!!
 
EAB- blank
 

עולם הברכות

אדם ששכח את נוסח ברכת "מעין שלוש"

בסוף הקידוש בבית הכנסת, לאחר שסיימנו להתענג על המטעמים השונים, צריכים אנו לברך ברכת "מעין שלוש" ("על המחיה"). מה דינו של אדם שאינו זוכר את נוסח הברכה, ואין בידו סידור או ברכון?

הרב משה פיינשטיין (שו"ת אגרות-משה ח"א סי' ע"ד) פסק שבמקרה כזה, ניתן לברך ברכת "בורא נפשות". לדבריו, כשם שברכת "שהכול" היא ברכה כללית, המועילה בדיעבד לכל מאכל ומשקה, כך גם ברכת "בורא נפשות" היא ברכה כללית, הפוטרת בדיעבד ובשעת הדחק גם מיני מזונות. כמובן, הרב פיינשטיין מוסיף שאל לו לאדם להסתמך מראש על פיתרון זה.

אמנם, שיטתו של הרב משה פיינשטיין אינה היחידה. הרב עובדיה יוסף (שו"ת יביע אומר ח"ו סי' מ"ח) יוצא נגדה, ומוכיח מדברי הפוסקים כי ברכת "בורא נפשות" איננה ברכה כללית שיש ביכולתה לפטור את שאר ברכות האחרונות. מעתה, אין לו לאדם זה עצה אלא לשאול את חבריו, אולי מי מהם זוכר את נוסח הברכה ויואיל לברך בקול ולהוציא אותו ידי חובתו בעניית "אמן".

ר' אביעד ברטוב