!!
 
EAB- blank
 

עיון בזרעים, בקדשים ובטהרות

המזבח מקדש את הראוי לו

המשנה בזבחים פג ע"א קובעת ש"המזבח מקדש את הראוי לו". כוונת המשנה לומר שאם קרבן מסויים נפסל, ובכל זאת העלו אותו משום מה על המזבח - המזבח מקדש אותו, כך שיש להשאירו על המזבח ולהקטירו, ולא להורידו משם. זאת בתנאי שמדובר בקרבן שבאופן כללי ראוי למזבח, אלא שבתהליך ההקרבה שלו אירעה תקלה שפסלה אותו, כגון שנטמא, יצא מן המקדש, נשחט במחשבת פיגול וכד'. אם הקרבן אינו ראוי למזבח כלל, כגון שהוא בעל מום, טרֵפה או כלאיים - אין המזבח מקדש אותו, וגם אם העלו אותו על המזבח - יש להורידו משם.

בגמרא מובאים שני מקורות לדין זה. מקור אחד הוא פסוק בתחילת פרשת צו: "זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח" - "בהווייתה תהא משעלתה על מוקדה" (רש"י). המקור השני הוא פסוק בפרשת תצווה: "והיה המזבח קודש קדשים, כל הנוגע במזבח יקדש" (שמות כ"ט, לז).

לכאורה שני המקורות הללו מובילים לשתי הבנות שונות של הדין. המקור הראשון קובע, שלאחר שקרבן עולה על המזבח - ניתן להמשיך את ההקרבה שלו בכל מקרה, ואין להשגיח בפסולים שרובצים עליו. המזבח 'מתקן' כביכול את הליקוי שחל בקרבן, או על כל פנים מאפשר להמשיך את הקרבתו כאילו אינו פסול. המקור השני, לעומת זאת, אינו עוסק בתהליך ההקרבה, אלא בקדושת המזבח: המזבח מקדש את החפצים שנוגעים בו, וכאילו 'רוכש' אותם, כך שאין 'לקחת' ממנו את אותם חפצים. הגמרא מכנה אותם "לחמו של מזבח".

לפי ההבנה הראשונה, השארת הקרבן על המזבח מהווה קיום של ההקטרה המקורית שתוכננה לגביו, ואילו לפי ההבנה השנייה יש כאן הקטרה חדשה, שאינה קשורה לתהליך ההקרבה המקורי של הקרבן.

נפקא-מינה אפשרית לשאלה זו יכולה להיות בעניין מקום ההקרבה. מהגמרא בזבחים פח ע"א עולה שאם העלו דם פסול על המזבח - זורקים אותו בהתאם לתוכנית המקורית: דם חטאת מזים על קרנות המזבח, דם עולה ושלמים זורקים מסביב למזבח וכו'. בתוספתא (קרבנות פ"ט ה"א), לעומת זאת, מבואר שאם העלו דם פסול על המזבח - זורקים אותו על מקום המערכה, כלומר - נוהגים בו כאילו היה בשר ולא דם. התוספתא ודאי נוקטת כמו ההבנה השנייה, שהמזבח מקדש את מה שעולה עליו בלי קשר ליעודו המקורי של החפץ, ואילו הגמרא מתאימה יותר להבנה הראשונה, שהמזבח מאפשר להמשיך בתהליך ההקרבה המקורי.

המשנה למלך (הל' תמידין ומוספין א', ז) הסתפק במקרה שקרבן התמיד של שבת נפסל, אולם איבריו הועלו על המזבח - האם הקטרתם דוחה את השבת, כיוון שהם באו מקרבן שהקטרתו דוחה את השבת. ספק זה תלוי בין השאר בשאלה האם מדובר בהקטרה חדשה, או בקיום של ההקטרה שתוכננה במקור.

ר' מתן גלידאי