!!
 

    -    -    -        -

   :    
   ":  
   :  
   :kaluach

:
   
   
   
   
   
   

 

������ ����:

����� 112 ������.

פרשה בראשית

# ���������������
1 פרשת בראשית  תיאור בריאת העולם ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  הבריאה מתוארת במקרא בשתי צורות, אשר - במידת מה - סותרות זו את זו. האם יש פה סיפור אחד או שניים? מה המשמעות של הסיפור הכפול? 
2 פרשת נח  פרשיות התולדות ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  פרשיות התולדות השונות מחלקות את חומש בראשית לכמה חלקים. חלוקה זו מלמדת אותנו על עיקר המשמעות של חומש בראשית: הבחירה באברהם ובזרעו. 
3 פרשת נח  הקשת בענן ����� Word הרב אמנון בזק  מה טיבו של "אות הברית" – הקשת בענן? מה משותף לברית הקשת ולברית המילה ובמה הן שונות זו מזו? 
4 פרשת לך-לך  הבטחת הזרע והארץ ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  ארבע פעמים חוזר הקב"ה ומבטיח לאברהם את הבטחת הזרע והארץ. מדוע עשה זאת הקב"ה מספר כה רב של פעמים? 
5 פרשת וירא  תכונותיו של זרע אברהם ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  סיפורה של סדום, על כל הכלול בה, מלמד אותנו, בין השאר, אילו תכונות צריכות להיות בזרעו של אברהם. 
6 פרשת וירא  אברהם והמלאכים ����� Word הרב אמנון בזק  "וירא אליו ה'" – היראות זו, מה טיבה? מה היחס בינה לבין התגלות המלאכים לאברהם? נעמוד על גישתו הייחודית של רשב"ם בביאור פרשה זו ועל הקשר בין שני תכני ההתגלות: ההבטחה על הולדת הבן וההודעה על כילוי סדום. 
7 פרשת חיי-שרה  תולדות אברהם ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע מתעקש אברהם לקחת אישה ליצחק דווקא מצאצאי תרח? מדוע לא מפורטים בתורה "תולדות אברהם"? 
8 פרשת חיי-שרה  דמותה של רבקה ����� Word הרב אמנון בזק  פרשתנו מאריכה לתאר את דמותה של רבקה אמנו. נעיין בסיפור המפגש בין עבד אברהם ובין רבקה, נעמוד על ההקבלות שהוא מקביל בינה ובין אברהם אבינו, ומתוך כך נעמיק את היכרותנו עם אישיותה המיוחדת. 
9 פרשת תולדות  ברכת יצחק ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  האם התכוון יצחק שהבחירה תעבור לעשיו? נראה, שיצחק קיווה ששני בניו יהיו ההתחלה של עם ישראל, ולכן ייעד לכל אחד תפקיד אחר. 
10 פרשת ויצא  נדרו של יעקב ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  יש להניח, שאם ה' הבטיח משהו - הוא יקיים. מדוע, אם כן, נשבע יעקב אבינו לעבוד את ה' רק אם יקיים ה' את הבטחתו? יתירה מזו: מדוע בכלל נודר יעקב נדר בעקבות ההבטחה שקיבל? במאמר זה נבחן את התגלות ה' ליעקב וננסה לענות על שאלות אלו. 
11 פרשת ויצא  סולם יעקב ����� Word הרב אמנון בזק  בצאתו לחרן התגלה ה' ליעקב בחלום והבטיח לו כמה הבטחות. באשר לאחת ההבטחות יעקב עדיין מהסס, והוא נודר נדר לחיזוק ההבטחה. מדוע היסס יעקב עד שהוצרך לנדור? כיצד קשור מראה הסולם לחששותיו? 
12 פרשת וישלח  שינוי שמו של יעקב ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  שינוי שמו של יעקב הוא שינוי משמעותי יותר מאשר השינוי מ'אברם' ל'אברהם'. מהי המשמעות העמוקה של שינוי זה? 
13 פרשת וישלח  עמדת התורה כלפי מעשה שמעון ולוי בשכם ����� Word הרב אמנון בזק  מעשה שכם המתואר בפרשתנו מעמיד בפנינו אתגר רציני: הריגת כל אנשי שכם ע"י שמעון ולוי בשל חטיפת דינה היא מעשה בעל השלכות מוסריות רבות, אך קשה מאוד לזהות את עמדת התורה כלפיו. השיעור מנסה לעמוד על הערכת מעשה שכם לאור האמור בפרשייה עצמה ולאור השוואה לפרשיות אחרות במקרא. 
14 פרשת וישב  מכירת יוסף ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מי באמת מכר את יוסף - האחים או המדיינים? מה הייתה תוכניתו של ראובן? המאמר עוסק בשאלות אלו ובעוד שאלות העולות מפרשת מכירת יוסף. 
15 פרשת וישב  פרשת יהודה ותמר ����� Word הרב אמנון בזק  יהודה מונע את אחיו מהריגת יוסף, אך מציע למכרו לעבד. כיצד רואה התורה מעשה זה? מה הקשר בין מכירת יוסף לבין פרשת ער, אונן, שלה ותמר? ומה ניתן ללמוד מפרשה זו על קבלת אחריות ועל 'שקרים לבנים'? 
16 פרשת מקץ  התנהגותו של יוסף בצרים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע מכרו האחים את יוסף? מדוע יוסף, לאחר שעלה לגדולה במצרים, לא שלח שליחים לאביו לספר לו שהוא חי במצרים? 
17 פרשת ויגש  נאומו של יהודה ����� Word הרב אמנון בזק  זה לשון הרמב"ן בפירושו לנאום יהודה בתחילת הפרשה: "לא ידעתי טעם לאריכות דברי יהודה". בעיוננו ננסה לעמוד על התובנות המיוחדות העולות מן הנאום, ובתוך כך להבין מקצת ממה שהביא את יוסף לחדול מן ההתנכרות לאחיו ולהתוודע אליהם.    ��� ������ ������� 
18 פרשת ויגש  ירידת יעקב ובניו למצרים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  האם תכנן יעקב ביקור קצר במצרים, או שתכנן להשתקע שם? מדוע תכנן כך? מה המשמעות של תפילתו בבאר שבע? מדוע הקריב שם זבחים? 
19 פרשת ויחי  ברכות יעקב לבניו ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מהו מעמדו המיוחד של יוסף ושל שני בניו? האם מעמד זה זהה ל'בחירה', או שמא הוא מעמד מסוג אחר? האם כוונת יעקב בברכותיו הייתה לברך בלבד, או שמא היו לו גם כוונות נוספות? 

פרשה שמות

# ���������������
20 ספר שמות  מבוא לספר שמות ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מהו הציר המרכזי של ספר שמות? המאמר עוסק בשאלה זו, וטוען כי הנושא המרכזי של הספר הוא קיום ההבטחה שניתנה לאבות. 
21 פרשת שמות  דרישת משה מפרעה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  לפי פשט הכתוב, וכך גם טוענים חלק מהמפרשים, משה לא מדבר אף פעם על יציאה מוחלטת של עם ישראל, אלא רק על שהות של שלושה ימים במדבר. מדוע? האם הקב"ה לא יכול להוציא את עם ישראל בלי ה'רמאות' הזו? 
22 פרשת שמות  נטייתו הדתית של משה לפני התגלות ה' אליו ����� Word הרב אמנון בזק  התורה מתארת באריכות את קורותיו של משה בטרם התגלה אליו ה'. בפרק ב' ניתן לעמוד על דמותו המוסרית. האם רק בגלל מעלותיו המוסריות נבחר משה למנהיגם של ישראל, או שמא היו לו גם מעלות רוחניות-דתיות? ואם כן, מניין קיבלן? 
23 פרשת וארא  גאולת ישראל ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  פשטי הכתובים מורים, לכאורה, שגאולת ישראל ממצרים לא הייתה תלויה במעשיהם של ישראל. האם כך הוא הדבר? מעיון מדוקדק בפרשה, עולה שהמצב הוא שונה לחלוטין, ובני ישראל נדרשים לחזור בתשובה. 
24 פרשת בא  קרבן הפסח במצרים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  המאמר עוסק במהותו של קרבן הפסח, בקשר שבין חג הפסח לבין פגישת לוט עם המלאכים ובמשמעותו של "יום ה'" 
25 פרשת בא  משמעותו של זבח הפסח ����� Word הרב אמנון בזק  מה טיבו של זבח הפסח? האם מדובר בקרבן, או שמא בסעודה חגיגית? ואם בקרבן עסקינן – איזה סוג של קרבן הוא? ומה עניינו של החיפזון באכילתו? 
26 פרשת בשלח  המלחמה בעמלק ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מה כל כך נורא במעשיו של עמלק? המאמר מתמודד עם שאלה זו, ומסביר שתלאותיהם של בני ישראל בין יציאת מצרים לבין מתן תורה הם אירועים חינוכיים, שבהם הקב"ה מחנך את עם ישראל שלא להרגיש תלות במצרים. 
27 פרשת בשלח  פרשת בשלח ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע כה חמור חטאו של עמלק. כדי לענות על שאלה זו נעמיק במסע ישראל ממצרים להר סיני. 
28 פרשת יתרו  מעמד הר סיני ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעות הסדר בתורה באופן כללי. בחלקו השני, מתעסק המאמר באי-הבהירות המופיעה במעמד הר סיני: האם הקב"ה נגלה ממש לבני ישראל, או רק נתגלה אליהם בענן? 
29 פרשת משפטים  נעשה ונשמע ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מתי אמרו בני ישראל "נעשה ונשמע", במתן תורה או לאחריו? מה המשמעות של המצוות המוזכרות בפרשת משפטים, והמפסיקות את הרצף הסיפורי? האם יש מבנה וסדר הגיוניים לכל המצוות שבפרשתנו? 
30 פרשת תרומה  המשכן מול חטא העגל ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  נחלקו רש"י והרמב"ן האם הציווי על המשכן הוא תוצאה של חטא העגל או לא, והאם "אין מוקדם ומאוחר בתורה" או שיש . האם מחלוקת זו משליכה גם על השאלה אם הציווי על המשכן הוא "לכתחילה" או "בדיעבד"? 
31 פרשת תצוה  מזבח הקטורת ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  נראה שבניית מזבח הקטורת הוצאה מפרשת תרומה והועברה לסוף פרשת תצוה, לאחר הציווי על עשיית הבגדים. מדוע? מה עובדה זו מלמדת על תפקידו של מזבח הקטורת? 
32 פרשת כי-תשא  חטא העגל ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  האם בני ישראל באמת האמינו שהעגל הוציאם ממצרים? מדוע החליטו לעשות עגל? למה דווקא עגל? מדוע אהרן משתף איתם פעולה? על מה חרה אף ה' - על עצם עשיית העגל או על האירועים שאירעו אחר כך? 
33 פרשת כי-תשא  כִּי קָרַן עוֹר פָּנָיו ����� Word הרב אמנון בזק  כשירד משה מן ההר עם הלוחות השנִיים, קרן עור פניו. מה פשרה של תופעה ייחודית זו? מדוע התרחשה רק כעת? האם היא קשורה לחטא העגל? 
34 פרשת יתרו  משפחתו של משה ����� Word הרב אמנון בזק   
35 פרשת תרומה  בין המשכן למקדש ����� Word הרב אמנון בזק   

פרשה ויקרא

# ���������������
36 פרשת ויקרא  קרבן עולה ויורד ����� Word הרב אמנון בזק   

פרשה שמות

# ���������������
37 פרשת ויקהל  פרשת ויקהל מול פרשת תרומה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  במבט ראשון נראית פרשת ויקהל כחזרה פשוטה על פרשת תרומה, אך עיון נוסף מגלה הבדלים משמעותיים בין שתי הפרשיות, בעיקר על רקע חטא העגל המופיע בין הציווי בפרשת תרומה לבין העשייה בפרשת ויקהל. 
38 פרשת פקודי  השראת השכינה במשכן ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  נימה מרירה במקצת מלווה את סיומו של ספר שמות: למרות חזרת השכינה, משה רבנו אינו יכול להיכנס למשכן. האם משהו איננו כשורה? האם משה אינו ראוי לכך? על מנת לענות על שאלה זו, בוחן המאמר הקבלה טקסטואלית בין פרשת פקודי לבין פרשת משפטים, אשר תסייע בהבנת הקשר התוכני שבין ספר שמות, ספר ויקרא וספר במדבר. 
39 פרשת פקודי  פרוכת הקודש ופרוכת המסך ����� Word הרב אמנון בזק  יש כמה הבדלים בין הציווי על בניית המשכן בפרשת תרומה לבין תיאור הביצוע בפרשות ויקהל ופקודי. בשיעור נעסוק בסתירות ובהבדלים שבין שני התיאורים של הפרוכת, ונראה כיצד הם קשורים לשני תפקידים שונים שלה. 

פרשה ויקרא

# ���������������
40 פרשת ויקרא  הקרבן ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  הקרבת הקרבנות איננה טקס טכני בלבד, אלא מקדמת את המטרה המרכזית של המשכן. המאמר עוסק בנקודה זו על פי מבנה פרשת ויקרא. 
41 פרשת צו  פרשת צו מול פרשת ויקרא ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע התורה חוזרת שוב על דיני הקרבנות בפרשת צו, והלא הם כבר הוזכרו בפרשת ויקרא? מדוע סדר הקרבנות בפרשתנו שונה מהסדר שבפרשת ויקרא? מה משמעות הפתיחה: "זאת התורה"? 
42 פרשת שמיני  שבעת ימי המילואים והיום השמיני ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  לכאורה, סיפור שבעת ימי המילואים היה צריך להופיע בחומש שמות. ממיקומו בספר ויקרא, ניתן ללמוד פרטים חשובים על תפקיד המשכן. מה ההבדל בין שבעת ימי המילואים לבין יום השמיני? מהו הקשר בין היום השמיני לבין יום הכיפורים ושבועות? 
43 פרשת שמיני  חטא נדב ואביהוא ופרשת איסורי האכילה ����� Word הרב אמנון בזק  לאחר פרשת חטאם ומותם של נדב ואביהוא באה פרשת מאכלות אסורות. האם יש קשר בין הדברים? מהי הדרך למצוא את האיזון הנכון בעבודת ה' על פי פרשתנו? 
44 פרשת תזריע  משמעותו המקראית של המספר שמונה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  המאמר בוחן את משמעותו של המספר שמונה במקרא. בחינה זו נעשית על רקע ברית המילה, טהרתו של המצורע, היום השמיני למילואים ושמיני עצרת. למסקנה, המספר שבע מייצג את הטבע, והמספר שמונה - את מה שמעבר לטבע. 
45 פרשת מצורע  בין מצורע לטמא מת ����� Word הרב אמנון בזק  קווי דמיון רבים נמתחים בין תהליך ההיטהרות של מצורע לבין טהרת טמא מת. דמיון זה – מה טיבו? ומה משמעותם של ההבדלים הבולטים שקיימים בכל זאת בין שני התהליכים? 
46 פרשת אחרי מות  כניסת הכוהן הגדול לקודש הקודשים ����� Word הרב אמנון בזק  אחרי מות בני אהרן הצטווה אהרן שלא להיכנס לקודש הקודשים "בכל עת". האם הציווי בא למעט כל כניסה, לבד מיום הכיפורים, או שמא מותר לכוהן הגדול להיכנס גם בזמן אחר, ובלבד שיעשה כסדר העבודה האמור בפרשה? מה ההבדל בין שתי הגישות בשאלת הקשר בין סדר העבודה הזה ובין חטאם של נדב ואביהוא? 
47 פרשת קדושים  פרשת קדושים מול אחרי מות ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע חוזרת התורה בפרשת קדושים על הציוויים שנאמרו כבר בפרשת אחרי מות? ישנם כמה הבדלים קטנים, המסבירים חזרה זו. 
48 פרשת אמור  החגים בתורה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  בחלקו הראשון, סוקר המאמר את הופעת החגים בתורה. בחלקו השני, הוא עוסק בתיארוך הכפול - השמשי והירחי - של החגים, ובמשמעות שני התיארוכים הללו. 
49 פרשת בהר  מיקומה של פרשת בהר ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע ציוויים שנאמרו בהר סיני מופיעים רק בסוף ספר ויקרא? המאמר עוסק בשאלה זו, ומציע מבנה כיאסטי העוטף את ספר ויקרא ואת רובו של ספר שמות. 
50 פרשת בהר  זווית הראייה הייחודית של פרשת בהר ����� Word הרב אמנון בזק  מה עניין שמיטה אצל הר סיני? בשיעור נעסוק בזווית הראייה הייחודית של פרשת בהר, הניכרת בדרך שהיא מבארת כמה וכמה מצוות, השונה מתפיסתן של מצוות אלו במקומות אחרים בתורה. 
51 פרשת בחוקותי  סיומו של ספר ויקרא ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע לא סיימה התורה את ספר ויקרא בפרשת התוכחה, ובמקום זאת הוסיפה את פרשת הערכים? איזו יחידה חותם הפסוק: "אלה החוקים והמשפטים והתורות"? 

פרשה במדבר

# ���������������
52 פרשת במדבר  סדר הופעתם של השבטים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  רשימות השבטים מופיעות בפרשתנו שלוש פעמים, ובכל פעם בהבדלים מסויימים. מדוע סדר השבטים שונה בכל פעם? 
53 פרשת במדבר  מעמדו של שבט לוי ����� Word הרב אמנון בזק  בפרשתנו שתי כפילויות: כפילות אחת נוגעת לשאלה מדוע לא נפקדו הלויים בתוך שאר שבטי ישראל, וחברתה – לאופי עבודתם במשכן. כפילויות אלו מבטאות שני הבדלים בין הלויים ובין ישראל, ושתי בחינות שונות במעמדם הייחודי. 
54 פרשת נשא  הפרשיות בפרשת נשא ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  המאמר עוסק במבנהו של ספר במדבר, הנראה במבט ראשון כחסר מבנה משמעותי בגלל השילוב בין סיפורים לבין מצוות. השילוב הזה נועד להדגיש את ההשפעה הרוחנית של המצוות של חייו של היהודי. 
55 פרשת בהעלותך  ויהי בנסוע הארון ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מה משמעות חלוקת ספר במדבר לשלושה ספרים? מדוע הוסיף ה' את שבעים הזקנים להנהגת בני ישראל? מדוע הגיב לכך כפי שהוא הגיב? 
56 פרשת בהעלותך  פרשת האישה הכושית ����� Word הרב אמנון בזק  פרשת האישה הכושית עמוסה קשיים: מיהי האישה הכושית, ומה בדיוק טענו מרים ואהרן בעניינה? כיצד קשורה טענה זו לטענתם השנייה – " הֲרַק אַךְ בְּמֹשֶׁה דִּבֶּר ה' "? מדוע נענשה מרים לבדה, ומדוע בצרעת? נעיין בפשוטה של הפרשה וננסה לענות על שאלות אלו ואחרות. 
57 פרשת שלח לך  חטא המרגלים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מה בדיוק היה תפקידם של המרגלים - לרגל את הארץ או לתור אותה? מה בדיוק היה חטאם? נראה, שחטאם היה בחוסר מנהיגות ובחוסר אמונה בעם. 
58 פרשת קורח  התיאור החסר בפרשת קרח ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  בחינה מדוקדקת של פרשת קרח מעלה שהיא מזכירה שתי קבוצות נפרדות, שהורכבו מאנשים שונים וטענו טענות שונות. למרות זאת, הכתוב בוחר לשזור את שתי הקבוצות ביחד. מדוע? כדי לענות על שאלה זו צריך לבחון את תפקידו של קרח, שכנראה איגד את שתי הקבוצות הללו. לכך, כנראה, כיוונו חז"ל בדבריהם על מחלוקת קרח ועדתו - למניעיו הנסתרים של קרח, ולא למניעים הגלויים, הנראים לגיטימיים לחלוטין. 
59 פרשת קורח  את מי לקח קורח? ����� Word הרב אמנון בזק  פתיחת הפרשה – "וַיִּקַּח קֹרַח" – מעוררת תמיהה: את מי לקח?! נראה שהלשון התמוהה באה לבטא את אופייה התמוה של עדת קֹרח גופה: צירוף של קבוצות שונות הבאות בטענות שונות. בעיון נבחן את הקבוצות השונות ואת טענותיהן, ונראה מה היה סופה של כל קבוצה, ומה היה סופו של קֹרח עצמו.    ��� ������ ������� 
60 פרשת חוקת  חטא מי מריבה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  לא משנה בדרכו של איזה פרשן נלך, עונשם של משה ואהרן נראה מוגזם. המאמר עוסק בשאלה זו, ומציע שהעונש הוא על תהליך ארוך, ולא על מעשה חד פעמי. בתהליך זה, התברר שמשה ואהרן אינם האנשים המתאימים להנהיג את עם ישראל ולהכניסו לארץ המובטחת. 
61 פרשת בלק  בלעם הרשע ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע אמרו חז"ל שבלעם היה רשע, והרי מפשט הפסוקים עולה שהוא היה מאוד ממושמע לדברי ה'? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע עצת בלעם להחטיא את ישראל בערבות מואב. 
62 פרשת בלק  בלק ובלעם ����� Word הרב אמנון בזק  מהו המסר המרכזי של פרשה זו, שלכאורה אינה עוסקת בקורותיהם של בני ישראל? נעמוד על התכונה המשותפת לבלק ולבלעם, שפרשתנו מתמודדת עמה הן בסיפור האתון הן בסיפור הפיכת הקללה לברכה.    ��� ������ ������� 
63 פרשת פינחס  פרשת פנחס ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  הרצף בין חטאם של בני ישראל בערבות מואב לבין מלחמת מדין נקטע בכמה עניינים שאינם קשורים למלחמת מדין. מדוע סודרו כך האירועים במקרא? המאמר עונה על שאלה זו בהתבסס על כך שזהו החטא האחרון של בני ישראל במדבר, ומי ששרד עד כה - יהיה מבאי הארץ. 
64 פרשת מטות  פרשת בני גד ובני ראובן ����� Word הרב אמנון בזק  פרשת בני גד ובני ראובן כתובה באריכות רבה, והיא חוזרת פעמיים על התנאים שבהם יקבלו שבטים אלו את נחלתם בעבר הירדן. מה טיבה של אריכות זו, ומדוע נכפלו התנאים שבה? מה היחס בין סיפור הפרשה בפרשתנו לבין התיאור בספר דברים?    ��� ������ ������� 
65 פרשיות מטות-מסעי  גבולות הארץ ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע גבולות הארץ מובאים בצורה מעורפלת? האם הארץ היא מהנילוס לפרת, או מדן ועד באר שבע? המאמר עוסק בשאלה זו, ומחלק בין הפן הלאומי לבין הפן האישי. 

פרשה דברים

# ���������������
66 פרשת דברים  משנה תורה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מקובל לחשוב שספר דברים, המכונה 'משנה תורה', הוא בעצם חזרה על שאר החומשים. מעיון בכתובים, עולה שספר דברים בקושי חוזר על דברים שנאמרו כבר, וודאי לא חוזר על כל מה שנאמר. אם כן - מה ענינו של ספר דברים? מה פירוש הכינוי 'משנה תורה'? 
67 פרשת דברים  חטא המרגלים, חטא העם ועונשו של משה ����� Word הרב אמנון בזק  מי אשם בחטא המרגלים: המרגלים? העם? שמא משה רבנו? בשיעור נעמוד על האפשרויות השונות העולות משני התיאורים שיש בתורה לחטא זה.    ��� ������ ������� 
68 פרשת ואתחנן  ההר הטוב הזה והלבנון ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מה עניין יש לו למשה בלבנון? לשם מה הוא צריך להביט לכיוון מזרח? נראה, שבבקשת משה ובתשובת הקב"ה, מסתתרות משמעויות עמוקות יותר, הבאות לידי ביטוי במדרש חז"ל: ההר - הר הבית; הלבנון - בית המקדש. 
69 פרשת עקב  ארץ ישראל וארץ מצרים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מההשוואה בין ארץ ישראל לבין מצרים בפרשתנו, לא ברור מי עדיפה. מהי בדיוק עדיפותה של ארץ ישראל? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע סיפור פרידת לוט מאברהם. 
70 פרשת עקב  בין "שמע" ל"והיה אם שמֹע" ����� Word הרב אמנון בזק  "למה קדמה 'שמע' ל'והיה אם שמוע'? אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ואחר כך יקבל עליו עול מצות" (ברכות פ"ב מ"ב). בשיעור נעמוד על שני ההבדלים המהותיים בין שתי הפרשות ובשני ההיבטים השונים בעבודת ה' שהן מבטאות.    ��� ������ ������� 
71 פרשת ראה  ירושלים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדוע לא נזכרה ירושלים בתורה? על העיר ירושלים - תפקידה, משמעותה ומשמעות אי-הזכרתה בתורה. 
72 פרשת שופטים  מנהיגות בעם ישראל ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  על סדרי המנהיגות בעם ישראל ועל מרכיביה: השופט, שבט לוי, הנביא והמלך. 
73 פרשת שופטים  את מי מייצגת העגלה הערופה ����� Word הרב אמנון בזק  פרשת עגלה ערופה מעוררת כמה וכמה שאלות, ובראשן: מה מסמלת עריפת העגלה, וכיצד טקס זה מכפר על הרצח המסתורי. נעסוק בשאלות אלו ובהיבטים נוספים בפרשה.    ��� ������ ������� 
74 פרשת כי תצא  מיקומה של פרשתנו ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  המאמר עוסק בעניינן של המצוות הכתובות בפרשתנו, ובהשוואת נאום המצוות של משה לעשרת הדברות על פי דרכו של הרד"צ הופמן. 
75 פרשת כי תבוא  מקרא בכורים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מהי משמעות מצוות הבאת הביכורים ווידוי המעשרות? מדוע הן נזכרות בפרשת כי-תבוא, שאינה עוסקת - ככלל - בהזכרת מצוות? 
76 פרשת כי תבוא  אבנים גדולות ואבנים שלמות ����� Word הרב אמנון בזק  משה מצווה את בני ישראל שלאחר הכניסה לארץ יקימו אבנים גדולות ויכתבו עליהן את כל התורה, ויקימו מזבח אבנים ויעלו עליו עולות ושלמים. כיצד קושרת התורה בין שני הציוויים? מה המשמעות של כתיבת התורה על האבנים? האם קיים יהושע את הציוויים בדיוק כשם שתוארו בתורה?    ��� ������ ������� 
77 פרשת ניצבים  גן עדן והעולם הזה ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  האם לאחר החטא הקדמון, גן עדן אבד ממנו בעולם הזה? מעיון בפרשת ניצבים, עולה שיש דמיון בין החיים בארץ ישראל, מבחינה רוחנית, לבין החיים בגן העדן. 
78 פרשת וילך  מצוַת הקהל ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  מדןע מצוַת הקהל מופיעה רק אחרי כל הסיכומים של משה, ולא עם שאר המצוות? מה מיוחד במצווה זו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההשוואה בין מצוַת הקהל לבין מעמד הר סיני, בעקבות ביטויים דומים המופיעים בשתי הפרשיות. 
79 פרשת האזינו  סיומו של ספר דברים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעות מיקומה של שירת האזינו בסוף ספר דברים. בחלקו השני, הוא עוסק במשמעותה של שירת האזינו על פי תבניתה, ובהשוואתה לשירות אחרות בתנ"ך. 
80 פרשת וזאת הברכה  סדר השבטים ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  עיון בברכות משה לשבטים, ובסדר השבטים שלהם ניתנו ברכותיו האחרונות של משה. 

פרשה מועדים

# ���������������
81 פסח  קרבן הפסח וחג המצות ����� Word ����� html הרב מנחם ליבטאג  הציווי על חג המצות מופיע באמצע הציווי על פסח מצרים, ואילו הציווי על קרבן הפסח מופיע לאחריו. מדוע? מה המשמעות של אכילת המצה? מדוע המצווה המרכזית של חג הפסח היא איסור אכילת חמץ? 

פרשני המקרא

# ���������������
82 שיעור 1  תרגום אונקלוס ����� Word אביגיל ראק  בשיעור זה נעסוק בתרגום אונקלוס. ראשית נסביר מדוע תרגום באופן כללי נחשב פירוש, ונעמוד על הבעייתיות שקיים בכל תרגום. לאחר מכן ננסה להתחקות אחר זהותו של אונקלוס וזמן חיבורו של התרגום, ולבסוף נסקור כמה ממאפייניו של תרגום אונקלוס. 
83 שיעור 2  רס"ג ����� Word אביגיל ראק  בשיעור זה נעסוק בפרשונתו למקרא של רב סעדיה גאון (רס"ג). נקדיש קטע ארוך יחסית לתולדות חייו ולרקע ההסטורי של תקופתו, כיוון שהייתה להם השפעה רבה על פרשונתו, כפי שיוסבר בשיעור. לאחר מכן נסקור את פירושיו של רס"ג ומאפייניהם, ונראה באמצעות מספר דוגמאות איך הלכי הרוח והרקע ההסטורי של תקופתו השפיעה על דרך פרשנותו. 
84 שיעור 3  רבי יונה אבן ג'נאח ����� Word אביגיל ראק  שיעור זה יעסוק בבלשן ר' יונה אבן ג'נאח. תחילה נסקור בקצרה את תולדות חייו ואת הספרים אותם חיבר, ובמסגרת זו גם נראה שעיסוקו הרב בבלשנות המקרא מצדיק את הכללתו בסדרה "פרשני המקרא". בשיעור נביא מספר דוגמאות לכללי בלשנות והבעה מקראיים שר' יונה אבן ג'נאח ניסח, ונראה איך בלשנות היא כלי פרשני חשוב. 
85 שיעור 4  רש"י - חלק א' ����� Word אביגיל ראק  בשיעור זה נתחיל לעסוק בפירושו של רש"י למקרא. נראה את ההערכה הרבה לה זכה הפירוש במשך הדורות, ונסביר כיצד תקופתו של רש"י ותולדות חייו השפיעו על דרך פירושו. כמו כן, נצביע על הבעיה במציאת נוסח נאות של הפירוש, ונציג את המחלוקת בשאלה למי מיועד הפירוש. בסיום השיעור נראה כיצד רש"י בוחר אילו מדרשים להביא, דהיינו מהי שיטת הסינון שלו למדרשים, ונבדוק כיצד הבאת המדרשים מתאימה להגדרתו - כפי שנוסחה על ידיו - כ'פשטן'. 
86 שיעור 5  רש"י - חלק ב' ����� Word אביגיל ראק  בשיעור זה נמשיך לעסוק בפירוש רש"י. בשיעור הוקדם בדקנו את שיטת סינון המדרשים של רש"י, ובשיעור זה נבדוק מהי הסיבה לכך שרש"י בוחר להביא מדרשים מלכתחילה. נראה כי על פי רוב - אך לא תמיד - הסיבה שרש"י מביא מדרשים היא בעיה או שאלה בהבנת פשט הכתוב, ולרש"י הייתה תפיסה רחבה בהבנת המושג 'פשט'. 
87 שיעור 6  רש"י - חלק ג': משנתו הערכית והחינוכית של רש"י ����� Word אביגיל ראק  בשיעור זה, שגם הוא יעסוק ברש"י, נראה כיצד משנתו הערכית והחינוכית של רש"י משתקפת דרך פירושו. בין השאר, נראה כי נושאים שהיו קרובים לליבו הם חומרת איסור לשון הרע, רגישות לשכבות החלשות בחברה, חיבת גדולי האומה וחשיבותה של ארץ ישראל. כמו כן, נראה מבחר דוגמאות של פניני לשון ופתגמים שהשתרשו בעקבות רש"י. 
88 שיעור 7  רש"י - חלק ד': רש"י והנצרות ����� Word אביגיל ראק  שיעור זה הוא השיעור האחרון שיעסוק ברש"י. בשיעור זה נעסוק בפרושים ובמדרשים שרש"י הביא בשל חיוניותם לבני דורו, דור החי בצל הדת הנוצרית ובחסותה. נראה חלק מן הטענות הנוצריות כנגד היהודים שהועלו בימי רש"י, וכיצד רש"י התמודד מולן. בין השאר נעסוק באחדות האל, בחירת עם ישראל ונצחיותה, והדמוניזציה של עשיו בפירוש רש"י. 
89 שיעור 8  ר' יוסף קרא ����� Word אביגיל ראק  שיעור זה יעסוק בפרשנותו של ר' יוסף קרא (רי"ק), חכם אשכנזי בן המאה ה-12 וככל הנראה תלמיד-חבר של רש"י, אשר כתב פירוש לנביאים ולחלק מן הכתובים. נסקור בקיצור את תולדות חייו, ונראה את המאפיינים העיקריים של פירושו. כתמיד, נביא מספר דוגמאות הממחישות את דרך פרשונתו. בסוף השיעור נעמוד על היחס שבים פירוש רי"ק לבין פירוש רש"י. 
90 שיעור 9  רשב"ם - חלק א ����� Word אביגיל ראק  שיעור זה הוא השיעור הראשון שיעסוק בר' שמואל בן רבי מאיר, הלא הוא רשב"ם. נסקור בקצרה את תולדות חייו, ונצביע על מספר נקודות במתודולוגיה הפרשנית שלו, כפי שהוא עצמה מציגה. במיוחד נתעכב על דרכו לפרש את המקרא כפשוטו, ובהקשר זה נשווה בין פירושו של רשב"ם לבין פירוש רש"י. 
91 שיעור 10  רשב"ם - חלק ב' ����� Word אביגיל ראק  בשיעור זה נמשיך לעסוק ברשב"ם, ונראה ונדגים עקרונות נוספים בפירושו, הן לגבי החלק הסיפורי של התורה והן לגבי החלק ההלכתי. דרכו של רשב"ם לפרש כפשט בולטת במיוחד כאשר פירושו סותר את ההלכה המקובלת, ובשיעור נראה כמה דוגמאות לכך. 
92 שיעור 11  ר' יוסף בכור שור ����� Word אביגיל ראק  בשיעור זה נעסוק בפירושו של ר' יוסף מאורליאן, הידוע בכינויו ר' יוסף בכור שור' (ריב"ש). תחילה נעסוק ביחסו של ריב"ש למדרשי האגדה ולפרשנות חז"ל, וזאת בהשוואה לקודמיו, רש"י רי"ק ורשב"ם. לאחר מכן נראה ונדגים כמה ממאפייני פירושו, כגון ביאור הפסוקים מתוך ההקשר בו נאמרו, ביאורים ע"פ הריאליה, ועוד. כמו כן, נראה את יחס ריב"ש למדרשי ההלכה, ואת הפירושים האנטי-נוצריים שלו, בדומה לפרשנים צרפתים נוספים. 
93 שיעור 12  סיכום לפרשני צפון צרפת ומבוא לפרשני ספרד ����� Word אביגיל ראק  שיעור זה הוא סיכום קצר לאסכולת הפרשנים הצפון-צרפתיים במאה ה-12, ופתיחה לאסכולת הפרשנים הספרדיים. ראשית, נסקור את אסכולת הפשט בצפון צרפת: נראה את מאפייניה, נסביר מהן הסיבות להתפתחותה ונעסוק בגורמים לסיומה. לאחר מכן נעבור לתיאור הפרשנות בספרד ב'תור הזהב', וגם כאן נראה את הסיבות לעלייתה, את מאפייניה ואת הסיבות לסיומה. בסוף השיעור נראה בצורה תמציתית את ההבדלים בין האסכולות. 
94 שיעור 13  ראב"ע - חלק א' ����� Word אביגיל ראק  בשיעור זה נתחיל לעסוק בפירוש ראב"ע. ראשית, נעסוק בהרחבה בתולדות חייו: נסקור את תחומי עיסוקיו הרבים, נראה כי ניתן לחלק את תקופת חייו לשניים - לפני עזיבתו את ספרד ולאחר עזיבתו את ספרד, ונציין את ההערכה הרבה לה זכה. לאחר מכן נעסוק בפירוש עצמו - היקפו, מטרותיו ואופיו. 
95 שיעור 14  ראב"ע - חלק ב' ����� Word אביגיל ראק  בשיעור זה נמשיך לעסוק בראב"ע, ונתמקד בעיקר בדרכו הפרשנית. ראב"ע מפרש את המקרא על פי הפשט (בחלק הסיפורי של התורה) ועל פי סבירות  רציונאלית. כמו כן, ראב"ע  שם לב במיוחד  לענייני דקדוק, ניסוח וסגנון, תחומים בהם ראב"ע גם קבע כמה כללים. 
96 שיעור 15  ראב"ע - חלק ג' ����� Word אביגיל ראק  שיעור זה הוא השיעור האחרון שיעסוק בראב"ע, ובו נראה את יחסו האוהד של ראב"ע למדרשי ההלכה של חז"ל, את יחסו העמום  לרש"י, ואת יחסו המפתיע והאמביוולנטי לפירושי הקראים. כמו כן, נראה שראב"ע הסתיר בפירושו 'סודות' אליהם הוא רק רומז, נסביר מהן הסיבות למסתורין זה, ונפענח חלק מסודות אלו על ידי פירוש שכתב תלמידו של ראב"ע. 
97 שיעור 16  רד"ק ����� Word אביגיל ראק  בשיעור זה נעסוק ברד"ק - ר' דוד קמחי. בשיעור נסקור בקצרה את תולדות חייו, ולאחר מכן נעסוק במאפייניו כפרשן. נראה כי פרשנותו של רד"ק מבוססת על גישת הפשט, ומעוגנת בעקרונות מתחום הלשון והדקדוק. כמו כן, נצביע על מגמתו של רד"ק לבאר את התורה כספר שמטרתו העיקרית היא ללמדנו מוסר ולקח, ונדגים גישה זו בפרשנותו לכמה מסיפורי התורה. בנוסף לכך נראה את יחסו של רד"ק למדרשי חז"ל, ונזכיר את פרשנותו לתהילים, פרשנות שנכתבה על רקע מסעי הצלב. 
98 שיעור 17  רמב"ן, חלק א' ����� Word אביגיל ראק  בשיעור זה נתחיל לעסוק ברמב"ן. ראשית נסקור את תולדות חייו ונראה את התחומים בהם הוא עסק. לאחר מכן נעבור למאפייני פירושו למקרא, ונתמקד בעיקר בכך שהפירוש הוא  פירוש נושאי-כוללני, בו רמב"ן משתמש בפסוקים נקודתיים כקרשי קפיצה לנושאים כוללניים: רמב"ן מסתכל לא רק על הפסוק העומד מולו, אלא הוא בוחן את ההקשר הכללי, ומתייחס לתכנים ונושאים נוספים הקשורים לעניין הנדון. 
99 שיעור 18  רמב"ן, חלק ב' ����� Word אביגיל ראק  שיעור זה ימשיך לעסוק ברמב"ן, ונציג בו מספר נושאים השקפתיים החוזרים ונשנים בפרוש רמב"ן לתורה: "מעשה אבות סימן לבנים", מעלת ארץ ישראל והניסיון במקרא. 
100 שיעור 19  רמב"ן, חלק ג' ����� Word אביגיל ראק  שיעור זה יחתום את עיסוקנו ברמב"ן, ונעסוק בו בכמה מאפיינים של פירוש רמב"ן לתורה: הפרשנות הקבלית של רמב"ן, רגישותו הפסיכולוגית, שינוי סדר המילים בפסוק ("סרס המקרא") ועוד. 
101 שיעור 20  חיזקוני - ר' חיזקיה בן מנוח ����� Word אביגיל ראק  שיעור זה יעסוק בבר' חזקיה אבן מנוח, הלא הוא חיזקוני. בשיעור נציג ונדגים את שלושת המטרות החשובות של החיזקוני: ליקוט פירושים מתאימים לפשט מתוך דברי פרשנים שקדמו לו, ביאור לפירוש רש"י (סופרקומנטר) ופירוש עצמאי מקורי לתורה. כמו כן, נעסוק במאפיינים של של פרשנותו המקורית, ובהם ביאורים על פי הריאליה והבנה פסיכולוגית של הדמויות. 
102 שיעור 21  ר' יוסף אבן כספי ����� Word אביגיל ראק  בשיעור זה נעסוק בר' יוסף אבן כספי. תחילה נעסוק מעט באישיותו המיוחדת, כפי שהיא עולה מהערות רבות שלו על עצמו המשולבות בפירושיו. לאחר מכן נעסוק במאפייני הפירוש, ובהם סגנונו החידתי, יחסו לפשטו ופירוש על פי הריאליה. כמו כן, נרחיב מעט לגבי פרשנותו של ר' יוסף אבן כספי על רקע הפולמוס על הפילוסופיה בתקופתו. 
103 שיעור 22  רלב"ג ����� Word אביגיל ראק  שיעור זה יעסוק ברבי לוי בן גרשום, הרלב"ג. בהקדמה לשיעור נעסוק מעט בדמותו, ונתאר בקצרה את תרומתו למדע. לאחר מכן נתאר את מבנהו המיוחד והמוקפד של הפירוש, ונציין את מאפייני הפירוש. בין השאר, נציין את התייחסותו של רלב"ג לפילוסופיה, לענייני מוסר והתנהגות ולטעמי המצוות, ונרחיב מעט בנוגע ליחסו של רלב"ג לניסים ולמדרשי ההלכה.     ��� ������ ������� 
104 שיעור 23  אברבנאל ����� Word אביגיל ראק  שיעור זה יעסוק ברבי יצחק אברבנאל. נפתח בהקדמה לא קצרה, העוסקת בתולדות חייו רבות התהפוכות ובחיבוריו, אשר נכתבו בחלקם על רקע גירוש ספרד. לאחר מכן נסקור את מבנה פירושו למקרא ואת מאפייניו. בנוסף לכך, נראה כיצד דעותיו ופרשנותו הושפעו מתולדות חייו, ובעיקר מגירוש ספרד.    ��� ������ ������� 
105 שיעור 24  ספורנו ����� Word אביגיל ראק  בשיעור זה נעסוק בר' עובדיה ספורנו. לאחר תיאור קצר של תולדות חייו ושל חיבוריו, נעסוק ברקע הייחודי לכתיבת הפירוש ולקהל היעד שלו, גורמים אשר קבעו את מבנה הפירוש. לאחר מכן נעסוק בהרחבה בגורמים אשר השפיעו על ספורנו, ובהם תנועת ההומניזם אשר פעלה בתקופתו, וגירוש ספרד. בנוסף לכך נראה את פרשנותו של ספורנו למספר נושאים, ונרחיב על יחסו הייחודי של ספורנו לגדולי האומה, יחס אוהד במיוחד, אשר מגלה הבנה אפילו למכירת יוסף. לבסוף נראה כמה מפירושיו המקוריים של ספורנו.    ��� ������ ������� 
106 שיעור 25  רש"ר הירש ����� Word אביגיל ראק  שיעור זה יפתח במבוא קצר לגבי השפעת העת החדשה על הקהילה היהודית, אשר הציבה בפני פרשני המקרא היהודים אתגרים פרשניים וחינוכיים חדשים: ההשכלה, האמנציפציה, הרפורמה וההתבוללות, וביקורת המקרא. לאחר מכן נעבור לעסוק בר' שמשון רפאל הירש (רש"ר הירש), אשר פירושו הוא בין המייצגים הבולטים ביותר של הגנה על היהדות מפני התופעות הנ"ל. תחילה נראה את תולדות חייו ואת מטרות כתיבת הפירוש, ולאחר מכן נראה את התייחסותו לנושאים חינוכיים שונים שעולים במקרא ושהעסיקו את בני דורו וארצו, וכן את ההתמודדותו עם אתגרי התקופה.    ��� ������ ������� 
107 שיעור 26  רד"צ הופמן ����� Word אביגיל ראק  שיעור זה יעסוק ב' דוד צבי הופמן (רד"צ הופמן).  נפתח בתיאור של תולדות חייו, ולאחר מכן נעבור לראות את המניעים לכתיבת הפירוש, אשר היו בעיקר דחיית ביקורת המקרא והגנה על המסורת של תורה שבעל פה. בהמשך נראה את התייחסותו לכמה נושאים שהעלו אנשי ביקורת המקרא, ובהם שינויי הסגנון בתורה, כפילויות וסתירות בסיפורי התורה, וראיות לקדמות התורה.    ��� ������ ������� 
108 שיעור 27  מלבי"ם ����� Word אביגיל ראק  בשיעור זה נעסוק במלבי"ם. לאחר תיאור של תולדות חייו, נראה את מאפייני פירושו לחלק הסיפורי של התורה. נדגים את שיטתו שהמקרא הוא אלוקי, ולכן אין בו מילים נרדפות ליופי המליצה, אלא לכל מילה משמעות מיוחדת משלה, וכל מילה נבחרה בקפידה בכדי להעביר מסר מסויים ומדוייק. לאחר מכן  נעסוק במאפייני הפירוש לחלק ההלכתי של התורה, שהוא החלק העקרי של הפירוש, ונראה כיצד מלבי"ם הגן על מסורת תורה שבעל פה, בעיקר באמצעות ניסוח של כללים בלשניים להבנת המקרא.    ��� ������ ������� 
109 שיעור 28  הנצי"ב ����� Word אביגיל ראק  בשיעור זה נעסוק בר' נפתלי צבי יהודה ברלין, הנצי"ב. נסקור תחילה את תולדות חייו, ולאחר מכן נעסוק במטרות פירושו למקרא, בשיטתו לגבי היחס שבין תורה שבעל פה לבין תורה שבכתב ובנושאים נוספים העולים בפירושו. בין היתר, נראה את יחסו לנושאים הרלוונטיים לתקופתו, כגון פירושים אנטי חסידיים, חשיבות לימוד המקרא, ועוד.    ��� ������ ������� 
110 שיעור 29  שד"ל ����� Word אביגיל ראק  בשיעור זה נעסוק בשמואל דוד לוצאטו, הלא הוא שד"ל. לאחר סקירה קצרה של תולדות חייו, נעסוק במאפייני הפירוש, בדרכו הפרשנית של שד"ל, ביחסו לנוסח המקרא ולמדרשי ההלכה, ועוד. נראה, בין השאר, את רגישותו הספרותית של שד"ל, ואת שיטתו לגבי פירוש הכתובים בהתאם למציאות בה הם נכתבו.    ��� ������ ������� 
111 שיעור 30  רמב"ן, חלק ג' ����� Word אביגיל ראק      ��� ������ ������� 
112 שיעור 31  הרב מרדכי ברויאר ����� Word אביגיל ראק      ��� ������ ������� 

������ ����: