!!
 
EAB- blank
 

עולם הברכות

ברכות קריאת שמע

שבע ברכות תיקנו חכמים לקריאת שמע, שלוש לקריאת שמע של שחרית וארבע לקריאת שמע של ערבית. ברכות קריאת שמע אינם מעכבות את הקריאה, וניתן לאומרן בנפרד, שכן אין הן כשאר ברכות המצוות, הפותחות בנוסח "ברוך אתה ה'... אשר קידשנו במצוותיו וציוונו...", שיש לאומרן עובר לעשיית המצווה. אולם השו"ע פוסק שאם הקדים את קריאת שמע לברכות, טוב לחזור ולקרות קריאת שמע בברכותיה.

לדעת רב האי גאון, ברכות קריאת שמע מעכבות זו את זו, אולם השו"ע (סי' ס') פוסק שסדר הברכות אינו מעכב.

בין ברכות קריאת שמע אנו אומרים את נוסח הקדושה. יש הסוברים שצריך לומר קדושה זו בעשרה, כשאר הקדושות, ויש הסוברים שקדושה זו היא רק סיפור דברים - כיצד ישראל והמלאכים מקדשים את הקב"ה. מסיבה זו, השו"ע מעיר שכאשר אומרים קדושה זו ביחיד, טוב לאומרה בניגון ובטעמים, כאדם הקורא בתורה, כדי שברור יהיה שזהו סיפור דברים בלבד. מכל מקום, הרמ"א מכריע שקדושה זו היא סיפור דברים בלבד, והיחיד יכול לאומרה כפי שהיא; אולם הגר"א ואחרונים נוספים פסקו שאף לשיטתו, טוב לאומרה בניגון ובטעמים.

ר' אביעד ברטוב