!!
 
EAB- blank
 

שפת אמת

פרשת קורח - במה טעה קורח?

בפרשת השבוע אנו קוראים על מרידתו של קורח בהיררכיה של הנהגת העם, באמצעות קריאת תיגר על מנהיגותו של משה ועל מעמדו של אהרון. טענתו של קורח נשמעת לכאורה כטענה מוסרית, התובעת את זכותם של הרבים והדוגלת בשוויון זכויות: "רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה', ומדוע תתנשאו על קהל ה'?". מדוע עונשו של קורח כה גדול, ומדוע משה - אשר לאורך כל הדרך התחנן לה' שימחל לעם ישראל על עוונותיו - מתפלל דווקא במקרה זה למותם של קורח ועדתו?

"עניין מחלוקת קורח, שאמר 'כל העדה קדושים ובתוכם ה'', ומשה אמר 'אשר יבחר ה' הוא הקדוש'. כי באמת כל הקדושה היא הנמשכת מלמעלה, כמו שאמרו חז"ל: אדם מקדש עצמו למטה מעט, מקדשים אותו מלמעלה הרבה... וקורח לקח הקדושה לעצמו, כמו שכתוב 'ויקח קורח', וסבר כי על ידי הקדושה שלמטה - בתוכם ה'".

לדברי ה"שפת אמת", קורח לא תבע את זכות הרבים להיות קדושים אלא את זכותו שלו בלבד תבע. טענתו של קורח הייתה ששכינת האלוקים בארץ תלויה רק באדם. קורח מזלזל במבנה העדה ובמעמד הכוהנים בחירי האלוקים, וטוען שלא ייתכן שדווקא אהרון ישא בתפקיד הכהן, ואילו קורח - הטוב הימנו - יהיה רק לוי. טעותו של קורח, לפי הסבר ה"שפת אמת", הייתה בתפיסת האדם והאלוקים: קורח סבר שהאדם הוא ששולט בשכינה, וככל שיגביה עצמו למעלה - יהיה קדוש יותר.

כך מסביר ה"שפת אמת" את דברי המדרש הידוע: קורח לא הבין שאף טלית שכולה תכלת חייבת בציצית. הוא רואה עצמו כ"טלית שכולה תכלת" - הוא אינו רוצה להיות חלק מקהל שיש בו אנשים נמוכים וריקים, מבקש את הקדושה לעצמו בלבד ואינו רואה כל ערך בהשראת הקדושה על עם שלם. למעשה, השראת השכינה על עם שלם היא בדיוק עניינן של הציצית והמזוזה - שתי המצוות שקורח כפר בחשיבותן: "והעניין, שהקב"ה בוחר במצווה שיש לכל איש ישראל חלק בו, וזהו תורת ה' תמימה... ולכן נתן פתיל תכלת, שזו הארה המועטת נמצא בכל מלבוש של איש ישראל, וכמו כן מזוזה בפתח של כל דירת איש ישראל, וזהו חשוב לפניו ית' שמו יותר מאיזה יחיד שזוכה למלבוש שכולו תכלת, וכן לבית מלא ספרים, כי מצוַת הציבור היא עולה על כולן".

עונשו של קורח ועדתו הוא על משקל חטאו: קורח מופרד מעדת ישראל ומת בלא צאצאים. משה אינו מתפלל להצלת קורח שכן זה כפר במהותו של עם ישראל - באחדות.

כך מסביר ה"שפת אמת" גם את עניין פריחת המטה: "והעניין הוא להודיע לבני ישראל כי לא מצד עבודת אהרון נבחר מכלל בני ישראל... כי המעלה הזו מתנה מאת המקום ברוך הוא באהבתו לבני ישראל... וזה שמטהו יפרח הוא סימן כי הוא כלי דבוק בשורשו".

ר' עדיאל זימרן