אותו מושג בספר דברים. בספר ויקרא - הקדושה היסודית היא קדושת המקדש, וכפרת העם נעשית באמצעות הכהנים דרך הכפרה על המקדש. בספר דברים - הקדושה היסודית היא קדושת עם ישראל, והוא מתכפר באמצעות תשובה ותפילה. הבדל זה בא לידי ביטוי בפרשיות שונות המופיעות בשני הספרים: הקרבנות, איסור אכילת דם, האיסור לקרוח קרחה, איסור אכילת נבלה וטרפה ופסולי החיתון השונים. 
687 פרשת ראה  שבע דנחמתא ����� Word ����� html הרב יהודה שביב  מדוע נבחרו דווקא שבע נבואות אלו של ישעיהו להיקרא "שבע דנחמתא"? ייתכן שמעבר לפן הנחמה שבהן, ניתן למצוא קשר בין ההפטרות לבין הפרשות שאחריהן הן נקראות. 
688 פרשת ראה  תהליך הכפרה בספר ויקרא ובספר דברים ����� Word הרב אמנון בזק  לראשונה בתולדות עם ישראל, נאמר להם כי הקב"ה עתיד לבחור מקום מיוחד שבו ישכן את שמו, ואליו הם יביאו את מתנותיהם לה'. ברם, רשימת המתנות המובאת פעמים רבות בפרק מעוררת תהייה: מדוע מזכירה התורה את קרבנות הנדבה (עולות ושלמים, תרומות ומעשרות, נדרים ונדבות ובכורות), ומשמיטה את קרבנות החובה (החטאת והאשם)? ובכלל - מדוע מתעלם ספר דברים מקרבנות החובה? התשובה לשאלה זו עשויה ללמדנו גם את פשר ההבדל שבין ספר ויקרא וספר דברים במצוַת כיסוי הדם, ובמקור הקדושה בכלל. 
689 פרשת ראה  "לשכן שמו שם" ����� Word הרב תמיר גרנות  המקום אשר יבחר ה' הוא על פי ספר דברים המקום שבו ה' משכין את שמו ולא מקומו של הקב"ה בעצמו. חיזוק לדברים ניתן למצוא בדברי שלמה בחנוכת המקדש ובדברי הנביא ירמיהו. מהו המקום אשר יבחר ה' לא היה ידוע לעם משום שמחינה עקרונית ה' יכל לבחור בכל מקום ובחר בירושלים. התשובה לשאלה כיצד יתכנו שתי תפיסות עולם שונות לגבי מקומו של ה' תמצא בתורת אחדות ההפכים של חב"ד והרב קוק, ובראייה אמונית - גם בתורת 'החלל הפנוי' של ר' נחמן מברסלב. 
690 פרשת ראה  איש כל הישר בעיניו ����� Word הרב תמיר גרנות  האם היה מותר במדבר להקריב מחוץ למשכן? שהרי התורה אוסרת זאת במפורש בחומש ויקרא, ומאידך בדברים היא מצווה על זה שוב, ומשמע שהם היו מקריבים מחוץ למשכן. כיצד תירצו הראשונים שאלה זו? למה חוזרת התורה כל כך הרבה על הרעיון של עבודת ה' במקום אשר הוא בחר, וכל זאת בפרק י"ב בלבד? מהי המשמעות של חזרתיות זו?  
691 פרשת ראה  איסור מחיקת השם ����� Word יהודה ראק  בפרשה זו מצווים עמ"י להכרית את העבודה הזרה בארץ ישראל, וכנגד מצווים שלא לעשות כך להשם. בפשט ניתן ללמוד על איסור פיזי לפגוע בעבודת המקדש. בדרש ניתן ללמוד ציווי לעמ"י להאדיר את שמו של הקב"ה בעולם על ידי עבודת המקדש וקידוש השם בעולם. 
692 פרשת ראה  נביאי השקר ����� Word הרבנית שרון רימון   
693 פרשת ראה  אכילת מצה בשבעת ימי חג המצות ����� Word הרב אלחנן סמט   
694 פרשת שופטים  דמותו של המלך לפי התורה ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  מה תפקידו של המלך? האמנם עליו רק לעסוק בצרכי ציבור? 
695 פרשת שופטים  עגלה ערופה ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  פרשת עגלה ערופה מעלה מספר תמיהות. הבולטת מביניהן היא כיצד התורה מצווה על שחיטה מחוץ למשכן? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המונח המיוחד - "עריפה", ועל רקע ההשוואה לפרשת פרה אדומה. 
696 פרשת שופטים  מצוות מינוי מלך ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מצוַת מינוי המלך - האם היא מצווה חיובית או מצווה המותנית ברצון העם? המאמר מעיין בשיטות השונות על רקע הפסוקים שבפרשת שופטים ועל רקע מינוי שאול, המלך הראשון, על ידי שמואל. 
697 פרשת שופטים  מנהיגות בעם ישראל ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  על סדרי המנהיגות בעם ישראל ועל מרכיביה: השופט, שבט לוי, הנביא והמלך. 
698 פרשת שופטים  כי לא נחש ביעקב ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק במחלוקת בין הרמב"ם לבין הראב"ד ושאר חכמי פרובנס בנושא הגדרת איסור הניחוש. לכאורה נראה שהמחלוקת היא הלכתית גרידא, אך בעיון מעמיק נגלה שהמחלוקת היא עקרונית בנושא עבודת ה'. 
699 פרשת שופטים  מידה כנגד מידה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בשני מקרים בהם בא לידי ביטוי העיקרון של 'מידה כנגד מידה': עדים זוממים ורוצח בשגגה. מדוע נענשים העדים כאשר לא קרה דבר לניזק? מדוע נענש הרוצח בשגגה לנוס אל עיר המקלט? מדוע עונש הגלות הוא עד מותו של הכהן הגדול? 
700 פרשת שופטים  ערי מקלט וערי מנוסה ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מהו אופיין של ערי המקלט? מפרשת מסעי נראה שיש להן תפקיד משפטי (להגן על הרוצח עד עומדו למשפט ולהעניש אותו בגלות אם רצח בשגגה), ואילו מפרשתנו עולה שיש להן תפקיד הגנתי - להגן על הרוצח מפני גואל הדם המבקש להורגו. האם מותר לגואל הדם להרוג את הרוצח בשגגה? האמנם שתי הפרשיות עוסקות ברוצחים דומים? מה פשר ההבדל בין שתיהן? 
701 פרשת שופטים  לפרשת שופטים ����� Word ����� html נח חכם  הפרשה עוסקת במנהיגות. מי מוסמך להיות מנהיג ומהם ההגבלות המוטלות עליו. המאמר מתמקד בבחירת המלך הנעשית בבחירה אנושית ובעקבות זאת הוא נבחר גם משמים. 
702 פרשת שופטים  איסורי האשרה והמצבה ����� Word הרב מרדכי סבתו  מהי משמעותם של איסורי הקמת האשרה והמצבה? מדוע המצבה הייתה מותרת בימי האבות, ונאסרה עם הכניסה לארץ? 
703 פרשת שופטים  "הכוהנים הלויים" ����� Word הרב תמיר גרנות  בפרשת שופטים אנו רואים את סדרי השלטון ורואים שהמלך כפוף לכהנים ולחכמי התקופה. המונח "הכוהנים הלויים" שבספר דברים אינו חופף למונח "הכוהנים" שבשאר ספרי התורה. לפי ספר דברים כל לוי יכול להפוך לכהן, אך בפועל רק אלו המשרתים בקודש אכן נחשבים לכוהנים. לוי יכול לבחור להפוך לכהן אך הדבר מחייב. זכות זו קיבלו הלווים בגלל בחירתם להצטרף לקריאת משה "מי לה' אליי" לאחר חטא העגל. דבר זה מתאים למודל הוולונטרי של ספר דברים. 
704 פרשת שופטים  התורה ומוסדות השלטון ����� Word הרב תמיר גרנות  מהם יחסי הסמכות שבין רשויות השלטון לבין מקור סמכותן - התורה? מה היקף סמכותו של בית הדין הגדול, ומהי חובת המשמעת המוטלת על כל אדם ביחס אליו? מהי המחלוקת בחז"ל ובראשונים בפירוש המפורסם לפסוק "לא תסור .. ימין ושמאל" - אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל? כיצד יש לקיים 'לא תסור' ביחס ל'לא תסור' עצמו?  
705 פרשת שופטים  דרישה וחקירה ����� Word יהודה ראק  בפרשה זו מצווים עמ"י לדרוש ולחקור מקרים שבהם עולה חשד לעבודה זרה. בדומה, בפסוקי עדי שקר יש שימוש באותם המונחים של דרישה וחקירה. מכאן נלמדת חשיבות וידוא האמת וחקירת העדים על מנת למצוא את האמת. 
706 פרשת שופטים  איכה נדע את הדבר אשר לא דיברו ה'? ����� Word הרבנית שרון רימון   
707 פרשת שופטים  את מי מייצגת העגלה הערופה ����� Word הרב אמנון בזק  פרשת עגלה ערופה מעוררת כמה וכמה שאלות, ובראשן: מה מסמלת עריפת העגלה, וכיצד טקס זה מכפר על הרצח המסתורי. נעסוק בשאלות אלו ובהיבטים נוספים בפרשה.    ��� ������ ������� 
708 פרשת כי תצא  אשת יפת תואר ����� Word ����� html הרב מרדכי סבתו  עיון בשיטות המפרשים בנוגע לטעמו ולמהותו של היתר 'אשת יפת תואר'. 
709 פרשת כי תצא  איש בחטאו יומתו ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  נראה שציווי התורה "איש בחטאו יומתו" מיותר. וכי יעלה על דעתנו להעניש בן על חטאי אביו?! המאמר עוסק בכמה הסברים שניתנו לשאלה זו, ומציע הסבר נוסף על רקע התרבות המקובלת באותה תקופה. 
710 פרשת כי תצא  מיקומה של פרשתנו ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  המאמר עוסק בעניינן של המצוות הכתובות בפרשתנו, ובהשוואת נאום המצוות של משה לעשרת הדברות על פי דרכו של הרד"צ הופמן. 
711 פרשת כי תצא  עמלק ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נראה שמצוות מחיית עמלק היא מן המצוות ה'מבוארות' - כלומר, מצווה שכבר הוזכרה בעבר, ורק ביאורה ניתן כאן. אך מדוע המתינה התורה וכתבה את דיני מצווה זו רק בפרשתנו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח ספרותי של איסור שכחת מעשה עמלק, ועל רקע ההקבלה הניגודית שבין שתי מחציות הפרשה. 
712 פרשת כי תצא  דין הגירושין ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בכמה נקודות מרכזיות העולות מעיון בדין הגירושין: האם לאחר הגירושין קיימת עדיין זיקה כלשהי בין הבעל לבין אשתו לשעבר? מה משמעות נתינת ספר הכריתות לרשותה של האישה? מה פשר ההקבלה בין הנישואין לבין הגירושין? מאילו סיבות רשאי אדם לגרש את אשתו? 
713 פרשת כי תצא  פשט ודרש בפרשת "והיה אם בִּן הכות הרשע" ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  פרשיית המלקות מהווה מוקד לדיון אודות ההפרש בין הפשט לבין הדרש. לפי הפשט, אדם שחטא - לוקה, ומספר המלקות נתון לשיקול דעתו של בית הדין, ובלבד שלא יעלה על ארבעים מלקות. ההלכה, לעומת זאת, הגבילה את המלקות לחטאים שבין האדם למקום, ביטלה את שיקול הדעת של בית הדין בקביעת מספר המלקות וקבעה שמספר המלקות הוא תמיד שלושים ותשע. כל השינויים ששינה המדרש מפשוטו של מקרא מצביעים על המגמה לשמור על כבודו של הלוקה, ולהימנע מפגיעה בכבודו אפילו בטעות. 
714 פרשת כי תצא  עניינה של פרשת אשת יפת תואר ����� Word הרב מרדכי סבתו  פרשיית אשת יפת תואר חותמת את הפסקאות העוסקות בהלכות מלחמה. מהו פשרה של פרשייה זו? 
715 פרשת כי תצא  מערכת המצוות של ספר דברים ����� Word הרב תמיר גרנות  פרקי המצוות של ספר דברים מבטאים את ליבתו הרעיונית של הספר, תיאור ההתגלות הא-לוהית דרך הפריזמה האנושית. מצוות אלו הן בתחום המוסר והחברה או שבמצוות שכבר נאמרו בעבר הן מדגישות את ההיבט החברתי-האנושי. לדוגמא בפרשת ראה ניתן לראות זאת במאכלות אסורים, ברגלים, בשמיטה, עבד עברי ואיסור אכילת הדם. בפרשת שופטים מציע ספר דברים במקום שלטון ה' באופן ישיר, שלטון אנושי הכפוף לה'. בפרשת כי-תצא המצוות והאיסורים שנתחדשו בה מדגישים יסודות אנושיים. ניתן לראות זאת במצוות אשת יפת תואר ובמצוות מחית עמלק. בשני המקרים מצב המלחמה הוא המסגרת אך העיקר הוא האדם, כבודו וזכויותיו גם בתוך המצב הזה.  
716 פרשת כי תצא  מהותם של איסורי הכלאיים ����� Word הרב תמיר גרנות  במה שונה תיאור מצוות הכלאיים בפרשתנו מתיאורה בספר ויקרא? מהי מהות איסורי הכלאיים לפי המפרשים השונים כפי שעולים מספר ויקרא? מהם 'חוקות' ומהם 'משפטים'? מהי מהות איסור כלאי הבגדים? מהי מהות איסור כלאי הכרם? 
717 פרשת כי תצא  "וקצותה את כפה" ו"עין תחת עין" ����� Word יהודה ראק  עונש "עין תחת עין" הינו מקרה בולט ביותר לפער שבין תורה שבכתב לבין תורה שבע"פ. ניתן לראות בפער ביטוי למידת הרחמים אל מול מול הדין. הפער מבטא רצון לעשיית צדק עבור הנחבל ובו בזמן לחנך את החובל. 
718 פרשת כי תצא  "פן תקדש המלאה" - למשמעותו של איסור כלאיים ����� Word הרבנית שרון רימון   
719 פרשת כי תצא  "וְאִם אֱמֶת הָיָה הַדָּבָר הַזֶּה" (כ"ב, כ) – מהו "הדבר" וכיצד נתבררה אמיתותו? ����� Word הרב אלחנן סמט   
720 פרשת כי תבוא  פרשת כי-תבוא ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  הפרשה פותחת בשתי מצוות - ביכורים ווידוי מעשרות - שלמעשה נועלות את רשימת הציוויים של ספר דברים. מדוע נבחרו דווקא מצוות אלו לתפקיד זה? האם ישנו קו חינוכי ורעיוני, העובר כחוט השני בין כל המצוות של ספר דברים? 
721 פרשת כי תבוא  ברית ערבות מואב ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  מדוע יש צורך בכריתת ברית בערבות מואב נוסף על הברית שנכרתה בהר סיני? מה היחס בין בריתות אלו לבין הברית שנכרתה לאחר כניסת ישראל לארץ? 
722 פרשת כי תבוא  ביכורים ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מצד אחד, נראה שמצוַת הביכורים היא אחת ממצוות ה'ראשית': תרומה, ראשית הגז וכו'. מצד שני, יש במצווה זו הרבה הלכות המייחדות אותה: מקרא ביכורים, החובה להביאה דווקא משבעת המינים, ועוד. מהו טעמה המיוחד של מצוַת הביכורים? 
723 פרשת כי תבוא  מקרא בכורים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מהי משמעות מצוות הבאת הביכורים ווידוי המעשרות? מדוע הן נזכרות בפרשת כי-תבוא, שאינה עוסקת - ככלל - בהזכרת מצוות? 
724 פרשת כי תבוא  הברית משני צדי הירדן ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק ביחס בין הבריתות השונות המוזכרות בפרשתנו: ברית הקללות והברכות והברית של תחילת פרשת ניצבים מחד, והברית שנכרתה בהר גריזים והר עיבל מאידך. 
725 פרשת כי תבוא  מעמד הברכה והקללה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מעמד הברכה והקללה והציווי על הקמת מצבת האבנים מעלים מספר שאלות: האם נצטוו ישראל להקים מצבה אחת או שתיים? מה נצטוו לכתוב על האבנים? מדוע צוו לטוח אותם בסיד? 
726 פרשת כי תבוא  הברכה והקללה ורשימת ה'ארורים' ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מה היו ה"ברכה" וה"קללה" שניתנו על הר גריזים? האם היו אלה רשימת ה'ארורים' שבתחילת הפרשה, או השכר והתוכחה שבסופה? מהו היחס בין שתי הפרשיות הדומות הללו? האם המחוייבות לקיום המצוות נובעת רק מהשכר המובטח לנו אם נקיימן ומהעונש המאיים עלינו אם נעבור עליהן? 
727 פרשת כי תבוא  "והשיבך ה' מצרים באוניות" ����� Word הרב מרדכי סבתו  את עיוננו הפעם נקדיש לבירורו של הפסוק החותם את רשימת הקללות: "והשיבך ה' מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא תֹסיף עוד לראֹתהּ והתמכרתם שם לאֹיביך לעבדים ולשפחות ואין קֹנֶה" (כ"ח, סח). בעיון נעמוד על חריגותו וייחודו של פסוק זה ועל משמעותו. 
728 פרשת כי תבוא  בין ברית סיני לברית ערבות מואב ����� Word הרב תמיר גרנות  מהי המשמעות הנבדלת של שתי הבריתות: ברית סיני וברית ערבות מואב, ומדוע דרשה התורה שתי בריתות, ולא אחת? ברית סיני עומדת על האידיאה של השראת השכינה וברית ערבות מואב עומדת על הרעיון של בחירת ישראל ועליונותו על העמים. גם ב"להיות לך לאלוקים" קיים הבדל בין הבריתות. בברית סיני זה שכר על שמירת הברית ואילו בערבות מואב זהו מעשה הבא מצד העם. הבדל ישנו גם בתפיסת ארץ ישראל. תפקידה של הארץ לפי תפישת הברית בספר ויקרא היא להיות מכון לשכינה. בדברים הארץ היא השכר הטוב שהעם מקבל על שמירת הברית.  
729 פרשת כי תבוא  פרשיות מקרא ביכורים ווידוי מעשרות ����� Word הרב תמיר גרנות  למה דווקא שתי הפרשיות (מקרא ביכורים וביעור מעשרות) האלה נבחרו להיות המסיימות את נאום המצוות של משה? האם הן קשורות למצוות המופיעות בסוף פרשת כי תצא? מהו מיקומן הטבעי במהלך הספר? האם מצוות אלו נמצאות כאן בגלל חובת ה'אמירה' הייחודית להן? מהו תוכן האמירה בכל אחת מהמצוות האלו? כיצד הן קשורות לתפילה?  
730 פרשת כי תבוא  תיארוך הנאום המרכזי של ספר דברים ����� Word יהודה ראק  בפרשה זו מסיים משה את דבריו לבנ"י. המפרשים נחלקו באשר לתיארוך הדברים, מקום התרחשותם והחלטת משה לצוות את המצוות אשר עולות בנאומו דווקא בזמן זה. 
731 פרשת כי תבוא  הברכות והקללות על פי השקפת רמב"ן ����� Word הרבנית שרון רימון   
732 פרשת כי תבוא  וידוי מעשרות (כ"ו, יב-טו) ����� Word הרב אלחנן סמט   
733 פרשת כי תבוא  אבנים גדולות ואבנים שלמות ����� Word הרב אמנון בזק  משה מצווה את בני ישראל שלאחר הכניסה לארץ יקימו אבנים גדולות ויכתבו עליהן את כל התורה, ויקימו מזבח אבנים ויעלו עליו עולות ושלמים. כיצד קושרת התורה בין שני הציוויים? מה המשמעות של כתיבת התורה על האבנים? האם קיים יהושע את הציוויים בדיוק כשם שתוארו בתורה?    ��� ������ ������� 
734 פרשת ניצבים  גן עדן והעולם הזה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  האם לאחר החטא הקדמון, גן עדן אבד ממנו בעולם הזה? מעיון בפרשת ניצבים, עולה שיש דמיון בין החיים בארץ ישראל, מבחינה רוחנית, לבין החיים בגן העדן. 
735 פרשת ניצבים  תפקידה של פרשת ניצבים ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בתפקידה הכפול של פרשת ניצבים: סיום לתוכחה של פרשת כי תבוא, וחתימה לנאום המצוות. המאמר עוסק גם בהבדלים שבין התוכחה של פרשת כי תבוא לבין התוכחה של פרשת בחוקותי, וכן בקשר שבין הגאולה לתשובה. 
736 פרשת ניצבים  עונש היחיד ועונש האומה ����� Word הרב מרדכי סבתו  פרשה זו, הכוללת קצת פחות משני פרקים, נפתחת באמצע נאומו של משה המתחיל בסוף הפרשה הקודמת. פרשתנו אינה מהווה, אם כן, יחידה ספרותית עצמאית, ויש לדון בה כחלק מנאומו של משה. 
737 פרשת ניצבים  קללה ללא גאולה?! ����� Word הרב תמיר גרנות  השיעור משווה בין פסוקי הקללה בברית חורב ופסוקי הקללה בברית ערבות מואב. האם לפי ספר דברים אין גאולה לאחר העונש ואין זכות אבות? נאום משה בפרשת ניצבים משלים את ברית ערבות מואב ובין היתר משה מוסיף את ענין התשובה והגאולה. אך מדוע פרשת התשובה היא רק נספח, ולא חלק אינטגרלי מהברית של ערבות מואב? ברית ערבות מואב אינה על בסיס בריתות קודמות כמו ברית סיני אלא על בסיס בחירת העם בכריתת הברית. לכן אם העם חוטא הוא מפסיק להיות העם הנבחר של ה'. אך בעקבות התעוררות העם לתשובה תבוא גם הגאולה.  
738 פרשת נצבים  פרשת התשובה ����� Word יהודה ראק  הפסוקים קושרים בין התשובה לבין הליך הגאולה. הרב ברויאר מציע 2 בחינות של תשובה התלויות בעשיית פעולת תשובה מצד עמ"י, ושלישית שאינה תלויה בתשובה של עמ"י.  
739 פרשת ניצבים  ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
740 פרשיות ניצבים-וילך  פרשת ניצבים וילך ����� Word ����� html אהוד רוסט  עיון בפרשת התשובה מגלה שאין בה את הסדר הרגיל של חטא, תשובה וגאולה, אלא ערבוב של הנושאים. המאמר מנסה לעמוד על מבנה פרשה זו בעזרת חלוקה לשני סוגים של תשובה: תשובה מיראה ותשובה מאהבה. 
741 פרשיות ניצבים-וילך  פרשת נצבים וילך ����� Word ����� html אהוד רוסט  מדוע תשובה וגאולה מעורבבות זו בזו בפרשת נצבים? הסיבה לכך היא שבעקבות התשובה מיראה בגלל סבל הגלות הקב"ה מביא את הגאולה וזו מובילה לתשובה מאהבה. 
742 פרשיות ניצבים-וילך  תשובת ישראל ותשובת ה' ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  פרשת ניצבים נראית המשך ישיר של פרשת כי תבוא, אך מפתיע לגלות שפרשת התשובה מופיעה בנפרד, ולא כחלק מהברית. עיון בפרשת התשובה. 
743 פרשיות ניצבים-וילך  פרשת התשובה והגאולה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האם הגאולה תלויה בתשובה, או שהיא מובטחת לעם ישראל גם בלי תשובה? ניתוחה הספרותי של פרשת התשובה מעלה תשובה לשאלה זו. 
744 פרשיות ניצבים-וילך  הקהֵל ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מדוע הזכירה התורה את מצוַת הקהֵל רק ביומו האחרון של משה? מהו טעמה של מצוַת הקהֵל? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובעיקר בשיטת הרמב"ם. המאמר גם דן בחלוקות השונות של הסדרים והפרשיות שנהגו מקדמא דנא, ועל הקשר בין החלוקה לבין מצוַת הקהֵל. 
745 פרשיות ניצבים-וילך  התורה, השירה, השמיים והארץ ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מהי ה"תורה" - כלל התורה, או רק חלק ממנה? ומהי ה"שירה"? מדוע הקב"ה מצווה על משה למנות את התורה ואת השירה לעדים לבני ישראל, ואינו מסתפק בעד אחד בלבד? ומדוע משה מוסיף על שני העדים האלו שני עדים נוספים - השמיים והארץ? 
746 פרשיות ניצבים-וילך  ספר התורה וקריאת התורה בהקהל ����� Word הרב תמיר גרנות  הפסוקים בפרשה מלמדים אותנו שמשה כתב את התורה ונתנה שבט לוי. מה בדיוק כתב משה? איפה מתחיל ספר התורה שכתב משה? מהי התורה אותה חייב המלך לקרוא במעמד ההקהל? בספר מלכים מסופר על ספר תורה שמצא המלך יאשיהו. מהו הספר שנמצא אז? מהי משמעותו של מעמד ההקהל?  
747 פרשיות ניצבים-וילך  תשובה וגאולה ����� Word הרבנית שרון רימון   
748 פרשיות ניצבים-וילך  "וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים!" (ל', טו-כ) ����� Word הרב אלחנן סמט   
749 פרשת וילך  מצוַת הקהל ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדןע מצוַת הקהל מופיעה רק אחרי כל הסיכומים של משה, ולא עם שאר המצוות? מה מיוחד במצווה זו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההשוואה בין מצוַת הקהל לבין מעמד הר סיני, בעקבות ביטויים דומים המופיעים בשתי הפרשיות. 
750 פרשת וילך  פרידתו של מנהיג ����� Word הרב מרדכי סבתו  פרשת וילך כוללת פרק אחד בלבד העוסק במגוון נושאים. בעיוננו נגדיר את הנושאים השונים הנידונים בפרק, נעמוד על המכנה המשותף להם - ההכנות לקראת הצפוי לאחר מות משה, ונדון בזיקה הפנימית שביניהם. 
751 פרשת וילך  פרדתו של מנהיג ����� Word הרב מרדכי סבתו  פרשה זו משמשת כנאום הכנה למותו של משה. בנאום הוא משאיר אחריו 2 חלקים לתקופה שלאחר מותו: האחד הוא כתיבת התורה שנועדה להזהיר את עמ"י מהחטא- כפי שאכן קורה עם המלך יאשיהו ואילו השני הוא כתיבת השירה שתפקידה לאחר החטא לעודד את עמ"י לחזור בתשובה. 
752 פרשת וילך  התורה, השירה, השמיים והארץ ����� Word הרב אמנון בזק      ��� ������ ������� 
753 פרשת האזינו  תורה, שירה וגאולתם של ישראל ����� Word ����� html הרב יונתן גרוסמן  לפי פסוקי פרשתינו, נראה שהשירה משמשת כ'עֵד' לעם כמו התורה. אם כן - מדוע צריכים ישראל שני עדים? כיצד יכול להיות הבדל בין השירה לבין התורה בנוגע לסיבת הגאולה; הרי שניהם 'מעידים' על אותו דבר? 
754 פרשת האזינו  לאיזו תקופה מכוונת עדותה של השירה? ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  הדעה המקובלת בפרשנים היא שפרשת האזינו סוקרת את כל האירועים בחייו של עם ישראל. קביעה זו מעלה מספר תמיהות: מדוע לא הוזכרו יציאת מצרים, מעמד הר סיני ותקופת האבות? מדוע אין אזכור מפורש של עונש הגלות? נראה, שפרשת האזינו עוסקת רק בתקופת הישיבה בארץ לאחר הכיבוש וההתנחלות. 
755 פרשת האזינו  סיומו של ספר דברים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעות מיקומה של שירת האזינו בסוף ספר דברים. בחלקו השני, הוא עוסק במשמעותה של שירת האזינו על פי תבניתה, ובהשוואתה לשירות אחרות בתנ"ך. 
756 פרשת האזינו  מבוא לשירת האזינו ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מדוע נאמרה שירת האזינו דווקא בצורת שירה? מי כתב את השירה הזו? מיהו המדבר בגוף ראשון בשירה? המאמר עוסק במהותה של תופעת השירה על רקע ההבדל בינה לבין ה'הלל', ועל רקע ההבדל בינה לבין שאר השירות שבמקרא. 
757 פרשת האזינו  וילך משה - לאן הלך? ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  פרשת וילך פותחת ב"וילך משה". לאן הלך משה? פרשת האזינו מסתיימת ב"ויבוא משה". מהיכן הוא בא? ייתכן, שזמנן הכרונולוגי של פרשיות וילך-האזינו הוא לפני פרשת דברים. 
758 פרשת האזינו  ייחודה של שירת האזינו ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  בכמה נקודות מתייחדת שירת האזינו: היא מתארת שהקב"ה מצא את עם ישראל במדבר ומתעלמת מהאבות, מיציאת מצרים וממעמד הר סיני; היא מעלה אפשרות שהקב"ה ימחה את עם ישראל כולו; והיא מספרת שהקב"ה לא יעניש את עם ישראל בשל החשש לחילול השם בלבד. שירה זו מתארת את הרובד הנמוך והבסיסי ביותר ביחסים שבין עם ישראל לקב"ה, שאין מאחוריו סיבה הגיונית-ערכית, והוא מגובה בחשש מחילול השם. רובד זה מתממש כאשר אין לעם ישראל זכויות משל עצמו ולאחר שתמה זכות אבות, כמו בימי ירבעם בן יואש ויחזקאל. רמז לרבדים השונים שביחסים בין עם ישראל לקב"ה ניתן למצוא במשנה המתארת את ט"ו באב ואת יום הכיפורים - "שבו היו בנות ישראל יוצאות בכלי לבן וחולות בכרמים". 
759 פרשת האזינו  "כי חלק ה' עמו, יעקב חבל נחלתו" ����� Word הרב מרדכי סבתו  מיוחדת שירת האזינו מכל פרשיותיה של תורה, שאותה בלבד נצטווה משה בפירוש לכתוב, ללמדה את בני ישראל ולשימה בפיהם. בכך תונצח השירה לדורות הן בכתב, הן בספר, והן על פה - בפיהם של ישראל. ה' גם מבטיח כי השירה לא תישכח מפי העם לדורותיו, והדבר מלמד על חשיבותה הרבה בעיניו. בעיוננו נעסוק בתפקידה של השירה ובתכניה העיקריים, וננסה לבאר את חשיבותה המיוחדת ואת הרעיון היסודי שבה: הקשר הנצחי שבין ה' ועמו. 
760 פרשת האזינו  "וענתה השירה הזאת לפניו לעד" ����� Word הרב תמיר גרנות   
761 האזינו  "כי חלק ה' עמו" ����� Word הרבנית שרון רימון   
762 פרשת האזינו  שירה ותוכחה ����� Word הרב עזרא ביק      ��� ������ ������� 
763 פרשת וזאת הברכה  בין שירת האזינו לברכת משה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  ישנם קשרים בולטים בין שירת האזינו לבין הברכות בפרשת "וזאת הברכה", הן מבחינת הסגנון והן מבחינת התוכן והעניין. המאמר עוסק בהשוואה זו, בנקודות הדומות ובעיקר בהבדלים שבין הפרשיות. 
764 פרשת וזאת הברכה  סדר השבטים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  עיון בברכות משה לשבטים, ובסדר השבטים שלהם ניתנו ברכותיו האחרונות של משה. 
765 פרשת וזאת הברכה  סיפור מיתתו של משה ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  סיפור מיתתו של משה נחלק לשניים: חלק אחד בסוף האזינו, וחלק שני בסוף פרשתנו, מדוע? המאמר עוסק בשאלה זו ובניתוח של סיפור מיתתו של משה על אופיו, סגנונו ומשמעויותיו. בחתימתו, עוסק המאמר בשאלה המפורסמת: מי כתב את שמונת הפסוקים האחרונים של התורה? 
766 פרשת וזאת הברכה  סיומה של התורה ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  התורה - סיפור חייו של משה - אכן מסתיימת במותו, אך בלי לסגור את המעגל שנפתח בפרשת בראשית: הגירוש מגן עדן. המאמר עוסק בנקודה זו על רקע ההקבלות שבין משה לבלעם. 
767 פרשת וזאת הברכה  "וזאת הברכה אשר ברך משה" ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מדוע ברכותיהם של שבטי לוי ויוסף ארוכות במידה ניכרת מברכותיהם של שאר השבטים? מדוע משה לא ברך את שמעון? אם הסיבה לכך היא מעשה שכם - מדוע הוא ברך, ועוד באריכות, את שבט לוי? מדוע מזכיר משה בברכתו ללוי דווקא את מעשיהם במעשה העגל? הייתכן שמשה חש קרבה יתירה דווקא ליוסף, בגלל קורות חייהם הדומים? 
768 פרשת וזאת הברכה  פסוקי המסגרת של ברכת משה ����� Word הרב מרדכי סבתו  במרכז פרשתנו ניצבת ברכתו של משה איש האלוהים אשר בירך את בני ישראל לפני מותו. ברכה זו דומה לברכת יעקב לבניו לפני מותו, ושתיהן יחד יוצרות מעין מסגרת של ברכות העוטפת את תולדות יצירתו של עם ישראל. בפרטי הברכות יש מספר הבדלים, הקשורים, כמסתבר, לפער הזמנים שביניהן ולתמורות שחלו בעם ישראל במהלך תקופת היווצרותו. בעיוננו זה נעסוק באחד ההבדלים הבולטים: בעוד שברכתו של יעקב פונה לשבטים השונים מתחילתה (ראובן) ועד סופה (בנימין), משה מקדים להתייחסותו לשבטים דברי מבוא כלליים (פס' ב-ה) ומסיימהּ בפסוקי סיום כלליים (כו-כט). ברכתו של משה לשבטים נתונה אפוא בתוך מסגרת של התייחסות כללית לאומה. 
769 פרשת וזאת הברכה  משה אמת ותורתו אמת ����� Word הרב תמיר גרנות  מדוע התורה מסתיימת בתיאור מותו של משה ובגדלותו הנבואית? מדוע הרמב"ם קובע את נבואת משה כאחד מעיקרי האמונה? בשיעור זה נגלה כי התשובות לשאלות אלו תלויות זו בזו, ונבין מחדש את הקביעה 'משה אמת ותורתו אמת'. 
770 וזאת הברכה  ברכת משה לבני ישראל הרבנית שרון רימון   
771 פרשת וזאת הברכה  מי כתב את הפסוקים האחרונים בתורה? ����� Word הרב אלחנן סמט   
772   המשך מאמרו של הרב יואל בן-נון, שנכתב בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  המאמר עוסק בלקיחת שלל מלחמה. הדוגמאות העיקריות הם אברהם אבינו שמסרב להצעת מלך סדום, מעילת עכן ביריחו ובעקבותיו הכשלון בעי, חלוקת השלל על פי ציווי דוד לאחר פשיטת עמלק על צקלג, והכשלות בחרם במלחמת שאול בעמלק שגרמה לאי סיום הכחדת עמלק. אי לקיחת שלל מראה על מוסריותו של עם ישראל ולקיחת שלל כאשר זו נאסרת גורמת להכשלות במלחמה ומעידה על רמה מוסרית ירודה בעם.  

פרשה מועדים

# ���������������
773 פרשת פרה  וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  משמעות הפטרת פרשת פרה היא השוואה בין גאולת מצרים לבין הגאולה העתידית. מהם האמצעים הספרותיים בהשוואה זו? מהי משמעות ההשוואה? 
774 פרשת החודש  ייחודו של קרבן הפסח ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  האם הפסח הוא קרבן? מדוע ציווה הקב"ה עוד לפני יציאת מצרים לאכול את הפסח על מצות ולא לאכול עמו חמץ? אם הוא קרבן - איזה קרבן הוא: עולה, מנחה או שלמים? המאמר מנתח את אופיו של קרבן הפסח, ומסיק שבפסח הבית כולו הופך למזבח, ושקרבן הפסח הוא שילוב אידיאלי בין שלושת קרבנות הנדבה, המבטא הכנה להשראת שכינה. כך, ניתן להסביר גם חלק מדיניו של קרבן הפסח: מצוַת אכילתו, אכילתו על השובע ואכילתו עם מרור. 
775 שבת הגדול  הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המאמר מתחקה אחר המנהג של שבת הגדול, ובעיקר על קריאת ההפטרה המיוחדת בשבת זו. בהמשך, מתמקד המאמר בסוף ההפטרה, העוסק בבואו של אליהו הנביא. השאלה הנידונה היא פשר הסתלקותו של אליהו. 
776 פסח  מתחיל בגנות ומסיים בשבח ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מדוע נצרך משה לשקר לפרעה? מדוע ביקש ממנו לשחרר את ישראל רק לשלושה ימים, כאשר התכוון לברוח לתמיד? בחלקו הראשון של המאמר, מוסברים שני הפנים של גאולת ישראל: זכות אבות וחילול השם. 
777 פסח  בזמן שמצה ומרור מונחים לפניך ����� Word ����� html הרב יאיר קאהן  המאמר עוסק בקשר המהותי בין מצוות סיפור יציאת מצרים למצוות אכילת פסח, מצה ומרור. הוא דן בשאלה האם העיקר הוא סיפור יציאת מצרים אך פסח, מצה ומרור הם חובה בתוך מצוה זו או שהמצווה העיקרית היא אכילת פסח, מצה ומרור וסיפור יציאת מצרים בא להסביר מדוע אוכלים אותם. 
778 פסח  הצלה בתוך גאולה ����� Word ����� html הרב שלמה ברין  המאמר עוסק בקשר המהותי בין מצוות סיפור יציאת מצרים למצוות אכילת פסח, מצה ומרור. הוא דן בשאלה האם העיקר הוא סיפור יציאת מצרים אך פסח, מצה ומרור הם חובה בתוך מצוה זו או שהמצווה העיקרית היא אכילת פסח, מצה ומרור וסיפור יציאת מצרים בא להסביר מדוע אוכלים אותם. 
779 פסח  חמץ ומצה בתורה ����� Word ����� html הרב יואל בן-נון  המצה מבטאת את הגאולה המגיעה בשלבים הדורשים אורך רוח וכוח סבל רב. עיקר עניינו של חג המצות הוא, האזהרה החמורה מפני האשליה של גאולה שלמה בבת אחת, מפני הציפייה שהחמץ של חג השבועות הוא מיד אחרי הפסח. יום הביכורים מבטא את סיום התהליך והגעה לתכלית: מתן תורה והישיבה בארץ ישראל. ביום זה המצווה היא הקרבת שתי הלחם העשויות חמץ כדי לבטא את השלמת תכלית יציאת מצרים. גם הבאת הביכורים של היחיד ומקרא ביכורים מסמל תהליך זה.  
780 פסח  סיבת גלות מצרים (ח"א) ����� Word ����� html הרב ניר וינברג  ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה. על איזה עוון נגזר עונש זה? מהרמב"ן, דרך האר"י והמהר"ל ועד הרב קוק, דנו בשאלה זו גדולי הדורות. 
781 פסח  סיבת גלות מצרים (ח"ב) ����� Word ����� html הרב ניר וינברג  ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה. על איזה עוון נגזר עונש זה? מהרמב"ן, דרך האר"י והמהר"ל ועד הרב קוק, דנו בשאלה זו גדולי הדורות. 
782 פסח  קרבן הפסח וחג המצות ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  הציווי על חג המצות מופיע באמצע הציווי על פסח מצרים, ואילו הציווי על קרבן הפסח מופיע לאחריו. מדוע? מה המשמעות של אכילת המצה? מדוע המצווה המרכזית של חג הפסח היא איסור אכילת חמץ? 
783 פסח  יציאת מצרים ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  מתי בדיוק התחילה יציאת מצרים? מתי היא הסתיימה? מדוע חז"ל בחרו דווקא את ההסבה כמנהג המבטא את החירות? המאמר עוסק בשאלות אלו תוך ניתוח של התיאור הכפול של הפסח בתורה: התיאור מצדו של פרעה, והתיאור מצדו של הקב"ה. 
784 פסח  ארבעת הבנים ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מדוע חילקו חז"ל את ארבע הפרשיות הדנות במצוַת "והגדת לבנך" לארבעה בנים שונים? ומדוע שינתה ההגדה את התשובה שנותנת התורה לבנים החכם והרשע? נראה, שארבעת הבנים מחולקים לשתי קבוצות: החכם והתם מחד, והרשע ושאינו יודע לשאול מאידך. החכם והתם שואלים על יסוד המצוות, ונענים בהסבר המצווה היסודית של "אנוכי ה' אלוקיך" ובאזהרה מפני העונש המגיע לעוברים על המצוות. הרשע מורד בברית שבין עם ישראל לבין הקב"ה, ושאינו יודע לשאול - נכנס אליה בבחינת "נעשה ונשמע". 
785 יום ירושלים  שלום ירושלים ����� Word ����� html ד''ר יוסף עופר  השם 'ירושלים' מורכב, בין השאר, מהמילה שלום. מהי המשמעות של המילה 'שלום' בתנ"ך? 
786 יום ירושלים  שלום ירושלים ����� Word ����� html ד''ר יוסף עופר  השם 'ירושלים' מורכב, בין השאר, מהמילה שלום. מהי המשמעות של המילה 'שלום' בתנ"ך? 
787 יום ירושלים  בחירת ירושלים ����� Word הרב תמיר גרנות  מדוע לא נזכרה בירת הנצח בתורת הנצח? מדוע היא הופיעה על בימת ההיסטוריה והתודעה רק בימי דוד? סקירת הרמזים לירושלים בתורה. כיצד נחלקה ירושלים לשבטים? האם דוד יישב את ירושלים או שהיישוב כבר היה קיים? האם כשהעלה דוד את ארון ה' הוא ידע שהוא מביא אותו למקומו הנצחי? מדוע מתנגד הקב"ה לכך שדוד יבנה את בית המקדש? כיצד בחר ה' בסופו של דבר במקומו? היכן נתקיימו דברי משה רבנו "המקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם"? מה משמעות הסיפור בספר שמואל ? 
788 שבועות  המשכן ומתן תורה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מאמר זה עוסק בהבנת המושג "סוד המשכן", המופיע בפירוש הרמב"ן, על רקע ההקבלה שבין פרשיות המשכן לבין מתן תורה, ועל רקע סידור המחנות סביב המשכן. 
789 שבועות  אהבה כפויה ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  מהי משמעותה של הכפייה במעמד הר סיני - "כפה עליהם הר כגיגית"? כיצד "הדור קיבלוה בימי אחשוורוש"? מאמר זה מקיף את הנושא, תוך עיון בדברי המהר"ל. 
790 שבועות  עולם חסד יבנה - בין מגילת רות לספר איוב ����� Word ����� html הרב אמנון בזק  מדוע נכתבה מגילת רות? המאמר עוסק בשאלה זו לאור ההשוואה והניגוד שבין סיפור המגילה לבין סיפורו של איוב. 
791 תשעה באב  מה תנחמוני הבל - לבירור הקשר בין פסח לבין תשעה באב ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין  האם יש קשר בין פסח לבין תשעה באב, או שמא העובדה ששניהם חולקים את אותו היום בשבוע היא רק עובדה מקרית? 
792 ראש השנה  השופר והחצוצרות ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בשתי מצוות: מצוַת התקיעה בשופר והמצווה לתקוע בחצוצרות. מה היחס בין שתי המצוות הללו? 
793 ראש השנה  יום "זכרון תרועה" ו"יום תרועה" ����� Word הרב תמיר גרנות  ראש השנה נקרא בתורה "זכרון תרועה" ו-"יום תרועה". האם יש כאן שני אפיונים של היום, ואם כן - האם ניתן להצביע על אחד מהם כמרכזי? למה לא תוקעים בשופר בשבת? מהו ההבדל בין ידיעה לזכרון?  
794 ראש השנה  יום "זכרון תרועה" ו"יום תרועה ����� Word הרב תמיר גרנות   
795 ראש השנה  "כִּי מֶלֶךְ כָּל הָאָרֶץ אֱ-לֹהִים" – 'מזמור התקיעות' מ"ז ����� Word הרב אלחנן סמט   
796 יום הכיפורים  בזאת יבא אהרן אל הקדש ����� Word ����� html הרב אליקים קרומביין   
797 יום הכיפורים  מלכות וזכרון בחדש השביעי ����� Word הרב תמיר גרנות  מתי תוקעים בתפילת ראש השנה? למה? מה עיקרו של יום כפי שעולה ממחלוקת ר' עקיבא ור'יוחנן בן נורי בשאלת מיקומן של המלכויות? מהי נקודת המחלוקת ביניהם, ומהן השלכותיה? כמי נפסקה ההלכה? מהו המקור לאמירת מלכויות בראש השנה? למה המלכות קשורה דווקא ל"חדש השביעי"? למה סודרו המועדים בחודש השביעי דווקא בראשון ,בעשירי ובחמישה עשר? 
798 יום הכיפורים  "מִמַּעֲמַקִּים קְרָאתִיךָ" – תהילים ק"ל ����� Word הרב אלחנן סמט   
799 סוכות  ארבעת המינים ����� Word ����� html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בהקבלה שבין ארבעת המינים לבין שבעת המינים, בקרבנות חג הסוכות, ובקשר שבין הקרבנות, ניסוך המים וארבעת המינים. 
800 סוכות  תשרי שביעי לחדשים- דוגמת שבת לימי השבוע- לפיכך כולו קדוש ����� Word הרב תמיר גרנות  מהו הקשר בין מועדי ניסן למועדי תשרי? במה קשורים פסח, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות להתגלותו של הקב"ה? מה היחס בין "מקרא קדש" ו"שבתון" כפי שמופיעים בתורה ביחס לחגי ישראל? מה אופיו של חג הסוכות? מה הקשר בין סוכות לבין ה'הקהל'? 
801 חנוכה  הנרות הללו ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  מדוע הגמרא שואלת "מאי חנוכה", וכי היא אינה מכירה את החג? מדוע התשובה מתייחסת רק לנס פך השמן, ולא לנצחונות הגדולים? מדוע נס פך השמן אינו מופיע באף מקור קדום מתקופת החשמונאים? 
802 טו בשבט  נטיעה (א) ����� Word ����� html הרב יהודה שביב  המאמר מתחקה אחר מקורות מנהג הנטיעות בראש השנה לאילנות. חלקו הראשון של המאמר עוסק במשמעות העמוקה של מעשה הנטיעה, ובקשר שבינה לבין עבודת ה' והדבקות בו. 
803 טו בשבט  נטיעה (ב) ����� Word ����� html הרב יהודה שביב  בחלקו השני, המאמר עוסק בעיקר במשמעות מצוַת הנטיעה בארץ ישראל. 
804 טו בשבט  השקד ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  גאולתם של ישראל ממצרים הייתה מעין השקד - העץ שממנו נעשה מטהו של משה, והוא מסמל אותו: ממהר לפרוח וממהר לנבול. בדומה לכך, אף גלות העם וחורבן בית המקדש בימי ירמיהו הייתה מעין השקד: ממהר לנבול, אך ממהר גם לשוב ולפרוח מחדש. זאת משנת החורבן והגאולה של ר' עקיבא. 
805 טו בשבט  נטיעה (א') ����� Word ����� html הרב יהודה שביב   
806 פרשת זכור  עמלק ����� Word ����� html הרב יעקב מדן  שאלת המוסריות של מצוַת מחיית עמלק מעסיקה רבות את הוגי היהדות. מדוע נצטווינו למחות את זכר עמלק, ומדוע הכריז הקב"ה מלחמה דווקא על עם זה? המאמר מנתח את פרשיות עמלק שבספרי שמות, במדבר ודברים, ומנסה לעמוד על אופיו על עמלק, על מגמותיו ועל טעם השנאה הנצחית כלפיו. 
807 פורים  מדוע לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה? ����� Word ����� html הרב אברהם שאמע  המאמר מביא את פירושו של רש"י המציג את אסתר כאנוסה ולכן לא אמרה את עמה ומולדתה וכן הוא מביא את שלושת הפירושים של אבן עזרא. השלישי שבהם מסביר שמרדכי מצוה עליה לא לומר את עמה כדי שתוכל לקיים מצוות בסתר. מרדכי שומר על אסתר כמו על בת: בהתחלה כדי לראות מה יעשה בה, ולאחר בחירתה למלכה לראות מה היא תעשה. 
808 פורים  מלחמה לה' בעמלק - יוסף, יהושע, מרדכי ����� Word ����� html הרב יוסף צבי רימון  היכן נעוץ שורש חטאו של עמלק? מדוע דווקא יוסף ויהושע הם המתאימים להילחם בעמלק ובבניו? 
809 פורים  משגיא לגויים - ויאבדם ����� Word ����� html הרב מרדכי סבתו  מה משמעותו של סיפור הסוס במגילת אסתר? טענתו של הרב סבתו היא שהסיפור מהווה את נקודת המפנה של כל המגילה, והוא הסיבה להצלת היהודים. 
810 פורים  המבוכה המוסרית לנוכח מצוַת מחיית עמלק ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מצוַת מחיית עמלק מעלה תהיות מבחינה מוסרית. עיון מדוקדק במצווה זו מעלה שהיא אינה משקפת כלל עיוות מוסרי. המצווה נבחנת על רקע התקופה המקראית, ועל פי דברי הראשונים על מצווה זו. 

יוםיום פרשה

# ���������������
811 פרשת וארא  ברית המילה וברית בין-הבתרים���� html הרב יואל בן-נון  שתי בריתות כרת הקב"ה עם אברהם. ברית המילה היא ברית 'טבעית', בשם אלוקים, ההופכת לחלק מהטבע ומיועדת להתגשם מייד; ברית בין-הבתרים היא ברית החורגת מהטבע, בשם הוי"ה, המיועדת להתגשם אחרי ארבעה דורות. שתי הבריתות מתאחדות בפתיחת פרשת וארא, שכן יציאת מצרים מאחדת את שני הייעודים של עם ישראל: מחד - היא מהווה המשך למסורת האבות, ומאידך - מהפכה וחריגה מההיסטוריה. 
812 פרשת בא  פסח מצרים ופסח סדום���� html הרב יואל בן-נון  פרשת פסח מצרים מקבילה באופן בולט לפרשת הכנסת האורחים של לוט בסדום: שני הסיפורים אירעו בלילה, בשניהם ניצלו האנשים השוהים בבית סגור, שאכלו מצות, בעוד העיר או הארץ כולה מושחתים מעבר לפתח הבית. מהו, אם כן, ההבדל בין פסח בני ישראל במצרים לבין פסח לוט בסדום? 
813 פרשת בשלח  דרך ארץ פלישתים���� html הרב יואל בן-נון  מדוע לא הוציא הקב"ה את ישראל ממצרים דרך ארץ פלישתים? מהי המלחמה שבני ישראל היו רואים ושבים בגללה למצרים, ובמה היא שונה מהמלחמה שהתרחשה על ים סוף? מדוע משתמשת התורה בראשית פרשת בשלח בשם "א-לוהים", ולא בשם הוי"ה (כמו בכל פרשיות יציאת מצרים)? כיצד ייתכן היה שעם ישראל יצא ממצרים בלי לעבור בים סוף ובלי לעמוד למרגלות הר סיני? 
814 פרשת יתרו  עשרת הדיברות���� html הרב יואל בן-נון  במקביל לחלוקת שני לוחות הברית לעשרת הדיברות, ניתן לחלק אותם לשנים-עשר לאווים, ששה כנגד ששה. על הלוח הראשון מופיעים לאווים שבין האדם למקום בצירוף טעמים וסיבות, ואילו על הלוח השני מופיעים לאווים שבין האדם לחבירו, מוחלטים וללא נימוקים. מהו פשרם של הבדלים אלו? 
815 פרשת משפטים  מיהו עבד עברי?���� html הרב יואל בן-נון  האם התואר "עברי" מיוחד ליהודים בלבד? ייתכן ש"עברי" הוא עבד, ו"אלוקי העברים" הוא אלוקי העבדים, זה שאין לו טריטוריה המגבילה אותו, אלא הוא שליט על כל העולם. פירוש כזה יוכל לבאר את המקומות בהם מופיע המונח "עברי" במקרא: ביחס ליוסף בבית פוטיפר, ביחס לבני ישראל במצרים ובתקופת שאול, וביחס ליונה הישן בבטן האונייה. 
816 פרשת תרומה  "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"���� html ר' יצחק ברט  מדוע מרחיבה התורה בתיאור מלאכת המשכן? מדוע מתמקדת התורה בתרומה שיש להרים לבניין המשכן, ומזכירה את ציווי הבנייה רק בדרך אגב? נראה, שהתורה מבקשת להדגיש את השניוּת שבמשכן: מקום להקרבת קרבנות מחד, ומקום השראת שכינה מאידך. בכך מודגשת השניוּת שבעבודת ה' בכלל: עבודה המתחילה מהקב"ה (התערותא דלעילא) במקביל לעבודה המתחילה מבני האדם (התערותא דלתתא). 
817 פרשת תצווה  למה קדמה פרשת משפטים לפרשיות המשכן���� html הרב יואל בן-נון  ממבט ראשון נראה כאילו התורה מייחסת חשיבות ראשונית למשכן ולמקדש, ואילו הנביאים, ספר תהילים וחז"ל מייחסים יתר-חשיבות דווקא למצוות הצדקה והחסד. למעשה, הקדמת פרשת משפטים לפרשיות המשכן משדרת את המסר ההפוך: "כי לא ציוויתי את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח". 
818 פרשת כי-תשא  תרומה ונדבה���� html הרב יואל בן-נון  מהו ההבדל שבין תרומת מחצית השקל לבין שאר תרומות המשכן? מדוע ייחדה לה התורה פרשייה בפני עצמה? במה מצדדת התורה: בחופש או בשוויון? כיצד המתח בין שני הערכים הללו מתבטא בסדר פרשיות התורה, מסכתות המשנה וברכות תפילת העמידה? 
819 פרשת כי-תשא  מדוע עשו בני ישראל את העגל?���� html הרב יואל בן-נון  בני ישראל פחדו שמשה הפך להיות מלאך. התורה ניתנה משמיים, אך היא מיועדת לבני אדם, ואין לנו שום צורך במלאכים, במתווכים או באמצעיים מיסטיים למיניהם. 
820 פרשת ויקהל  ל"ט אבות מלאכה - מניין?���� html הרב יואל בן-נון  כיצד הגיעה הגמרא למניין ל"ט אבות המלאכה? האם ניתן למצוא בפשוטו של מקרא קשר בין מלאכות השבת לבין מלאכת המשכן?  
821 פרשת פקודי  בין הר סיני לאוהל מועד���� html הרב יואל בן-נון  א. כל אדם העוסק בצורכי ציבור, חייב להגיש דין וחשבון על פעולותיו הכספיות. ב. קיימת הקבלה מדוייקת בין סוף פרשת משפטים, ביחס להר סיני, לבין סוף ספר שמות ותחילת ספר ויקרא, ביחס למשכן. הקבלה זו שימשה את הרמב"ן כדי להוכיח שהמשכן מהווה המשך ומיסוד של ההתגלות החד-פעמית של מעמד הר סיני. 
822 שבת זכור  המלחמה בעמלק���� html הרב יואל בן-נון  מה היה חטאו של שאול בעמלק? מדוע ניטלה ממנו המלוכה וניתנה לדוד? האם ניהל שאול מלחמה כוללת בעמלק, או שמא רק מערכה מוגבלת, תוך הותרת אגג מלך עמלק בחיים והתעסקות בשלל? 
823 פרשת צו  חמץ ומצה בעולם הקרבנות���� html הרב יואל בן-נון  מתי נאסר להקריב חמץ ודבש, ומתי הדבר הותר? מדוע קרבן התודה מורכב מחמץ וממצה גם יחד? מהו ההבדל העקרוני בין החמץ לבין המצה? 
824 פרשת שמיני  היום השמיני למילואים���� html הרב יואל בן-נון  מהי ייחודיותו של היום השמיני למילואים? מה היה חטאם של נדב ואביהו? כיצד אפשר להיפגש עם הקב"ה, אם אסור להכניס אש אנושית לתוך המשכן? 
825 פרשת החודש  חודשים ושנה בלוח העברי���� html הרב יואל בן-נון  כבר בפרשת בא אנו מוצאים את השניות המאפיינת את הלוח העברי: ההתייחסות לחודשי הירח מחד, ולשנות החמה מאידך. מהם פירושיה של המילה 'חודש'? מדוע נצטוונו "זכור" ו"שמור" דווקא ביחס ללוח ולשבת? 
826 פרשת בא  חודשים ושנה בלוח העברי���� html הרב יואל בן-נון   
827 פרשת אחרי מות  היום השמיני ויום הכיפורים���� html הרב יואל בן-נון  קיימת הקבלה ניגודית בין היום השמיני למילואים, בו מתו נדב ואביהו, לבין יום הכיפורים: ביום השמיני השכינה התגלתה על פני כל העם, ואילו ביום הכיפורים השכינה מצמצמת את הופעתה ומאפשרת לכהן הגדול להיכנס לפני ולפנים ולכפר על העם ועל המקדש. 
828 פסח   מהלכות פסח - התורה והחיים���� html הרב יואל בן-נון  בכמה וכמה מהלכות הפסח, נוצר פער בין ההלכה כפי שהיא מקובלת בימינו לבין מטרת ההלכה, רוחה ואופייה. כך ביחס לבדיקת חמץ (לאור הנר או לאור פנס חשמלי?), למכירת חמץ (חובה או היתר דחוק), לגזירת קטניות (כולל אפילו שמן קטניות) ולמוצרים כשרים לפסח למהדרין הדומים לחלוטין למוצרים שהם חמץ גמור. 
829 פרשת קדושים  "אני ה'" ו"אני ה' א-לוהיכם"���� html הרב יואל בן-נון  בין שלל המצוות שבפרשה, בולטת החלוקה בין המצוות הדתיות האוניברסליות, שהסיומת המאפיינת אותן היא "אני ה'", לבין המצוות הלאומיות הישראליות, המסתיימות בסיומת "אני ה' א-לוהיכם". מדוע השבת מופיעה פעמיים? ומדוע כפלה התורה את איסור העוול במשפט עם איסור הרמאות במידות ובמשקולות? 
830 פרשת אמור  "ממחרת השבת"���� html הרב יואל בן-נון  מדוע מפרשת ההלכה את הביטוי "ממחרת השבת" כמתייחס ליו"ט הראשון של פסח, ולא לשבת בראשית? כיצד מתקשר ביטוי זה עם כפילות הלוח העברי? 
831 פרשת בהר  "מה עניין שמיטה אצל הר סיני?"���� html הרב יואל בן-נון  בסוף ספר ויקרא, לאורך פרשיות אמור, בהר ובחוקותי, התורה חוזרת על עיקרי ספר שמות: על פרשיות המשכן, על פרשת משפטים ועל פרשת יתרו. הבנה זו יכולה להבהיר מדוע כתבה התורה פרשיות שונות (כדוגמת שמן המשחה, לחם הפנים, המקלל ועוד) דווקא בסוף פרשת אמור. החזרה על עיקרי ספר שמות הכרחית לשם כריתת ברית הברכות והקללות של פרשת בחוקותי. 
832 פרשת בחוקותי  חורבן שלישי לא יהיה���� html הרב יואל בן-נון  לרמב"ן שיטה ייחודית, לפיה התורה מתפרשת פירוש היסטורי. לדעתו, שתי התוכחות - זו של בחוקותי וזו של כי-תבוא - מכוונות כנגד שני החורבנות, חורבן הבית הראשון וחורבן הבית השני. מכאן, שהוא סובר שלא יהיה חורבן שלישי, שהרי אין בתורה רמז לחורבן לאחר קיבוץ הגלויות הגדול של פרשת ניצבים. 
833 פרשת בחוקותי  חורבן שלישי לא יהיה���� html הרב יואל בן-נון   
834 פרשת נשא   מדוע קדמה פרשת במדבר לפרשת נשא?���� html הרב יואל בן-נון  הפרקים הראשונים של ספר במדבר מהווים פתיחה לימי המילואים ולחנוכת המשכן. פרשיות המפקד והדגלים מסבירות את סדר הקרבת הנשיאים, ופרשיות הנזיר, הסוטה, הטמאים ואשם הגזלות משלימות את תיאור עם ישראל על החריגים שבו. 
835 פרשת נשא   בדיקת הסוטה���� html הרב יואל בן-נון  מה מטרתה של פרשת הסוטה? מדוע התירה התורה באופן חריג למחוק את שם ה'? כיצד ניתן להתמודד עם סכנת האלימות במשפחה? 
836 פרשת בהעלותך  "ויהי בנסוע הארון"���� html הרב יואל בן-נון  המשבר שהביא בסופו לחטא המרגלים החל כבר בחטא המתאווים, ועוד קודם לכן - בפורענות שאינה כתובה בפירוש (אולי מלחמה בשבטי עמלק). פורענות זו הפכה את סדר הנסיעה של הארון והענן, והיא המבארת את 'הפרשה שלא כסדרה' - פרשת "ויהי בנסוע הארון". 
837 פרשת שלח לך  קהל שוגג���� html הרב יואל בן-נון  מה מעמדם ההלכתי של החילוניים בימינו? בדרך-כלל אנו נוהגים להשתמש בקטגוריות הלכתיות דוגמת "מומרים" או "תינוקות שנשבו". הרמב"ן מביא קטגוריה הלכתית שלישית - "קהל שוגג", הנוגעת לקהל שלם העובר בשוגג על כל התורה כולה. הדוגמאות שנותן הרמב"ן לדבריו מתאימות כמעט לחלוטין לקהל החילוני השוגג של ימינו. 
838 פרשת קורח  "כי כל העדה כולם קדושים"���� html ר' יצחק ברט  מה היה חטאו של קורח? מה היה הפסול ברעיונותיו? מדוע המשנה מכנה את מחלוקתו בתואר "מחלוקת שאינה לשם שמיים"? אם אמנם חטאו היה כה גדול, מדוע התקדשו המחתות שבהם השתמש כדי לחלוק על משה, והפכו לציפוי למזבח? 
839 פרשת קורח  "כי כל העדה כולם קדושים"���� html ר' יצחק ברט   
840 פרשת בלק  נבואתו של בלעם���� html הרב יואל בן-נון  האם בלעם היה קוסם, או שניבא בשם ה'? מה פשר השינויים התכופים בשמות הקב"ה בפרשה זו? מדוע בכלל נכתבה פרשת בלעם בתורה? 
841 פרשת פינחס  מפקד פינחס ומפקד במדבר���� html הרב יואל בן-נון  בניגוד למפקד בני ישראל המופיע בפרשת במדבר, שהוא מפקד אנשי צבא, המפקד המופיע בפרשת פינחס הוא מפקד משפחות לנחלה. בדרך אגב, מלמדת אותנו התורה בפרשה זו פרק בסיסי במעמדן של הנשים בנישואין: אין כופים על האישה להינשא למי שהיא אינה רוצה בו, אלא "לטוב בעיניהן תהיינה לנשים". 
842 פרשת פינחס  פרשת המוספים���� html הרב יואל בן-נון  מדוע פרשת המוספים מופיעה בספר במדבר, ולא בספר ויקרא? מה תפקידו של המוסף? מתברר כי המוסף אינו מייצג את איסור המלאכה (שהרי גם בראש חודש, שאין בו איסור מלאכה, יש מוסף), אלא מייצג את התאספות העם בצוותא. בראשי חודשים, בחגים, בשבתות ובחול המועד היו מקריבים קרבן מוסף כדי לציין ולחגוג את התאספות העם כולו. 
843 פרשת מטות  מלחמת מדיין ושללה���� html הרב יואל בן-נון  האם התורה תומכת או מתנגדת ללקיחת שלל מלחמה? הנורמה הבסיסית - זו המעוגנת בחוק - מאפשרת לקיחת שלל, ובלבד שהוא יתחלק בין היוצאים למלחמה לבין היושבים על הכלים. הנורמה הגבוהה יותר, זו המיוחדת לאנשי מעלה ולמלחמות מיוחדות, מתנגדת ללקיחת שלל באופן גורף. לקיחת שלל שלא כדין אינה רק פגם מוסרי, אלא גם חטא ואף פוגעת בהצלחת המלחמה. 
844 פרשת מטות  שבטי עבר הירדן���� html הרב יואל בן-נון  מה רצה משה לעשות עם עבר הירדן המזרחי, אם אף שבט לא ינחל בו? מדוע התנגדותו של משה מתייחסת בעיקר לשבטי ראובן וגד, ולא לחצי שבט המנשה? 
845 פרשת מסעי  "ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם"���� html הרב יואל בן-נון  מה בין גבולות ארץ כנען שבפרשת מסעי לבין גבולות הארץ שבספר בראשית? מדוע התורה מדגישה בספרי ויקרא ובמדבר את "ארץ כנען", ואילו בספר דברים מודגשת דווקא "הארץ" - מנהר מצרים עד נהר פרת? 
846 פרשת מסעי  "ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם"���� html הרב יואל בן-נון   
847   לימוד תורה בתשעה באב���� html ר' יצחק בן דוד   
848 פרשת כי תצא  אשת יפת תואר���� html הרב יואל בן-נון  מהי מגמתה של פרשת אשת יפת תואר? התורה מבקשת להטיל אחריות על הגבר: אין הוא רשאי לבעול אישה ולזרוק אותה, ועליו לשמור על נאמנות לה. 
849 פרשת כי תצא  שילוח הקן���� html הרב יואל בן-נון  המשנה קובעת כי מטרתה של מצוַת שילוח הקן אינו "רחמים" אלא "גזרות". ספר החינוך הסביר שאין הקב"ה חס על הפרטים בבעלי החיים, אלא רק על קיום המינים, בהשגחה כללית. 
850 פרשת האזינו  מדוע נצרכה פרשת האזינו לאחר פרשיות התוכחה?���� html הרב יואל בן-נון  נחלקו הראשונים בפשר שירת האזינו: לדעת רמב"ן, שירה זו מפרטת את ההיסטוריה של עם ישראל, והיא נכתבה כדי להורות שיש גאולה גם ללא תשובה. לדעת רש"י, השירה מפרטת מודל שונה של שכר ועונש - במקום גלות וגאולה, יש בה מצוקה והצלה. 
851 פרשת נח  נח ומשה���� html הרב יואל בן-נון  קוים רבים מחברים בין נח לבין משה: התיבה, הפרישה מהעולם ארבעים יום וארבעים לילה ועוד. אולם קווי דמיון אלו רק מדגישים את ההבחנה בין שניהם: נח מציל רק את עצמו, ואילו משה מציל את כל בני ישראל. מסיבה זו, קובע הנביא יחזקאל כי אילו יהא נח הצדיק בתוך דור של חוטאים - לא יציל את הדור בצדקותו. 
852 פרשת לך-לך  מדוע ירד אברהם למצרים?���� html הרב יואל בן-נון  האם חטא אברהם בכך שירד למצרים ואמר על שרה "אחותי היא"? מתי הובטחה הארץ לאברהם - מייד כשעלה לארץ, או רק אחרי שנפרד מלוט? מה משמעות ההקבלות בין ירידת אברהם למצרים לבין שעבוד בני ישראל במצרים? 
853 פרשת וירא  ניסיון העקידה���� html הרב יואל בן-נון  מה פירוש הביטוי "הר המוריה"? מה משמעותו של ניסיון העקידה? האם ידע אברהם בלכתו לעקדה שבסופו של דבר יצחק לא יומת? מדוע אברהם אמר לנעריו שהוא ישוב עם יצחק? 
854 פרשת חיי-שרה  חשיבותה של ארץ ישראל���� html הרב יואל בן-נון  מה תוכן דו-השיח שבין אברהם לבין עבדו (אליעזר)? מדוע אברהם אינו מוכן להוריד את יצחק לארם נהריים אם תימצא לו שם אישה? האם הירידה לחוץ-לארץ היא אפשרות לגיטימית אחרי בחירת ארץ ישראל? 
855 פרשת תולדות  שלושה סוגי נישואין���� html הרב יואל בן-נון  האבות והאימהות מציגים בפנינו שלושה מודלים של נישואין: נישואי כבוד (אברהם ושרה), נישואי שידוך (יצחק ורבקה) ונישואי אהבה (יעקב ורחל). לכל מודל חסרונות משלו, אולם חסרונות הנישואין של יצחק ורבקה בולטים במיוחד: אין להם שפה משותפת, כל בן-משפחה חי לעצמו והפער בין בני הזוג ובין שני האחים הוא עצום ותהומי. 
856 פרשת ויצא  יעקב ורחל���� html הרב יואל בן-נון  כיצד לא הבחין יעקב שהכלה המובאת אליו היא רחל? מדוע גרם לו הקב"ה לטעות זו? ומדוע רחל לא סיפרה ליעקב על רמאותו של לבן? מהם חסרונות 'נישואי האהבה' - נישואיהם של יעקב ורחל, לעומת 'נישואי הייעוד' - נישואיהם של יצחק ורבקה? 
857 פרשת וישלח  מעשה ראובן���� html הרב יואל בן-נון  מה ראה ראובן לשכב עם בלהה פילגש אביו? חז"ל פירשו שהוא קנא את קנאת אמו, אך ייתכן שהוא ביקש להכריע בדרך זו את המאבק על ירושת אביו. כאבשלום בשעתו, ששכב את פילגשי דוד לעיני כל העם, אף ראובן מבקש להודיע ולפרסם כי הוא הבכור והוא היורש. עונשו - מידה כנגד מידה - היה נטילת הבכורה והעברתה ליוסף. 
858 פרשת וישב  הזכרת שם ה' והיעלמותו���� html הרב יואל בן-נון  בפרשת וישב מופיע שם ה' ונעלם חליפות. הוא מופיע בתחילת סיפורו של יוסף, אך אינו מופיע בסיפור מכירת יוסף, ירידת יהודה למצרים, והחל מפתרון חלומות שרי המשקים והאופים. מדוע נעלם שם הוי"ה? מדוע הוא אינו מופיע עוד בספר בראשית, עד מעמד הסנה שבתחילת ספר שמות? 
859 פרשת מקץ  פתרון חלומות פרעה���� html הרב יואל בן-נון  מדוע קיבל פרעה דווקא את פתרונו של יוסף לחלומותיו, ולא את פתרונות החרטומים? ניתן להצביע על שני הבדלים בין פתרון יוסף לבין פתרונות החרטומים: יוסף פירש את החלומות כדבר אלוקים על עתידה הלאומי של מצרים, ולא על עתידו הפרטי של פרעה; וכן הוא הוסיף הצעת פעולה עובר לפתרון החלומות. 
860 פרשת ויגש  יעקב וישראל���� html הרב יואל בן-נון  מתי מכונה יעקב בשם "ישראל"? 
861 פרשת ויחי  "אפרים ומנשה - כראובן ושמעון יהיו לי"���� html הרב יואל בן-נון  מתי פגש יעקב את אפרים ומנשה? מדוע בפגישתו איתם הוא מזכיר את ההתגלות בלוז, בה נקרא שמו ישראל ומייד אחריה מתה רחל ונקברה בדרך אפרת? כיצד יכולים אפרים ומנשה, בני יוסף, שגדלו בארמון מצרי, להיחשב על שנים-עשר השבטים, בניו של יעקב? 
862 פרשת שמות  "ואומַר לך בדמייך חיי"���� html הרב יואל בן-נון  בניגוד לספר בראשית, המתאר דומיננטיות של גברים, בספר שמות דווקא הנשים דומיננטיות. סיפור מפתח בהקשר זה הוא סיפור ברית המילה שערכה ציפורה בבנה. מי היה הבן שלא נימול - גרשום או אליעזר? מדוע לא מל משה את בנו? מה היה תוכנה של ברית המילה לפני מעמד הר סיני ומתן תורה? עיון בפרשה זו מלמד כי עליה הסתמכו חז"ל כשקבעו כי בזכות שני דמים נגאלו ישראל ממצרים - דם הפסח ודם מילה. 
863 פרשת וזאת הברכה  ברכות השבטים וברכת העם���� html הרב יואל בן-נון  בפרשת "וזאת הברכה" קיימים שני סוגי ברכות: ברכות לכל השבטים, וברכה לעם כולו. 
864 פרשת בראשית  האיש והאישה���� html הרב יואל בן-נון  מדוע דרשו חז"ל שהאיש והאישה נבראו "דו פרצופים"? ומדוע הופרדו הדבקים במהלך הבריאה? מה פשר הקביעה "והוא ימשול בך" - האם זוהי קללה שעלינו להתגבר עליה, או שמא גזירה אלוקית נצחית המחייבת אותנו? 
865 פרשת ויקרא  מה הקשר בין ספרי "שמות" ו"ויקרא"?���� html הרב יואל בן-נון   
866 פסח  הסבה דרך חירות ושינוי בצורת הסדר���� html הרב יואל בן-נון  כיצד מקיימים את מצוַת ההסבה? היכן ראוי לערוך כיום את הסדר? כיצד אפשר להפוך את סדר ליל הפסח למאורע חשוב ומשמעותי בחיי בני הבית בכלל, ובחיי הילדים בפרט? 

יוםיום הלכה בפרשה

# ���������������
867 פרשת וארא  "והמה עזרו לרעה"���� html ר' יצחק בן-דוד  מדוע נענש פרעה, למרות שהוא רק מימש את גזירת הקב"ה על עם ישראל, כפי שהובאה ב"ברית בין הבתרים"? בשאלה זו נחלקו הרמב"ם והרמב"ן. נראה, שמחלוקתם משקפת מחלוקת יסודית בשאלה עד כמה צריך האדם להשתדל לממש את מה שנראה לו כרצון ה', גם כאשר הוא עומד בניגוד למוסר המקובל. 
868 פרשת בא  קידוש החודש והמועדים���� html ר' יצחק בן-דוד  כיצד מתקדש החודש ונקבעים המועדים לאחר ביטול בתי הדין? לדעת הרמב"ן, הלל הזקן, שתיקן את לוח השנה הקבוע, קידש את החודשים והמועדים לזמנינו. לדעת הרמב"ם, בני ארץ ישראל מקדשים - גם בזמנינו - את החודשים והמועדים. כיצד ייתכן הדבר? האם יש תוקף הלכתי ל"ברכת החודש" הנאמרת בשבת מברכין? 
869 פרשת בשלח  "אל יצא איש ממקומו ביום השביעי"���� html ר' יצחק בן-דוד  בדרך כלל, אדם העושה מלאכה בשבת עובר על לאו של עשיית מלאכה ועל עשה של שביתה ביום השבת. האם הוא הדין ביחס לאיסור תחומין, או שמא מעמדו של איסור זה שונה ממעמד שאר איסורי השבת? 
870 פרשת יתרו  "לא תחמוד"���� html ר' יצחק בן-דוד  מה פשר האיסור לחמוד? המכילתא כותבת שעוברים על איסור זה רק בחימוד שהוביל לידי לקיחה בפועל. נחלקו הרמב"ם והראב"ד, האם עיקר האיסור הוא החימוד, או שמא עיקר האיסור הוא הלקיחה. 
871 פרשת משפטים  "עזוב תעזוב עמו"���� html ר' יצחק בן-דוד  התורה מצווה על האדם לעזור לאדם שחמורו כרע תחת משאו, אפילו אם הוא שונאו. חובה זו עוררה קושי במפרשים: כיצד יכול אדם לשנוא אדם אחר, והרי מקרא מלא הוא - "לא תשנא את אחיך בלבבך"? הגמרא מסבירה שמדובר על אדם שעבר עבירה במזיד, שמצווה לשנוא אותו. לאור זאת, מתברר שאפילו אדם שמצווה לשונאו - אסור לשונאו "שנאה גמורה", אלא רק לשנוא את מעשיו הרעים. 
872 פרשת תרומה  מצוַת בניין בית המקדש���� html ר' יצחק בן-דוד  מהו עיקרו של בית המקדש? לדעת הרמב"ם - מוקד המקדש הוא המזבח שעליו מקריבים את הקרבנות, ואילו הרמב"ן סבור שמוקדו של המקדש הוא קודש הקדשים, שבו מתגלה הקב"ה לכהן הגדול. מחלוקת זו משקפת את השניוּת של המקדש: מחד - בית להקריב בו קרבנות, ומאידך - בית שכינתו של ה', שבו הוא נגלה לעמו. 
873 פרשת תצווה  מנורת הזהב���� html ר' יצחק בן-דוד  במצוַת מנורת הזהב קיימים שני פנים מקבילים: מחד - עצם קיומה של המנורה, המפאר ומייפה את המקדש; ומאידך - הדלקת הנרות ע"י הכהן הגדול, כחלק מעבודת ה' היומיומית של המקדש. 
874 פרשת כי-תשא  קידוש ידיים ורגליים���� html ר' יצחק בן-דוד  מה תפקידו של קידוש הידיים והרגליים שהכוהנים חייבים בו לפני כניסתם למקדש? מסתבר, שתפקיד הקידוש הזה הוא כפול: מחד - תוספת קדושה וטהרה לקראת הכניסה אל הקודש; ומאידך - סמל להכנה הנדרשת מהאדם לפני שהוא עובד במקדש. 
875 פרשת ויקהל  "לא תבערו אש בכל מושבותיכם"���� html ר' יצחק בן-דוד  נחלקו התנאים מדוע ייחדה התורה איסור מפורש למלאכת ההבערה, בניגוד לכל מלאכות השבת: האם הבערה ללאו יצאת, והיא שונה מכל שאר מלאכות השבת, או שמא "הבערה לחילוק מלאכות יצאת", ולמדים ממנה על כל שאר המלאכות. ממה נובע מעמדה הייחודי של מלאכת ההבערה? 
876 פרשת פקודי  מלך וכהן גדול���� html ר' יצחק בן-דוד  ההלכה מקבילה בין הכהן הגדול לבין המלך. נראה שקיימת מחלוקת בין הרמב"ם לרמב"ן בשאלה האם המלך האידיאלי צריך לבוא מתוך הכהונה (כמו החשמונאים), או שמא יש להפריד בין שתי הרשויות. 
877 פרשת ויקרא  קרבנות יחיד וקרבנות ציבור���� html ר' יצחק בן-דוד  המדרש לומד מראשית פרשת ויקרא שאף הציבור יכול להביא קרבן עולה. אמנם, אין סומכים על קרבן ציבור. ניתן להסביר שלקרבן ציבור אין בעלים שיכול לסמוך עליו, אך ניתן גם להסביר שהסמיכה מסמלת שהקרבן מומת במקום מביא הקרבן שחטא, ולכן היא שייכת רק בקרבנות יחיד, שכן ברית כרותה לציבור שאיננו כלה. 
878 פרשת צו  שלוחי דידן ושלוחי דרחמנא���� html ר' יצחק בן-דוד  האם הכהן המקריב נחשב לשלוחו של הקב"ה, או לשלוחו של האדם המביא את הקרבן? הגמרא דנה בשאלה זו בשתי סוגיות, אך מסקנתה אינה אחידה. נראה, שבהליך הקרבת הקרבן - הכהן משמש כשליחו של הקב"ה, שלשמו הוא פועל, אך הכפרה נעשית דווקא כשליחו של האדם המקריב. 
879 פרשת שמיני  מאכלות אסורים���� html ר' יצחק בן-דוד  מדוע מקשרת התורה בין החיות המותרות והאסורות באכילה לבין דיני הטומאה והטהרה? 
880 פרשת תזריע  טומאת היולדת���� html ר' יצחק בן-דוד  באופן בסיסי, הטומאה קשורה במוות. לאור זאת, בולטת החריגה שבטומאת היולדת: מדוע היולדת, שהביאה זה עתה חיים חדשים לעולם, נטמאת? באופן פשוט, ניתן להסביר שברגע ההולדה - ניתק גוף חי מרחמה של האם ולכן היא נטמאת; אולם ניתן לתת הסבר נוסף לטומאה זו: הולד שזה עתה נולד הוא גולמי, וזקוק לעיצוב ולזיקוק. הטומאה מייצגת מצב שאינו מושלם; מצב הדורש מילוי של פוטנציאל מסויים. 
881 פרשת מצורע  נזיר ומצורע���� html ר' יצחק בן-דוד  מדוע מביא המצורע קרבן חטאת כאשר הוא נרפא מצרעתו? על מה צריך המצורע לכפר? האם עליו לכפר על החטאים שגרמו לצרעתו, או שמא עצם טומאת הצרעת והיציאה מהמחנה הוא הדבר שעליו צריך לכפר? מדוע המצורע והנזיר הם היחידים המביאים קרבנות אשם, עולה וחטאת ביחד? 
882 פרשת אחרי מות  איסור אכילת דם���� html ר' יצחק בן-דוד  הראשונים נתנו טעמים שונים לאיסור אכילת הדם: מניעת עבודה זרה, חינוך האדם והדאגה לבעלי החיים. טעמים אלו מייצגים את שלושת המימדים של עבודת ה', ע"פ משנתו של פרנץ רוזנצווייג: אלוקים, אדם ועולם. 
883   "חייב אדם להקביל פני רבו ברגל"���� html ר' יצחק בן-דוד  מדוע חייב האדם להקביל ברגל את פני רבו? הפרשנים הציעו שתי הצעות: כחלק ממצוַת כיבוד הרב, או כדי ללמוד בצוותא את הלכות הרגל. נראה, שניתן להציע הצעה שלישית: הקבלת פני הרב מהווה קרש קפיצה לעלייה הרוחנית הדרושה בחג, ובימינו - תחליף (אמנם חיוור) לקבלת פני השכינה בהר הבית. 
884   איסרו חג���� html ר' יצחק בן-דוד  מה פשר יום ה'איסרו חג', שנחוג לאחר תום פסח וסוכות? הגמרא דורשת שיש להרבות באכילה ובשתייה ביום שאחרי החג מפסוק הדן בהכנות שיש לעשות לפני הבאת קרבן החגיגה. האם יש קשר בין פשט הפסוק לבין מדרשו? 
885 פרשת אמור  אופיין הכפול של מתנות העניים���� html ר' יצחק בן-דוד  באמצע פרשת המועדות, מזכירה התורה את מצוות מתנות העניים. מה הקשר בין מתנות העניים לבין חג השבועות? מדוע חוזרת התורה על חיוב מתנות העניים, למרות שהוא הוזכר כמעט באותן מילים בפרשת קדושים? ייתכן שהאזכור הכפול מלמד על אופיין הכפול של מתנות העניים: מצוות שבין האדם לחבירו, ומצוות שבין האדם למקום. 
886 פרשת בהר  שמיטת קרקעות���� html ר' יצחק בן-דוד  הראשונים הזכירו שלושה טעמים לשמיטת הקרקעות: טעם חקלאי, טעם חברתי וטעם חינוכי. הטעמים השונים משפיעים על אופייה של המצווה: האם איסורי השמיטה הם איסורי גברא או איסורי חפצא? לשאלה זו נפקא-מינות רבות: האם מותר לעשות מלאכת קרקע בשמיטה בגרמא? האם הקרקע מופקרת באופן אוטומטי, או שהאדם צריך להפקיר אותה בצורה פעילה? 
887 פרשת בחוקותי  תמורה���� html ר' יצחק בן-דוד  כאשר אדם מנסה להמיר בהמת קדשים - שתי הבהמות (המקורית והתמורה) מתקדשות. מהו אופיו של דין זה? האם התמורה חלה, והבהמה המקורית נותרת קדושה כקנס; או שמא התמורה אינה חלה, ובהמת התמורה מתקדשת כקנס? שאלה זו קשורה למחלוקת הידועה בדבר "כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד - אי עביד מהני (או לא מהני)". למחלוקת זו גם השלכה מחשבתית חשובה, בדבר נשוא הציווי האלוקי. 
888 פרשת במדבר  מה בין כהן ללוי?���� html ר' יצחק בן-דוד  בניגוד לכהנים, שמעמדם המיוחד מעוגן בפסוקים כבר מראשית פרשיות המשכן, מעמדם של הלויים מוזכר לראשונה רק בתחילת ספר במדבר. ייתכן שעובדה זו מלמדת על הבדל מהותי בין השניים: מעמדו המיוחד של הכהן הוא מהותי, ואילו מעמדו המיוחד של הלוי הוא פונקציונאלי, ונגזר מתפקידו. כך ניתן להסביר גם הבדלים שונים בין ההלכות החלות על שניהם (כשרות בעל מום לעבודה, גילאי העבודה והכשרות לעבודה שונה). 
889   המשכן והחיים���� html ר' יצחק בן דוד  מה ייחודן של הפרשיות ההלכתיות הנמצאות באמצע פרשת נשא? מהו היחס בין ספר ויקרא לספר במדבר? מהו הקשר בין המשכן לבין מציאות החיים המקיפה אותו? 
890 פרשת בהעלותך  התרועה בחצוצרות ומצוַת התפילה���� html ר' יצחק בן-דוד  בפרשת בהעלותך, מצווה התורה להריע בחצוצרות בהזדמנויות שונות. מה פשרה של מצווה זו? האם פירושה הוא מצווה להתפלל בזמנים אלו, או מצווה לשוב בתשובה? 
891 פרשת שלח לך  אופייה הכפול של מצוַת ציצית���� html ר' יצחק בן-דוד  מהו אופייה של מצוַת הציצית? האם זוהי חובת הבגד או חובת האדם? מדוע אין חייבים להטיל ציצית בבגד שאין לובשים (כאילו זו חובת האדם, ולא הבגד), אך מאידך - לא יוצאים ידי חובה בהטלת ציצית בבגד אחד בלבד? 
892 פרשת קורח  מצוַת פדיון הבכורות���� html ר' יצחק בן-דוד  שלוש פעמים מספרת התורה על נידוי הבכורים מהעבודה במקדש: לאחר חטא העגל הוחלפו הבכורות בכוהנים, אך עדיין שימשו הבכורות כעוזרים; בפרשת במדבר הוחלפו הבכורות באופן סופי ע"י הלויים; ובפרשת קורח מצווה התורה על פדיון הבכורות. ייתכן, שבכך מבקשת התורה להדגיש שהחזון לעתיד הוא שאכן הבכורות יעבדו במקדש, וכך יישמר הקשר ההדוק בין כל משפחה ומשפחה לבין עולם המקדש. 
893 פרשת חוקת  פרה אדומה וטומאת מת���� html ר' יצחק בן-דוד  הרמב"ם מונה שתי מצוות שונות בפרשת הפרה האדומה: דיני הפרה האדומה וטהרת טמאי מתים כמצווה אחת, והציווי לעשות אפר פרה אדומה כמצווה שנייה. הרמב"ן חלק על הגדרת המצווה הראשונה כמצווה, שכן לדעתו קביעה הלכתית שאינה הנחיה נורמטיבית (כמו 'דיני טומאת שרץ') אינה יכולה להיחשב מצווה; והיראים חלק על הגדרת המצווה השנייה כמצווה, שכן אין עניין בהכנת האפר כשלעצמו, אלא רק בטהרת טמאי המתים. ייתכן, שלדעת הרמב"ם יש עניין עצמאי בכך שטמאי מתים יוכלו להיטהר אם רק ירצו בכך. 
894 פרשת בלק  קנאים פוגעים בו!���� html ר' יצחק בן-דוד  נחלקו האמוראים בפרשנות מעשהו של פינחס: האם הוא שאל קודם שהרג את זמרי, או שמא עשה זאת על דעת עצמו. גם בהלכה החריגה של "הבועל ארמית - קנאים פוגעים בו", לדעת רב יש צורך להסתמך על סמכות הלכתית חיצונית. 
895 פרשת פינחס  חלוקת הארץ���� html ר' יצחק בן-דוד  נחלקו התנאים: האם הארץ נתחלקה לפי דור יוצאי מצרים, או לפי דור באי הארץ. לכאורה, צריך היה לפסוק שהארץ ניתנה לאברהם, ליצחק וליעקב, ועברה מהם על פי דיני הירושה הרגילים! מסתבר, שבמעמד הר סיני התחדשה זיקה מיוחדת בין עם ישראל לבין ארץ ישראל, מעבר להבטחה הקמאית שהבטיח הקב"ה לאבות. 
896 פרשת מטות  כוונה ומעשה���� html ר' יצחק בן-דוד  מהו מוסר? האם מעשה מוסרי הוא מעשה הנעשה מתוך מניעים אידיאליסטיים, או מעשה המניב תוצאות רצויות? האם יש משמעות לכוונה בהגדרת המעשה כמוסרי? הגמרא כותבת שאישה שנדרה נדר ועברה עליו - חייבת כפרה אפילו אם נודע לה אחר כך שבעלה הפר לה אותו, והוא לא חל כלל. מכאן ניתן להביא ראיה לכך שהיהדות מייחסת חשיבות קריטית לכוונת העושה, כדי להבחין בין מעשה שראוי לעשותו לבין מעשה שלא ראוי לעשותו. 
897 פרשת מסעי  ארץ ישראל���� html ר' יצחק בן-דוד  האם ארץ ישראל מוגדרת ע"פ גבולותיה? נחלקו בדבר הראשונים: לדעת הרמב"ם, כל מקום שכבשו ישראל - יש לו דין ארץ ישראל לכל דבר; ואילו לדעת הרמב"ן, ארץ ישראל נבחרה ע"י הקב"ה עוד בטרם היה ישראל לעם, והיא מאפשרת לעם להתקרב לקב"ה. 
898 פרשת דברים  תפקידם הכפול של השופטים���� html ר' יצחק בן-דוד  פרשת מינוי השופטים מתוארת בפרשת יתרו כמתרחשת לפני מעמד הר סיני, ואילו בפרשת דברים - כמתרחשת לפני קבלת התורה. מה פשר סתירה זו? ייתכן שלתפקידם של השופטים יש אופי כפול, במקביל לתיארוך הכפול של מינויים: מחד - הם שליחי הציבור ואחראים להשכין שלום בין האנשים; ומאידך - הם שליחיו של הקב"ה, ואחראים ליישם את דיני התורה על הסכסוכים המובאים לפניהם. 
899 תשעה באב  לימוד תורה בתשעה באב���� html ר' יצחק בן-דוד  הברייתא לומדת את איסור לימוד תורה בתשעה באב מהפסוק "פקודי ה' ישרים משמחי לב", ואילו את איסור לימוד התורה לאבל מהפסוק "האנק דום". ייתכן ששני המקורות מצביעים על אופי שונה לשני האיסורים: האבל מצווה להישאר בדממה, ולא לעסוק בתורת חיים בשעה שהוא אבל על מתו. לעומת זאת, בתשעה באב אנו מנועים מללמוד תורה כדי שלא לשמוח. לכן, בתשעה באב מותר ללמוד דברים שאינם משמחים, ואילו בימי האבלות איסור לימוד התורה הוא גורף. 
900 פרשת עקב  חטא משה ואופייה של הארץ���� html ר' יצחק בן-דוד  מתיאורה של התורה לארץ ישראל - "ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה", ניתן ללמוד על ההתקדמות הרוחנית שניתן להפיק מקשיים ומבעיות. משה רבנו במי מריבה לא השכיל להפיק משמעות רוחנית מהבעיה שהעם נקלע אליה, וניסה לפתור את הבעיה בדרך ארצית-ריאלית. לכן, הוא לא זכה להיכנס לארץ, שייחודה הוא בכך שהבעיות הגשמיות שבה מצביעות על מצוקות רוחניות. 
901 פרשת ראה  מצוַת הצדקה בחו"ל ובארץ ישראל���� html ר' יצחק בן-דוד  התורה מייחדת שתי פרשיות שונות למצוַת הצדקה. ייתכן שכפילות זו מעידה על כפילות באופי המצווה: הצדקה בחוץ לארץ - מטרתה עזרה לנזקק, ואילו הצדקה בארץ ישראל כוללת גם מימד של דאגה מקיפה יותר, לחברה צודקת ושוויונית. 
902 פרשת שופטים  דינים הנלמדים בי"ג המידות���� html ר' יצחק בן-דוד  מה מעמדם של הדינים שלמדו חז"ל באמצעות שלוש-עשרה המידות שהתורה נדרשת בהן? האם דינים אלו נחשבים לדינים דאורייתא וניתן למנות אותם במניין המצוות, או שמא מעמדם נחות יותר, מעין דינים דרבנן? בשאלה זו נחלקו הרמב"ם והרמב"ן, ונראה שמחלוקתם משקפת מחלוקת ביחס להיקף ואופי השפעת חז"ל על התורה שבכתב. 
903 פרשת כי תצא  ספיקא דאורייתא - לקולא או לחומרא?���� html ר' יצחק בן-דוד  הגמרא מביאה לימוד מיוחד לכך שספק ממזר מותר לבוא בקהל. הראשונים נחלקו כיצד יש להתנהג בספיקות מדאורייתא בשאר המצוות: לדעת הרמב"ם, בכל הספקות דאורייתא יש להקל מדאורייתא, ואילו לדעת הרשב"א, גם מדאורייתא יש להחמיר בכל הספקות. ייתכן שגם הרמב"ם יודה שבמצוות עשה - יש להחמיר בספקות אפילו מדאורייתא. 
904 פרשת כי תבוא  מצוַת הביכורים���� html ר' יצחק בן-דוד  שני פנים למתנת הביכורים: מחד - היא ניתנת לקב"ה, ומאידך - היא ניתנת לכהן. בכך, היא עומדת בניגוד למעשרות, הניתנים באופן ישיר ללוי. הבחנה יסודית זו יכולה להסביר כמה הבדלים הקיימים בין הביכורים לבין המעשרות: אי-הפרשת מעשר אוסר את הפירות ואילו אי-נתינת ביכורים אינו אוסר; כולם חייבים בביכורים אך רק מי שרוצה להשתמש בפירות או לאוכלם חייב במעשר. 
905 פרשת ניצבים  מצוַת התשובה���� html ר' יצחק בן-דוד  האם לדעת הרמב"ם יש מצווה לשוב בתשובה? מדבריו בספר המצוות וב"משנה תורה" נראה שאין מצווה כזו, והתורה רק מנחה את האדם המבקש לשוב בתשובה שעליו להתוודות במהלך התשובה; אך מהכותרת להלכות תשובה נראה בבירור שאף לדעת הרמב"ם יש מצווה חיובית לשוב בתשובה. מה פשר סתירה זו? 
906 פרשת וילך  מצוות הקהל וכתיבת ספר תורה���� html ר' יצחק בן-דוד  מה טיבן של מצוות ההקהל וכתיבת ספר התורה? מדוע מצוות אלו נזכרו באמצע פרשייה אחרת - פרשיית כתיבת ספר התורה ע"י משה ומסירתו למשמרת ללויים? 
907 פרשת האזינו  מצוַת כתיבת ספר תורה���� html ר' יצחק בן-דוד  האם כל אדם חייב לכתוב לו ספר תורה, או שדי לו לקנות ספר כזה? מדוע התורה ניסחה את הציווי לכתוב ספר תורה בלשון "כתבו לכם את השירה הזאת"? 
908 פרשת נח  "פרו ורבו"���� html ר' יצחק בן-דוד  הגמרא קובעת שחצי עבד וחצי בן-חורין - רבו חייב לשחררו, כיוון שהוא אינו יכול לקיים מצוַת שֶבֶת ("לא תוהו בראה לשבת יצרה"). מדוע לא הזכירה הגמרא את מצוַת פרו ורבו, שהיא מדאורייתא? ייתכן שקיימת הבחנה יסודית בין שתי המצוות: בין ציווי ישיר לבין הבעת שאיפה. 
909 פרשת לך-לך  אופייה הכפול של מצוַת המילה���� html ר' יצחק בן-דוד  התוספות קובעים שמילה בזמנה - ביום השמיני - חייבת להיעשות ביום, אולם מילה שלא בזמנה, הנעשית לאחר היום השמיני, יכולה להיעשות גם בלילה. נראה, שדעה זו מתבססת על זיהויו של מוקד כפול למצוַת המילה: היותה של המילה קרבן זוטא, והצטרפות האדם לכלל ישראל. 
910 פרשת וירא  ענישה קולקטיבית���� html ר' יצחק בן-דוד  מדוע הקב"ה ביקש להעניק את סדום ועמורה בצורה קולקטיבית, ולא להציל את הצדיקים שבה? האם הקב"ה שופט את החברה כמכלול שלם, או כל פרט בנפרד? 
911 פרשת חיי-שרה  נר דלוק מערב שבת לערב שבת���� html ר' יצחק בן-דוד  האם ניתן לצאת ידי חובת הדלקת נרות שבת בנר דלוק, או שמא צריך להדליק את הנר במיוחד לכבוד השבת? פתרון שאלה זו קשור לאופי הכפול של מצווה זו: כבוד שבת ועונג שבת. 
912 פרשת תולדות  מתי מותר לשקר?���� html ר' יצחק בן-דוד  כאשר האדם נדרש לשקר - האם יש חשיבות לכך שהוא שומר על הגדרים הפורמאליים של אמירת האמת? 
913 פרשת ויצא  מתי מותר לצאת מהארץ?���� html ר' יצחק בן-דוד  מהן הסיבות המתירות לאדם לצאת מהארץ? מהו שורשו של איסור היציאה לחוץ לארץ? 
914 פרשת וישלח  איסור אכילת גיד הנשה, ומערכת המצוות של ספר בראשית���� html ר' יצחק בן-דוד  התורה אוסרת עלינו לאכול את גיד הנשה, שכן איבר זה מסמל את הנשגב מבינתו של האדם. גם שתי המצוות האחרות של הספר - ברית המילה ו"פרו ורבו" - מסמלות את המתח שבין עשייתו של האדם בעולם הזה לבין הכרתו בקב"ה הנעלה והמופלא מהגיונו. 
915 פרשת וישב  איסור השחתת זרע���� html ר' יצחק בן-דוד  המדרש מספר שער ואונן עברו שניהם על איסור השחתת זרע. מהם גדריו של איסור זה? האם תשמיש במוך נאסר משום השחתת זרע? 
916 פרשת מקץ  מהו עונשו של הגנב?���� html ר' יצחק בן-דוד  בפרשת השבוע, יוסף דורש מהאחים למכור את בנימין לעבד בשל גניבתו. האם מכירה לעבדות תמורת גניבה מוכרת גם בדין היהודי? מהו אופייה של מכירה זו? 
917 פרשת ויגש  ייחודו של קרבן השלמים���� html ר' יצחק בן-דוד  יעקב היה הראשון להקריב קרבן שלמים. מצד אחד - קרבן זה פחות קדוש מקרבנות אחרים, אך מצד שני - יש לו דינים ייחודיים המלמדים על קדושתו היתירה. מהו סודו של קרבן השלמים? 
918 פרשת ויחי  חובת אבלות מניין?���� html ר' יצחק בן-דוד  מה מקורה של חובת האבלות? האם היא מדאורייתא או מדרבנן? מדוע קובע הירושלמי שמשה רבנו נצרך לתקן שבעת ימי אבלות ושבעת ימי משתה החתונה, אם ממקורות רבים ברור לנו שמנהגים אלו נהגו עוד קודם למתן תורה? 
919 פרשת שמות  יחיד וציבור���� html ר' יצחק בן-דוד  בפרשת שמות, עוברת התורה מסיפור תולדותיהם של יחידים לסיפור תולדותיה של האומה. השניוּת הזו - בין התייחסות לציבור כאל אוסף של יחידים לבין התייחסות אליהם כאל מכלול אחד - מאפיינת את עולמה של ההלכה, המייחדת ציוויים ליחידים ולציבור. 
920 פרשת וזאת הברכה  חידוש הסמיכה���� html ר' יצחק בן-דוד  האם ניתן לחדש את הסמיכה בימינו? הרמב"ם כותב שאם יסכימו כל חכמי ארץ ישראל לסמוך מישהו - הרי הוא סמוך, אולם ייתכן שהוא מסתפק בדבר. במאה ה-16, על רקע בעיית האנוסים, התעורר פולמוס הסמיכה במלוא עוזו. 
921 פרשת בראשית  המאורות הגדולים ויום השבת���� html ר' יצחק בן-דוד  שתי מערכות של מועדים מקודשים מוכרים בעולם ההלכה: המערכת של שלושת הרגלים, המבוססת על הירח והשמש, והמערכת של ימי השבוע, המבוססת רק על האמונה בקב"ה, בלי עוגן בעולם המציאות. באופן מפתיע, דווקא המערכת המציאותית נקבעת באופן בלעדי ע"י בני אדם, ואילו המערכת השנייה קבועה וקיימת משבעת ימי הבריאה. 
922   האם ניתן/צריך לברך שהחיינו ביום העצמאות וביום ירושלים?���� html ??  מהו המחייב של אמירת ברכת שהחיינו? מה דינם של חנוכה ופורים בעניין ברכת שהחיינו? האם ניתן להרחיב דיון זה גם ליום העצמאות?  
923 יום העצמאות  יום העצמאות - האם ניתן/צריך לברך שהחיינו ביום העצמאות?���� html ר' יצחק בן-דוד  האם יש לברך ברכת שהחיינו ביום העצמאות? אנו מכירים שני סוגים של ברכות שהחיינו: על ימים קדושים ועל מצווה מיוחדת. ייתכן שיום העצמאות מהווה 'יום קדוש' שיש לברך עליו שהחיינו, וייתכן שאמירת ההלל היא מצווה המחייבת אמירת שהחיינו. כיוון שהדברים אינם מוכרעים, יש לדון גם בגדר הכלל 'ספק ברכות להקל': האם הוא חל גם על ספק בברכת שהחיינו, או שמא זוהי ברכה שניתקנה על הרגשת הלב, ומותר לברכה גם במצב של ספק? 

������ ����: