!!
 
EAB- blank
 

אגדה

לא להתייאש!

"ההיא סבתא דאתאי לקמיה דרב נחמן. אמרה ליה: ריש גלותא וכולהו רבנן דבי ריש גלותא - בסוכה גזולה הוו יתבי. צווחה, ולא אשגח בה רב נחמן. אמרה ליה: איתתא דהוה ליה לאבוהא תלת מאה ותמני סרי עבדי צווחא קמייכו, ולא אשגחיתו בה?! אמר להו רב נחמן: פעיתא היא דא, ואין לה אלא דמי עצים בלבד". (סוכה לא ע"א)

תרגום: זקנה אחת באה לפני רב נחמן ואמרה לו: ראש הגלות וכל החכמים שאיתו - בסוכה גזולה הם יושבים [כיוון שעבדיו של ראש הגלות גזלו ממנה את העצים לסוכה]. צעקה, ולא השגיח בה רב נחמן. אמרה לו: אישה שהיו לאביה [לאברהם אבינו] שלוש מאות ושמונה-עשרה עבדים צועקת לפניכם, ואינכם מתייחסים אליה? אמר להם רב נחמן: צעקנית היא זו, ולא מגיע לה אלא את מחיר העצים בלבד [אבל הסוכה היא כשרה].

סיפור זה מעלה מספר תהיות: מדוע התעלם רב נחמן מתלונתה של האישה הזקנה, אם אכן עבדיו של ראש הגלות גנבו ממנה עצים? מדוע עליה להסתפק בדמי העצים, ואין היא זכאית לקבל את העצים שנגנבו ממנה? ומדוע מזכירה האישה את אברהם ואת העבדים שנלחמו עמו בארבעת המלכים?

ר' צדוק הכהן מלובלין טוען כי אברהם הוא מסמל פן חשוב מאוד של היהדות. בהיותם בני מאה, אברהם ושרה למעשה כבר התייאשו מכך שיהיו להם ילדים משלהם. המשכיותו של העם היהודי הובטחה רק לאחר שייאוש גמור מילא את לבם של אברהם ושרה. הקב"ה בחר להתחיל כך את השושלת היהודית הארוכה, כדי שתוטבע בנו התובנה החשובה שאסור להתייאש.

אברהם, במלחמתו נגד ארבעת המלכים, מגלה תכונה זו באופן בולט. המלכים שהביסו את חמשת המלכים נחשבו ודאי לאויב מפחיד ביותר, ובכל זאת - אברהם אוסף את 318 עבדיו, ומלמד את בניו לדורות שאסור לוותר ולהתייאש.

מכאן, נבין את פשר הסיפור. ייתכן שרב נחמן סבר שהאישה התייאשה מהעצים שנגנבו ממנה ברגע הגניבה, ולכן היא זכאית רק לפיצוי כספי. לדרך זו, האישה המזכירה שהיא מזרעו של אברהם אבינו רומזת שהיא מעולם לא התייאשה, ולא ויתרה על המגיע לה. אמנם, קריאה זו אינה תואמת את פירוש רש"י, המסביר שרב נחמן הסתמך על תקנת 'מריש הגזול', שניתקנה ע"י חז"ל כדי להקל על גזלנים לשוב בתשובה, ועל פיה גזלן שגזל עצים ובנה מהם בית - אינו חייב לפרק את ביתו, אלא מחוייב לשלם רק פיצוי כספי.

לדבריו של ר' צדוק ראוי שתהיה תהודה גדולה לכל אחד מאיתנו. מובן שהוא אינו טוען שיהודים יצליחו תמיד לבצע את תוכניותיהם רק בגלל שהם מזרעו של אברהם; אך מאידך - כאשר כוחות ההיסטוריה ממקמים אותנו במקומות קשים ובמצבים הנראים בלתי-אפשריים, אסור לנו לשכוח שאנו בניו של אברהם, שציווה עלינו שלא להתייאש.

הרב יצחק בלוי [תרגום: ר' יוסי גרשינסקי]