!!
 
EAB- blank
 

מדרש על הפרשה

פרשת וילך - "מאה מיתות ולא קנאה אחת"

"קרא את יהושע. אמר לפניו: ריבונו של עולם, יטול יהושע ארכי [=תפקיד] שלי, ואהא חי. אמר הקב"ה: עשה לו כדרך שהוא עושה לך. מייד השכים משה והלך לביתו של יהושע. נתיירא יהושע ואמר: משה רבי בא אצלי?! יצאו להלוך, הלך משה לשמאלו של יהושע. נכנסו לאוהל מועד, ירד עמוד הענן והפסיק ביניהם. משנסתלק עמוד הענן, הלך משה אצל יהושע ואמר לו: מה אמר לך הדיבור? אמר לו יהושע: כשהיה הדיבור נגלה עליך, יודע הייתי מה מדבר עמך? אותה שעה צעק משה ואמר: מאה מיתות ולא קנאה אחת. ושלמה מפרשה: 'כי עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה' - אהבה שאהב משה ליהושע ומה שקינא משה ביהושע. כיוון שקיבל עליו למות, התחיל הקב"ה מפייסו. אמר לו: חייך, בעולם הזה הנהגת את בני, אף לעתיד לבוא על ידיך אני מנהיג אותן. מניין? שנאמר: 'ויזכור ימי עולם משה עמו'". (דברים רבה ט', ה).

מה בא מדרש זה ללמדנו? הייתכן שמשה ויתר על חלומו הגדול - להיכנס לארץ ישראל, ובלבד שלא ייהפך למשנהו של יהושע? דומה, שממדרש זה אנו למדים שני דברים:

ראשית, על גודל אישיותו של יהושע. רגילים אנו לראות אותו כמין 'נספח' למשה; "פני משה כחמה, פני יהושע כלבנה". בא המדרש ומלמדנו שלכל אחד תפקיד משלו: כשם שאין יהושע יכול להעפיל למדרגתו של משה, ולעולם יישאר משה גדול הנביאים שלא קם ולא יקום נביא כמוהו - כך גם לא יכול משה להעפיל למדרגתו של יהושע, שבמשך ארבעים שנה ליווה אותו בענווה ובצניעות, לא מש מאוהלו ומעולם לא שאלו "מה אמר לך הדיבור". הווי אומר: לכל אחד תפקיד שנועד לו, ואין איש יכול למלא את תפקידו של חבירו.

שנית, על חשיבותה של התדמית העצמית של האדם. טוב לו לאדם למות מוות גשמי, ובלבד שלא ייאלץ לראות במותה של תדמיתו העצמית. מוטב היה לו למשה למות בעבר הירדן ולא להיכנס לארץ, ובלבד שלא יראה עצמו יורד מגדולתו והופך למשרתו של יהושע. כדברי המדרש, "אלף מיתות, ולא קנאה אחת".

ומכאן, מסר לימי התשובה: "מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים... ומשנה שמו כלומר: אני אחר, ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים" (הל' תשובה ב', ד). הרי לך שהשב בתשובה הופך לאדם אחר. אותו אדם נדרש להשליך מאחוריו את דרך חייו הישנה, ולהתחיל בדרך חדשה. לעיתים, מהפך זה קשה לאדם יותר ממותו; אך לכן - "התשובה מקרבת את הרחוקים; אמש היה זה שנאוי לפני המקום, משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד, קרוב וידיד" (הל' תשובה ז', ו)!

ר' יצחק ברט